SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2014, uge 22

Kære læser

Føj for en møgsag !!! Sådan tror jeg, der er blevet tænkt i Landsskatteretten over en nyhed, vi bringer i denne uge. Ombudsmanden har nemlig givet Landsskatterettens selvforståelse et meget alvorligt anslag.

Kort fortalt handler Ombudsmandens udtalelse (som du finder under "Artikler og interessante links") om, hvorvidt Landsskatteretten skal forholde sig til en påstand, klagers repræsentant har trukket tilbage - nemlig en påstand om ugyldighed. Landsskatteretten har til Ombudsmanden udtalt, at i det omfang en klager er repræsenteret ved en professionel repræsentant, korresponderer retten alene med repræsentanten, ligesom retten anser repræsentanten for alene at have rådighed over påstande og anbringender.

Den holder bare ikke, siger Ombudsmanden. Han udtaler: Det er på den baggrund min opfattelse, at Landsskatteretten ikke kunne undlade at tage stilling til, om reglerne om frister for at kunne ændre en skatteansættelse (til ugunst for dig) var opfyldt i dit tilfælde, selvom din partsrepræsentant havde frafaldet at gøre en ugyldighedspåstand gældende. Fristreglerne er som nævnt en del af hjemmelsgrundlaget, som skal være opfyldt, før skattemyndighederne, herunder klageinstanserne, kan træffe en afgørelse om bl.a. ændring af en skatteansættelse (til ugunst for borgeren). Disse regler skal således være opfyldt i disse tilfælde, også når Landsskatteretten træffer afgørelser som klageinstans.

Når jeg siger, at Ombudsmanden rokker ved Landsskatterettens selvforståelse skyldes det, at retten agerer som om, retten er en "rigtig" domstol. Men det er Landsskatteretten ikke, og dermed skal Landsskatteretten overholde de helt basale forvaltningsretslige principper, der gælder for offentlige myndigheder og nævn - herunder officialmaximen.

Om dette er rimeligt og rigtigt eller ej vil jeg ikke tage stilling til og heller ikke tages til indtægt for at have taget stilling til. Den debat holder jeg mig (klogeligt) helt ude af.

Som et lille notabene kan tilføjes, at Ombudsmanden ikke nøjes med at tage stilling til det forvaltningsretslige. Næh nej, han laver også lige en rask vurdering af det materielle i sagen - og kommer til den direkte modsatte konklusion end Landsskatteretten.

God læselyst.

Med venlig hilsen
Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Tax residency when acquiring a home in Denmark
Wealth tax on foreign situated real property
Hold nu op!
2014-6. Landsskatteretten kunne ikke undlade at tage stilling til, om fristerne for at ændre en skatteansættelse var opfyldt
Verdenskendt violinist vinder over SKAT
Ny publikation stiller skarpt på etablering af virksomhed på det russiske marked
Billigt bilkøb fra eget selskab

Kendelser
Afslag på omkostningsgodtgørelse idet bistanden ikke kunne anses som ydet af en sagkyndig

Domme
Beskatning løn - posteret mellemregningskonto - ikke udbetalt - direktør og bestyrelsesformand - bevisbyrde
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - tilslutningsudgifter - vand og kloak
Maskeret udlodning - værdiansættelse - bil - salg til hovedanpartshaver
Skønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - spilgevinster - ægtefæller

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
HM Revenue & Customs, England
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
Toll, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20140526' AND [SkatteraadChanged] <= '20140601') OR ([LSRChanged] >= '20140526' AND [LSRChanged] <= '20140601') OR ([ByretChanged] >= '20140526' AND [ByretChanged] <= '20140601') OR ([LandsretChanged] >= '20140526' AND [LandsretChanged] <= '20140601') OR ([HojesteretChanged] >= '20140526' AND [HojesteretChanged] <= '20140601')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Tax residency when acquiring a home in Denmark

Foreigners and Danish citizens living abroad should be aware of the Danish rules on tax residency when acquiring a home in Denmark.


