SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2014, uge 49

Kære Læser

Denne uges SkatteMail er ret omfattende med nye vedtagne love, nye lovforslag, en række domme og afgørelser. Heldigvis er der skrevet en række gode artikler om nyhederne så du hurtigt kan få overblik. Desuden er det længe ventede styresignal om aktionærlån udgivet.

God læselyst.

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Hovedaktionærers udlån til eget selskab - 2
Firmabilbeskatning – tilsidesættelse af kørselsregnskab
Husstandsvindmøller på blandede ejendomme
Aldersopsparing – investering i ikke-børsnoterede aktier
Selvstændiges indskud på ratepensioner
Ny telefonisk adgang til SKAT
Nu kommer Ejerregistret
Bulletin for International Taxation: 12 - 2014
Lempelse af udbyttebeskatningen
European Taxation: 12 - 2014
Udkast til styresignal om skærpelse af praksis jf. SKM2014.354.SR
Ændring af lov om børnetilskud mv.
Julegaver fra arbejdsgiver til værdi af højst 800 kr. er altid skattefri
International Transfer Pricing Journal: 6 - 2014
Har du arbejdet i udlandet? Så bliver din årsopgørelse måske genoptaget, så du kan få penge tilbage fra SKAT
Mobility survey 2014 – er tax equalisation modellen død?
FACIT december 2014
World Tax Journal: 3 - 2014
Notat om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området
SKATs nyeste rentesatser og skattetillæg

SKAT-meddelelser
Rentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 2015
Standardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 2015

Styresignaler
Styresignal om aktionærlån
Praksisændring - omkostningsgodtgørelse ydes ikke ved hjemvisning og for afsluttende arbejder - styresignal

Bindende svar
CFC-beskatning - goodwill
Grænseoverskridende fusion - fusionsdato - underskud
Aktielån - Vedtægtsændring

Afgørelser
Anmodning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand

Kendelser
Spørgsmål om virksomhed kunne anses som erhvervsmæssig
Ændring i beskatning fra kapitalafkastordningen til virksomhedsordningen
Succession i overførte ikke-fratrukne faktisk holdte istandsættelsesudgifter – fredet bygning
Fastsættelse af kontorejendoms ejendomsværdi
Ikke godkendt fradrag for underskud ved udlejning
Afskrivning af kajanlæg efter afskrivningslovens § 14
Ikke godkendt underskudsfradrag ved landbrug
Ophør af skattepligt til Danmark ved flytning

Domme
Ejendomsavance - næring - ejendomme udlejet til ferieformål - ejendomme anvendt til egen beboelse
Ejendomsavance - næring - ejendomme udlejet til ferieformål - ejendomme anvendt til egen beboelse
Fikseret lejeindtægt - selskab - rådighed - størrelsen af lejen
Begrænset skattepligt - selskab - honorarer
Maskeret udlodning - hævninger - mellemregningskonto - lønudgifter
Fraflytterbeskatning - aktier - henstandssaldo - hovedaktionærnedslag

Nyt på inddrivelsesområdet

Nye straffesager

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20141201' AND [SkatteraadChanged] <= '20141207') OR ([LSRChanged] >= '20141201' AND [LSRChanged] <= '20141207') OR ([ByretChanged] >= '20141201' AND [ByretChanged] <= '20141207') OR ([LandsretChanged] >= '20141201' AND [LandsretChanged] <= '20141207') OR ([HojesteretChanged] >= '20141201' AND [HojesteretChanged] <= '20141207')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Hovedaktionærers udlån til eget selskab - 2

Det er i en ny dom endnu en gang fastslået, at hovedaktionærer, der låner penge ud til deres selskab, ikke kan undslå sig beskatning af renter af lånet, selvom selskabet ikke er i stand til at betale disse.


BDO

Ny telefonisk adgang til SKAT

SKAT vil ikke længere kun henvise til hovednummeret (72 22 18 18) i deres breve og mails til borgere, virksomheder mv.


BDO

Nu kommer Ejerregistret

Fra 15. december og et halvt år frem kan – og skal – alle selskaber registrere de ejere, der ejer 5 % eller mere af selskabet. Det skal ske i et nyt online ejerregister. Selskabet har dog ikke et halvt år til at foretage registreringen i alle tilfælde. Sker der ændringer i disse ejere d. 15. december eller senere, er fristen kun 14 dage.


Bulletin for International Taxation (BIT)

Bulletin for International Taxation: 12 - 2014

I denne udgave:

 • China Streamlines Taxpayer Service
 • Collecting Unpaid Tax Offshore: Caribbean Tax Havens and Foreign Direct Investment in China
 • Proving the Tax Law of China in a Foreign Court
 • The Current State of Play of Foreign Investment Vehicles in China: Is Partnership a Rising Star?
 • Taxation of Personal Services in China
 • Towards an Improved Design of the Chinese General Anti-Avoidance Rule: A Comparative Analysis


European Taxation (ET)

European Taxation: 12 - 2014

I denne udgave:

 • Has the Case Law of the ECJ on Final Losses Reached the End of the Line?
 • Taxation of the Digital Economy - An EU Perspective
 • The Emergence and Enforcement of Green Taxes in the European Union - Part 2
 • Commission
 • Council
 • Court of Justice
 • Deductibility of Interest and Royalties Restricted: Is Austria a BEPS Role Model?
 • The Tax Treatment of a Buyback of Own Shares
 • Introduction of Substance Requirements for Netherlands Holding Companies


FSR - danske revisorer

Udkast til styresignal om skærpelse af praksis jf. SKM2014.354.SR

Det skal alene påpeges, at det bør fremgå af styresignalet, at afgørelsen er påklaget til Skatteankestyrelsen, da dette kan have betydning, såfremt Skatteankestyrelsen ændrer afgørelsen.

.


FSR - danske revisorer

Ændring af lov om børnetilskud mv.

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.


Homann

Julegaver fra arbejdsgiver til værdi af højst 800 kr. er altid skattefri

Arbejdsgivers julegave til en værdi af op til 800 kr. er skattefri for medarbejderen. Det må blot ikke være julegaver i kontanter eller gavekort, som medarbejderen kan få udbetalt. Gavekortet skal lyde på en bestemt ting,...


International Transfer Pricing Journal (ITPJ)

International Transfer Pricing Journal: 6 - 2014

I denne udgave:

 • Understanding Risk in the Enterprise: The Key to Transfer Pricing for Today?s Business Models
 • The Profit Split Method: Status Quo and Outlook in Light of the BEPS Action Plan
 • A Fresh View on the Outcome-Testing Approach versus Price-Setting Approach: Discussion and Recommendations Regarding the Timing of Benchmarking Studies
 • Transfer Pricing Round-Up 2014
 • Base Erosion and Profit Shifting: Reliability and the Future of Transfer Pricing Methods
 • Is It Time To Anchor Intra-Group Services in the Safe Harbour?
 • Australia
 • New Transfer Pricing Legislation
 • Exempting Foreign Branch Income and the Active Income Requirement
 • Decision of the Secretary General for Public Revenue on Transfer Pricing Documentation Rules
 • VAT Agent Triggering Permanent Establishment for Corporate Income Tax


PwC

Har du arbejdet i udlandet? Så bliver din årsopgørelse måske genoptaget, så du kan få penge tilbage fra SKAT

Praksis for beregning af personfradrag er blevet ændret med tilbagevirkende kraft for personer, der har været skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, og som i perioden 2010-2013 har selvangivet både dansk og udenlandsk indkomst. Har du arbejdet i udlandet? Så bliver din årsopgørelse måske genoptaget, så du kan få penge tilbage fra SKAT


PwC

Mobility survey 2014 – er tax equalisation modellen død?

PwC har i august og september 2014 talt med 193 executives fra virksomheder i hele verden med global mobility.


Revisorgruppen Danmark

FACIT december 2014

Decemberudgaven af FACIT omhandler så forskellige emner som:

 • Ansættelsesret - aktuelle nyheder
 • Virksomhedsordningen - ændrede regler
 • Moms ved flytning af lejemål
 • Mini One-Stop-Shop


Rigsrevisionen

Notat om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats på transfer pricing-området.

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • SKATs udsøgning af selskaber med kontrollerede transaktioner, så alle selskaber med transfer pricing har en risiko for at blive udtaget til kontrol
 • SKATs kontrol af selskabernes oplysningspligt og sanktionering af selskaber, der ikke opfylder oplysningspligten.


RSM plus

SKATs nyeste rentesatser og skattetillæg

Skat har netop udsendt meddelelse om nye rentesatser og skattetillæg. Se nyhedsbrevet her.


World Tax Journal (WTJ)

World Tax Journal: 3 - 2014

I denne udgave:

 • The Origins of Article 5(5) and 5(6) of the OECD Model
 • An Economic Perspective on Double Tax Treaties with(in) Developing Countries
 • Transfer Pricing, Integration and Synergy Intangibles: A Consensus Approach to the Arm?s Length Standard
 • Tax Incentives and Territoriality within the European Union: Balancing the Internal Market with the Tax Sovereignty of Member States


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKAT-meddelelse: Rentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 2015

SKM2014.832.SKAT

Vedrører: Selskabsskatteloven § 29 B, stk. 8, § 29 B, stk. 8, 3.pkt og stk. 9

Offentliggørelse af godtgørelsesprocenten, restskatteprocenten og procenttillægget for 2015.


Indholdsfortegnelse 

SKAT-meddelelse: Standardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 2015

SKM2014.829.SKAT

Vedrører: Selskabsskatteloven § 11 B, stk. 2.

Standardrenten for 2015 er beregnet til 4,1 pct.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Styresignal om aktionærlån

SKM2014.825.SKAT

Vedrører: Arbejdsmarkedsbidragsloven § 1. Kildeskatteloven § 43, § 46, § 49A, § 49B og § 65. Kursgevinstloven § 21 og § 24. Ligningsloven § 2, § 16 og § 16 E. Opkrævningsloven § 5. Selskabsloven § 206. Selskabsskatteloven § 1

Styresignalet indeholder en række eksempler på, hvornår og hvordan der skal ske beskatning af aktionærlån.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Praksisændring - omkostningsgodtgørelse ydes ikke ved hjemvisning og for afsluttende arbejder - styresignal

SKM2014.816.SKAT

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 55, stk. 1, nr. 1

Højesteret har fastslået, at der ikke er hjemmel til at yde omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand m.v., der ydes efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen, SKM 2013.731. HR


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: CFC-beskatning - goodwill

SKM2014.830.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 32

Skatterådet kunne bekræfte, at den del af afståelsesavancen, der kan henføres til goodwill, ikke skal medregnes i CFC-indkomsten.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Grænseoverskridende fusion - fusionsdato - underskud

SKM2014.818.SR

Vedrører: Fusionsskatteloven § 1, § 2, § 5, § 7, § 8 og § 15. Selskabsloven § 349. Selskabsskatteloven § 2 og § 6

Skatterådet bekræfter, at den grænseoverskridende fusion mellem X A/S og Y Ltd., kan gennemføres efter fusionsskattelovens regler om skattefri fusion, jf. fusionsskattelovens § 15, stk. 4.

Skatterådet bekræfter, at datoen for "åbningsstatus for det modtagende selskab", jf. fusionsskattelovens § 5, stk. 1, 1. pkt., som ved fusionen blev fastlagt til den 30. juni 2014, vil være styrende for, hvornår det faste driftssted af Y Ltd. anses for etableret. Denne dato er også er afgørende for, hvornår den danske skattepligt for X A/S ophører og hvornår skattepligten for det faste driftssted af Y Ltd. indtræder, samt at indkomsten for indkomståret 2014 herved skal fordeles i to perioder med denne dato som skæringsdato.

Skatterådet bekræfter, at fremførte skattemæssige underskud i X A/S til og med indkomståret 2013 vil være til rådighed for modregning i eventuel positiv skattepligtig indkomst i X A/S i perioden 1/1 2014 - 30/6 2014.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Aktielån - Vedtægtsændring

SKM2014.814.SR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 1 og § 30

Skatterådet kan ikke bekræfte, at mindretalsaktionærerne ikke skal anses for at have afstået deres aktier, hvis børsnotering af A A/S ikke gennemføres, og mindretalsaktionærerne får tilbageleveret aktier med samme vilkår og rettigheder, som de aktier, de udlånte. Vedtægtsændringerne, der sker i den periode, hvor aktierne er udlånt, medfører afståelsesbeskatning efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven efter de samme regler, som gælder, hvis aktierne ikke er udlånt. Skatterådet kan desuden ikke bekræfte, at mindretalsaktionærernes aktier anses for afstået på tidspunktet for børsnoteringen, såfremt børsnoteringen gennemføres. Aktierne anses for afstået ved den tidligere vedtægtsændring.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Anmodning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand

SKM2014.826.SANST

Vedrører: Bekendtgørelse om afgørelse af visse klager i Skatteankestyrelsen § 1. Dagældende skatteforvaltningslov § 52, § 54 og § 55 Dagældende skattekontrollov §§ 3 og 6 B Omkostningsdækningsloven § 1 og 2 Skatteforvaltningsloven § 35 b

Udgifter til sagkyndig bistand til udarbejdelse af privatforbrugsopgørelse/kapitalforklaring var med rette ikke anset for godtgørelsesberettigede udgifter, da ansøgeren var blevet pålagt en pligt efter skattekontrollovens § 6 B, stk. 1, til at indsende privatforbrugsopgørelse/kapitalforklaring under sagens behandling i 1. instans.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Spørgsmål om virksomhed kunne anses som erhvervsmæssig

SKM2014.822.LSR

Vedrører: Statsskatteloven § 6,stk. 1, litra a. Virksomhedsskatteloven § 1

Udlejning af et redskabshus, der gav underskud, ansås ikke for erhvervsmæssig virksomhed, og virksomhedsordningen kunne derfor ikke anvendes.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Ændring i beskatning fra kapitalafkastordningen til virksomhedsordningen

SKM2014.821.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 30. Virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2

