SkatteMail 2017, uge 42

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. en artikel om en ny principiel højesteretsdom om ejendomsavancebeskatning. Desuden finder du et bindende svar om værdiansættelse af ejendom ved handel mellem interesseforbundne parter.

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Vi har da lov at håbe
Moms- og skattetjek
Skattemæssige aspekter ved forældrekøb
Omlægning af regnskabsår for varmeforsyningsvirksomhederne
Principiel højesteretsdom om ejendomsavancebeskatning
Sælgerpantebreve kan bruges til glidende generationsskifte

Bindende svar
Værdiansættelse af ejendom ved handel mellem interesseforbundne parter
Fast driftssted - Bygge- og anlægsvirksomhed
Ledelsens sæde
Vederlag efter lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner
Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond
Ophævelse af aktieklasser med forskellige økonomiske rettigheder – vedtægtsændring.
Afvisning
Dobbeltdomicil - fuld skattepligt

Afgørelser
Afgift ved gavedispositioner
Skattefri godtgørelse af rejseudgifter - Lønomlægning
Beskatning af kompensationsbeløb for tab på investeringsbeviser
Opretholdelse af klagesag ved Landsskatteretten, når der er afsagt konkursdekret over selskabet
Sagsbehandlingsmangler i forbindelse med beskatning af værdi af fri bil

Domme
Ejendomsavance - kommunes overtagelse efter planloven - ikke ekspropriation
Retssikkerhed – samtykkeerklæring – genoptagelse
Beskatning - erstatning - positiv opfyldelsesinteresse - renter - periodisering

Nyt fra domstol.dk

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=42&year=2017