SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2014, uge 39

Kære Læser

Denne uges SkatteMail er relativ hurtigt læst. Ingen nye regler og ingen afgørelser, der ændrer gældende praksis.

God læselyst.

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Hvis der er penge til overs
Tusindevis af aktieejere får skat tilbage
Selskabs udlejning af bil til hovedaktionær
Not all cash remuneration can be taxed according to the special 26 pct. tax scheme
The Danish government’s growth package 2014
Overview of New Paths and Patters in EU Tax Development with Focus on EU Soft Law and External Factors (Part 1)
Compatibility of IP Box Regimes with EU State Aid Rules and Code of Conduct
Recovery Assistance in the EU: Evaluation of Directive 2010/24/EU: Time for an Update?
The Avoidance of Double Non-taxation in Double Tax Treaty Law: A Critical Analysis of the Subject-To-Tax Clause Recommended by the European Commission
OCTs: All Roads Lead to Rome!
Udkast til bekendtgørelse om registrering af underskud
Ændring af elafgiftsloven, personskatteloven og forskellige andre love.
Ændring af ligningsloven
Ændring af kildeskatteloven
OECD and G20 pursue efforts to curb multinational tax avoidance and offshore tax evasion in developing countries

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal - Aktindsigt i interne arbejdsdokumenter

Bindende svar
Dødsboskat, underskud, særbo
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, nedsættelse, skattemæssig virkning.
Anpartshaverlån - Lån til kommanditselskab
Arbejdsgivers betaling for medarbejdernes helbredsundersøgelser

Afgørelser
Omkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering foretages ikke ud fra skatteværdien

Kendelser
Erhvervsmæssig virksomhed i forbindelse med udlejning af ferielejlighed
SKAT har i sambeskatningsindkomsten for indkomståret 2006 nægtet fradrag for underskud
Nægtet betalingskorrektion jf. ligningsloven § 2, stk. 5
Genoptagelse af selskabs skatteansættelse med henblik på at ændre værdiansættelsen af modtagne immaterielle aktiver nægtet.

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20140922' AND [SkatteraadChanged] <= '20140928') OR ([LSRChanged] >= '20140922' AND [LSRChanged] <= '20140928') OR ([ByretChanged] >= '20140922' AND [ByretChanged] <= '20140928') OR ([LandsretChanged] >= '20140922' AND [LandsretChanged] <= '20140928') OR ([HojesteretChanged] >= '20140922' AND [HojesteretChanged] <= '20140928')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Hvis der er penge til overs

Regeringen har planer om at hæve fradragsloftet for faglige kontingenter fra 3.000 kr. til 6.000 kr. Det vil koste statskassen 500 mio. kr.


BDO

Tusindevis af aktieejere får skat tilbage

SKAT gør nu klar til at sende penge tilbage til de aktieejere, der har betalt for meget i skat som følge af fejl i det system, som SKAT anvender til at beregne gevinster og tab på børsnoterede aktier og investeringsbeviser.


BDO

Selskabs udlejning af bil til hovedaktionær

Selvom et selskab udlejer en gulpladebil til sin hovedaktionær på markedsvilkår, kan selskabet ikke være sikker på at få fuldt momsfradrag, ligesom hovedaktionæren ikke nødvendigvis undgår firmabilbeskatning.


BDO

Not all cash remuneration can be taxed according to the special 26 pct. tax scheme

Careful consideration should be applied when drawing up employment contracts for foreign highly skilled labour as not all cash remuneration can be taxed according to the special 26 pct. tax scheme.


BDO

The Danish government’s growth package 2014

A growth package introduced by the Danish government includes several tax initiatives


EC Tax Review

Overview of New Paths and Patters in EU Tax Development with Focus on EU Soft Law and External Factors (Part 1)

EU Tax Law - as other legal systems - relies on formal law established or recognized by the competent governmental authority. But shouldn't there also be 'good law' in order to be obeyed? That goes as well for its provisions making up EU Hard Law as for its nonbinding legal acts of the Commission making up EU Soft Law.


EC Tax Review

Compatibility of IP Box Regimes with EU State Aid Rules and Code of Conduct

The European Commission has recently started examining Member States' IP box regimes under the both the (soft law) rules of the Code of Conduct on Business Taxation as well as the (hard law) state aid provisions. However, as the scope and interpretation of these rules are unclear and subject to debate, determining whether an IP box regime actually falls foul of these rules is not straightforward. In view of the European Commission's scrutiny, light must urgently be shed on this issue.


EC Tax Review

Recovery Assistance in the EU: Evaluation of Directive 2010/24/EU: Time for an Update?

Authors: Ilse De Troyer, KU Leuven, Faculty of Economics and Business.


EC Tax Review

The Avoidance of Double Non-taxation in Double Tax Treaty Law: A Critical Analysis of the Subject-To-Tax Clause Recommended by the European Commission

Countries around the world have traditionally treated tax planning as a legitimate practice, unless the ambiguous borders to abusive behaviour have been crossed. However, over time, business structures have become more sophisticated and tax authorities have become involved in keeping pace with the continuous improvement of international tax planning. By exploiting the inconsistencies between domestic tax rules and bilateral double taxation conventions it is even possible that certain income remains completely untaxed. In order to properly address this issue of double non-taxation, the European Commission - alongside the work of the OECD on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) - issued a recommendation on aggressive tax planning. The EU Member States are, inter alia, being encouraged to revise their tax treaty policies. The European Commission recommends the incorporation of a general subject-to-tax clause in the Member States' bilateral double taxation conventions. This article analyses whether the Member States are well advised to follow this recommendation.


EC Tax Review

OCTs: All Roads Lead to Rome!

Article by Jasper Korving, Member of the Tax Research Centre, Deloitte Belastingadviseurs BV, Rotterdam.


FSR - danske revisorer

Udkast til bekendtgørelse om registrering af underskud

Indledningsvist bemærkes det, at det er positivt, at Skatteministeriet forsøger at anskueliggøre de komplicerede regler om behandling af skattemæssige underskud i forbindelse med skattefrie omstruktureringer i det udsendte notat.

Det er FSRs opfattelse, at notatet med al tydelighed viser, at reglerne er særdeles komplicerede, og at de i notatet anførte eksempler giver anledning til en lang række spørgsmål, såvel til de enkelte eksempler, som til den logiske sammenhæng mellem disse, hjemmelsgrundlaget og den anvendte terminologi. Skatteministeriet bedes derfor enten supplere notatet med yderligere eksempler, der udtømmende gør det klart, hvornår og hvad selskaberne skal indberette, og/eller indføje nogle generelle retningslinjer i notatet, som gør det muligt at finde en logik i fortolkningen af reglerne.

Særligt om ændring af praksis vedrørende skattemæssige underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, er FSR i særdeleshed uenig i, at der skal ske en fordeling af fremførte underskud i det indskydende selskab som anført i eksempel 9 i notatet. Det er kritisabelt, at en så fundamental ændring af hidtidig praksis inden for så væsentligt et område forsøges at ændret på denne måde. Den praksis, der beskrives i notatet, og som også er blevet skrevet ind i Den juridiske vejledning for 2014, savner efter FSRs opfattelse lovhjemmel samtidig med, at den også er i modstrid med den praksis, der hidtil har været håndhævet af SKAT.

Hvis gældende praksis på dette område skal ændres, bør det ske ved en lovændring, og ikke ved en ændring af Den juridiske vejledning (C.D.6.1.6.3 og C.D.6.2.6.2) og i et notat fra SKAT.


FSR - danske revisorer

Ændring af elafgiftsloven, personskatteloven og forskellige andre love.

Overordnet hilser FSR – danske revisorer de administrative lettelser, indeholdt i lovforslaget, velkommen.

Lovforslaget indeholder hovedsageligt ændringer, som tilbageruller forsyningssikkerhedsafgiften. FSR har ingen kommentarer til denne del af lovforslaget.

Videre indeholder lovforslaget forslag til ændring af den afgiftsmæssige behandling af forskellige VE-produkter. Skatteministeriet anfører, at årsagen til ændringen skyldes uoverensstemmelser mellem gældende lovgivning og den bagvedliggende EU lovgivning. FSR skal i den forbindelse opfordre Skatteministeriet til nærmere at beskrive, hvori disse uoverensstemmelser består, da der lægges op til væsentlige ændringer for en række virksomheder. Dette gælder ikke mindst af hensyn til virksomhedernes retssikkerhed, idet uoverensstemmelser mellem dansk ret og EU retten kan have økonomiske konsekvenser.


FSR - danske revisorer

Ændring af ligningsloven

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.


FSR - danske revisorer

Ændring af kildeskatteloven

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.


OECD

OECD and G20 pursue efforts to curb multinational tax avoidance and offshore tax evasion in developing countries

The OECD has been mandated by the G20 to develop toolkits to support developing countries addressing base erosion and profit shifting (BEPS) and to launch pilot tests to assist them to move towards automatic exchange of information.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal - Aktindsigt i interne arbejdsdokumenter

14-0685943

Som følge af ændringen af den organisatoriske struktur i SKAT pr. 1. april 2013 præciseres retningslinjerne for behandling af anmodninger om aktindsigt i interne arbejdsdokumenter. Efter disse retningslinjer har parter altid ret til aktindsigt i interne arbejdsdokumenter der udveksles mellem SKATs forretningsområder.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Dødsboskat, underskud, særbo

SKM2014.669.SR

Vedrører: Dødsboskatteloven § 59

Skatterådet kan bekræfte en række spørgsmål om fordeling af underskud mellem særbo og en efterlevende ægtefælle.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, nedsættelse, skattemæssig virkning.

SKM2014.665.SR

Vedrører: Lovbekendtgørelse nr. 175 af 23-02-2011 § 33 stk. 3. Vurderingsloven § 6 og Lov nr. 925 af 18. september 2012 om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven.

Landsskatteretten havde pålagt SKAT at forelægge sagen for Skatterådet, der nedsatte ejendomsværdien og den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi. Skatterådet fastholdt sin praksis mht. tidspunktet for den skattemæssige virkning af afgørelser på ejendomsvurderingsområdet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Anpartshaverlån - Lån til kommanditselskab

SKM2014.663.SR

Vedrører: Ligningsloven § 2 og § 16 E

Skatterådet kan ikke bekræfte, at A ApS kan yde et lån til A K/S, hvori selskabets hovedanpartshaver er kommanditist, uden at det er en hævning i selskabet omfattet af ligningslovens § 16 E.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Arbejdsgivers betaling for medarbejdernes helbredsundersøgelser

SKM2014.661.SR

Vedrører: Ligningsloven § 16

Skatterådet kunne bekræfte, at værdien af arbejdsgiverbetalte helbredsundersøgelser ikke skulle medregnes i den skattepligtige indkomst for et selskabs medarbejdere.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Omkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering foretages ikke ud fra skatteværdien

SKM2014.655.SANST

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 52

Ved vurdering af, om en person omfattet af skatteforvaltningslovens § 53 beløbsmæssigt har fået fuldt medhold eller medhold i overvejende grad, er det afgørende, om de påklagede forhøjelser af indkomsterne, er nedsat med mere end 50 %. Der er ikke belæg for at lægge vægt på den skatteværdi ændringerne har for den pågældende.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Erhvervsmæssig virksomhed i forbindelse med udlejning af ferielejlighed

SKM2014.659.LSR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 1

Klageren blev ikke anset for i skattemæssig forstand at have drevet erhvervsmæssig virksomhed med udlejning af ferielejlighed, hvorfor virksomhedsskatteordning ikke kunne anvendes.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: SKAT har i sambeskatningsindkomsten for indkomståret 2006 nægtet fradrag for underskud

SKM2014.658.LSR

Vedrører: Ligningsloven § 5G. Selskabsskatteloven §§ 2A og 31

Den omhandlede situation, hvor filialens indkomst efter danske regler var negativ, ansås under henvisning til ordlyden af og forarbejderne til bestemmelsen i selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt., for omfattet af bestemmelsen. Det opgjorte tab kunne ikke modregnes i andre selskabers indkomster, idet eventuelle underskud i det faste driftssted efter de amerikanske DCL-regler ville kunne modregnes i positive indkomster i det faste driftssted og således ville kunne medregnes ved beregning af selskabets indkomstopgørelse i USA. Det var uden betydning, at filialens indkomst efter amerikanske regler - som følge af forskelle i landendes beregningsmetoder - var positiv.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Nægtet betalingskorrektion jf. ligningsloven § 2, stk. 5

SKM2014.657.LSR

Vedrører: Ligningsloven § 2

Situationen fandtes ikke for omfattet af ligningslovens § 2, stk. 1 og stk. 2, og der var derfor ikke mulighed for betalingskorrektion i henhold til ligningsloven § 2, stk. 5.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Genoptagelse af selskabs skatteansættelse med henblik på at ændre værdiansættelsen af modtagne immaterielle aktiver nægtet.

SKM2014.656.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 27

Landsskatteretten nægtede at genoptage et selskabs skatteansættelse med henblik på at ændre værdiansættelsen af modtagne immaterielle aktiver i et tilfælde, hvor selskabets erhvervelse umiddelbart var efterfulgt af en afståelse. Der kunne i et sådant tilfælde ikke anses at være udløst et tab, der var fradragsberettiget.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0119073
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører, om der indtrådte fuld skattepligt for afdøde i forbindelse med tilflytning til Danmark, herunder om skatteansættelserne for indkomstårene 2006 og 2007 er ugyldige på grund af forældelse. Landsskatteretten finder, at afdøde var fuldt skattepligtig til Danmark i indkomstårene 2006, 2007, 2008, 2009 og 2010 i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1, men at afdøde var skattemæssigt hjemmehørende i Indien i perioden indtil den 1. juli 2009 og i Danmark i perioden fra den 1. juli 2009.
Afsagt: 28-08-2014

Journalnr: 13/5776144
Afvisning af klager
Skatteankenævnet har afvist dine klager over årsopgørelse nr. 3 for 2010 og årsopgørelse nr. 3 for 2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-08-2014

Journalnr: 12/0192173
Bygningsafskrivninger og faglitteratur
SKAT har forhøjet afskrivningsgrundlaget for bygningsafskrivninger og ikke godkendt fradrag for faglitteratur. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen vedrørende faglitteratur.
Afsagt: 27-08-2014

Journalnr: 13/6625792
Erhvervsmæssig drift af landbrugsvirksomhed
Sagen skyldes, at SKAT ikke har anset klagerens landbrugsvirksomhed for erhvervsmæssigt drevet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-08-2014

Journalnr: 12/0190689
Fradrag for faglitteratur
SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter til faglitteratur med 9.824 kr. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med 536 kr.
Afsagt: 27-08-2014

Journalnr: 13/1964704
Fradrag for tab på indskud/fordring
Klagen vedrører bindende svar, hvor klager er nægtet fradrag for tab på indskud/fordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-08-2014

Journalnr: 13/0199983
Fradrag for tab på swap-aftale
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på finansiel kontrakt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-08-2014

Journalnr: 13/0199996
Fradrag for tab på swap-aftale
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på finansiel kontrakt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-08-2014

Journalnr: 14/3085636
Indkomstforhøjelse - tilbagebetalt elafgift og olieafgift m.v.
SKAT har forhøjet indkomsten vedrørende tilbagebetalt elafgift og olieafgift m.v. Landsskatteretten ændrer fradrag for tilbagekaldt elafgift og olieafgift m.v., idet det overlades til SKAT at foretage den talmæssige opgørelse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 27-08-2014

Journalnr: 14/3085654
Indkomstforhøjelse - tilbagebetalt elafgift og olieafgift m.v.
SKAT har forhøjet indkomsten vedrørende tilbagebetalt elafgift og olieafgift m.v. Landsskatteretten ændrer fradrag for tilbagekaldt elafgift og olieafgift m.v., idet det overlades til SKAT at foretage den talmæssige opgørelse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 27-08-2014

Journalnr: 13/6628220
Kautionsforpligtelse i K/S
Sagen drejer sig om, hvorvidt en kautionsforpligtelse kan medtages på klagerens fradragskonto i K/S Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-09-2014

Journalnr: 13/6628705
Kautionsforpligtelse i K/S
Sagen drejer sig om, hvorvidt en kautionsforpligtelse kan medtages på klagerens fradragskonto i K/S Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-09-2014

Journalnr: 13/6628785
Kautionsforpligtelse i K/S
Sagen drejer sig om, hvorvidt en kautionsforpligtelse kan medtages på klagerens fradragskonto i K/S Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-09-2014

Journalnr: 13/6628807
Kautionsforpligtelse i K/S
Sagen drejer sig om, hvorvidt en kautionsforpligtelse kan medtages på klagerens fradragskonto i K/S Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-09-2014

Journalnr: 13/6628833
Kautionsforpligtelse i K/S
Sagen drejer sig om, hvorvidt en kautionsforpligtelse kan medtages på klagerens fradragskonto i K/S Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-09-2014

Journalnr: 13/6628896
Kautionsforpligtelse i K/S
Sagen drejer sig om, hvorvidt en kautionsforpligtelse kan medtages på klagerens fradragskonto i K/S Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-09-2014

Journalnr: 13/6628930
Kautionsforpligtelse i K/S
Sagen drejer sig om, hvorvidt en kautionsforpligtelse kan medtages på klagerens fradragskonto i K/S Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-09-2014

Journalnr: 13/6636425
Kautionsforpligtelse i K/S
Sagen drejer sig om, hvorvidt en kautionsforpligtelse kan medtages på klagerens fradragskonto i K/S Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-09-2014

Journalnr: 13/6636474
Kautionsforpligtelse i K/S
Sagen drejer sig om, hvorvidt en kautionsforpligtelse kan medtages på klagerens fradragskonto i K/S Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-09-2014

Journalnr: 13/4306697
Kautionsforpligtelse i K/S
Sagen drejer sig om, hvorvidt en kautionsforpligtelse kan medtages på klagerens fradragskonto i et K/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-09-2014

Journalnr: 13/0037383
Lempelse - dobbeltbeskatning
Skatteankenævnet har nægtet klageren lempelse i vederlag. Landsskatteretten fastslår, at klageren er berettiget til lempelse, jf. art. 23, stk. 1, litra c, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Portugal.
Afsagt: 04-09-2014

Journalnr: 13/0193026
Skat af indsætninger på bankkonto
Indsætninger på bankkonti anset for skattepligtig indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 21-08-2014

Journalnr: 13/0185058
Skat af overførsler fra virksomhed
Skatteankenævnet har anset overførte beløb fra A/S som skattepligtig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-09-2014

Journalnr: 13/0102482
Skatteankenævnets afvisning af klage
Skatteankenævnet har afvist at behandle en klage over skatteansættelserne vedrørende indkomstårene 2004, 2005, 2007 og 2008, da klagen er indgivet for sent. Landsskatteretten pålægger skatteankenævnet at behandle klagen.
Afsagt: 28-08-2014

Journalnr: 12/0192068
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. SKAT har anset klagerens fulde skattepligt til Danmark for bevaret. Landsskatteretten anser klagerens fulde skattepligt til Danmark for ophørt den 25. september 2011.
Afsagt: 28-08-2014

Journalnr: 14/0625616
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Skønsmæssig ansættelse af yderligere momstilsvar af yderligere omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-09-2014

Journalnr: 13/5819251
Skønsmæssig forhøjelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens overskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-08-2014

Journalnr: 13/4945476
Tillæg for forbedringsudgifter
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt påberåbte forbedringsudgifter tillagt anskaffelsessummen for nærmere angivne ejendomme. Landsskatteretten godkender forbedringsudgifter i vidt omfang.
Afsagt: 28-08-2014

Journalnr: 14/3293212
Tonnagebeskatning
Klagen vedrører opgørelse af den tonnagebeskattede indkomst i henhold til tonnageskattelovens regler. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-08-2014

Journalnr: 12/0290957
Underskud ved udlejning
SKAT har ikke godkendt fradrag for underskud ved udlejning og fradrag for ejendomsskat. Landsskatteretten godkender fradrag for ejendomsskat.
Afsagt: 21-08-2014

Journalnr: 12/0190235
Ændring af pensionsordning
SKAT har ikke givet tilladelse til, at klagerens pensionsordning kan ændres til en pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 53 A. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-09-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 29-09-2014 - 28-10-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-299/13 Gielen
Dato: 09-10-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Grondwettelijk Hof (Nederlandene) – fortolkning af artikel 5, stk. 2, i Rådets direktiv 2008/7/EF af 12. februar 2008 om kapitaltilførselsafgifter – national lovgivning, der indfører en afgift på omdannelse af ihændehaverpapirer til papirer på navn eller til værdipapirer i elektronisk form – forenelighed med direktivet – hjemmel

Tidligere dokument: C-299/13 Gielen - Ny sag
Tidligere dokument: C-299/13 Gielen - Dom

Dom C-541/13 Douane Advies Bureau Rietveld
Dato: 09-10-2014
Toldunion

Præjudiciel – Finanzgericht Hamburg (Tyskland) – fortolkning af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 927/2012 af 9. oktober 2012 – pos. 3822 i nomenklaturen – begrebet »reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug« – temperatur indikator – produkt, hvis funktion ikke afhænger af en kemisk reaktion, men af en fysisk proces

Tidligere dokument: C-541/13 Douane Advies Bureau Rietveld - Ny sag
Tidligere dokument: C-541/13 Douane Advies Bureau Rietveld - Dom

Indstilling C-172/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Dato: 23-10-2014
Fiskale bestemmelser

Traktatbrudssøgsmål – tilsidesættelse af artikel 49 TEUF og artikel 31 i EØS-aftalen – skattelempelse – grænseoverskridende koncernlempelse – national lovgivning, der fastsætter betingelser, som i praksis gør det næsten umuligt at opnå en sådan lempelse, og begrænser den til perioder efter den 1. april 2006

Tidligere dokument: C-172/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige - Indstilling
Tidligere dokument: C-172/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

IP/14/1024 - Commissioner Šemeta welcomes G20 Finance Ministers' agreement on new measures to combat corporate tax avoidance

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 728

MFU spm. om at redegøre for relationen mellem begrebet bruttoindtægt/bruttoindkomst og ligningslovens § 9 H, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU_alm._del___svar_p_spm._728  Svar  

Spm. 729

MFU spm. om at redegøre for det juridiske grundlag, hvad angår udregning af hustrubidrag til fraskilte dagplejere, jf. ligningslovens § 9 H, til skatt...
SAU_alm._del___svar_p_spm._729
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 738

Spm. om, hvor mange tjenestemænd, der blev afskediget i forbindelse med SKATs fyringsrunde i 2013, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 738  Svar  

Spm. 739

Spm. om SKAT kan bede de medarbejdere, der er afskediget i forbindelse med SKATs fyringsrunde i 2013, om at udføre arbejde med klagevurderingerne i de...
SAU spm 739 ver 180914
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 740

Spm. om, hvornår SKAT blev klar over, at der skulle ansættes flere medarbejdere til klagebehandling i SKAT, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU spm 740 ver 250914  Svar  

Spm. 749

Spm. om, hvor meget det vurderes, at der kan inddrives ekstra, hvis der prioriteres yderligere 100 mio. kr. til en styrkelse af SKATs arbejde med at i...
SAU spm 749
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 750

Spm. om, hvilken forklaring ministeren har på rationalet bag afskedigelsen af 330 medarbejdere hos SKAT i 2013 og dernæst ansættelsen af 300 medarbejd...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU spm 750 ver 240914  Svar  

Spm. 778

Spm. om, hvad en teknisk løsning til, at SKAT kan udfærdige skatteattester med indkomstoplysninger, men uden formueoplysninger, vil koste, til skattem...
Svar på SAU 778 DOK62534745X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 798

MFU spm. om, hvor mange personer der i 2013 har fået afskrevet deres gæld på SKATs initiativ efter inddrivelseslovens § 16, altså ikke pga. forældelse...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar_SAU_alm_del_spm_798  Svar  

Spm. 799

MFU spm. om, hvor mange personer der aktuelt (eller de seneste tal) får foretaget lønindeholdelse fra SKAT, til skatteministeren
Svar_SAU_alm_del_spm_799
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 800

MFU spm. om, hvor mange personer der aktuelt (eller de seneste tal) får foretaget lønindeholdelse fra SKAT i henhold til inddrivelseslovens § 4 A om i...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar_SAU_alm_del_spm_800  Svar  

Spm. 805

Spm. om at kommentere kritikken fra Dansk Byggeri om, at Skatteministeriet fordrejer fakta om brug af BoligJobordningen, til skatteministeren
Svar på SAU alm del spm 805 DOK62172566X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 814

Spm. om, hvor stor en skattelettelse de 500 danskere med den højeste indkomst vil få i kr. om året i gennemsnit, hvis man afskaffer topskatten, til sk...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. 814  Svar  

Spm. 834

Spm. om, hvilket provenu staten overslagsmæssigt vil kunne opnå, såfremt der indføres en skat på værdien af gratis parkeringsplads på arbejdet, til sk...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spm 834 DOK62607132 (2)X  Svar  

Spm. 837

Spm. om, hvad regelsættet i dag er, hvad angår ESP-system i nye biler, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar på alm del spm 837  Svar  

Spm. 838

Spm. om, hvad regelsættet og status er for NCAP i dag i nye biler, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar på alm del spm 838 DOK62610895X  Svar  

Spm. 839

Spm. om fradrag i selve registreringsafgiften for god benzinøkonomi i nye biler m.v., til skatteministeren
Foreløbigt svar på 839 DOK63157036X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 840

Spm. om hvilket provenu det vil medføre for hver 1.000 kr., skalaknækket sænkes i spændet fra det nuværende skalaknæk til skalaknækket, som det var fø...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar på 840 DOK63157244X  Svar  

Spm. 841

Spm. om hvad kørselsgodtgørelsen vil udgøre pr. kilometer, såfremt beregningsgrundlaget er baseret på marginalomkostninger i forhold til de gældende t...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spm 841 DOK62607209X  Svar  

Spm. 842

Spm. om at der i lovgivningen kan indføres regler om, at brug af cykel udløser en kørselsgodtgørelse som svarer til brug af bilen pr. kilometer, til s...
Svar på SAU alm del spm 842 DOK62607352X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 889

Spm. om, hvilke elementer af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 687, der gjorde, at det tog over 2½ måned at besvare spørgsmålet, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 889  Svar  

Spm. 895

Spm. om SKATs oplysninger om regelændringen har været mangelfulde, til skatteministeren
SAU 895
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1854

Mener ministeren fortsat, at multinationale selskaber skal betale den skat, som »tilkommer fællesskabet«, og hvad har ministeren tænkt sig at gøre for...

Spm. S 1855

Hvad vil ministeren helt konkret gøre for, at færre virksomheder og borgere benytter sig af såkaldte skattely for at undgå at betale skat i Danmark?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse