SkatteMail 2018, uge 11

Kære Læser

Denne uges SkatteMail er ikke så omfattende. Under ikke-offentliggjorte kendelser fra landsskatteretten kan du bl.a. finde afgørelser, hvor skatteyderen har fået medhold i sager om genoptagelse af skatteansættelsen, beskatning af indtægter i forbindelse med skilsmisse og beskatning af tilskud.

God læselyst.

Flemming L. Bach


Indhold

Artikler og interessante links
Rejsegodtgørelse - arbejdsgiverkontrol
Konfliktgodtgørelse eller konfliktlån
Fast driftssted m.v.
Tax compliance and reporting outsourcing
Kritik af Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider
Ny lovgivning på skatteområdet
Nye regler om indtræden og udtræden af fuld skattepligt i høring
Ny lovgivning på skatteområdet

Udkast til styresignal
Genoptagelse som følge af SKM2017.586.LSR og SKM2017.695.LSR - beskatning af erstatning for rådgivning ved køb af aktier og andre værdipapirer, værdipapirerer er solgt inden der erhverves endelig ret - udkast til styresignal

Bindende svar
Driftsmidler i leasingaftale ikke passiv kapitalanbringelse - succession
Andelsbeskatning - Ophør med henlæggelse til andelshaverkonti og forrentning
Afkald på regresfordring. Gældseftergivelse. Underskudsbegrænsning
Træk af honorar til pensionsmæglere på pensionsordninger

Afgørelser
Omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klage til Skatteankenævnet

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=11&year=2018