Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 13-01-2021 til 19-01-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen.
Klagen vedrører nægtet ordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-11-2020
Læst 26 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet selskabets anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2017. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2020
Læst 27 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Indeholdelsespligt
Klagen vedrører pålæg om indeholdelse af A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten nedsætter det indeholdelsespligtige beløb i begge år - i det ene af årene til nul.
Afsagt: 09-12-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overførsler og rejseudgifter
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed, overførsler fra ApS der er anset for at være løn samt ikke godkendt fradrag for rejseudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-12-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Korrektion af pensionsindbetalinger
Klagen vedrører nægtet tilladelse til korrektion af pensionsindbetalinger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-12-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Korrektion af pensionsindbetalinger
Klagen vedrører nægtet tilladelse til korrektion af pensionsindbetalinger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-12-2020
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Manglende indeholdelse af AM-bidrag og A-skat
SKAT har fastsat manglende indeholdelse af AM-bidrag og A-skat. Landsskatteretten nedsætter beløbet i det ene af de to omhandlede år med et mindre beløb.
Afsagt: 26-11-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen vedrører lån over mellemregningskonto der er anset for udbytte samt nægtet fradrag for renter vedrørende mellemregningskonto. Landsskatteretten nedsætter udbyttet delvist.
Afsagt: 06-11-2020
Læst 35 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hæftelse for A-skat og AM-bidrag
Klagen skyldes, at SKAT har fundet, at klageren har drevet uregistreret personlig virksomhed og har pålagt klageren hæftelse for ikke indeholdt A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-11-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på fordring
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på fordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-11-2020
Læst 44 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT ved skatteberegningen har nedsat creditlempelsen for betalt italiensk skat, ikke har indrømmet klageren fradrag for rejseudgifter efter ligningslovens § 9 A samt ved ansættelsen af faktoren ved lempelsesberegningen for løn optjent i Storbritannien fratrukket klagerens sociale bidrag for både Storbritannien og Italien. Landsskatteretten ændrer årsopgørelsen således, at kun den del af det sociale bidrag, der kan tilskrives Storbritannien, skal trækkes fra ved lempelsesberegningen, og at beløbet skal ændres i både tælleren og nævneren.
Afsagt: 05-11-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ved skatteberegningen har nedsat creditlempelsen for betalt italiensk skat, ikke har godkendt fradrag for betalte udenlandske obligatoriske sociale bidrag, ikke har godkendt fradrag for rejseudgifter til kost og logi efter ligningslovens § 9 A samt ikke har godkendt skattefrihed for arbejdsgiverens refusion af klagerens udlæg. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-11-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen vedrører opgørelse af lønindkomst, lempelsesberettiget indkomst efter ligningslovens § 33 a samt fradrag for logi og fagforeningskontingent. Landsskatteretten godkender fradrag for fagforeningskontingent og stadfæster i øvrigt.
Afsagt: 02-11-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Fristgennembrud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-11-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af resultat
Klagen skyldes, at SKAT skønsmæssigt har ansat resultatet for udlejningen en fast ejendom og som følge heraf forhøjet klagerens skattepligtige indkomst. Landsskatteretten hjemviser sagen til fornyet behandling.
Afsagt: 13-11-2020
Læst 33 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen i overvejende grad.
Afsagt: 13-11-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed mm
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på debitorer og fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-11-2020
Læst 40 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere indkomst
Klagen vedrører beskatning af yderligere indkomst samt godskrivning af A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 12-11-2020
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønindkomst fra udlandet mm
Klagen vedrører beskatning af lønindkomst fra udlandet, skat af godtgørelser samt fradrag for befordring. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen grundet forældelse
Afsagt: 11-11-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på unoterede anparter
Sagen drejer sig om, hvorvidt boets tab på unoterede anparter skal anerkendes. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-09-2020
Læst 33 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere omsætning mm
Klagen vedrører forhøjelse af omsætning, ikke godkendte fradrag samt indsætninger i bank der er anset som personlig indkomst. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 22-10-2020
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kursgevinst samt K/S
Klagen vedrører opgørelse af skattepligtig kursgevinst på frigjort gæld i fremmed valuta i relation til deltagelse i K/S, hvor sagen hjemvises, samt opgørelse af fortjeneste/tab efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven vedrørende K/S, der stadfæstes.
Afsagt: 14-10-2020
Læst 26 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen vedrører lån over mellemregningskonto der er anset for udbytte. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen i overvejende grad.
Afsagt: 12-10-2020
Læst 54 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt
Klagen vedrører spørgsmål om klagerens skattepligt til Danmark med påstand om, at SKATs afgørelser er ugyldige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-11-2020
Læst 36 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Refusion af udbytteskatter
Klagen skyldes, at SKAT har tilbagekaldt tidligere afgørelser om refusion af udbytteskatter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-10-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil samt regulering af mellemregningskonto. Landsskatteretten stadfæster skatteværdien af fri bil og hjemviser sagen fsv. angår regulering af mellemregning.
Afsagt: 26-10-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører diverse forhøjelser primært hvor fradrag er nedsat eller nægtet. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 26-10-2020
Læst 37 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt og befordringsfradrag
Klagen vedrører skattepligt til Danmark som domicilland og ansættelse af befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-12-2020
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen vedrører lån over mellemregning der dels er anset for udbytte til klageren. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 06-11-2020
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto mm
Klagen vedrører lån over mellemregning der anset som udbytte, værdi af fri bil, tilgodehavende der er anset som udbytte samt manglende indbetaling af A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten forhøjer ansættelsen yderligere.
Afsagt: 06-11-2020
Læst 35 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udlodning samt tab på aktier
Klagen vedrører beskatning af udlodning fra to selskaber samt ikke godkendt tab på unoterede aktier. Landsskatteretten stadfæster beskatning af udlodning fra ét af de to selskaber samt ikke godkendt tab og nedsætter udlodning fra det andet selskab til nul.
Afsagt: 05-11-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
SKAT har fundet, at klageren har drevet uregistreret personlig virksomhed i og har ansat overskuddene af virksomheden skønsmæssigt. Klagerens skattepligtige indkomst er desuden forhøjet med løn fra selskab. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 05-11-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset klageren for berettiget til fuld lempelse i henhold til ligningslovens § 33 A, stk. 1, for så vidt angår udenlandsk lønindkomst samt forhøjet indkomsten med rejsegodtgørelse og ikke godkendt fradrag for rejseudgifter. Landsskatteretten godkender fradrag for rejseudgifter og stadfæster i øvrigt.
Afsagt: 02-11-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten og ikke godkendt fradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-12-2020
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere løn
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med yderligere løn fra selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Etableringskonto
Klagen skyldes, at SKAT har givet klageren afslag på nedsættelse af indkomsten med fradrag uden indskud, jf. etableringskontolovens § 4, stk. 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-12-2020
Læst 36 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Private udgifter
Klagen skyldes, at at udgift til indkøb af stol og vin i selskab skal anses for yderligere løn til klageren. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kildeskattelovens §§ 48 E-F
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om beskatning efter kildeskatteskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-12-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Anskaffelsessum for anparter
Klagen vedrører opgørelse af anskaffelsessum på anparter i forbindelse med klagerens omdannelse af hans personlige erhvervsvirksomhed til et selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2020
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Sambeskatning
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset selskabet for at være sambeskattet med andet selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-11-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset klageren for berettiget til fuld lempelse i henhold til ligningslovens § 33A, stk. 1, for så vidt angår udenlandsk lønindkomst oppebåret ved arbejde i Norge. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-11-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på forudbetaling
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på forudbetaling i forbindelse med forsikringssag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-11-2020
Læst 31 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kompensationsbeløb
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst med kompensationsbeløb efter tab på investeringsprodukt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-11-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Sambeskatning - konsekvensrettelse
Klagen vedrører konsekvensrettelse efter forhøjelse af den skattepligtige indkomst for selskabets moder- og administrationsselskab i sambeskatning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-11-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2011 og genoptaget skatteansættelserne for 2012 og 2013 men fastholdt at klageren ikke kan fratrække underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse vedr. indkomståret 2011 og ophæver afgørelsen vedr. indkomstårene 2012 og 2013.
Afsagt: 03-12-2020
Læst 31 gange
Emne: Proces/forvaltning