En klager ansås for berettiget til at foretage omvalg til at anvende virksomhedsordningen i stedet for kapitalafkastordningen. Landskatteretten pålagde SKAT at genoptage ansættelsen for 2009 med henblik herpå.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Succession i overførte ikke-fratrukne faktisk holdte istandsættelsesudgifter – fredet bygning

SKM2014.819.LSR

Vedrører: Afskrivningsloven § 21, stk. 2. Ejendomsavancebeskatningsloven § 5, stk. 2. Ligningsloven § 7 E og § 15 K, stk. 1-3. Virksomhedsdannelsesloven § 6

Et selskab kunne ved en skattefri virksomhedsomdannelse succederes i overførte, ikke fratrukne faktisk afholdte udgifter til istandsættelse af fredet bygning, jf. ligningslovens § 15 K.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Fastsættelse af kontorejendoms ejendomsværdi

SKM2014.813.LSR

Vedrører: Vurderingsloven § 2, 2. pkt., § 6, jf. § 9, stk. 1 og § 10, stk. 3

Sagen vedrørte ejendomsværdien for en kontorejendom. Landskatteretten ansatte ejendomsværdien ud fra den oplyste lejeindtægt og en lejefaktor på 14,9 svarende til et nettoafkast ca. 5,2%.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Ikke godkendt fradrag for underskud ved udlejning

SKM2014.812.LSR

Vedrører: Landsskatterettens forretningsorden § 12, stk. 4. Personskatteloven § 3, stk. 2. Statsskatteloven § 6, litra a. Virksomhedsskatteloven § 15b, stk. 1

Underskudsgivende udlejning af redskabsbygninger på lejet grund blev ikke anset for erhvervsmæssig virksomhed, og virksomhedsordningen kunne derfor ikke anvendes.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Afskrivning af kajanlæg efter afskrivningslovens § 14

SKM2014.815.LSR

Vedrører: Afskrivningsloven § 14, stk. 1. Statsskatteloven § 6, litra a

Kajanlæg og bolværk i en lystbådehavn udført af betonelementer og spunsplader af jern kunne afskrives efter afskrivningslovens § 14.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Ikke godkendt underskudsfradrag ved landbrug

SKM2014.809.LSR

Vedrører: Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

En landmand drev virksomhed med landbrug og virksomhed med udlejning af maskiner. Virksomhederne måtte bedømmes hver for sig i forhold til erhvervsmæssig drift. Landbrugsvirksomheden kunne ikke anses for erhvervsmæssigt drevet.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Ophør af skattepligt til Danmark ved flytning

SKM2014.808.LSR

Vedrører: Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1

Klageren havde indgået aftale om ansættelse ved et universitet i USA for en 3-årig periode, og hun ansås for at have opgivet sin bopæl her i landet i forbindelse med fraflytning til USA. Den fulde skattepligt til Danmark ansås derfor for ophørt ved fraflytningen.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ejendomsavance - næring - ejendomme udlejet til ferieformål - ejendomme anvendt til egen beboelse

SKM2014.834.VLR

Vedrører: Statsskatteloven § 4, stk. 1. Ejendomsavancebeskatningsloven § 1, stk. 2

Sagen blev behandlet sammen med skatteyderens ægtefælles sag V.L. B-1236-13 ( SKM2014.835.VLR ), der ligeledes omhandlede næringsvirksomhed med køb og salg af fast ejendom. Skatteyderen påstod hans skatteansættelser i indkomstårene 2004-2006 nedsat med henholdsvis kr. 60.000,-, kr. 120.000,- og kr. 130.000,-. Skatteyderen havde i perioden 1984-2006 købt og solgt adskillige faste ejendomme. Sagsøgeren erhvervede blandt andet i 1999 en ejendom, som i forbindelse med en omfattende renovering blev udstykket i 10 enheder, som løbende blev afhændet. Sagsøgerens faste ejendomme blev i mange tilfælde solgt efter relativt korte ejertider. Aktiviteten medførte betydelige avancer, som udgjorde skatteyderens væsentligste indtægtsgrundlag i hvert fald i 2004-2006, selvom han også havde andre indtægter, herunder lønindkomst og aktieudbytter. Skatteyderen gjorde gældende, at de faste ejendomme alene var købt med det formål, at drive virksomhed med udlejning. Ligeledes gjorde skatteyderen gældende, at salg af fast ejendom i flere tilfælde var forårsaget af en række påbud mv. om ophør med (erhvervsmæssig)udlejning. Landsretten fandt efter en samlet vurdering, at skatteyderen havde påbegyndt næringsvirksomhed i 1999 i forbindelse med erhvervelsen af ovennævnte ejendom, som efterfølgende blev udstykket. Skatteyderen havde herefter ikke afkræftet formodningen for, at de omtvistede ejendomme indgik i næringsvirksomheden. Således stadfæstede landsretten byrettens dom om frifindelse af Skatteministeriet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ejendomsavance - næring - ejendomme udlejet til ferieformål - ejendomme anvendt til egen beboelse

SKM2014.835.VLR

Vedrører: Statsskatteloven § 4, stk. 1. Ejendomsavancebeskatningsloven § 1, stk. 2

Sagen blev behandlet sammen med skatteyderens ægtefælles sag V.L. B-1235-13 ( SKM2014.834.VLR ), der ligeledes omhandlede næringsvirksomhed med køb og salg af fast ejendom. Skatteyderen påstod hendes skatteansættelser i indkomstårene 2005-2006 nedsat med henholdsvis kr. 3.493.724,-, og kr. 521.540,-. Skatteministeriet påstod sagen hjemvist til SKAT til fornyet beløbsmæssig opgørelse af avancerne på baggrund af nye oplysninger og bilag vedrørende størrelsen af avancerne. Det i dommen anførte om, at Skatteministeriet påstod stadfæstelse af dommen er således ikke korrekt. Skatteyderen havde i perioden 1984-2006 købt og solgt adskillige faste ejendomme, herunder de 4 omtvistede sommerhuse og den omtvistede ejerlejlighed. Skatteyderens faste ejendomme blev i mange tilfælde solgt efter relativt korte ejertider. Aktiviteten medførte betydelige avancer, som udgjorde skatteyderens væsentligste indtægtsgrundlag i hvert fald i 2004-2006, selvom hun også havde andre indtægter, herunder lønindkomst og aktieudbytter. Skatteyderen gjorde gældende, at de faste ejendomme, herunder de 5 omtvistede, alene var købt med det formål, at de skulle bebos/benyttes privat og i visse tilfælde tillige at foretage udlejning. Skatteministeriet bestred ikke, at de 5 omtvistede ejendomme var benyttet/beboet privat, og at betingelserne for skattefri afståelse var opfyldt, såfremt der ikke var tale om næringsvirksomhed med køb og salg af fast ejendom. Skatteyderen gjorde endvidere gældende, at salg af fast ejendom i flere tilfælde var forårsaget af en række påbud mv. om ophør med (erhvervsmæssig)udlejning. Skatteyderen erhvervede i 1999 et sommerhus. På tidspunktet for erhvervelsen anså SKAT næringsvirksomhed med køb og salg af fast ejendom for påbegyndt. Landsretten fandt efter en konkret vurdering, at skatteyderen først havde påbegyndt næringsvirksomhed i 2002 i forbindelse med erhvervelsen af et andet af de omtvistede sommerhuse. Skatteyderen havde herefter ikke afkræftet formodningen for, at de fra dette tidspunkt erhvervede faste ejendomme indgik i næringsvirksomheden. Således hjemviste landsretten sagen til SKAT med henblik på fornyet beløbsmæssig opgørelse af avancerne. Således fik Skatteministeriet delvist medhold i sagen.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fikseret lejeindtægt - selskab - rådighed - størrelsen af lejen

SKM2014.817.ØLR

Vedrører: Statsskatteloven § 4, litra b

Et selskab havde erhvervet en landbrugsejendom, der har karakter af landsted. Efter at byretten havde fastslået, at hovedanpartshaverne havde haft mulighed for at disponere over ejendommen, og at selskabet derfor var skattepligtigt af den manglende lejeindtægt i medfør af statsskattelovens § 4 b), 1. pkt., jf. ligningslovens § 2, traf Landsskatteretten afgørelse om, at hovedanpartshaverne ikke havde fået stillet ejendommen til rådighed.

Landsretten fandt med henvisning til en række konkrete omstændigheder, at selskabet var skattepligtigt af lejeværdien, og at Landsskatterettens kendelser vedrørende hovedanpartshavernes personlige indkomst ikke kunne føre til et andet resultat.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Begrænset skattepligt - selskab - honorarer

SKM2014.824.HR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra f

Et dansk selskab udbetalte over en periode på 9 måneder et honorar til et selskab hjemmehørende i Hong Kong. Ejeren af Hong Kong-selskabet var samtidig medejer af det danske selskab.

Sagen angik, om Hong Kong-selskabet havde modtaget honoraret som "som rådgiver, konsulent eller anden lignende medhjælp", jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra f, og derfor var begrænset skattepligtig af honoraret.

Højesterets flertal fandt, at udtrykket ikke med den fornødne sikkerhed omfatter virksomhed som Hong Kong-selskabets, der ikke efter flertallets opfattelse bestod i rådgivning, men hovedsagelig i nærmere angivet anden bistand. Hong Kong-selskabet var herefter ikke begrænset skattepligtig af honoraret (dissens).

Landsretten var nået til et andet resultat.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Maskeret udlodning - hævninger - mellemregningskonto - lønudgifter

SKM2014.823.ØLR

Vedrører: Ligningsloven § 16 A, stk. 1

Sagen drejede sig om, hvorvidt appellanten som eneanpartshaver i H1 ApS skulle udlodningsbeskattes af midler, som han havde hævet kontant på selskabets konto og oprindelig bogført som hans gæld til selskabet. De hævede beløb, i alt ca. 2,6 mio. kr. for 2006 og ca. 2 mio. kr. for 2007, blev senere omposteret til og selvangivet som selskabets udgifter til fremmed arbejde. Skattemyndighederne havde nægtet at godkende disse beløb som selskabets driftsomkostninger, og som en konsekvens heraf var appellanten blevet beskattet heraf som maskeret udlodning.

Landsretten fandt ikke, at fakturaerne fra den af appellantens fader drevne virksomhed i Asien G1 Ltd. kunne anses for at dække over reelle forhold, og da appellantens hævninger var sket med runde beløb, der ikke sås at have nærmere sammenhæng med konkrete lønudgifter, og da appellanten i øvrigt ikke havde dokumenteret eller sandsynliggjort størrelsen af de afholdte udgifter, stadfæstede landsretten byrettens dom på dette punkt. Appellantens principale påstand blev derfor ikke taget til følge.

Imidlertid fandt landsretten det efter bevisførelsen for godtgjort, at H1 ApS i forbindelse med det af selskabet udfakturerede og betalte losnings- og lastningsarbejde måtte have udgifter til arbejdsløn, som klart oversteg de beskedne personaleomkostninger i H1 ApS' årsrapporter for 2006 og 2007.

Landsretten fandt endvidere, at der ikke var oplysninger i sagen, om at andre end H1 ApS kunne have afholdt udgifter til arbejdsløn i forbindelse med det udførte arbejde, og anså det på denne baggrund for godtgjort, at appellanten i et eller andet omfang havde anvendt de hævede beløb til betaling af lønninger i selskabets interesse - uanset at der i sagen ikke var oplysninger om identiteten af de personer, som havde været antaget til at udføre lastnings- og losningsarbejde for G1 Ltd. Landsretten fastslog på denne baggrund, at skattemyndighederne herefter burde foretage en ansættelse af de beløb, som appellantens maskerede udlodning for indkomstårene 2006 og 2007 burde reduceres med i anledning af appellantens afholdelse af skønnede udgifter til løn. Appellantens subsidiære påstand blev derfor taget til følge.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fraflytterbeskatning - aktier - henstandssaldo - hovedaktionærnedslag

SKM2014.810.HR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 39 A og § 47

Appellanten udrejste i 2003 til Schweiz. I forbindelse hermed blev der opgjort fraflytterskat på hans anparter i selskabet H1 Holding ApS, og han fik henstand med betaling heraf. Selskabet blev likvideret i 2009, og appellanten opgjorde på dette tidspunkt avancen ved afståelse af anparterne med fradrag af et hovedaktionærnedslag efter aktieavancebeskatningslovens § 47. SKAT traf afgørelse om, at appellanten ikke kunne opnå hovedaktionærnedslag ved beregningen efter § 39 A i aktieavancebeskatningsloven.

Højesteret kom frem til, at den endelige opgørelse af aktieavancebeskatningen sker ved fraflytningen til udlandet. Det er på dette tidspunkt, et hovedaktionærnedslag kan opnås. Aktieavancebeskatningslovens § 39 A regulerer efterfølgende betaling af det beløb, der er givet henstand med, og der er ikke grundlag for at antage, at § 47 om hovedaktionærnedslag finder anvendelse i den forbindelse. Appellantens nye anbringende for Højesteret om, at Skatteministeriets retsopfattelse var EU-retsstridig, kunne ikke føre til et andet resultat

Landsretten var nået til samme resultat.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2014.828.SKAT Rentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 2014

Vedrører: Opkrævningsloven § 7, stk. 2. Kildeskatteloven § 59, stk. 1, 2. pkt., § 61, stk. 2, 2. pkt. og § 62, stk. 2, 2. pkt. Lov nr. 1562 af 20. december 2013, § 1

Rentesatser til beregning af renter og procenttillæg af restskat samt procentgodtgørelse på overskydende skat fastsættes hvert år i december. Nu er rentesatserne fastsat for indkomståret 2014.

SKM2014.827.SKAT Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2015

Vedrører: Lovbekendtgørelse nr. 569 af 28. maj 2014, om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) § 7

Opgørelse af rentesats ifølge opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2015.

