Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 28-07-2022 til 03-08-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-06-2022
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af personalegoder
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil, rejser og øvrige personalegoder. Landsskatteretten afgørelsen vedrørende et af de to omhandlede indkomstår for ugyldig og stadfæster fsv. angår det andet.
Afsagt: 07-06-2022
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Driftsudgifter
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af personlig indkomst og nedsættelse af fradrag for driftsudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-06-2022
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Skattestyrelsen har anset klagerens fulde skattepligt til Danmark for bevaret efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse, da klageren har opgivet sin fulde skattepligt til Danmark ved fraflytningen.
Afsagt: 28-06-2022
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset klageren for fuldt skattepligtig til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, og for skattemæssigt hjemmehørende i Grønland. Skattestyrelsen har herved genoptaget indkomstansættelserne ekstraordinært. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse, således at klageren er begrænset skattepligtig til Danmark i henhold til bestemmelserne i kildeskattelovens § 2.
Afsagt: 28-06-2022
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for maskeret udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-06-2022
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Værdi af gave
Klagen vedrører værdi af ejendom ved overdragelse til klagerens søn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-06-2022
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattemæssigt hjemsted
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen finder, at klageren er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, jf. artikel 4, stk. 2, litra b, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien, da det ikke er muligt at fastslå, hvor klageren har midtpunkt for livsinteresser. Det skattemæssige hjemsted er derfor vurderet efter sædvanligt ophold. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse.
Afsagt: 26-06-2022
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har ekstraordinært genoptaget indkomstansættelserne efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, og forhøjet klagerens indkomstansættelse med pension fra Sverige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-06-2022
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2010 og 2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-06-2022
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2015. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-06-2022
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset klageren for at være fuldt skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 26-06-2022
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indberetning til eIndkomst
Klagen vedrører pålæg om at foretage indberetning til eIndkomst af forskellige personalegoder. Landsskatteretten ændrer afgørelsen i overvejende omfang, både ved nedsættelse af de indberetningspligtige beløb og ved at følge klagers påstand om, at denne ikke har indberetningspligt på en række punkter.
Afsagt: 07-06-2022
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Rette indkomstmodtager
Klagen vedrører spørgsmål om klager er rette indkomstmodtager af et beløb betalt til et selskab. Landsskatteretten anser ikke klager for rette indkomstmodtager.
Afsagt: 02-06-2022
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Værdi af gave
Klagen vedrører opgørelse af værdi af gave herunder om betalt tinglysningsafgift kan fratrækkes ved opgørelse af gaveafgift. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen af gaveafgiften men stadfæster at tingslysningsafgiften ikke kan fratrækkes.
Afsagt: 02-06-2022
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto mm
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte, beskatning af indsætninger på bankkonto og af likvidationsprovenue. Landsskatteretten ændrer forhøjelsen således at klager beskattes af maskeret udbytte fra holdingselskab, forhøjelsen vedr. indsætninger hjemvises til Skattestyrelsen og endeligt stadfæstes beskatning af likvidationsprovenu.
Afsagt: 01-06-2022
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Beskatning af bonusbetalinger mm
Klagen vedrører genvundne afskrivninger ved overdragelse af ejendom, nedsættelse af tab til fremførsel på ejendomsavance samt beskatning af modtagne bonusudbetalinger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-06-2022
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for valutakøb
Klagen vedrører nedsat fradrag for valutakøb (valutakøb er en del af posten variable omkostninger i regnskabet). Landsskatteretten forhøjer det godkendte fradrag.
Afsagt: 01-06-2022
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører vedr. diverse forhøjelser herunder beskatning af rejse- og befordringsgodtgørelse, private udgifter betalt af selskab, maskeret udlodning, ulovligt anpartslån samt beskatning af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist primært vedrørende ulovligt anpartslån.
Afsagt: 30-05-2022
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 30-05-2022
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen i overvejende grad.
Afsagt: 30-05-2022
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 12-06-2022
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto mm
Klagen vedrører beskatning af indsætningerpå bankkonto, ikke godkendt fradrag for husleje og forpagtningsafgift. Landsskatteretten ændrer afgørelsen i overvejende grad.
Afsagt: 09-06-2022
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for driftsomkostninger
Klagen vedrører nægtet fradrag for driftsomkostninger grundet manglende eller ufuldstændig dokumentation. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-06-2022
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Periodisering af indtægt til tidligere indkomstår
Klagen vedrører nægtet tilbageførsel af udbetalt bonusbeløb til tidligere indkomstår. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-06-2022
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen. men godkender fradrag for ejendomsskat i kapitalindkomsten.
Afsagt: 02-06-2022
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Rette indkomstmodtager
Klagen vedrører om klager er rette indkomstmodtager af udbetalte beløb og personalegoder. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-06-2022
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for valutakøb mm
Klagen vedrører nedsat fradrag for valutakøb og opgørelse af yderligere valutasalg. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-06-2022
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Aktieindkomst
Klagen vedrører beskatning af aktieindkomst i form af ikke medregnede aktieudbytter og maskerede udlodninger fra udenlandsk virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-06-2022
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning mm
Sagen handler om, hvorvidt klageren er berettiget til lempelse for betalt skat af indtægt hidrørende fra Norge, samt spørgsmålet om klageren eller klagerens selskab er rette indkomstmodtager af indtægten fra Norge. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 26-06-2022
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Personaleudgifter mm.
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for udgifter til personale, møde og repræsentation m.v. samt skattemæssigt fradrag for momskorrektioner. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-06-2022
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning mm
Klagen vedrører yderligere aktieindkomst i form af maskeret udlodning samt yderligere personlig indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 20-05-2021
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen vedrører opgørelse af indkomst til beskatning for pilot med base i Spanien. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 10-02-2021
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på fordringer i K/S
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for ideel andel af tab på fordringer ved deltagelse i K/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-02-2021
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ved skatteberegningen ikke har anset klageren for berettiget til excemption lempelse mv efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Singapore. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-02-2021
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indeholdelsespligt
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har truffet afgørelse om, at klager er indeholdelsespligtig af A-skat og AM-bidrag, at klager hæfter for den manglende indbetaling, og at opgørelsen af A-skat skal ske med udgangspunkt i kildeskattelovens § 48, stk. 1-3 og stk. 8, på baggrund af en indeholdelsesprocent på 55 %. Landsskatteretten ændrer afgørelsen fsv. angår indeholdelsesprocenten.
Afsagt: 09-02-2021
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Løn til indehaver af enkeltmandsvirksomhed
Klagen vedrører tilbageførsel af A-skat og AM-bidrag indeholdt af "løn" udbetalt til ejer af enkeltmandsvirksomhed. Landsskatteretten anser afgørelsen vedr. det ene af de to omhandlede år for ugyldig og stadfæster herudover.
Afsagt: 09-02-2021
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ejendomsanvance og resultat af virksomhed
Klagen vedrører beskatning af af fortjeneste ved salg af ejendom samt forhøjelse af resultat af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter resultat af virksomhed med et mindre beløb.
Afsagt: 09-02-2021
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af udlejningsvirksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen med godkender fradrag for ejendomsskat i kapitalindkomsten.
Afsagt: 09-02-2021
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Køb af byggematerialer
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på skattemæssigt fradrag for udgifter til byggematerialer idet Skattestyrelsen har anset udgifterne for at være private. Skattestyrelsen har desuden forhøjet klagerens indkomst vedr. manglede bogført faktura. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-02-2021
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 09-02-2021
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af resultat af virksomhed
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af resultat af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-02-2021
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-02-2021
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed mm
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af udlejningsvirksomhed (før nedrivningsfradrag) og for udgifter til nedrivning. Landsskatteretten godkender fradrag for udgifter til nedrivning og for ejendomsskat i kapitalindkomsten. Landsskatteretten stadfæster nægtet fradrag for underskud.
Afsagt: 08-02-2021
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet eller nedsat fradrag for udgifter til leasing, husleje, Brobizz mv. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-02-2021
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-02-2021
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-02-2021
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på aktier
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nedsat godkendt fradrag for tab på aktier. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-02-2021
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af omsætning
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af omsætning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 06-02-2021
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-02-2021
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Afskrivning på vindmøller mm
Klagen vedrører opgørelse af afskrivningssaldo på vindmøller, tilgang i året og godkendt afskrivning på samme. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 06-02-2021
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af nægtet tilbagebetaling af afgiftsgodtgørelse
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har givet afslag på selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse af SKATs afgørelse af 25. juli 2016 vedrørende tilbagebetaling af afgiftsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-02-2021
Læst 8 gange
Emne: Proces/forvaltning