SkatteMail 2024, uge 27

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail. SkatteMail holder nu sommerferie og udkommer næste gang 5. august.

God sommer og god læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Nye skatteregler for udviklingsomkostninger
Træfsikkerheden i de nye ejendomsvurderinger
Udskyd generationsskiftet til sidst på året
Airbnb-udlejere i skatteknibe
Generationsskifte af ejendomsselskaber
Forbedring af generationsskiftemulighederne – så fik vi lovudkast i høring
Anfordringslån - beskatning og skat
Højesteret har givet Skatteministeriet medhold i den første domstolssag i Panama Papers-komplekset
Lovudkast vedrørende dele af Iværksætterpakken er sendt i høring

SKM-meddelelse
Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - Betalingstjeneste
Højesterets dom af 27. februar 2024 (SKM2024.344.HR) - adgang til at anmode om genoptagelse - suspension af forældelse

Bindende svar
Omstrukturering - partnerselskab - lån - virksomhedsordningen - ikke afståelsebeskatning
Generationsskifte - overdragelse anparter med succession - landbrugsejendomme - udlejnings-ejendomme - aktiv landbrugsdrift - udlejede stuehuse og lejligheder
Genomlægning til realkreditlignende lån
Selskab kunne fradrage endeligt underskud i fransk datterselskab efter SEL § 31 E, efter datterselskabets opløsning efter reglerne om DWOL.

Afgørelser
Afslag på anmodning om genoptagelse af vurderingen pr. 1. oktober 2006 - Ulovhjelmet omberegning af grundværdien

Domme
Gaveafgift - 15-%-reglen - dagsværdi
Gavebeskatning - +/- 15 %'s-reglen - næringsdrivende - værdiskøn
Ændring af passivpost fastsat efter boafgiftslovens § 28 var ikke omfattet af fristen i boafgiftslovens § 27, stk. 2
Rette indkomstmodtager - maskeret udbytte

Nyt fra domstol.dk

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=27&year=2024