SkatteMail 2021, uge 08

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Store chancer for, at du får overskydende skat
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - Februar 2021
Lovforslag om ændring af ejendomsvurderingsloven vedtaget
Aktiesparekontoens fordele og ulemper
Nye moms- og A-skattelån - yderligere...
Grøn skattereform – forhøjede fradrag
Covid-19: Rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
OECD Secretary-General Tax Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (Italy, February 2021)
OECD calls on countries to crack down on the professionals enabling tax and white collar crimes
Landsskatteretten giver dansk distributørkoncern medhold i principiel transfer pricing-sag
Acontoskat marts 2021 - kan indbetaling af frivillig acontoskat for indkomståret 2021 betale sig?
Regeringen varsler skærpet indsats mod skattelylande
Vedholdenhed betaler sig i skattesager

SKM-meddelelse
Genoptagelse af pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62

Styresignaler
Skattemæssige konsekvenser i Danmark af Storbritanniens udtræden af EU - primært vedrørende fraflytterskat og flytning af aktiver og passiver til udlandet - styresignal

Bindende svar
Skattefri aktieombytning - negativ egenkapital - kaution - regresfordring - anskaffelsessum
Omstrukturering og afdrag på henstandssaldo
Ej reklameudgift - klimakompensation
Realiseret kursgevinst ved annullering af renteswap-aftaler og indgåelse af nye renteswap-aftaler kunne modregnes i beskårne nettokurstab på samme kontrakter fremført efter SEL § 11B, stk. 10

Afgørelser
Tilladelse til omgørelse
Kursværdi på udskudt skat efter praksis - Stillingtagen til successionsfordel

Domme
Opgørelse af aktieavance - anskaffelses- og afståelsessum - maskeret udlodning
Nulstilling af A-skat og AM-bidrag
Frivillige indbetalinger og gaveoverdragelser skulle ikke indgå i opgørelsen af et dødsbos aktiver og nettoformue
Tilsidesættelse af regnskabsmateriale - Skønsmæssig ansættelse - Forhøjelse af skattepligtig indkomst ved anpartshaverne
Indtægter ved strafbar handling -narkotikasalg -lempeligt skøn
Aktionærlån eller udbytte - solvensbedømmelse - mellemregning
Tab ifm. overdragelse af unoterede anparter

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=08&year=2021