Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 05-11-2020 til 11-11-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Fristgennembrud
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har fundet, at betingelserne for at foretage ekstraordinær genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, er opfyldt, og har som følge heraf ændret klagerens skatteansættelse for indkomstårene 2010-2016 vedrørende udenlandsk kapitalindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-10-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet eller nedsat fradrag for udgifter til arbejdsværelse, kørsel, løn, to specifikke virksomheder samt tilbagebetaling af salær. Landsskatteretten ændrer afgørelsen i forhold til fradrag for udgifter til to specifikke virksomheder.
Afsagt: 23-10-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Opsparet overskud
Klagen vedrører beskatning af opsparet overskud til beskatning som følge af ophør af virksomhed. Landsskatteretten hjemviser sagen.
Afsagt: 22-10-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hævninger på bankkonto
Klagen skyldes, at hævninger på selskabets konto er anset for skattepligtig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-10-2020
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse korrektioner
Klagen vedrører ændringer af hovedaktionærs personlige skatteopgørelse herunder skat af dennes egen deltagelse på rejse. Landsskatteretten ændrer afgørelsen i overvejende grad.
Afsagt: 25-09-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen skyldes, at udbetalt befordringsgodtgørelse er anset for skattepligtig samt nægtet befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen vedr. skat af godtgørelse og hjemviser spørgsmålet om befordringsfradrag selvom Skattestyrelsen har ikke taget stilling hertil i deres afgørelse.
Afsagt: 28-08-2020
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-08-2020
Læst 38 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lejeindtægt, private udgifter samt kørselsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af ansat lejeindtægt, af private udgifter afholdt af selskab samt af kørselsgodtgørelse. Landsskatteretten nedsætter lejeindtægt til beskatning og stadfæster i øvrigt.
Afsagt: 27-08-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gave
Klagen skyldes, at SKAT har ansat gaveafgift til 4.500.000 kr. i forbindelse med gaveoverdragelser af anparter i selskab, idet SKAT har anset værdien af selskabet for at være 310.000.000 kr., jf. boafgiftslovens § 27, stk. 1. Landsskatteretten ændrer afgørelsen, idet det overlades til Skattestyrelsen at foretage en værdiansættelse af de overdragne anparter i overensstemmelse med afgørelsens anvisninger.
Afsagt: 09-07-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Nedsættelse af tilgodehavende
Klagen vedrører nedsættelse af tilgodehavende. Landsskatteretten ændrer nedsættelsen til nul.
Afsagt: 09-10-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 09-10-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udlejning og overførsler
Klagen vedrører beskatning af indkomst fra udlejning og af overførsler fra ApS. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 08-10-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse
Klagen vedrører skønnet yderligere overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-10-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af bonus
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst (bonusudbetaling). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-10-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gaveafgift
Klagen vedrører ansættelse af værdi af gave ved overdragelse af ejendom og tilhørende gaveafgift. Landsskatteretten ansætter værdien og afgiften til det af klager påståede.
Afsagt: 02-10-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gaveafgift
Klagen vedrører ansættelse af værdi af gave ved overdragelse af ejendom og tilhørende gaveafgift. Landsskatteretten ansætter værdien og afgiften til det af klager påståede.
Afsagt: 02-10-2020
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Renteindtægt ved udlån til ApS
Klagen vedrører beskatning af renteindtægt fra udlån til ApS. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 02-10-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på fordring
Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt klageren har fradrag for tab på en fordring på 574.054 kr. i medfør af kursgevinstlovens § 17 eller kursgevinstlovens § 14. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-10-2020
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Objektiv udlejningsværdi
Klagen skyldes, at SKAT blandt andet har ændret klagerens skattepligtige indkomst ved udlejningen af en ejendom og her ansat den objektive udlejningsværdi skønsmæssigt. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 01-10-2020
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og brug af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-10-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forskerskatteordningen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-10-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indberetning - værdi af fri bil
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har pålagt selskabet at foretage ændring af indberetning til eIndkomst af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-10-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysning af skøde
Klagen vedrører SKATs opkrævning af tinglysningsafgift for tinglysning af 161 skøder. Landsskatteretten nedsætter afgiften
Afsagt: 12-10-2020
Læst 27 gange
Emne: Afgift, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Repræsentation
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til repræsentation. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-10-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse udgifter
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for udgifter til reparation og vedligeholdelse, brændstof, vedligeholdelse af bil samt revisor. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 09-10-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse udgifter
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for udgifter til reparation og vedligeholdelse, brændstof, vedligeholdelse af bil samt revisor. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 09-10-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Handelspris på ejendom
Sagen vedrører et bindende svar om handelspris på en ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-10-2020
Læst 30 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere indkomst
Klagen vedrører beskatning af yderligere skattepligtig indkomst. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Afsagt: 27-08-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hævet opsparet overskud
Klagen vedrører nedsættelse af skattepligtig indkomst til nul og beskatning af hævet opsparet overskud. Landsskatteretten stadfæster nedsættelsen af indkomsten, men nedsætter også det hævede overskud til det af klager påståede.
Afsagt: 27-08-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse udgifter
Klagen vedrører diverse forhøjelser fra nægtede fradrag samt beskatning af provision. Landsskatteretten stadfæster i al overvejende grad.
Afsagt: 26-08-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse udgifter
Klagen vedrører ikke-godkendt fradrag for udgifter til vedligeholdelse af lokaler, telefon, regnskabsassistance og kontingenter uden moms samt forhøjelse vedrørende lønsumsafgift. Landsskatteretten ændrer afgørelsen i overvejende grad.
Afsagt: 21-08-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst primært baseret på indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-08-2020
Læst 27 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-08-2020
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører diverse forhøjelser herunder afskrivning på bil, fradrag for erhvervsmæssig kørsel og indkomst ved udlejning. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 19-08-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører yderligere værdi af fri bil. Landsskatteretten nedsætter værdien delvist.
Afsagt: 19-08-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forskerskatteordningen
Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 08-10-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forældelse
Klagen vedrører om SKATs ansættelse er rettidigt foretaget, idet skatteforvaltningslovens § 26 stk. 5, finder anvendelse. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Afsagt: 17-09-2020
Læst 60 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte
Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte – selskabets afholdelse af diverse udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Bitcoins
Klagen vedrører beskatning af fortjeneste ved salg af bitcoins. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-10-2020
Læst 32 gange
Emne: Skat