BDO

Wealth tax on foreign situated real property

Danish resident individuals must pay Danish wealth tax on both Danish and foreign situated real property.


BDO

Hold nu op!

Tilbage i 2012 vedtog Folketinget at afskaffe den forhadte iværksætterskat. Det vil sige den skat, som selskaber betalte af gevinster på porteføljeaktier. Altså af mindre aktieposter i ikke-børsnoterede selskaber.


Folketingets Ombudsmand

2014-6. Landsskatteretten kunne ikke undlade at tage stilling til, om fristerne for at ændre en skatteansættelse var opfyldt

En borger klagede til ombudsmanden over, at Landsskatteretten til ugunst for borgeren havde ændret en skatteansættelse. Landsskatteretten havde ikke i sin afgørelse forholdt sig til, hvorvidt reglerne om frister for at kunne ændre en skatteansættelse var opfyldt, fordi borgerens repræsentant havde frafaldet at gøre gældende, at fristerne ikke var opfyldt. Det var i sagen af afgørende betydning for, hvorvidt skatteansættelsen kunne ændres, om der var pligt til at overholde fristerne.

Ombudsmanden udtalte, at det følger af legalitetsprincippet, at den offentlige forvaltnings virksomhed som udgangspunkt skal have støtte i lovgivningen. Det betyder blandt andet, at en afgørelse fra en forvaltningsmyndighed som udgangspunkt skal have hjemmel i lovgivningen. Ombudsmanden udtalte også, at det påhviler den enkelte forvaltningsmyndighed selv at fremskaffe fornødne oplysninger om de foreliggende sager eller dog at foranledige, at private, herunder navnlig sagens parter, yder medvirken til sagens oplysning (officialprincippet). Endvidere udtalte ombudsmanden, at når en klageinstans skal træffe afgørelse i en klagesag, så er det principielle udgangspunkt, at klageinstansen skal træffe den materielt rigtige afgørelse i sagen. Det medfører, at klageinstansen er underlagt legalitetsprincippet og officialprincippet.

På den baggrund, og da Landsskatteretten er en del af den offentlige forvaltning, fandt ombudsmanden, at Landsskatteretten ikke kunne undlade at tage stilling til, om reglerne om frister for at ændre en skatteansættelse (til ugunst for borgeren) var opfyldt, selvom borgerens repræsentant havde frafaldet at gøre gældende, at fristerne ikke var opfyldt.

Ombudsmanden henstillede derfor til Landsskatteretten at genoptage behandlingen af sagen.

(Sag nr. 12/03810)


PwC

Ny publikation stiller skarpt på etablering af virksomhed på det russiske marked

En helt ny 2014-udgave af publikationen “Doing Business and Investing in the Russian Federation” er netop udkommet. Formålet med publikationen er at hjælpe virksomheder og andre med at etablere virksomhed og investere i Rusland.


Revisorgruppen Danmark

Billigt bilkøb fra eget selskab

Landsretten giver Landsskatteretten medhold.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Kendelse: Afslag på omkostningsgodtgørelse idet bistanden ikke kunne anses som ydet af en sagkyndig

SKM2014.384.LSR

Vedrører: Omkostningsdækningsloven § 1. Skatteforvaltningsloven § 52, § 54 og § 55

Ansøgning om omkostningsgodtgørelse med rette afslået, idet bistanden i sagen ikke var omfattet af begrebet "sagkyndig bistand" i skatteforvaltningslovens § 54, stk. 1, nr. 1.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Beskatning løn - posteret mellemregningskonto - ikke udbetalt - direktør og bestyrelsesformand - bevisbyrde

SKM2014.382.ØLR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Kildeskatteloven § 46

Skattemyndighederne havde forhøjet skatteyderens indkomst med kr. 1.335.900,- på baggrund af posteringer af løn til skatteyderen i bogføringen tilhørende en filial af et engelsk selskab. Skatteyderen var bestyrelsesmedlem i det engelske hovedselskab og leder af filialen. Skatteyderen havde oprindeligt ikke indsendt selvangivelse, men skattemyndighederne havde dengang skønsmæssigt fastsat hans indkomst til kr. 30.000,-.

Skattemyndighederne var blevet orienteret om lønposteringerne af politiet, som havde beslaglagt bogføringsmateriale fra filialen og fået oplyst af filialens tidligere økonomidirektør, at skatteyderen havde modtaget løn fra filialen.

Skatteyderen bestred, at han havde fået løn og gjorde bl.a. gældende, at lønposteringerne skyldtes uregelmæssigheder begået af filialens tidligere økonomidirektør. Skatteyderen henviste i den forbindelse til, at det fremgik af aftaler mellem ham, det engelske hovedselskab og tredjemand, at han ikke var berettiget til løn i de første to år.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, hvorved Skatteministeriet blev frifundet. Landsretten henviste til de af byretten anførte grunde og havde desuden nogle supplerende bemærkninger, bl.a. at skatteyderen ikke havde ønsket at opfylde en af Skatteministeriets opfordringer.

(Stadfæstelse af SKM2013.418.BR )


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - tilslutningsudgifter - vand og kloak

SKM2014.381.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (dagældende)

Sagen angik, hvorvidt sagsøgeren var berettiget til fradrag for forbedringer efter vurderingslovens dagældende § 18 for udgifter til tilslutningsafgifter til henholdsvis kloak og vand.

Sagsøgeren fik ikke medhold i, at der var grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens kendelse for så vidt angik kloaktilslutningsbidrag. Retten lagde her vægt på den usikkerhed, der knyttede sig til både størrelsen af det konkret betalte tilslutningsbidrag og den andel af det betalte kloaktilslutningsbidrag, der vedrørte udgifter, der kunne fradrages i grundværdien efter vurderingslovens dagældende § 17, jf. § 18.

Sagsøgeren fik medhold i, at der var grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens kendelse for så vidt angik vandtilslutningsbidrag. Retten fandt det godtgjort, at der var afholdt en udgift til tilslutningsbidrag til vand, og at i hvert fald en del af det beløb, der var betalt i tilslutningsbidrag til vand, vedrørte udgifter, der kunne fradrages efter vurderingslovens dagældende § 17.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Maskeret udlodning - værdiansættelse - bil - salg til hovedanpartshaver

SKM2014.380.ØLR

Vedrører: Ligningsloven § 2 og § 16 A, stk. 1

Sagen angik spørgsmålet om, hvilken værdi en Audi , som indstævnte i indkomståret 2008 købte af sit selskab, H1.1 ApS, skulle ansættes til.

Bilen blev erhvervet af H1.1 ApS den 24. juni 2008 for kr. 818.657,-. Indstævnte købte den 19. december 2008 bilen af selskabet for kr. 500.000,-. Forud for salget havde indstævnte indhentet vurderinger hos to Audi-forhandlere, der vurderede værdien til kr. 500.000,-. Skattemyndighederne fastsatte bilens handelsværdi pr. 19. december 2008 skønsmæssigt til kr. 700.000,- og forhøjede indstævnte med differencen på kr. 200.000,- som maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Den 30. marts 2011 solgte indstævnte bilen til en Audi forhandler for kr. 480.000,-.

Under ankesagen blev der udmeldt syn og skøn, og skønsmanden vurderede, at bilen pr. 19. december 2008 kunne sælges til en forhandler for kr. 625.000,-, og at forhandleren ville sætte udsalgsprisen til kr. 725.000,-.

Indstævnte gjorde under sagen gældende, at bilen pr. 19. december 2008 havde en værdi på kr. 550.000,-.

På baggrund af oplysningerne om H1.1 ApS' købspris for bilen ca. 6 måneder forud for overdragelsen til indstævnte, skønserklæringen, oplysningerne om salgsprisen på en lignende Audi, handlet i december 2008 og indstævntes egen videresalgspris ca. 2½ år efter købet, fandt landsretten, at indstævnte ikke havde godtgjort, at den af skattemyndighederne skønnede handelspris på kr. 700.000,- var udøvet på et fejlagtigt grundlag eller havde ført til et åbenbart urimeligt resultat. De af indstævnte indhentede vurderinger af bilens værdi i december 2008 kunne ikke føre til et andet resultat.

Landsretten udtalte endvidere, at den omhandlede bil var kostbar, og at den ved selskabets erhvervelse blev specialindrettet efter hovedanpartshaverens ønske, hvorefter den ca. 6 måneder senere blev overdraget til hovedanpartshaveren personligt. Der var ikke påvist en fast administrativ praksis vedrørende sådanne handler, hvorefter markedsværdien var den værdi, der kunne opnås ved et frit salg til en forhandler, og det forhold, at der generelt måtte gælde en sådan administrativ praksis, kunne ikke føre til, at indstævntes påstand skulle tages til følge.

Landsretten omgjorde derfor Byrettens dom og frifandt Skatteministeriet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Skønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - spilgevinster - ægtefæller

SKM2014.379.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 4

SKAT havde skønsmæssigt forhøjet to ægtefællers skattepligtige indkomster på baggrund af en privatforbrugsberegning, som udviste et negativt privatforbrug. Den samlede forhøjelse for husstanden var fordelt med 50 pct. til hver af ægtefællerne.

Det var i sagen ubestridt, at SKAT var berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse af sagsøgerens indkomst. Sagsøgerne gjorde gældende, at forhøjelserne imidlertid hvilede på et forkert grundlag og henviste navnlig til, at der i privatforbrugsberegningen manglede at blive medtaget indtægter fra spilgevinster. Sagsøgerne havde til støtte herfor fremlagt et større antal gevinstkvitteringer vedrørende spillet Oddset.

Retten fandt, at sagsøgerne ikke havde løftet bevisbyrden for, at de havde haft et nettooverskud ved spil, som kunne finansiere deres privatforbrug. Retten henviste til, at de fremlagte gevinstkvitteringer ikke er ihændehaverbeviser og ikke dokumenterer, at gevinsterne var tilgået sagsøgerne, samt at der var tale om mange mindre gevinster, og at der ikke var fremlagt et regnskab med en redegørelse for, at sagsøgerne havde haft et nettooverskud ved spil.

Retten fandt endvidere ikke, at sagsøgerne havde dokumenteret deres øvrige indsigelser mod enkelte poster i privatforbrugsberegningen.

Endelig fandt retten ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs fordeling af den samlede forhøjelse for ægteparret med 50 pct. til hver af ægtefællerne. Retten henviste til, at sagsøgerne var ægtefæller og begge var selvstændig erhvervsdrivende, samt at der var lavet privatforbrugsberegninger for dem både hver for sig og samlet. Privatforbrugsberegningen for ægtefællerne hver for sig udviste ligesom den samlede beregning for ægteparret et negativt eller uantageligt lavt privatforbrug.

Skatteministeriet blev på den baggrund frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 02-06-2014 - 01-07-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-377/13 Ascendi
Dato: 12-06-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – CAAD – Centro de Arbitragem Administrativa (Portugal) – fortolkning af artikel 4, stk. 1, litra c), og artikel 4, stk. 2, litra a), artikel 7, stk. 1, og artikel 10, litra a), i Rådets direktiv 69/335/EØF af 17. juli 1969 om kapitaltilførselsafgifter, som ændret ved Rådets direktiv 85/303/EØF af 10. juni 1985 – kapitaltilførselsafgift pålagt kapitalselskaber – fritagne transaktioner – national lovgivning, der genindfører en stempelafgift på transaktioner til forhøjelse af selskabskapitalen gennemført ved konvertering til kapital af fordringer, som det pågældende selskabs aktionærer har for accessoriske ydelser leveret til det pågældende selskab – ordning, der var gældende den 1. juli 1984, hvorefter der skulle anvendes en stempelafgift på 2% for disse transaktioner, mens kapitalforhøjelser foretaget som tilførsel af naturalier var fritaget – godkendelse af denne genindførsel af stempelafgift

Tidligere dokument: C-377/13 Ascendi - Ny sag
Tidligere dokument: C-377/13 Ascendi - Dom

Dom C-524/13 Braun
Dato: 03-07-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Amtsgericht Karlsruhe (Tyskland) – fortolkning af Rådets direktiv 69/335/EØF af 17. juli 1969 om kapitaltilførselsafgift, som ændret ved Rådets direktiv 85/303/EØF af 10. juni 1985 – omdannelse af et kapitalselskab uden kapitaltilførsel – gebyrer, der opkræves for oprettelse af et notarialdokument, som attesterer denne omdannelse – eventuel inddragelse af disse gebyrer under begrebet afgift

Tidligere dokument: C-524/13 Braun - Ny sag
Tidligere dokument: C-524/13 Braun - Dom


Nye sager for domstolen

C-252/14 Pensioenfonds Metaal en Technie

Er artikel 63 TEUF til hinder for en national lovgivning, hvorefter der indeholdes kildeskat af udbytte fra et hjemmehørende selskab, hvis aktieejeren har hjemsted i en anden stat, hvorimod udbyttet, såfremt det udloddes til en hjemmehørende aktieejer, beskattes med en fast sats, der er beregnet ud fra et fiktivt afkast, som set over tid er tiltænkt at modsvare den almindelige beskatning af hele kapitalafkastet?


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

IP/14/604 - Taxation of the Digital Economy: High-level Expert Group presents final report

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

B 17 Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af omkostningsgodtgørelse til virksomheder og fonde i skattesager.

Bilag

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

B 65 Forslag til folketingsbeslutning om skattemæssig ligestilling af familieejede ejendomsvirksomheder med andre familieejede virksomheder.

Bilag

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Almindelig del

Bilag

Bilag 197

Status vedrørende sagsbehandling af ordinær og ekstraordinær genoptagelse af fradrag for forbedringer (Ejendomsvurdering)

Bilag 198

Indtægtsliste for marts måned 2014

Bilag 199

Redegørelse om forældelse af inddrivelsesforretninger, fra SKAT

Bilag 206

Henvendelse af 25/5-14 fra Frie Elforbrugere: "Høje PSO-omkostninger koster arbejdspladser"

Spørgsmål og svar

Spm. 475

MFU spm., om mulighed for at lave en ordning, hvorefter en henvendelse til skattemyndighederne om at få et såkaldt skattepersonnummer (cpr-nummer) sam...   Svar  

Spm. 476

MFU spm., om mulighed for at lave en ordning, hvorefter en henvendelse til skattemyndighederne om at få et såkaldt skattepersonnummer (cpr-nummer) sam...   Svar  

Spm. 494

Spm., om det efter retspraksis (SKM2005.14.VLR) er op til SKAT at løfte bevisbyrden, til skatteministeren  Svar  

Spm. 495

Spm. om SKAT lever op til sine egne strategi- og produktionsplaner, til skatteministeren  Svar  

Spm. 498

Spm. om bilforhandlere nyder tilstrækkelig retssikkerhed i forbindelse med SKATs kontrolprojekt 'flytning avancer', til skatteministeren  Svar  

Spm. 500

Spm. om, hvor mange der har benyttet sig af BoligJob-ordningen i 2013, til skatteministeren  Svar  

Spm. 502

Spm. om at oplyse antallet af lønmodtagere – såvel fuldtidsansatte som deltidsansatte – som har en lavere indkomst efter betaling af skat, end modtage...   Svar  

Spm. 504

Spm. om effekten på skatteprovenuet, hvis arvinger af driftsvirksomheders bo- og gaveafgift indefryses/udskydes uden forrentning, så overdragelse af d...   Svar  

Spm. 507

Spm. om ministerens kommentar til den administrative belastning og de udgifter, som blandt andre KPMG og TDC i førnævnte artikel forventer at få som f...   Svar  

Spm. 508

Spm. om de svenske, tyske og britiske regler på området kunne lette presset på de danske virksomheder, som omfattes af ændringerne i forbindelse med L...   Svar  

Spm. 521

Spm. om at kommentere muligheden for at ensrette værdiansættelsesreglerne, til skatteministeren  Svar  

Spm. 522

Spm. om, hvilke tiltag ministeren agter at iværksætte, så SKATs værdiansættelsespraksis ikke kommer til at medføre øget skattebetaling for vandværkern...   Svar  

Spm. 523

Spm. om at sørge for, at klager i sager om SKATs værdiansættelse får opsættende virkning for vand- og spildevandsselskaberne, til skatteministeren  Svar  

Spm. 582

Spm. om at vurdere merudgiften i mio. kr. forbundet med at annullere elementerne i L 80 (folketingsår 2013-14), til skatteministeren  Svar  

Spm. 583

Spm. om, hvad det i mio. kr. vil koste at ophæve boafgiften af familieejede virksomheders erhvervsmæssigt anvendte aktiver, til skatteministeren  Svar  

Spm. 586

Spm. om, hvor mange personer der har betalt arbejdsudlejeskat de seneste 5 år, til skatteministeren  Svar  

Spm. 587

Spm. om, hvilke konsekvenser det vil have for skatteprovenuet, hvis reglerne for arbejdsudleje ændres som bebudet med det nye styresignal vedrørende a...   Svar  

Spm. 588

Spm. om der har været gennemført kontroller med arbejdsudlejeskatten i løbet af det seneste år, til skatteministeren  Svar  

Spm. 589

Spm. om det nye styresignal vedrørende arbejdsudleje vil indebære tilbagebetaling af arbejdsudlejeskat opkrævet efter de gamle regler, til skattemini...   Svar  

Spm. 592

Spm. om talepapir fra samrådet den 27/5-14 om samrådsspørgsmål Ø (Placering af skattecentre), til skatteministeren  Svar  

Spm. 593

Spm. om talepapir fra samrådet den 27/5-14 om samrådsspørgsmål AA (Restancetal), til skatteministeren  Svar  

Spm. 595

Spm. om at oplyse den umiddelbare provenumæssige konsekvens af at ophæve kildeartsbegrænsningen for tab på børsnoterede aktier m.v., til skatteministe...   Svar  

Spm. 603

Spm. om, hvad provenutabet (umiddelbart og varigt) vil være ved at fjerne udbytteskatten for danske selskaber, til skatteministeren  Svar  

Spm. 604

Spm. om, hvad provenutabet (umiddelbart og varigt) vil være ved at fjerne kildeskatten for udbytter til udenlandske selskaber, til skatteministeren  Svar  

Spm. 605

Spm. om, hvad provenutabet (umiddelbart og varigt) vil være ved generelt at behandle etableringsomkostninger som driftsomkostninger skattemæssigt, til...   Svar  

Spm. 608

Spm. om at bekræfte, at der, da EFI blev igangsat og viste sig ikke at fungere tilfredsstillende, blev overført 320 medarbejdere til inddrivelsesområd...   Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1534

Hvordan vil regeringen kompensere for nedlæggelse af statslige arbejdspladser i 11 byer, og hvilke statslige arbejdspladser vil regeringen tilføre de ...

Spm. S 1539

Vil ministeren redegøre for, hvilke kriterier der er lagt til grund for lukningen af skattecentrene?

Spm. S 1548

Vil ministeren redegøre for, hvordan lukningerne af skattecentrene stemmer overens med visionen om »Et Danmark i balance«, og om ministeren vurderer, ...

Spm. S 1560

Hvad er baggrunden for, at ministeren mener, at det er nødvendigt med et nyt styresignal, som lemper reglerne for beskatning af arbejdsudleje?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse