Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 12-12-2021 til 18-12-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Tilbageflytning til Danmark
Sagen vedrører beskatning af aktieoptioner og aktier ved tilflytning til Danmark efter tidligere fraflytning. Formalitet vedrørende ekstraordinær genoptagelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-10-2021
Læst 7 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Gevinst ved salg af aktier
Sagen drejer sig om opgørelse af gevinst ved salg af aktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 24 og § 26, og tab på aktiebaserede finansielle kontrakter til modregning i aktieindkomsten, jf. kursgevinstlovens § 32. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-09-2021
Læst 12 gange
Emne: Skat, Inddrivelse
Journalnr XX/XXXXXXX
Afskrivning af software
Klagen vedrører nægtet af skrivning på software i I/S og nedskrivning af overskudsandel i samme til nul. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-09-2021
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af anden personlig indkomst og overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-09-2021
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dokumentation
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet klageren fradrag for driftsudgifter idet der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for udgifterne. Landsskatteretten godkender fradrag delvist.
Afsagt: 22-09-2021
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forskerskatteordningen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen fra den 10. december 2018, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-09-2021
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto mm
Klagen skyldes, at indsætninger på bankkonti er anset som overskud af virksomhed, hævninger på mellemregning og beskatning af løn fra ApS. Landsskatteretten nedsætter løn til beskatning.
Afsagt: 16-09-2021
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Underskud til fremførsel
Klagen skyldes, at SKAT har nedsat foreningens underskud til fremførsel da foreningen ikke har været anset for skattepligtig i de pågældende år. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 24-11-2021
Læst 1 gang
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Pension, ophold i Norge mm
Klagen vedrører nedsat fradrag for indsætninger på pensionsordning, for befordring til fast driftssted i Norge, yderligere befordringsfradrag mm. Landsskatteretten ændrer afgørelsen i overvejende grad.
Afsagt: 24-11-2021
Læst 2 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dokumentation, private udgifter og kørsel
Klagen vedrører forhøjelse vedrørende fradrag for private udgifter og manglende dokumentation og nægtet fradrag for kørselsudgifter. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen vedr. fradrag for private udgifter mm.
Afsagt: 24-11-2021
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Refusion af udbytteskatter
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på refusion af indeholdt udbytteskat for udlodninger i perioden 2015-2019. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse og giver klageren medhold i dennes krav på refusion af dansk udbytteskat for de omhandlede udlodninger.
Afsagt: 26-11-2021
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for diæter
Klagen vedrører nægtet fradrag for diæter samt nedsættelse af resultat grundet afvigelse mellem regnskab og selvangivet resultat. Landsskatteretten stadfæster nedsættelsen af resultat. Fsv. angår fradrag for diæter godkendes en delvist fradrag i ét af de to omhandlede år.
Afsagt: 26-11-2021
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører nedsat eller nægtet fradrag for udgifter til catering, filmhold m.v., arbejdstøj og drikkedunk samt informationssøgning. Landsskatteretten nedsætter fradraget for udgifter til informationssøgning yderligere.
Afsagt: 26-11-2021
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lempelse iht. ligningslovens § 33A
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ved ikke har anset klageren for berettiget til lempelse i henhold til ligningslovens § 33 A, for så vidt angår udenlandsk lønindkomst. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse, således at klageren anses for at have opfyldt betingelserne for lempelse i den påklagede periode.
Afsagt: 25-11-2021
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen i overvejende grad.
Afsagt: 25-11-2021
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kost til ejer og personale
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets skattepligtige indkomst på baggrund af ikke godkendt fradrag for udgifter til egen restauration. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen. Skattestyrelsen har desuden nedsat selskabets skattepligtige indkomst som følge af, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar, idet Skattestyresen har nægtet fradrag for købsmoms af selskabets udgifter til kost til indehaver og personale. Landsskatteretten hjemviser punktet til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.
Afsagt: 25-11-2021
Læst 1 gang
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning og overførsler til Polen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har medregnet pension fra Polen i den skattepligtige indkomst og har givet nedslag i den danske skat med skat betalt i Polen. Skattestyrelsen har videre ikke godkendt fradrag for månedlige kontantoverførsler til stedsøster i Polen. Det er Landsskatterettens opfattelse, at opkrævning af dansk skat af pension fra Polen ikke er i strid med EU-retten. Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelser.
Afsagt: 25-11-2021
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Pension fra USA mm
Klagen vedrører beskatning af pension fra USA og af overskud af udlejning af lejlighed i USA. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-11-2021
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Medarbejderaktier
Klagen vedrører opgørelse af yderligere aktieavance ved salg af medarbejderaktier og beskatning af yderligere honorar ved udnyttelse af købe-og tegningsretter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-11-2021
Læst 1 gang
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Eftergivelse af rentetillæg
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet klagerens anmodning om eftergivelse af rentetillæg beregnet af AM-bidrag 2007-2009. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 22-11-2021
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tilbagebetaling fra grundejerforening
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen i et bindende svar har udtalt, at parcelejerne betale skat af det beløb, som en grundejerforening tilbagebetaler parcelejerne fra konto for vedligeholdelse af vej. Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.
Afsagt: 19-11-2021
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Private udgifter
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for udgifter vedrørende renovering af anpartshaverens ejendom. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 19-11-2021
Læst 2 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Private udgifter og kørselsgodtgørelse
Klagen skyldes, at udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse et anset for skattepligtig indkomst og at udgifter til renovering af ejendom anset som maskeret udledning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-11-2021
Læst 1 gang
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på unoterede aktier
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på unoterede aktier. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-10-2021
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kildeskattelovens §§ 48 E-F
Klagen vedrører afslag på anvendelse af ”forskerskatteordningen”, jf. kildeskattelovens §§ 48E-48F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-11-2021
Læst 2 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning ved salg af ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-11-2021
Læst 1 gang
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Seniornedslag
Klagen vedrører afslag på seniornedslag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-11-2021
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har truffet afgørelse om, at klageren i 2019 er fuldt skattepligtig til og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, og at han derfor ikke er berettiget til befordringsfradrag mellem Danmark og Polen, fradrag for rejseudgifter eller overførsel af uudnyttet personfradrag fra sin ægtefælle efter grænsegængerreglerne i kildeskattelovens §§ 5 A-D. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-11-2021
Læst 1 gang
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kursgevinst og fradragskonto
Klagen vedrører beskatning af kursgevinst ved frigjort gæld i fremmed valuta og fradragsbegrænsning på grund af saldo på fradragskontoen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-11-2021
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Sagen handler om, hvorvidt det er med rette, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen for 2012. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-11-2021
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Skattestyrelsen har truffet afgørelse om, at klageren i indkomstårene 2016-2018 er fuldt skattepligtig til og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, og at klageren derfor ikke er berettiget til befordringsfradrag mellem Danmark og Polen efter grænsegængerreglerne i kildeskattelovens §§ 5 A-D. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-11-2021
Læst 1 gang
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomst. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig fsv. angår det ældste indkomstår og stadfæster i øvrigt.
Afsagt: 12-11-2021
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 12-11-2021
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fiksering af lejeindtægt
Klagen vedrører skat af fikseret lejeindtægt. Landsskatteretten anser afgørelsen for gyldig men nedsætter beløbet til nul.
Afsagt: 12-11-2021
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Skattestyrelsen har truffet afgørelse om, at klageren er fuldt skattepligtig til Danmark, at Danmark har beskatningsretten til den selvangivne lønindkomst, og at indkomsten ikke kan lempes efter ligningslovens § 33 A. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-11-2021
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Aktieavance og overskud ved udlejning
Klagen vedrører beskatning af aktieavance og overskud ved udlejningsvirksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-11-2021
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indberetning
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har pålagt Fonden at ændre den foretagne indberetning af uddeling, da Skattestyrelsen ikke finder, at legatet er skattefrit for modtageren. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse.
Afsagt: 11-11-2021
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gaveafgift
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har opgjort gaveafgift i konsekvens af Landsskatterettens afgørelse af 7. august 2018 i sagen med sagsnr. 15-3278869. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse, idet værdien af hver gave nedsættes.
Afsagt: 10-11-2021
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skønsmæssig ansættelse
Klagen vedrører genoptagelse af skønsmæssig ansættelse mhp. på godkendelse af dokumenterede fradrag. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen i overvejende grad.
Afsagt: 08-11-2021
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og brug af virksomheds-/kapitalafkastordningen. Landsskatteretten godkender virksomheden som erhvervsmæssigt drevet.
Afsagt: 08-11-2021
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-11-2021
Læst 2 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indeholdt A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører opkrævning af manglende indeholdt A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 05-11-2021
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelserne
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelserne for indkomstårene 2008-2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-11-2021
Læst 1 gang
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Renteudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-11-2021
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forskerskatteordningen
Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-11-2021
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten forhøjer overskuddet yderligere.
Afsagt: 05-11-2021
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen vedrører opgørelse af indkomst, hvori der indrømmes exemptionslempelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-11-2021
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Boafgift
Klagen vedrører opgørelse af grundlaget for nedsat boafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-11-2021
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
SKAT har ekstraordinært genoptaget klagerens skatteansættelser og skatteberegningen anset klageren for fuldt skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. SKAT har forhøjet den skattepligtige indkomst for løn modtaget fra tysk arbejdsgiver efter statsskattelovens § 4. SKAT har ikke godkendt fradrag efter ligningslovens §§ 9 A og 9 C, stk. 3, og klageren er anset for at have haft fri bil til rådighed efter ligningslovens § 16, stk. 4. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse vedrørende fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, fradrag efter ligningslovens §§ 9 A og 9 C og fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4 samt hjemviser spørgsmålet om lempelse til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.
Afsagt: 04-11-2021
Læst 2 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Markedsleje
Klagen vedrører bindende svar om markedsleje ved udlejning af to værelser. Landsskatteretten hjemviser Skattestyrelsens bindende svar.
Afsagt: 03-11-2021
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et lille beløb.
Afsagt: 03-11-2021
Læst 1 gang
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Afgift efter pensionsbeskatningsloven
Klagen vedrører nægtet tilbagebetaling af 60%-afgift efter pensionsbeskatningsloven. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-11-2021
Læst 3 gange
Emne: Afgift, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere løn og overskud af virksomhed
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn og ansættelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 03-11-2021
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ejendomsavance
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at have en skattepligtig fortjeneste ved salg af fast ejendom. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 02-11-2021
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører nedsat eller nægtet fradrag for udgifter til husleje og småanskaffelser. Landsskatteretten godkender fradrag for udgifter til småanskaffelser.
Afsagt: 01-11-2021
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere salgsmoms
Klagen vedrører yderligere ikke angivet salgsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-10-2021
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på aktier
KB nægtet fradrag for tab på aktier. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-10-2021
Læst 2 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-10-2021
Læst 2 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 28-10-2021
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Korrektion af underskud
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget korrektion af klagers indberettede underskud til fremførsel i underskudsregisteret for indkomstårene 2007-2015. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-10-2021
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og fiksering af lejeindtægt. Landsskatteretten godkender virksomheden som erhvervsmæssigt drevet.
Afsagt: 28-10-2021
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte
Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte fra underskud vedr. travstald i selskab og fikseret leje af hest og bokse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 28-10-2021
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kildeskattelovens §§ 48 E-F
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har ikke anset klageren for omfattet af kildeskattelovens §§ 48 E-F fra den 20. maj 2019, idet vederlagskravet ikke er opfyldt, jf. dagældende kildeskattelovs § 48 E, stk. 3, nr. 3. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse og anser klageren for omfattet af kildeskattelovens §§ 48 E-F fra den 24. juni 2019.
Afsagt: 27-10-2021
Læst 1 gang
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte
Klagen skyldes, at hævninger og overførsler fra selskabs bankkonti anset som maskeret udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-10-2021
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indtægter ved selvstændig virksomhed, konkrete indsætninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-10-2021
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhold
Klagen vedrører nedsat fradrag for erhvervsmæssig biludgift, vedligehold af tagvinduer på stuehus, vedligehold af avlsbygninger/driftsbygninger, skat af lejeindtægter mm. Landsskatteretten ændrer afgørelsen på en række punkter, både skærpende og lempende.
Afsagt: 27-10-2021
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed, konkrete indsættelser og på baggrund af husstandens negative privatforbrug samt nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-10-2021
Læst 2 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indtægter og gaver
Klagen vedrører beskatning af lejeindtægter, indsætninger på bankkonti, skattepligtige gaver og afgiftspligtige gaver. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 26-10-2021
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører regulering af omsætning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen i overvejende grad.
Afsagt: 26-10-2021
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-10-2021
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kildeskattelovens §§ 48 E-F
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har truffet afgørelse om, at klageren ikke kan beskattes efter reglerne i kildeskattelovens §§ 48 E-F, da klageren har været skattepligtig inden for de seneste 10 år, jf. kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 1, og ikke er omfattet af undtagelsen for forskere i kildeskattelovens § 48 E, stk. 5. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-10-2021
Læst 1 gang
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fristoverskridelse
Klagen vedrører fristoverskridelse ved ændring af sambeskatningsindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-10-2021
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ikke fradragsberettiget tilskud.
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for ikke dokumenterede udgifter og nægtet fradrag for udgifter afholdt i tilknytning til samarbejdet med andet selskab idet SKAT har anset udgifterne i tilknytning til samarbejdet som et ikke fradragsberettiget tilskud. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse som helhed med den ændring, at nægtelse af udgifterne beløbsmæssigt fordeles anderledes.
Afsagt: 25-10-2021
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for 2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-10-2021
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Underskud til fremførsel
Klagen vedrører nedsættelse af underskud til fremførsel og forhøjelse af selskabets skattepligtige indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-10-2021
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto mm
Klagen vedrører lån over mellemregning, der er anset for yderligere løn, skat af værdi af fri bolig og skat af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-10-2021
Læst 1 gang
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Rejseudgifter mm
Klagen vedrører godkendt yderligere fradrag for rejseudgifter (ligningsloven § 9 A, stk. 8) og nægtet fradrag for øvrige udgifter (Statsskattelovens § 6, litra a). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-10-2021
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens indkomst fra virksomheden vedrørende beskatning af fri bil i virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-10-2021
Læst 2 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil og pension
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil og pensionsudbetalinger. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Afsagt: 18-10-2021
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bolig mm
Klagen vedrører rådighedsbeskatning af bolig og udbytte i form af selskabets afholdelse af klagerens private udgifter, tøj og lejeindtægt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-10-2021
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Private dgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for en række udgifter der anses for private samt for tab ved salg af fast ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-10-2021
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattekredit og sambeskatningsindkomst
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet at imødekomme selskabets anmodning om udbetaling af skattekredit og har ændret selskabets skattepligtige sambeskatningsindkomst og pålagt selskabet at tilbagebetale udbetalt skattekredit. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-10-2021
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning i form af middage, rejser, bolig mm. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-10-2021
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Software og overskudsandel
Klagen vedrører nægtet fradrag for afskrivning af software i I/S og nedsættelse af overskudandel i samme til nul. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-10-2021
Læst 1 gang
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fritagelse for betaling af renter og gebyr
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om fritagelse for betaling af renter og gebyr tilskrevet skattekonto. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse således, at Skattestyrelsen ikke kan kræve efterbetaling af renter, som er opstået efter genberegningen af renter på virksomhedens skattekonto.
Afsagt: 07-10-2021
Læst 4 gange
Emne: Inddrivelse
Journalnr XX/XXXXXXX
Retskraft af gæld
Klagen vedrører afgørelse om retskraftigheden af klagerens diverse offentlige gæld. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 18-11-2021
Læst 7 gange
Emne: Inddrivelse