Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for 2014 og 2015. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-02-2020
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Der klages over, at SKAT har givet afslag på ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstårene 2009 og 2010 vedrørende tab på gæld i fremmed valuta, jf. kursgevinstlovens § 23. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-02-2020
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Der klages over, at SKAT har givet afslag på ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstårene 2009 og 2010 vedrørende tab på gæld i fremmed valuta, jf. kursgevinstlovens § 23. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-02-2020
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Gyldighed
Klagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt SKATs afgørelse er ugyldig. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Afsagt: 25-02-2020
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Arbejdsudleje
Klagen skyldes, at selskabets benyttelse af udenlandsk arbejdskraft er anset for arbejdsudleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-02-2020
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører ekstraordinær genoptagelse på Skattestyrelsens foranledning og forhøjelse af den skattepligtige indkomst. Landsskatteretten anser forhøjelsen vedrørende to af de omhandlede seks år for ugyldig.
Afsagt: 09-02-2020
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af den skattepligtige indkomst, både i form af klagerens personlige indkomst og resultat af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-01-2020
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af den skattepligtige indkomst fra uregistreret virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-02-2020
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forskerskatteordningen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-01-2020
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gaveafgift
Klagen vedrører værdiansættelse af vindmølle og gaveafgift heraf. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-02-2020
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hævning i virksomhedsordning
Klagen skyldes, at SKAT ikke har et indestående i et I/S for et erhvervsmæssigt aktiv. Som følge heraf har SKAT foretaget en række konsekvensændringer vedrørende virksomhedsordningen. Landsskatteretten finder, at klagerens tilgodehavende fortsat må anses for et erhvervsmæssigt aktiv, der kan forblive i klagerens virksomhedsordning.
Afsagt: 03-01-2020
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 03-02-2020
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kursgevinst mm
Klagen vedrører beskatning af kursgevinst på frigjort gæld i fremmed valuta i K/S, fradragsbegrænsning i K/S som følge af regler om fradragskonto samt fradrag for renteudgifter i K/S. Landsskatteretten stadfæster fsv. angår fradrag for renteudgifter og hjemviser herudover til Skattestyrelsen.
Afsagt: 12-02-2020
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kørselsgodtgørelse og yderligere indkomst
Klagen vedrører påstand om fradrag for kørselsgodtgørelse og beskatning af yderligere indkomst. Landsskatteretten afviser klagen vedr. kørselsgodtgørelse, da SKAT ikke har truffet afgørelse herom. Afgørelsen vedr. yderligere indkomst hjemvises.
Afsagt: 14-01-2020
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 28-02-2020
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten ændrer ansættelsen således at forhøjelsen sker som B - indkomst og løn
Afsagt: 26-02-2020
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte
Klagen vedrører maskeret udbytte ved køb af ejendom fra selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-02-2020
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Omgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om omgørelse i relation til indfrielse af aktionærlån. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-01-2020
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Renteindtægter
Klagen vedrører beskatning af renteindtægter af udlån, projekt Money Transfer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-01-2020
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Renteindtægter
Klagen vedrører beskatning af renteindtægter, projekt Money Transfer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-01-2020
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Rette indkomstmodtager
Klagen vedrører spørgsmål om klageren er rette indkomstmodtager og beskatning af lønindtægt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-02-2020
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører ekstraordinær genoptagelse på SKATs foranledning og beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-02-2020
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-02-2020
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattefri bod
Klagen vedrører forhøjelse af den skattepligtige indkomst, der af klager er anset som en skattefri bod af pønal karakter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-02-2020
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattemæssige indgangsværdier
Klagen vedrører opgørelsen af de skattemæssige indgangsværdier samt skattemæssige afskrivninger for distributions- og produktionsanlæg. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse således, at de skattemæssige indgangsværdier af distributions- og produktionsanlæg skal fastsættes i overensstemmelse med POLKA-værdierne.
Afsagt: 25-02-2020
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Der klages over, at Skattestyrelsen har anset klageren for fuld skattepligtig til Danmark og har beskattet klageren af kontante indsætninger på klagerens fars konto. Der klages desuden over, at Skattestyrelsen har beskattet klageren af maskeret udbytte fra to ApS. Landsskatteretten ændrer på sammensætning af beløbene, men ikke den samlede forhøjelse.
Afsagt: 20-01-2020
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens overskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-02-2020
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Uregistreret virksomhed mv.
Klagen vedrører forhøjelse af lønindkomst, honorarindtægter, overskud af uregistreret virksomhed samt ansættelse af befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-02-2020
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører yderligere hæftelse for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Landsskatteretten nedsætter den yderligere hæftelse for A-skat delvist.
Afsagt: 15-01-2020
Emne: Skat