SKM2014.811.ØLR Konkursbo - separatistkrav - simpelt krav - tilbagesøgning

Vedrører: Konkursloven § 97

Anpartsselskab, der havde et tilbagesøgningskrav (conditio indebiti) i et konkursbo, havde ikke separatiststilling i konkursboet, men alene et simpelt krav, jf. konkurslovens § 97. Anpartsselskabet havde den 11. juli 2012 betalt kr. 345.000 til en bankkonto tilhørende en person, som anpartsselskabet skyldte kr. 345,-. Tidligere samme dag var der fra anden side overført 260.000 kr. til bankkontoen, der efter overførslen af de 345.000 kr. havde et indestående på 605.155,29 kr.

Senere samme dag blev der fra kontoen udbetalt henholdsvis 7.000 kr., 13.000 kr. og 50.000 kr., hvorefter der indestod 535.155,29 kr. Den 12. juli 2012 blev bankkontoen spærret, hvilket indebar, at kontohaveren ikke længere kunne disponere over kontoen. Den 17. juli 2012 fik SKAT foretaget arrest i indeståendet på kontoen. Den 30. juli 2012 indgav anpartsselskabet konkursbegæring mod kontohaveren på grundlag af et tilbagesøgningskrav på kr. 344.655 svarende til det fejlagtigt betalte beløb. Den 21. august 2012 blev kontohaveren taget under konkursbehandling. Sagen handlede om, hvorvidt anpartsselskabet havde separatiststilling for så vidt angår kr. 344.655 ud af kontoens indestående på konkurstidspunktet. Landsretten fandt, at der ved indsættelsen af beløbet på 345.000 kr. på bankkontoen skete der en sammenblanding med de penge, der i forvejen var på kontoen.

Anpartsselskabets tilbagesøgningskrav måtte herefter anses som en fordringsret med den virkning, at kravet alene skulle anerkendes som et simpelt krav, jf. konkurslovens § 97. Et af anpartsselskabets påberåbt synspunkt om, at manglende separatiststilling ville føre til, at boets øvrige kreditorer opnåede en ugrundet berigelse på anpartsselskabets bekostning blev ikke taget til følge.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2014.833.VLR Straffesag - momssvig - uregistreret virksomhed - unddragelse af registreringsafgift - straffelovsovertrædelser

Vedrører: Momsloven § 81. Registreringsafgiftsloven § 27. Straffeloven § 289 og § 283

T1 og T2 var tiltalt for i forening som reelt ansvarlige i det tyske selskab H1x, hvor T3 var ansat som direktør, med forsæt til momsunddragelse af særlig grov karakter i forbindelse med udleje af tyske bygningshåndværkere til danske håndværksmestre at have drevet uregistreret virksomhed, hvorved statskassen blev unddraget ikke under 3.000.000 kr. i moms.

T4 var tiltalt for medvirken til momssvig idet han gav tilladelse til at T1, T2 og T3 benyttede cvr. nr. tilhørende selskab G1 Holding ApS hvori T4 var direktør hvorved statskassen blev unddraget ikke under 1.769.220 kr. i moms.

Endvidere var der rejst tiltale mod T1, T2, T3 og T4 for skyldnersvig idet de ved forstikkelse, proformaretshandler eller på anden måde unddrog eller forsøgte at unddrage selskabets (H1x) ejendele fra at tjene fordringshaverne eller enkelte af disse til fyldelstgørelse idet der i H1x blandt andet var skyldig dansk moms på ikke under 3.000.000 kr.

T1 og T3 var tiltalt for unddragelse af registreringsafgift. T3 var tiltalt for at have benyttet 3 biler i Danmark uden at disse var registreret og afgiftsberigtiget i Danmark.

T1 var tiltalt for medvirken til unddragelse af registreringsafgift idet han hjalp danskere til at få tysk kørekort og proforma tysk folkeregisteradresse hvorved de navngivne danskere uretmæssigt anvendte biler, der ikke var afgiftsberigtigede i Danmark.

Byretten fandt at T1 og T2 under de foreliggende omstændigheder havde indset muligheden for at momsen i H1x ikke ville blive afregnet, men alligevel foretog faktureringerne. T1 og T2 fandtes derved at have handlet med forsæt til momssvig.

Byretten fandt, at T4 havde stillet CVR-nummeret til rådighed for T1 og T2. Formålet med dette arrangement var at skjule for H1x´s kunder at H1x ikke var momsregistreret, men desuagtet udstedte fakturaer med angivelse af moms. Det var ubetænkeligt at lægge til grund at T4 på et tidligt tidspunkt indså at der var en overvejende sandsynlighed for, at den indbetalte moms ikke ville blive afregnet, hvorfor T4 blev fundet skyldig i tiltalen.

Byretten fandt, at T3 ikke havde deltaget i den daglige drift af H1x. T3 var dog bekendt med problemerne i H1x og T3 blev fundet skyldig i medvirken til momsunddragelse. T3´ss medvirken måtte anses for grov uagtsom. Da overtrædelsen herefter ikke kunne henføres til Strfl. § 289 var strafansvaret derfor forældet.

Byretten fandt T2 skyldig i skyldnersvig.

Vedrørende unddraget registreringsafgift fandt byretten T1 skyldig i afgiftsunddragelse af særlig grov karakter, jf. Strfl. § 289 idet han var behjælpelig med at skaffe navngivne kunder en adresse i Tyskland, som var uden realitet og han i øvrigt var behjælpelig med at skaffe tyske kørekort, registrering af bilerne, som ikke var i overensstemmelse med de faktiske forhold og i et vist omfang også med finansiering af bilerne.

Byretten fandt at T3 havde indset, at han ikke på noget tidspunkt havde reel bopæl i Tyskland og som heller ikke reelt havde udført arbejde for H1x og således ikke var berettiget til at køre i de i anklageskriftet anførte biler i Danmark. Byretten fandt, at T3 herved havde unddraget registreringsafgift og herved havde overtrådt Strfl. § 289.

T1 og T2 blev frifundet for påstanden om rettighedsfrakendelse.

Straffen blev fastsat således:

Straffen for T1 blev fastsat til 1 år og 6 måneders fængsel, hvoraf 3 måneder blev gjort ubetinget. Tillægsbøden blev fastsat til 3.600.000 kr.

Straffen for T2 blev fastsat til 2 år og 6 måneder, hvoraf 6 måneder blev gjort ubetinget. Tillægsbøden blev fastsat til 3.000.000 kr.

Straffen for T3 blev fastsat til 4 måneders betinget fængsel og en tillægsbøde på 300.000 kr.

Straffen for T4 blev fastsat til 1 års fængsel, hvor 3 måneder blev gjort ubetinget.

De tiltalte fik konfiskeret et større beløb og de tiltalte blev dømt til at erstatte det lidte tab til statskassen.

Landsretten fandt T1 og T2 skyldig i momssvig, men gav et skønsmæssigt fastsat fradrag for uerholdelige fordringer i H1x på 500.000 kr.

T2 blev frifundet for skyldnersvig, idet T2 forklarede at de overførte midler skulle anvendes til betaling af medarbejdere, hvis arbejde var nødvendigt for at H1x kunne kræve betaling af sine kunder.

Landsretten frifandt T3 og T4 for momssvig idet forholdet måtte anses som forældet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom vedrørende T1 og T3´ss unddragelse af registreringsafgift.

T1 og T2 blev frifundet for påstanden om rettighedsfrakendelse.

Straffen for T1 blev fastsat som en tillægsstraf på 1 års betinget fængsel og en tillægsbøde på 675.000 kr.

Straffen for T2 blev fastsat til 6 måneders betinget fængsel og en tillægsbøde på 350.000 kr.

Straffen for T3 blev fastsat til 3 måneders betinget fængsel og og en tillægsbøde på 179.500 kr.

T4 blev frifundet.

SKM2014.831.VLR Straffesag - momssvig - falske fakturaer

Vedrører: Momsloven § 81. Straffeloven § 171

T var tiltalt for at have afgivet urigtige momsangivelser for 3. og 4. kvartal i 2010. Endvidere var T tiltalt for at have udfærdiget falske dokumenter og gøre brug af disse, eller forsøgte at gøre brug af disse, overfor SKAT til brug for momsangivelsen for 3. kvartal 2010.

Byretten fandt T skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet. Byretten fandt det ubetænkeligt, efter en samlet troværdighedsvurdering, at afvise T's forklaring om, at den urigtige angivelse for 4. kvartal 2010 skyldtes en fejl begået af hans søn.

Straffen blev fastsat til fængsel i 60 dage samt en tillægsbøde på 250.000 kr. Tillægsbøden blev nedsat fra 475.000 kr. til 250.000 kr. grundet lang sagsbehandlingstid.

Landsretten anførte, at T under hele sagen har erkendt at have afgivet urigtige oplysninger med forsæt til momsunddragelse vedrørende 3. kvartal, men under hele sagen har nægtet sig skyldig vedrørende 4. kvartal 2010.

Henset til T's forklaring, sønnens forklaring samt SKATs sagsbehandlers forklaring hvorefter T virkede overrasket over, at der var angivet for 4. kvartal og sagde at det ikke kunne passe, fandt landsretten det ikke bevist uden rimelig tvivl, at T havde gjort sig skyldig i forsætlig momsunddragelse for 4. kvartal og T blev frifundet for dette forhold.

Straffen blev fastsat til 40 dages fængsel og en tillægsbøde på 250.000 kr.

Landsretten fandt ikke, at sagens forløb, siden forholdene blev begået, gav grundlag for nedsættelse af tillægsbøden.

Med de anførte ændringer stadfæstede landsretten dommen.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 08-12-2014 - 06-01-2015

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-357/13 Drukarnia Multipress
Dato: 18-12-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Polen) – fortolkning af artikel 2, stk. 1, litra b), og c), og artikel 9 i Rådets direktiv 2008/7/EF af 12. februar 2008 om kapitaltilførselsafgifter – national lovgivning, der pålægger kapitaltilførselsafgift på kapitalindskud i kommanditaktieselskaber – mulighed for at anse et sådant selskab for et kapitalselskab – afgiftsfritagelse for omstruktureringsdispositioner – en medlemsstats frihed til at opkræve kapitaltilførselsafgift af enheder, der tjener erhvervsformål, og som ikke anses for kapitalselskaber

Tidligere dokument: C-357/13 Drukarnia Multipress - Ny sag
Tidligere dokument: C-357/13 Drukarnia Multipress - Indstilling
Tidligere dokument: C-357/13 Drukarnia Multipress - Dom

Dom C-640/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Dato: 18-12-2014
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud – tilsidesættelse af artikel 4, stk. 3, TEU – tilbagesøgning af uretmæssigt udbetalte beløb – afgifter opkrævet i strid med EU-retten – national lovgivning der med tilbagevirkende kraft begrænser retsmidlerne for tilbagesøgningskrav vedrørende beløb der er betalt med urette – overtrædelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og retssikkerhedsprincippet

Tidligere dokument: C-640/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 14425 2014 INIT RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

ST 15224 2014 INIT RÅDETS AFGØRELSE om Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud

ST 15995 2014 ADD 1 Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet - Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt (LR + E)

ST 15995 2014 INIT Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet - Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt (LR + E)

ST 15998 2014 ADD 1 Voldgiftskonventionen - Rådets afgørelse om Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud = Vedtagelse

ST 15998 2014 INIT Voldgiftskonventionen - Rådets afgørelse om Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud = Vedtagelse

ST 16120 2014 INIT Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner - Status. Indholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt.

ST 15941 2014 INIT Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater - Politisk enighed. Indholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt.

ST 14425 2014 COR 2 RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

ST 16554 2014 INIT Adfærdskodeks (erhvervsbeskatning) - Udkast til rapport til Rådet - Udkast til Rådets konklusioner. Indholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt.

ST 16498 2014 INIT Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner - Status

ST 16034 2014 INIT Økofinrådets rapport til Det Europæiske Råd om beskatningsspørgsmål. Indholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt.

 

Nyt fra Parlamentet

Indirekte statsstøtte i form af skattefrie zoner  

Krav om skattebetaling ved offentligt udbud  

Andragende 0702/2011 af Brian Thatcher, britisk statsborger, om betaling af kapitalvindingsskat for personer uden fast bopæl i Spanien  

Skattefrie zoner og udflytning af arbejdspladser  

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om digital kommunikation på Skatteministeriets område
Oprettelsesdato: 01-12-2014
Høringsfrist: 08-01-2015


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 88 Forslag til lov om ændring af lov om kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber m.v.).
Fremsat den 3. december 2014

Vedtagne lovforslag

L 10 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Skattemæssige ændringer i lyset af lov om medarbejderinvesteringsselskaber).
Vedtaget den 4. december 2014

L 40 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Lempelse af udbyttebeskatningen af visse unoterede porteføljeaktier).
Vedtaget den 4. december 2014

L 41 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om et indkomstregister og forskellige andre love. (Udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag, forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten og udvidet mulighed for videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder).
Vedtaget den 4. december 2014

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 40 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Lempelse af udbyttebeskatningen af visse unoterede porteføljeaktier).

Bilag

Bilag 6

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 1. december 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om, hvorfor tiltag, der skal beskytte mod skattespekulation, skal afvises på grund af en henvisning til kapitalens fri bevægelighed, til skatteministeren

L 42 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.).

Bilag

Bilag 7

Henvendelse af 2/12-14 fra Rådet for Socialt Udsatte

Bilag 8

Fortroligt dokument

Spørgsmål og svar

Spm. 12

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/12-14 fra Rådet for Socialt Udsatte, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
Spm. 12 af 2.12.2914 - svar [DOK74104225]

L 42 A Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.).

Bilag

Bilag 7

Henvendelse af 2/12-14 fra Rådet for Socialt Udsatte

Bilag 8

Fortroligt dokument

Spørgsmål og svar

Spm. 12

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/12-14 fra Rådet for Socialt Udsatte, til skatteministeren

L 42 B Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.).

Bilag

Bilag 7

Henvendelse af 2/12-14 fra Rådet for Socialt Udsatte

Bilag 8

Fortroligt dokument

Spørgsmål og svar

Spm. 12

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/12-14 fra Rådet for Socialt Udsatte, til skatteministeren

L 5 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland.

Bilag

Bilag 6

Henvendelse af 3/12-14 fra Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/12-14 fra Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, til skatteministeren

L 55 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond).

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren er enig i, at statsfinansielle problemer ikke bør løses ved hjælp af engangsindtægter, men ved at tilpasse de offentlige udgifter, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvor mange mia. kr. man samlet har fået i statskassen ved fremrykningen af beskatningen på kapitalpensioner, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om man kan konkludere, at overforbruget på finansloven finansieres af fremrykningen af beskatningen af kapitalpensioner og lønmodtagernes dyrtidsfond, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvornår regeringen fandt ud af, at det som følge af svækkede vækstforudsætninger ville være nødvendigt at lave en pensionspakke, til skatteministeren

L 6 Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig. (Gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg).

Bilag

Bilag 6

Internt dokument

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/11-14 fra Ernst & Young, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om kommentar til den interne henvendelse af 1/12-14, til skatteministeren

L 74 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse. (Forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter og beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne).

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

L 75 Forslag til lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Bilag

Bilag 2

1. udkast til betænkning

L 76 Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme. (Vurderinger i årene 2015 og 2016).

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om, hvorfor andelsboliger og lejeboliger først får en rabat fra 2017, og om det ikke vil muligt at give den fra 2015, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvorfor tinglysningsafgiften på erhvervsejendomme ikke udelukkende beregnes ud fra ejerskiftesummen, ligesom det gøres på ejerboliger, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ministeren vil være indstillet på, at der åbnes for adgang til § 4-vurderinger, så vurderinger også kan korrigeres på ejerens foranledning, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvilke muligheder en boligejer har for at få revurderet sin ejendomsvurdering, hvis handelsprisen åbenlyst adskiller sig fra den offentlige vurdering, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvilke boligtyper der automatisk vil få for meget betalt ejendomsskat tilbage, når et nyt vurderingssystem er klar, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorfor det er rimeligt, at de billigste ejendomme maksimalt får en rabat på 5 pct., når Engberg-udvalgets rapport viser, at 76 pct. af parcelhusene med en ejendomsværdi på under 0,5 mio. kr. overvurderes med mere end 20 pct., til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvad de provenumæssige konsekvenser vil være, hvis den yderligere rabat til de billigste boliger stiger til henholdsvis 5 og 7,5 pct., til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvordan det sikres, at rabatten til lejerne ender hos lejerne og ikke blot går i udlejernes lommer, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvad det koster at give rabat til lejeboliger fra 2015 (både rabatten på 2,5 pct. og ekstra-rabatten på 2,5 pct. for boligejendomme med en grundværdi pr. lejlighed på op til 50.000 kr.), til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om det er muligt at skelne mellem erhvervsejendomme til boligformål og de andre typer af erhverv og differentiere rabat på grundskylden, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om, hvordan det kan sikres, at den rabat, der ydes til private udlejningsejendomme, kommer lejerne til gode, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om, hvilke muligheder der er for, at lejere kan rejse spørgsmål om for høj en grundskyld, der betales over lejen, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om, hvordan det kan sikres, at den rabat, der gives til dem med de største ejendoms- og grundværdier, betales tilbage, hvis det viser sig ved en ny vurdering, at de i virkeligheden har betalt for lidt, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 74

Spm. om, hvad ministeren agter at gøre, i lyset af kritikken fra Statsrevisorerne af SKATs indsats vedrørende transfer pricing, for at sikre en bedre ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm. del - svar på spm. 74  Svar  

Spm. 75

Spm. om ministeren i kølvandet på kritikken fra Statsrevisorerne vil sikre, at der ikke indledes sager mod virksomheder vedrørende transfer pricing ud...
SAU alm. del - svar på spm. 75
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 76

Spm. om ministerens udmelding om, at SKAT skal genopbygge tilliden og opføre sig fair og retfærdigt også indbefatter de virksomheder, der har eller vi...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm. del - svar på spm. 76  Svar  

Spm. 77

Spm. om, hvad ministerens udmelding i Berlingske den 29. oktober 2014 om, at han vil ”finde den store hammer frem”, vil betyde for erhvervsklimaet i D...
SAU alm. del - svar på spm. 77
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 108

Spm. om en situation, hvor bundgrænsen for topskat hæves til 750.000 kr., at oplyse, fordelt på kommuner, antal personer ud af 1.000 personer, der opn...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar på SAU alm del spm. 108 [DOK73944707]  Svar  

Spm. 109

Spm. om en situation, hvor topskatten afskaffes, oplyse fordelt på kommuner og antal personer ud af 1.000 personer, der opnår en skattelettelse, til s...
Foreløbigt svar på SAU alm del spm 109 [DOK73945080]
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 111

MFU spm. om at oplyse status på analysen om beskatning ved investeringer via investeringsforeninger, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
[Captia] Svar på SAU spm. 111 (DOK70215852)  Svar  

Spm. 114

Spm. om ministeren vil foretage sig noget konstruktivt for bagudrettet at hjælpe de berørte virksomheder, som allerede har modtaget forvaltningsmæssig...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 114 foreløbig  Svar  

Spm. 116

Spm. om at bekræfte, at SKAT har straffet mindre uforsætlige skrivebordsfejl i registrering eller lignende med forvaltningsmæssige reaktioner over for...
SAU 116 foreløbig
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 117

Spm. om at redegøre for reglerne om kørselsgodtgørelse, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del spørgsmål 117 - svar DOK71449597 (3)  Svar  

Spm. 119

Spm. om talepapir fra samrådet den 6. november 2014 om samrådsspørgsmål K (ECOFIN-rådsmødet den 7. november 2014 og øvrige skattesager under det itali...
Talepapir
Følgebrev - SAU spm. 119
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 125

Spm. om kompensation ved fjernelse af spærringer samt opkøb af foderkvoter for danske dambrug frem til den 15. december 2014 er skattepligtigt, til sk...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spm 125 DOK72305645X  Svar  

Spm. 141

Spm. om ministeren vil kommentere på, at Skatterådet har fastslået, at godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven skal være ligestillet med fr...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del 141  Svar  

Spm. 147

Spm. om, hvorfor digitale gavekort, der ikke kan ombyttes til kontanter, brugt som firmajulegaver er at betragte som kontanter – og dermed skattepligt...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU - svar på alm del spm 147  Svar  

Spm. 167

Spm. om en stigning i forbrugerpriserne på 3,8 pct. i Danmark vil medføre en stigning i grænsehandelen, til skatteministeren
SAU alm. del - svar på spm. 167
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 168

Spm. om en stigning i forbrugerpriserne på 3,8 pct. i Danmark vil medføre en øget arbejdsløshed blandt butiksansatte, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm. del - svar på spm. 168  Svar  

Spm. 169

Spm. om en stigning i forbrugerpriserne på 3,8 % i Danmark vil medføre et øget lønpres, til skatteministeren
SAU alm. del - svar på spm. 169
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 173

Spm. om provenutabet ved en ændring af aktieavance- og udbyttebeskatningen for personer til en fast (flad) beskatning på 27 pct., til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del 173 besvarelse DOK71322970X  Svar  

Spm. 216

Spm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 9. december 2014, som er relevante for Skatteudvalget, til økonomi- og indenrigsministeren,...
Svar p SAU alm del spm 216
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 221

MFU spm. om, hvem ministeren samarbejder med fra tysk side om initiativet til et styrket grænseoverskridende samarbejde, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 221  Svar  

Spm. 222

MFU spm. om, hvilke områder der fra tysk side ønskes prioriteret i et styrket grænseoverskridende samarbejde, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 222  Svar  

Spm. 223

MFU spm. om at Transportministeriet ikke deltager i initiativet om et styrket grænseoverskridende samarbejde, til skatteministeren
SAU 223
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 238

Spm. om at oplyse SKATs lovhjemmel til at opkræve rykkergebyrer for manglende betaling af regninger, som SKAT aldrig har sendt ud, til skatteministere...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar_SAU_alm_del_spm 238v1  Svar  

Spm. 239

Spm. om at bekræfte, at der i oktober er udsendt rykkere for manglende betaling af vægtafgift for 2012, som SKAT ikke tidligere har forsøgt opkrævet, ...
SVAr_sau_alm_del_spm 239
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 240

Spm. om det er rimeligt, at SKAT pålægger rykkergebyr for manglende betaling, når en borger ikke tidligere har modtaget opkrævning herom, til skattemi...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SVAr_sau_alm_del_spm 240  Svar  

Spm. 247

Spm. om personlig kautionsstillelse skal anses som sikkerhedsstillelse i relation til virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, til skatteministeren
Svar på alm del spm 247
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 248

Spm. om en sikkerhed, som en far stiller over for sønnens kreditorer i et generationsskifte, hvor sønnen f.eks. overtager en del af farens landbrugsvi...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på alm del spm 248  Svar  

Spm. 249

Spm. om, hvordan reglerne i virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, skal fortolkes, til skatteministeren
Svar på alm del spm 249
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 250

Spm. om der skal være stillet særskilt privat sikkerhed for et beløb svarende til gældens kursværdi, for at man kan undgå beskatning, til skatteminist...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på alm del spm 250  Svar  

Spm. 251

Spm. om, hvordan bagatelgrænsen i § 3, stk. 6, i lov nr. 992 af 16. september 2014 skal fortolkes i en situation, hvor indskudskontoen primo 2014 udgø...
Svar på alm del spm 251
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 252

Spm. om, hvordan bagatelgrænsen i § 3, stk. 6, i lov nr. 992 af 16. september 2014 skal fortolkes i en situation, hvor indskudskontoen primo 2014 udgø...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på alm del spm 252  Svar  

Spm. 253

Spm. om, hvordan bagatelgrænsen i § 3, stk. 6, i lov nr. 992 af 16. september 2014 skal fortolkes i en situation, hvor indskudskontoen primo 2014 udgø...
Svar på alm del spm 253
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 254

Spm. om, hvordan bagatelgrænsen i § 3, stk. 6, i lov nr. 992 af 16. september 2014 skal fortolkes i en situation, hvor indskudskontoen primo 2014 udgø...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på alm del spm 254  Svar  

Spm. 255

Spm. om, hvordan bagatelgrænsen i § 3, stk. 6, i lov nr. 992 af 16. september 2014 skal fortolkes i en situation, hvor indskudskontoen primo 2014 udgø...
Svar på alm del spm 255
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 256

Spm. om opgørelsen af bagatelgrænsen i § 3, stk. 6, i lov nr. 992 af 16. september 2014 alene skal ske for indkomståret 2014 og ikke for efterfølgende...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på alm del spm 256  Svar  

Spm. 257

Spm. om bagatelgrænsen i § 3, stk. 6, i lov nr. 992 af 16. september 2014 alene gælder for erhvervsdrivende, der i 2014 anvender virksomhedsordningen,...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på alm del spm 257  Svar  

Spm. 258

Spm. om det er rimeligt, at SKAT har en meget restriktiv holdning med hensyn til mulighederne for at foretage omgørelse af sikkerhedsstillelser, der e...
Svar på alm del spm 258
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 259

Spm. om det er rimeligt, at fristen for omvalg af visse dispositioner i 2013-regnskabet allerede udløber pr. 1. april 2015, set i lyset af at der stad...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på alm del spm 259  Svar  

Spm. 260

Spm. om årsagen til, at beløb hensat til senere hævning ved udgangen af indkomståret 2013 ikke kan indskydes på indskudskontoen, til skatteministeren
Svar på alm del spm 260
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 261

Spm. om der vil ske justering af de vedtagne regler, således at beløb hensat til senere hævning ved udgangen af indkomståret 2013 kan indskydes på ind...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på alm del spm 261  Svar  

Spm. 262

Spm. om at oplyse, om stuehusets anskaffelsessum i relation til undtagelsesbestemmelsen i virksomhedsskattelovens § 10, stk. 8, kan opgøres til 2.200
Svar på alm del spm 262
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 263

Spm. om, hvornår de vedtagne regler bliver beskrevet i SKATs Juridiske vejledning, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på alm del spm 263  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 347

Mener ministeren, at det er rimeligt, at private virksomhedsejere, som har dedikeret sig til at opbygge en virksomhed med en sund økonomi, skal straff...

Spm. S 349

Hvad er ministerens holdning til, at vi de kommende år vil miste tusindvis af private arbejdspladser forårsaget af den høje arveafgift og henstandsord...

Spm. S 350

Er ministeren enig med sin partifælle Astrid Krag i de pointer, som hun fremsatte i sit indlæg i Børsen den 22. september 2014 om generationsskifte i ...

Spm. S 365

Hvorfor vil ministeren stramme reglerne for, at foreninger m.v. kan godkendes efter ligningslovens § 8 A?

Spm. S 366

Forventer ministeren, at flere eller færre foreninger kan opnå godkendelse af ligningslovens § 8 A i forhold til de ændringer, som ministeren ligger o...

Spm. S 367

Mener ministeren, at der bliver administrativt lettere eller mere byrdefuldt med de foreslåede ændringer af ligningslovens § 8 A?

Spm. S 368

Finder ministeren det rimeligt, at det frivillige, almennyttige arbejde i veteranbaneforeningerne landet over rammes hårdt af regeringens påtænkte str...

Spm. S 370

Vil ministeren tage skridt til at sikre, at kommunerne skal kunne udregne det særlige børnetilskud pr. måned, således den efterladte ikke bliver press...

Spm. S 439

Vil ministeren forklare, hvorfor embedsmænd behandles forskelligt i den advokatundersøgelse, som ministeren har iværksat på grundlag af Skattekommissi...

Spm. S 444

Hvilke retssikkerhedsmæssige overvejelser har ministeren gjort sig i forhold til tjenestemandslovens kapitel 4 i forbindelse med den igangsatte advoka...

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse