SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2014, uge 17

Kære læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. en artikel om Højsteretsdommen fra sidste uge, hvor det blev statueret, at der kan ske beskatning af fri bil, når en gulpladebil alene er anvendt erhvervsmæssigt. Artiklen giver forslag til, hvordan beskatning kunne være undgået.

God læselyst.

Med venlig hilsen
Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Asia-Pacific Tax Bulletin: 2 - 2014
Depechen 2014/09
Skat og moms vedr. erhvervsejendomme
Ikrafttrædelse af ny overenskomst om social sikring med Kina
Ny nordisk konvention om social sikring
Fri bil beskatning trods "ren erhvervsmæssig anvendelse"
Hvad er reglerne for beskatning af tilskud?
Border Crossing 2nd quarter 2014

Bindende svar
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, omberegnede ejerboligværdier
Fusion af foreninger, der ejer elselskaber
Digelag, selvstændig juridisk enhed, rette debitor
Universitet, statsinstitution efter selskabsskatteloven § 3
Dødsbo, værdiansættelse og indkomstopgørelse
Advokatvirksomhed - hverv som fast værge - selvstændig erhvervsvirksomhed i skattemæssig forstand - ikke selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand
Beskatning - fri sommerbolig - hovedaktionærer - formodningsreglen
Lån ydet til selskaber - Ikke aktionærlån

Kendelser
Fradrag for advokat- og revisorudgifter afholdt i forbindelse med køb af virksomhed
Fastsættelse af nedslag i grundværdien for ekstrafundering
Dansk holdingselskab fritaget for CFC-beskatning
Fradragsberettigede finansieringsomkostninger som indirekte omkostninger jf. ligningslovens § 33 F
Der skulle ikke bortses fra handel med ubebygget landejendom, hvor der skete hurtigt tilbagesalg
Bindende svar vedrørende ikke godkendt fradrag for kurstab

Domme
Fri bil - gulpladebil ejet af selskab - benyttet i personlig virksomhed - privatbenyttelsesafgift - hæftelse

Nye straffesager

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 18

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
HM Revenue & Customs, England
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
foreignHogstadomstolen, Sverige

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20140421' AND [SkatteraadChanged] <= '20140427') OR ([LSRChanged] >= '20140421' AND [LSRChanged] <= '20140427') OR ([ByretChanged] >= '20140421' AND [ByretChanged] <= '20140427') OR ([LandsretChanged] >= '20140421' AND [LandsretChanged] <= '20140427') OR ([HojesteretChanged] >= '20140421' AND [HojesteretChanged] <= '20140427')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

Asia-Pacific Tax Bulletin (APTB)

Asia-Pacific Tax Bulletin: 2 - 2014

I denne udgave:

 • Interest Deduction, Corporate Groups and Tax Jurisdictions - A Hitchhiker’s Guide to an Aspect of the BEPS Project
 • Trends in Anti-Avoidance Rules
 • Keeping up with the Digital Economy
 • Welcoming GST
 • Seeking Certainty - Advance Ruling Practices
 • Cross-Border Leasing
 • China (People’s Rep.)
 • Cross-Border Leasing
 • DEVELOPMENTS


BDO

Depechen 2014/09

I denne udgave:

 • Uafklaret om der kan meldes fra overfor SKAT
 • Skiltning på byggepladser
 • Indskud på etableringskonto eller iværksætterkonto
 • Dyrt at glemme momsreguleringsfo-pligtelsen
 • Visse aktiesalg udløser udbyttebeskatning


BDO

Skat og moms vedr. erhvervsejendomme

Der opstår ofte spørgsmål af moms- eller skattemæssig art i forhold til erhvervsejendomme. Det gælder såvel udlejningsejendomme som ejendomme, der anvendes i egen virksomhed. Og uanset om der er tale om en beboelsesejendom, en forretningsejendom eller en fabrik.


EY

Ikrafttrædelse af ny overenskomst om social sikring med Kina

Den nye konvention om social sikring mellem Danmark og Kina, træder i kraft den 14. maj 2014.


EY

Ny nordisk konvention om social sikring

Konventionen medfører, at EU-forordningerne nr. 883/2004 og nr. 987/2009 om koordinering af de sociale sikringsordninger også gælder for borgere fra tredjelande, der er bosat i Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge.


Revisorgruppen Danmark

Fri bil beskatning trods "ren erhvervsmæssig anvendelse"

Højesteret statuerer beskatning af fri bil!


RSM plus

Border Crossing 2nd quarter 2014

Border Crossing 2nd quarter 2014.


SEGES

Hvad er reglerne for beskatning af tilskud?

I øjeblikket er der mange landmænd, der modtager tilskud til miljøforbedrende foranstaltninger og udskiftning af diverse fyringsanlæg. Der er mange regler at holde styr på, når man skal vurdere, om tilskuddet er skattepligtigt eller ikke.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, omberegnede ejerboligværdier

SKM2014.293.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3. Vurderingsloven § 33, stk. 15

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. januar 2002 henblik på at få rettet de omberegnede ejerboligværdier.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fusion af foreninger, der ejer elselskaber

SKM2014.288.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6 og stk. 4, § 4, ll samt § 16 A

De 4 spørgere er alle skattepligtige efter selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6 og ejer el-selskaber. Spørgerne vil stifte et nyt fælles andelsselskab (forening), hvor de indskyder alle deres aktiviteter og derefter bliver andelshavere i en periode på 2 år. Efter udløbet af de 2 år ophører Spørgerne, og andelshaverne/forbrugerne i Spørgerne vil blive andelshavere i det ny fælles selskab.

Skatterådet kan bekræfte, at det nystiftede andelsselskab ikke vil blive skattepligtigt af værdien af de tilførte aktiver og passiver. Skatterådet kan også bekræfte, at Spørgerne ikke vil blive skattepligtige af de påtænkte transaktioner, bortset fra avancebeskatning af de skatterelevante aktiver. Skatterådet kan bekræfte, at transaktionerne ikke vil udløse beskatning hos de nuværende andelshavere/forbrugere i Spørgerne.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Digelag, selvstændig juridisk enhed, rette debitor

SKM2014.286.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6 og § 6, stk. 1, litra a

Digelaget er oprettet som en forening, og dermed en selvstændig juridisk person. Digelaget har optaget et lån til at finansiere etablering af diget. Skatterådet kan ikke bekræfte, at medlemmerne af digelaget hver kan fratrække en forholdsmæssig del af de renter, digelaget betaler på lånet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Universitet, statsinstitution efter selskabsskatteloven § 3

SKM2014.285.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 3

Skatterådet kan bekræfte, at Spørger, som er et universitet, er omfattet af selskabsskatteloven § 3, stk. 1, nr. 1 og dermed fuldstændig og ubetinget skattefritaget.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Dødsbo, værdiansættelse og indkomstopgørelse

SKM2014.291.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 21. Dødsboskatteloven § 4 og § 21

Skatterådet afviser at besvare spørgsmål 1, da SKAT ikke har kompetencen til at træffe afgørelse vedrørende boafgift og værdiansættelse i forbindelse hermed.

Skatterådet kan bekræfte, at gaver ydet af boet ikke vil skulle medtages, hverken direkte eller indirekte i boets indkomst, herunder boets aktieindkomst.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Advokatvirksomhed - hverv som fast værge - selvstændig erhvervsvirksomhed i skattemæssig forstand - ikke selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand

SKM2014.283.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 1, 1. pkt. Momsloven § 3 stk. 1 og § 4

Skatterådet bekræfter, at værgevederlag er indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed for Spørger, når Spørger i sin advokatvirksomhed modtager disse værgevederlag, og at han kan anvende virksomhedsordningen på denne indkomst, jf. virksomhedsskattelovens § 1, stk. 1. Derimod kan Skatterådet ikke bekræfte, at de værgeydelser, som Spørger leverer, er således integreret i Spørgers advokatvirksomhed, at de er leveret som led i selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1, og dermed er momspligtige for virksomheden.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Beskatning - fri sommerbolig - hovedaktionærer - formodningsreglen

SKM2014.281.SR

Vedrører: Ligningsloven § 16, stk. 1 og 5 samt § 16A. Aktieavancebeskatningsloven § 4, stk. 1 og 2

Selskabet X A/S påtænker at erhverve ejendommen F. Ejendommen, der er beliggende i et sommerhusområde, er et fredet areal på x ha, hvor der er opført et sommerhus på ca. 50 m2. Naturstyrelsen har givet selskabet tilsagn om, at selskabets tilladelse til erhvervelse af sommerhuset vil blive givet på vilkår af, dels at sommerhuset ikke udlejes eller udlånes til feriebenyttelse og dels at selskabets ejere ikke selv benytter det til ferieformål. Efter tilladelsen må sommerhuset gerne benyttes i forbindelse med pasning og vedligehold af ejendommen, men ikke ren feriebenyttelse. Skatterådet kan ikke bekræfte, at hovedaktionærerne ikke vil blive beskattet af værdi af fri bolig til rådighed, da de ikke vil kunne siges at være afskåret rådigheden over sommerhuset ved det angivne vilkår.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Lån ydet til selskaber - Ikke aktionærlån

SKM2014.279.SR

Vedrører: Ligningsloven § 2 og § 16 E

Skatterådet bekræfter, at lån fra A A/S til de udspaltede selskaber ejet af A´s børn ikke vil være omfattet af ligningslovens § 16 E, idet bestemmelsen kun omfatter lån, der ydes til fysiske personer.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Fradrag for advokat- og revisorudgifter afholdt i forbindelse med køb af virksomhed

SKM2014.292.LSR

Vedrører: Ligningsloven § 8 J. Kursgevinstloven § 26

Sagen angik fradrag for advokat- og revisiorudgifter samt finansieringsudgifter afholdt i forbindelse med køb af virksomhed. Landsskatteretten nedsatte SKATs forhøjelse til 582.741 kr. for så vidt angik et af de påklagede forhold.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Fastsættelse af nedslag i grundværdien for ekstrafundering

SKM2014.289.LSR

Vedrører: Vurderingsloven § 6, § 13, § 17 og § 18

Ved 5-etagers ejendom uden kælder, opført i et delvist kuperet terræn, fandt Landsskatteretten efter en samlet vurdering, at det med indholdet af de tre geotekniske rapporter og byggeregnskabet var godtgjort, at posten "ekstrafundering" knyttede sig til ekstrafundering som følge af jordens beskaffenhed.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Dansk holdingselskab fritaget for CFC-beskatning

SKM2014.280.LSR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 32, stk. 2

Dansk holdingselskab fritaget for CFC-beskatning af indkomst fra datterselskab i Luxembourg, der drev sædvanlig investeringsforvaltningsvirksomhed. Den væsentligste del af datterselskabets indkomst kom fra kunder i Luxembourg, og der var ikke grundlag for at anse kundernes investorer for selskabets kunder. SR's afgørelse blev ændret.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Fradragsberettigede finansieringsomkostninger som indirekte omkostninger jf. ligningslovens § 33 F

SKM2014.276.LSR

Vedrører: Ligningsloven § 33 F

Ved afgørelsen tog Landsskatteretten stilling til en hotelkoncerns fordeling af fradragsberettigede finansieringsudgifter i forbindelse med beregningen af lempelse for udenlandsk skat efter ligningslovens § 33 F.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Der skulle ikke bortses fra handel med ubebygget landejendom, hvor der skete hurtigt tilbagesalg

SKM2014.275.LSR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningslovens § 1

Køb af et landbrugsareal med henblik på erhvervelse af en mælkekvote med senere tilbagesalg til den oprindelige ejer, blev anset for reelle handler med deraf følgende konsekvenser i relation til ejendomsavancebeskatning. Sælger var således skattepligtig af avance opstået i forbindelse med handlen.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Bindende svar vedrørende ikke godkendt fradrag for kurstab

