Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 28-02-2020 til 05-03-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på genoptagelse af klagerens skatteansættelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-01-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Sletning af indkomst og skatter
Klagen skyldes, at SKAT har slettet klagerens A-indkomst og indeholdte A-skatter m.v. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse for en del af perioden og annullerer SKATs afgørelse for den anden del.
Afsagt: 13-01-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende
Klagen vedrører spørgsmålet om indkomst skal anses som overskud af virksomhed eller lønindkomst samt om modtagne beløb er skattepligtige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-01-2020
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-01-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Rejsegodtgørelse
Klagen skyldes, at skattefri rejsegodtgørelse er nedsat til nul kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-01-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Rejsegodtgørelse
Klagen skyldes, at skattefri rejsegodtgørelse er nedsat til nul kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-01-2020
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån eller løn
Klagen skyldes, at lån er anset for løn. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Afsagt: 15-01-2020
Læst 37 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har godkendt fradrag for virksomhedens underskud. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse delvist, idet der godkendes fradrag for udgifter afholdt til bygning af form til støbning af flydemodul.
Afsagt: 15-01-2020
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af AM-bidrag og A-skat
Klagen vedrører Skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig AM-bidrag og A-skat og hæftelse herfor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-01-2020
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forskerskatteordningen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-01-2020
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på debitorer
Klagen vedrører nægtet fradrag for hensættelse til tab på debitorer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-01-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Løn og godtgørelse
Klagen vedrører beskatning af lønindkomst, fratrædelsesgodtgørelse og dagpenge samt nedsættelse af fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-01-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
AMBI og A-skat
Klagen vedrører opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag og A-skat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-01-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Pension fra udlandet
Klagen vedrører beskatning af pension fra udlandet, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-01-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Husleje
Klagen vedrører nægtet fradrag for husleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-01-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere løn
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-01-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Handelsværdi
Klagen skyldes, at SKAT i forbindelse med overførsel af aktiver fra virksomhedsordningen til privat regi har vurderet handelsværdien af maskiner, inventar og jord m.v. højere end klager. Landsskatteretten nedsætter værdien af maskiner og inventar skønsmæssigt og stadfæster handelsværdien af jorden.
Afsagt: 22-01-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af gave
Klagen vedrører beskatning af gave. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-01-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Divese forhold
Klagen vedrører diverse forhold og fradrag, herunder befordring, kost og logi ifm. rejser, repræsentationsudgifter mm. Landsskatteretten stadfæster i al overvejende grad.
Afsagt: 20-01-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af overskud
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-01-2020
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for kursusudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for kursusudgifter. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 15-01-2020
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte
Klagen skyldes, at kursusudgifter afholdt af klagerens selskab er anset som maskeret udbytte. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 15-01-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for gevinster
Klagen vedrører nægtet fradrag for udbetalte gevinster. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-01-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Omgørelse
Klagen skyldes, at SKAT ikke harimødekommet klagerens anmodning om omgørelse i relation til udlodning af udbytte til indfrielse af aktionærlån. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-02-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2014. Landsskatteretten tillader genoptagelse.
Afsagt: 03-02-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kursgevinst
Sagen drejer sig om beskatning af kursgevinst på et lån i GBP, jf. kursgevinstlovens § 23. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-01-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører fradrag for tab på valutaterminsforretninger og ikke godkendt fradrag for erhvervsmæssig kørsel. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-01-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på anparter
Klagen vedrører nedsat fradrag for tab på anparter. Landsskatteretten forhøjer fradraget med et mindre beløb.
Afsagt: 13-01-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
AMBI og A-skat
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig AM-bidrag og A-skat samt hæftelse herfor. Landsskatteretten forhøjer beløbene yderligere.
Afsagt: 09-01-2020
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Realisations- eller lagerprincippet
Sagen drejer sig bl.a. om, at klageren har opgjort gevinst og tab på 3 swapaftaler efter realisationsprincippet, men skulle have anvendt lagerprincippet. SKAT har godkendt, at kontrakterne har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed, jf. kursgevinstlovens § 32, stk. 2, 2. pkt. Formalitet vedrørende forældelse af selvangivne kildeartsbegrænset tab til fremførsel. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Afsagt: 06-01-2020
Læst 16 gange
Emne: Proces/forvaltning