SKM2014.274.LSR

Vedrører: Kursgevinstloven § 20 - § 23

Ikke hjemmel til fradrag for klagerens tab ved indfrielse af inkonvertibelt flexlån ved køb af obligationer til kurs over pari.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fri bil - gulpladebil ejet af selskab - benyttet i personlig virksomhed - privatbenyttelsesafgift - hæftelse

SKM2014.273.HR

Vedrører: Ligningsloven § 16, stk. 4. Momsloven § 41, stk. 3. Kildeskatteloven § 69, stk. 1. Opkrævningsloven § 5

A var eneanpartshaver og direktør i H1 ApS, som drev virksomhed med bl.a. salg af rådgivning og konsulenttjenester, brugte kedler og kedelanlæg, serviceydelser, komponenter og reservedele.

H1 ApS havde leaset en varevogn på gule nummerplader, som A mod betaling til H1 ApS havde benyttet i den landbrugsvirksomhed, som han drev i personligt regi.

Hovedspørgsmålet i sagen var, om bilen af selskabet dermed måtte anses for at have været stillet til rådighed for A's private benyttelse, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

Højesterets flertal lagde til grund, at H1 ApS, som ikke i øvrigt beskæftigede sig med udlejning af biler, alene havde ladet A benytte bilen til brug for sin personligt drevne landbrugsvirksomhed på grund af hans stilling i selskabet. Flertallet fastslog herefter, at denne brug af bilen var anpartsselskabets virksomhed uvedkommende, og at bilen dermed af H1 ApS var stillet til rådighed for A's private benyttelse, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, 1. pkt. Skattemyndighederne havde derfor været berettiget til bl.a. at forhøje appellant 1's skattepligtige indkomst og til at forhøje anpartsselskabets momstilsvar.

Landsretten var nået til det samme resultat.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2014.287.VLR Straffesag - skattesvig - lønmodtager - bonusudbetalinger

Vedrører: Straffeloven § 289. Skattekontrolloven § 13 og § 16. Arbejdsmarkedsbidragsloven § 18 (dagældende)

T var tiltalt for at have selvangivet løn og bonus for lavt i sine selvangivelser for årene 2005-2009. T var ansat i Singapore, hvor hovedkontoret ligger, men arbejdede i den omhandlede periode i afdelingen i Danmark.

T forklarede, at hans løn bestod af en fast månedsløn og en bonus. Der blev udbetalt bonus 1-2 gange om året, og udbetalt bonus skulle nogen gange returneres.

T gjorde gældende, at straffelovens § 289 ikke fandt anvendelse, idet der ikke var tale om en fortsat forbrydelse, hvorfor den del af tiltalen der vedrørte årene 2005 og 2006 var forældet.

Byretten fandt, at der var tale om en kontinuerlig og konsekvent udeholdelse af indtægter fra samme indkomstkilde, hvorfor forholdene måtte betragtes som en fortsat forbrydelse. Da den samlede sum af de unddragne skatter og arbejdsmarkedsbidrag udgjorde mere end 500.000 kr. fandt retten at forholdene kunne henføres under straffelovens § 289.

T var B-skattepligtig, og han vidste at de udbetalte bonusbeløb var skattepligtige, ligesom den faste løn. T forskudsregistrerede sig alene med den faste løn og det blev anset for bevist, at T kun selvangav den faste løn.

T forklarede, at den overvejende del af bonusbeløbene blev indsat på en separat konto og han kun 2-3 gange havde refunderet større beløb. Retten fandt det således forholdsvist simpelt hvert år at beregne de bonusbeløb, der skulle selvangives som skattepligtige.

Efter det anførte fandt retten det bevist, at T havde forsæt til grov skatteunddragelse og straffen blev fastsat til 3 måneders fængsel og en tillægsbøde på 575.000 kr.

Landsretten stadfæstede dommen.

SKM2014.284.ØLR Straffesag - momssvig - handel med vin og delikatesser - direktør og hovedanpartshaver - strafudmåling

Vedrører: Straffeloven § 289 og § 50. Momsloven § 81

T var tiltalt for som direktør for et selskab, der handlede med vin og delikatesser, at have angivet et samlet momstilsvar på 1.051.478 kr. for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2010, selvom momstilsvaret var 2.050.533 kr. T havde derved unddraget for 999.075 kr. i moms. Selskabets revisor havde anført kritiske bemærkninger i selskabets regnskaber for perioden.

T erkendte sig skyldig og forklarede de urigtige momsangivelser med regnskabssjusk, kaos i bogholderiet og pengemangel.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig momssvig. T idømtes fængsel i 8 måneder, heraf de 4 måneder betinget samt en tillægsbøde på 650.000 kr. Der blev herved henset til, at T ikke var tidligere straffet, T's gode personlige forhold, at T havde samarbejdet og medvirket til sagens opklaring, at T havde tilbagebetalt en stor del af den skyldige moms samt at sagen havde ligget stille i 1 år ved SKAT og 1 år ved politiet. Tillægsbøden blev nedsat med ca. 1/3 på baggrund af, at T havde tilbagebetalt en betydelig del af det skyldige beløb.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men forhøjede tillægsbøden til 999.000 kr. med dissens. Der var ikke grundlag for at fravige udgangspunktet for fastsættelse af tillægsbøde i medfør af straffelovens § 50, stk. 2.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 28-04-2014 - 27-05-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-209/13 Det Forenede Kongerige mod Rådet
Dato: 30-04-2014
Fiskale bestemmelser

Annullationssøgsmål – annullation af Rådets afgørelse 2013/52/EU om bemyndigelse til forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner – tilsidesættelse af artikel 327 TEUF og 322 TEUF

Tidligere dokument: C-209/13 Det Forenede Kongerige mod Rådet - Ny sag
Tidligere dokument: C-209/13 Det Forenede Kongerige mod Rådet - Dom


Domme
C-209/13 Det Forenede Kongerige mod Rådet

Sagen omhandler:

Annullationssøgsmål – annullation af Rådets afgørelse 2013/52/EU om bemyndigelse til forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner – tilsidesættelse af artikel 327 TEUF og 322 TEUF

Domstolens dom:

1) Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

2) Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland betaler sagens omkostninger.

3) Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Franske Republik, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen bærer deres egne omkostninger.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

Svar på spørgsmål E-001348/14  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Blanket

Appendix to tax return 2013. Deduction for interest payments on loans where the lender is not obliged to report the payments to SKAT


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven
Oprettelsesdato: 23-04-2014
Høringsfrist: 21-05-2014

Bekendtgørelse om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.
Oprettelsesdato: 23-04-2014
Høringsfrist: 20-05-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

B 60 Forslag til folketingsbeslutning om udbetaling af børne- og ungeydelser og børnetilskud i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

L 144 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven (Selskabers m.v. registrering af fremførselsberettigede underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier og investeringsbeviser m.v., selvangivelse af kildeartsbegrænsede tab m.v.)

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om, hvordan ministeren kan argumentere for et lovforslag, der på en række områder svækker borgernes retssikkerhed, jf. høringssvarerne til lovforslaget, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spørgsmål 2 til L144 DOK42985224X

Spm. 3

Spm. om andre lande har lignende ordninger, hvor skattemæssige underskud, som skatteyderen har ret til, bortfalder ved manglende indberetning, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spørgsmål 3 til L144 DOK42985481X

Spm. 4

Spm. om at oplyse om virksomhederne administrative omkostninger ved lovforslaget, set i lyset af bl.a. Dansk Erhvervs høringssvar, til skatteministeren

Svar på spørgsmål 4 til L144 DOK42985647X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 5

Spm. om SKAT har mulighed for at via træk på dets systemer at komme med et forslag til, hvad det indberettede underskud fra virksomhederne fra 2002 og frem beløber sig til, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spørgsmål 5 til L144 DOK42985934X

Spm. 6

Spm. om det er rimeligt, at skattemæssige fremførbare underskud, der er opgjort og selvangivet korrekt, bortfalder, alene fordi virksomhederne ikke for anden gang får indberettet til SKAT inden for en meget kort frist, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
svar på spm 6 til L144 DOK43712763X

Spm. 7

Spm. om den 3 måneders frist, som der er lagt op til i lovforslagets bemærkninger, er rimelig og tager tilstrækkelig hensyn til, at virksomhederne som et led i deres almindelige administrative rutiner skal bruge kræfter på at finde de efterspurgte oplysninger frem, til skatteministeren

Svar på spm 7 til L144 DOK43688258XX
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 8

Spm. om hensynet til at pålægge virksomhederne mindst mulige yderligere administrative byrder ikke bør veje tungere end nogle systemkonstruktørers ideelle (og ofte urealistiske) ønsker, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
svar på spm 8 til L144 DOK43713015 DOCX

Spm. 9

Spm. om fristen for at oplyse disse underskud ikke i det mindste bør følge selvangivelsesfristen for virksomhederne for at mindske den administrative byrde ved forslaget, til skatteministeren

svar på spm 9 til L144 DOK43690648XX
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 10

Spm. om der ikke bør være en 3 års (5 år for sambeskatninger) frist, inden for hvilken virksomhederne vil kunne registrere eventuelle fejlagtigt eller ikke registrerede underskud, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
svar på spm 10 til L144 DOK43713193X

Spm. 11

Spm. om at tage særlige initiativer til at sikre, at SKATs systemer vil være stabile og i stand til at modtage virksomhedernes oplysninger om underskud, når disse skal indberettes, til skatteministeren

svar på spm 11 til L144 DOK43713347X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 12

Spm. om at sikre, at de virksomheder, der har behov herfor, får tilstrækkelig hjælp fra SKAT til at indberette de korrekte oplysninger, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
svar på spm 12 til L144 DOK43713467X

Spm. 13

Spm. om en løsning, hvor det i stedet er SKAT, der kommer med et forslag til, hvordan underskudssaldoen for de enkelte virksomheder vil se ud, til skatteministeren

svar på spm 13 til L144 DOK43713656X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 14

Spm. om, hvordan forældelsen for SKATs og virksomhedernes muligheder for at rette i de indtastede underskud vil være, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
svar på spm 14 til L144 DOK43713777X

L 160 Forslag til lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.(Ophævelse af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse og børnetilskud og indførelse af bopælskrav også for børn omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

MFU spm. om at oversende en opgørelse af de økonomiske konsekvenser af lovforslaget, til skatteministeren

SAU Svar på L 160 spm 1 DOK43838973X
Udvalgsspørgsmål.pdf

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love. (Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet benyttelse af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner).

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om, hvad de økonomiske konsekvenser ved lovforslaget er, hvis man helt fjerner minimumsgrænsen, og hvad konsekvenserne er, hvis grænsen på bruttotonnagen sættes til 100 t, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. nr. 2 - L 171

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 364

MFU spm. om ministeren kan fyldestgørende redegøre for hvor mange sager Udbetaling Danmark har i forhold til EU-borgere, der uberettiget har modtaget ...   Svar  

Spm. 365

Spm. om, hvilke konsekvenser mener ministeren det vil få i lokalområdet, hvis ministeren nedlægger skattecentret i Horsens, til skatteministeren  Svar  

Spm. 366

Spm. om ministeren kan redegøre for, hvorvidt Horsens centrale placering i Østjylland vil indgå i overvejelserne om placeringen af landets skattecentr...   Svar  

Spm. 372

Spm. om kommentar til artiklerne "Sufi-moské i Rødovre støttet af svindeltiltalte" og "Søstermoské bag hemmelige overførsler til Sudan", Berlingske de...   Svar  

Spm. 373

Spm. om kommentar til debatindlæg fra Jens Iver Nielsen, Gedsted, til skatteministeren  Svar  

Spm. 375

Spm. om, med henvisning til artiklen i Ekstra Bladet den 28/3-14 "Ulovlig praksis i Skat", hvor en tidligere ansat i Skat Roskilde beskriver Skats ulo...   Svar  

Spm. 378

Spm. om ministeren kan oplyse, hvornår den kommende grænsehandelsrapport forventes offentliggjort, til skatteministeren  Svar  

Spm. 389

Spm. om, hvor mange EU-borgere, der arbejder i Danmark, men som reelt netto giver underskud for Danmark, hvis man medregner kørselsfradrag, fradrag fo...   Svar  

Spm. 398

Spm. om, hvad det årlige provenu til staten vil være, hvis man indfører et loft over kørselsfradraget på maksimalt 600 km. mellem bopæl og arbejdsplad...   Svar  

Spm. 455

Spm. om at tilsende talepapir fra samrådsspørgsmål Z og Æ (vurderingsankenævnenes praksis i klagesager om ejendomsvurderinger), til skatteministeren  Svar  

Spm. 459

Spm. om, hvordan en afgørelse af et vurderingsankenævn på en klage over ejendomsvurderingen af en ejendom påvirker vurderingen af tilsvarende ejendomm...   Svar  

Spm. 460

Spm. om, hvor mange klagesager over ejendomsvurderinger har vurderingsankenævnet for Frederiksberg og otte kommuner omkring København behandlet, siden...   Svar  

Spm. 462

Spm. om at oplyse den gennemsnitlige ventetid ved telefonopkald til SKAT, jf. SAU alm. del - bilag 66, til skatteministeren  Svar  

Spm. 463

Spm. om at give en status på arbejdet med en kortlægning som skat ville påbegynde, i forbindelse med beretningen over B 102 (2012-13), til skatteminis...   Svar  

Spm. 465

MFU spm. om klager over skatteforhold, der er indleveret inden den 31/12-13 skal behandles efter lovgivning, der var gældende på dette tidspunkt, til ...   Svar  

Spm. 466

MFU spm. om, i hvilket omfang skatteydere forsat må imødese ventetid ved udbetaling af overskydende skat, fordi der afventes modregning af meget små g...   Svar  

Spm. 467

Spm. om et skøn over provenuet i 2014 fra de 10 procent af den danske befolkning med de højeste indkomster, jf. svar på spm. 342, til skatteministeren  Svar  

Spm. 468

Spm. om et skøn over provenuet, hvis samme antagelse om adfærdsvirkningen anvendes som lagt til grund for besvarelsen af SAU alm. del – spm. 92 (2008-...   Svar  

Spm. 469

Spm. om en opdateret besvarelse af svar på spm. 345, til skatteministeren  Svar  

Spm. 470

Spm. om en opdateret besvarelse af svar på spm. 346, til skatteministeren  Svar  

Spm. 471

Spm. om, hvor stort provenuet ville være i 2014, hvis alle personskatter havde været på samme niveau som i 2001, til skatteministeren  Svar  

Spm. 472

Spm. om et skøn over provenuet ved, at aktieindkomst beskattes som arbejdsindkomst uden at der også gives fuldt fradrag for negativ aktieindkomst, jf  Svar  

Spm. 473

Spm. om et skøn over provenuet ved at fjerne fradragsretten for negativ aktieindkomst. Ministeren bedes oplyse provenuets fordeling på hhv. indkomst- ...   Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1331

Hvorfor vil ministeren udvide forskerordningen, så det bliver endnu billigere for udenlandske eksperter at leve i Danmark, og hvilken logik ligger der...

Spm. S 1332

Mener ministeren, at det er i overensstemmelse med EU-reglerne at have lavere skatter for nogle EU-borgere end andre, jf. reglerne om lavere skat for ...

Spm. S 1347

Hvad har ministeren og ministeriet foretaget sig siden april 2013 for at sætte fart i ændringerne af dobbeltbeskatningsaftalen med hensyn til uddannel...

Spm. S 1364

Hvilke konsekvenser mener ministeren, at en eventuel nedlæggelse af skattecenteret i Svendborg vil få for lokalområdet?

Spm. S 1365

Vil ministeren på baggrund af artiklen i Fyns Amts avis den 21. april 2014 oplyse om regeringens planer for at lukke nogle af skattecentrene, og hvord...

Spm. S 1368

Finder ministeren, at Skatteministeriet gennemsigtighedsrapport er tilstrækkelig til at sikre den fornødne gennemsigtighed i SKATs arbejde?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse