SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2014, uge 43

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder nye regler og afgørelser fra EU og andre lande. I Danmark er der alene nye afgørelser, herunder en række ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten.

God læselyst.

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Indkomståret 2014 – nyt underskudsregister og digital selvangivelse
Sambeskatning – frist for indberetning til SKAT
Pengetankreglen
Ny selskabsform på vej
Improving Transparency and Combating Tax Avoidance to Top Agenda of Ninth Forum on Tax Administration, on 23-24 October 2014 in Dublin, Ireland
Heads of Tax Administration agree global actions to meet global challenges
Skattefrie omstruktureringer skal anmeldes til SKAT
Fornyet klarhed om arbejde med rørledninger på den europæiske kontinentalsokkel
Kommende lovforslag om udvidet indberetningspligt på finansielle produkter
Nye regler på vej om beskatning af opsparing i ’medarbejderinvesteringsselskaber’
Selskaber og acontoskat
Selskaber og acontoskat
Ændrede skatteregler for visse fonde og institutioner m.fl.

Bindende svar
Ejendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi
Grundværdi, lokalplan, uoverensstemmelse, kommuneplan og lokalplan
Grundværdi, lokalplan, uoverensstemmelse, kommuneplan og lokalplan
Grundværdi, lokalplan, myndighedsfejl
Skattemæssig behandling af erstatninger ved nedlæggelse af jernbaneoverskæringer
Ejendomsavance

Kendelser
Udlejning af garage anset som selvstændig erhvervsvirksomhed
Fradrag for lønudgifter afholdt i forbindelse med varetagelse af selskabets interesser i voldgiftssag
Anmodning om genoptagelse og ændring af overskudsdisponering imødekommet
Beregning af forfaldsbeløb på henstandssaldo i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 5, ved udlodning af udbytte

Domme
Ejendomsavance - bundfradrag blandede ejendomme - antal beboelseslejligheder - faktiske forhold ved udlejning
Døgnplejere - børn - selvstændig erhvervsvirksomhed eller lønmodtagere

Nyt på inddrivelsesområdet

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU-Domstolen
1 indstilling

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
Skatteverket, Sverige
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Nyt fra SKAT
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20141020' AND [SkatteraadChanged] <= '20141026') OR ([LSRChanged] >= '20141020' AND [LSRChanged] <= '20141026') OR ([ByretChanged] >= '20141020' AND [ByretChanged] <= '20141026') OR ([LandsretChanged] >= '20141020' AND [LandsretChanged] <= '20141026') OR ([HojesteretChanged] >= '20141020' AND [HojesteretChanged] <= '20141026')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Indkomståret 2014 – nyt underskudsregister og digital selvangivelse

Indkomståret 2014 bliver skattemæssigt specielt for selskaber på grund af nyt underskudsregister og obligatorisk digital indberetning af selvangivelsen. Samtidig udskydes selvangivelsesfristen.


BDO

Pengetankreglen

Skatterådet har bekræftet, at igangværende arbejder for fremmed regning skal optages til deres bruttoværdi ved afgørelsen af, om en post aktier kan overdrages med skattemæssig succession.


Beierholm

Ny selskabsform på vej

Erhvervs- og vækstministeren har fremsat et lovforslag om en ny selskabsform i form af såkaldte medarbejderinvesteringsselskaber. Formålet med loven er at indføre en forsøgsordning med en ny selskabstype, hvorigennem medarbejdere kan investere lønmidler til gavn for den virksomhed, som de er ansat i.


OECD

Heads of Tax Administration agree global actions to meet global challenges

The Ninth Meeting of the OECD Forum on Tax Administration (FTA) met in Dublin, Ireland on 23-24 October to discuss the implementation of the BEPS Project and automatic exchange of information.


PwC

Skattefrie omstruktureringer skal anmeldes til SKAT

Særlige regler giver selskaber og aktionærer adgang til at gennemføre fusioner, spaltninger, tilførsel af aktiver og aktieombytninger skattefrit. En ny bekendtgørelse indfører nu en pligt til at anmelde skattefrie omstruktureringer til SKAT.


PwC

Fornyet klarhed om arbejde med rørledninger på den europæiske kontinentalsokkel

EU-sag om social sikring foreslår, at en EU-stat ikke kan opkræve sociale sikringsbidrag, når der lægges rør og ledninger på denne stats kontinentalsokkel. Sagen kan få betydning for virksomheder, der opererer med rørlægning på den europæiske kontinentalsokkel.


PwC

Kommende lovforslag om udvidet indberetningspligt på finansielle produkter

Regeringen har netop offentliggjort lovprogrammet for folketingsåret 2014/2015. Heraf fremgår, at regeringen i det næste folketingsår blandt andet påtænker at fremsætte lovforslag om udvidet indberetningspligt i forhold til finansielle produkter.


PwC

Nye regler på vej om beskatning af opsparing i ’medarbejderinvesteringsselskaber’

Regeringen har netop præsenteret den planlagte lovgivning for folketingsåret 2014/2015. Heri indgår blandt andet et lovforslag om mulighed for skatteudskydelse i relation til den planlagte forsøgsordning med ’medarbejderinvesteringsselskaber’, hvor medarbejdere via indskud af lønmidler investerer i den virksomhed, hvor de er ansat eller i underleverandører.


Revisorgruppen Danmark

Selskaber og acontoskat

Overblik over regler og muligheder


RSM plus

Ændrede skatteregler for visse fonde og institutioner m.fl.

Moderniseringerne af selskabslovgivningen har ført til tilpasninger af lov om erhvervsdrivende fonde og af lov om fonde og visse foreninger (fondslov). Fondslovene er ændret med virkning fra 1. september 2014. Dette er sket ved lov nr. 712 og lov nr. 734 fra juni 2014. Der er med ændringerne bl.a. fastsat en forhøjelse af minimumskapitalkravet til kr. 1 mio. for at sikre, at de omfattede fonde reelt er tilstrækkeligt levedygtige til at kunne varetage formålet, herunder foretage uddelinger. Der foreligger ingen eksakt oplysning om, hvor mange fonde der herefter vil være undtaget fra fondsloven. Der er også foretaget visse forenklinger i skattereglerne for små fonde, og som hovedregel med virkning fra og med kalenderåret 2015. Såvel ændringer i fondsloven som de skattemæssige følgevirkninger vil føre til klare forenklinger for mindre fonde, herunder relationer til fondstilsyn, SKAT mv. Læs hele nyheden her.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Ejendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi

SKM2014.727.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3, jf. § 3, stk. 10

Skatterådet har pr. 1. oktober 2006 ændret ansættelsen af den omberegnede ejendomsværdi i 2001- og 2002-niveau, idet der tages hensyn til, at der er opført en beboelsesejendom på grunden.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Grundværdi, lokalplan, uoverensstemmelse, kommuneplan og lokalplan

SKM2014.726.SR

Vedrører: Vurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30-08-2013 § 13.

Grundværdien, der var ansat efter etagearealprincippet, var i vurderingen 50. Kommuneplanrammen var højere, mens byplanvedtægten havde en lavere bebyggelsesprocent. Det var byplanvedtægtens byggemulighed, der skulle lægges til grund, og grundværdiansættelsen blev derfor genoptaget.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Grundværdi, lokalplan, uoverensstemmelse, kommuneplan og lokalplan

SKM2014.725.SR

Vedrører: Vurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30-08-2013 § 13.

Ved ansættelsen af grundværdien på en større beboelsesejendom havde vurderingsmyndigheden anvendt etagemeterprincippet, og der var taget udgangspunkt i en bebyggelsesprocent på 50. Kommuneplanen havde en bebyggelsesprocent på 55 med mulighed for under nogle forudsætninger at bebygge med op til 70% i 4 etager, mens byplanvedtægten gav alene mulighed for at bebygge grunden med 38% og kun i 3 etager.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Grundværdi, lokalplan, myndighedsfejl

SKM2014.724.SR

Vedrører: Vurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30-08-2013 § 13.

Grundværdien, der var ansat efter etagearealprincippet, var efter vedtagelse af en ny lokalplan, der ikke havde nogen fastsat bebyggelsesprocent for ejendommen, ansat med den bebyggelsesprocent, der fremgik af kommuneplanens rammebestemmelse. Bebyggelsesprocenten var for høj, og Skatterådet nedsatte grundværdien til det, der svarede til en bebyggelsesprocent, der kunne beregnes ud fra lokalplanens øvrige bestemmelser.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattemæssig behandling af erstatninger ved nedlæggelse af jernbaneoverskæringer

SKM2014.722.SR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningsloven § 11

Skatterådet kunne bekræfte at den fortjeneste der var opnået ved modtagelsen af nogle nærmere beskrevne erstatningssummer i forbindelse med nedlæggelse af en jernbaneoverskæring, kunne anses for omfattet af skattefritagelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 11. Skatterådet kunne dog ikke bekræfte, at modtagerens eventuelle anvendelse af dele af erstatningssummen til erhvervelse af ret til ny vejadgang, vil være fritaget for beskatning hos den modtagende ejendomsejer.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ejendomsavance

SKM2014.721.SR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningsloven § 1 og § 11. Jernbaneloven § 2a, stk. 1, § 2 d og § 2 e

Skatterådet kan bekræfte, at salget af en ejendom kan ske skattefrit efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, såfremt ejendommen opfylder overtagelsesforpligtigelsen i jernbanelovens § 2 d eller forpligtigelsen til fremrykkede ekspropriation i jernbanelovens § 2 e. Skatterådet kan også bekræfte, at det er uden betydning for skattefriheden, om erstatningens størrelse fastsættes ved en frivillig aftale mellem parterne eller af taksationsmyndighederne, når afståelsen sker som følge af jernbanelovens § 2d eller § 2e.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Udlejning af garage anset som selvstændig erhvervsvirksomhed

SKM2014.732.LSR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 1

Udlejning af garage ansås for udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed, og klageren var derfor berettiget til at anvende virksomhedsordningen.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Fradrag for lønudgifter afholdt i forbindelse med varetagelse af selskabets interesser i voldgiftssag

SKM2014.731.LSR

Vedrører: Statsskatteloven § 6. Afskrivningsloven § 40 og § 45

Et selskabs lønudgifter, der var afholdt i forbindelse med en voldgiftssag om køb af aktier og køb af varemærke, kunne ikke fradrages som driftsomkostninger efter statsskatteloven § 6a, ligesom udgifterne vedrørende køb af varemærke ikke kunne tillægges den skattemæssige anskaffelsessum som handelsomkostninger mv.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Anmodning om genoptagelse og ændring af overskudsdisponering imødekommet

SKM2014.730.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 26, § 27 og § 30. Skattestyrelsesloven § 37D. Virksomhedsskatteloven § 2 og § 10

Landsskatteretten pålagde SKAT at genoptage klagerens indkomstansættelse for indkomstårene 2000-2006 samt 2008 og 2009 under henvisning til SKATs styresignal i SKM2011.810.SKAT vedrørende gentoptagelse som følge af den forkerte beregning af kapitalafkastsatsen for perioden 2000-2010.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Beregning af forfaldsbeløb på henstandssaldo i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 5, ved udlodning af udbytte

SKM2014.729.LSR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 7 og § 39 A. Personskatteloven § 8 A og § 20. Kildeskatteloven § 1 og § 4. Dobbeltbeskatningsoverenskomst af 23. november 1973 mellem Danmark og Schweiz

Ved afgørelsen, der vedrørte opgørelse af henstandssaldo efter aktieavancebeskatningslovens § 39A, fandt Landsskatteretten, at beregningen af den del af henstandsbeløbet, der forfaldt til betaling som følge af modtagne udbytter, skulle ske som enlig med et grundbeløb, ligesom der blev taget stilling til progressionsgrænser og skattesatser.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ejendomsavance - bundfradrag blandede ejendomme - antal beboelseslejligheder - faktiske forhold ved udlejning

SKM2014.723.BR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningsloven § 1 og § 6, stk. 2

Sagen drejede sig om, hvorvidt skatteyderen havde ret til fradrag efter reglerne om blandede ejendomme i ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 2, herunder om ejendommen indeholdt mere end en eller to beboelseslejligheder.

Retten fandt, at der var mere end to beboelseslejligheder på ejendommen. Retten lagde vægt på, at skatteyderen i sine skatteregnskaber havde anført lejeindtægter for tre lejligheder, at der skete udlejning til tre særskilte enheder, herunder blandt andet familier med børn, samt at det af BBR-meddelelsen fremgik, at der var tre lejligheder på ejendommen, hver med eget køkken, wc og bad.

Skatteyderens forklaring om, at ejendommen reelt var blevet benyttet som én lejlighed af lejerne i fællesskab eller som en lejlighed, som lejerne hver især benyttede en del af, kunne ikke føre til et andet resultat.

Skatteyderen fik derfor ikke medhold i sin påstand om fradragsret.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Døgnplejere - børn - selvstændig erhvervsvirksomhed eller lønmodtagere

SKM2014.719.BR

Vedrører: Kildeskatteloven § 43, stk. 1

Spørgsmålet var, om A og BAs indkomst som døgnplejefamilie for anbragte børn i 2009 og 2010 var oppebåret som led i selvstændig erhvervsvirksomhed eller som lønmodtagerindkomst.

Retten lagde til grund, at de kommunale myndigheder havde tilsyns- og kontrolbeføjelser over for A og BA, at der var fastsat faste takster for det vederlag, de modtog pr. døgn, hvor et barn var anbragt, at vederlaget blev udbetalt periodisk, at de havde ret til opsigelsesvarsel, at de var omfattet af ferielovens bestemmelser, og at vederlaget hidtil havde været udbetalt månedligt som A-indkomst, hvori der blev indeholdt A-skat.

Retten fandt det endvidere ikke dokumenteret, at A og BA havde afholdt udgifter i forbindelse med plejeopgaverne, der oversteg de beløb til dækning af familiens og børnenes fornødenheder, der blev refunderet af de anbringende kommuner. Retten lagde således til grund, at A og BA havde modtaget vederlag for det udførte arbejde samt refusion af de omkostninger, der var forbundet med at være plejefamilie.

Uanset at der tillige forelå omstændigheder, der kunne tale for at anse A og BA som selvstændig erhvervsdrivende, måtte de på denne baggrund og efter en samlet vurdering anses for at have været lønmodtagere i 2009 og 2010.

Retten fandt derfor ikke grundlag for at genoptage A og BAs skatteansættelser for 2009 eller at anse dem for selvstændigt erhvervsdrivende i 2010. Som følge heraf tog retten Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2014.720.HR Forældelse - skattekrav - tillægsfrist - opholdssted - utilregnelig uvidenhed

Vedrører: Forældelsesloven § 14

Spørgsmålet i sagen var, om SKAT måtte anses for at have været i utilregnelig uvidenhed om As opholdssted i USA, således at forældelsen af SKATs krav mod A måtte anses for suspenderet i medfør af forældelseslovens § 14, stk. 1.

Højesteret lagde til grund, at A hverken ved udrejsen af Danmark eller under sit ophold i USA registrerede sin adresse i USA i CPR-registeret, skønt han havde mulighed herfor, og at han heller ikke på anden måde oplyste SKAT om sit opholdssted udover registrering af en e-mailadresse i sin skattemappe.

Højesteret lagde endvidere til grund, at SKAT under As ophold i USA foretog årlige opslag i CPR-registeret, men ikke herudover forsøgte at tilvejebringe oplysninger om hans adresse i USA.

Herefter fandt Højesteret, at SKAT ved de årlige opslag i CPR må anses for at have udfoldet rimelige bestræbelser på at tilvejebringe oplysninger om As opholdssted, hvorefter forældelsen af SKATs krav var udskudt, mens han havde ophold i USA, jf. forældelseslovens § 14, stk. 1. SKATs krav mod A var derfor ikke forældede, da SKAT afholdte udlægsforretning inden et år efter hans tilbagevenden til Danmark, jf. forældelseslovens § 18, stk. 1 og 2.

Det er ifølge Højesteret ikke en forudsætning for udskydelse af forældelsen i medfør af forældelseslovens § 14, stk. 1, at SKAT tillige skulle have forsøgt at indhente oplysning om As opholdssted ved henvendelse til den amerikanske ambassade eller andre amerikanske myndigheder eller ved sporing på internettet eller gennem den elektroniske skattemappe.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2014.728.HR Straffesag - registreringsafgift - autocamper - del af camperudstyr fjernet

Vedrører: Registreringsloven § 27

T blev i juni 2011 standset i sin autocamper af politiet uden at have medbragt bilens camperudstyr, herunder bord, gasblus og liggeunderlag. Han havde i foråret 2011 foretaget flere tilsvarende kørsler.

Højesteret fandt, at det er i overensstemmelse med registreringsafgiftslovens ordlyd, forarbejder og formål at stille krav om, at bilens camperudstyr skal medbringes under kørsel i en autocamper. Der var ikke grundlag for straffrihed eller strafbortfald. T blev idømt en bøde på 3.000 kr.

Landsretten havde også fundet T skyldig i overtrædelse af registreringsafgiftsloven, men havde udmålt en højere bøde.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 12/0253044
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen i forbindelse med beskatning af værdi af ejendom købt i USA i 2007, samt spørgsmål om ophør af skattepligt i forbindelse med beskatning af ejendom købt i USA i 2010. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen vedrørende ejendommen købt i 2010.
Afsagt: 23-09-2014

Journalnr: 12/0270240
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten imødekommer anmodningen om genoptagelse.
Afsagt: 25-09-2014

Journalnr: 13/0211701
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2008. For indkomstårene 2009-2011 har SKAT ændret selskabets indkomst som følge af ændringer for visse værdipapirer, der skal beskattes efter lagerprincippet. Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 7, om balanceposter, er ikke anvendt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-09-2014

Journalnr: 13/1982108
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har nægtet at genoptage skatteansættelserne for 2007-2012. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage skatteansættelserne.
Afsagt: 19-09-2014

Journalnr: 12/0243856
Skat af fri bil og maskeret udbytte
SKAT har anset klager for skattepligtig af fri bil og af maskeret udbytte. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen vedrørende fri bil og af værdien af udbyttet.
Afsagt: 16-09-2014

Journalnr: 13/5473940
Anskaffelsessum for andele i K/S
Sagen drejer sig om, hvorvidt et beløb, som projektudbyder opkrævede hos kommanditisterne i forbindelse med salget af anparter i et K/S udgør en værdistigning/videresalgsavance på investeringsejendommen eller et udbyderhonorar, som ikke kan tillægges kommanditisternes anskaffelsessum på investeringsejendommen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-09-2014

Journalnr: 13/0150625
Fradrag for børnebidrag
Klagen vedrører fradrag for børnebidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-09-2014

Journalnr: 13/6083824
Fradrag for renteudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-09-2014

Journalnr: 13/4681738
Fradrag for underskud
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud ved landbrugsvirksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-09-2014

Journalnr: 13/6764855
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-09-2014

Journalnr: 13/5379228
Fradrag for underskud mm.
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-09-2014

Journalnr: 13/6626888
Fradrag for underskud mm.
Klagen vedrører fradrag for underskud af virksomhed. Landbrugsvirksomheden anses for erhvervsmæssigt drevet.
Afsagt: 24-09-2014

Journalnr: 13/4679830
Lempelse - LL § 33 A
SKAT har nedsat del løn, der berettiger til lempelse efter ligningslovens § 33 A. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-09-2014

Journalnr: 13/0047551
Maskeret udlodning
Klagen vedrører maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-09-2014

Journalnr: 11/0297475
Sammenblanding af bilag
SKAT har foretaget kontrol af negativ moms i ApS, hvor det blev konstateret, at der var en sammenblanding af selskabets bilag og bilagene i hovedanpartshavers personlige virksomhed. Herefter er klager forhøjet med skat af yderligere overskud mm. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-09-2014

Journalnr: 13/6719670
Skat - beløb modtaget for deponering af jord
Klagen vedrører bindende svar, hvor Skatterådet har nægtet, at beløb modtaget for deponering af forurenet jord på skatteyders ejendom behandles efter ejendomsavancebeskatningsloven. Landsskatteretten ændrer svaret til et "ja".
Afsagt: 15-09-2014

Journalnr: 14/0191973
Skat - beløb modtaget for deponering af jord
Sagen vedrører beskatningen af et beløb modtaget for deponering af forurenet jord. Skatterådet har nægtet, at beløbet skal beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven. Landsskatteretten ændrer svaret til et "ja".
Afsagt: 17-09-2014

Journalnr: 14/0233495
Skat af fri sommerbolig
Klagen vedrører skat af fri sommerbolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 17-09-2014

Journalnr: 12/0191051
Skat af fri sommerbolig
SKAT har pålagt selskabet pligt til løbende at indberette værdi af frit for hovedanpartshaver og direktør til eIndkomst i henhold til skattekontrollovens § 7 A og § 7 C. Landsskatteretten anser ikke klager for indberetningspligtig.
Afsagt: 23-09-2014

Journalnr: 13/5794815
Skattepligt
Klagen vedrører et bindende svar om skattepligt ved erhvervelses af sommerhus. Landsskatteretten ændrer det bindende svar.
Afsagt: 24-09-2014

Journalnr: 13/0090050
Succession
Klagen vedrører Skatterådets svar, "Nej", på følgende spørgsmål: "Kan Skatterådet bekræfte, at selskabet ved skattefri virksomhedsomdannelse kan succedere i overførte, ikke fratrukne faktisk afholdte udgifter til istandsættelse, jf. ligningslovens § 15 K?". Landsskatteretten ændrer svaret til et "ja".
Afsagt: 19-09-2014

Journalnr: 12/0190617
Ændring - sambeskatningsindkomst
SKAT har som konsekvens af afgørelse af samme dato vedrørende selskabets datterselskab ændret sambeskatningsindkomsten. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 17-09-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 27-10-2014 - 25-11-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-112/14 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Dato: 13-11-2014
Fiskale bestemmelser

Hvorvidt Det Forenede Kongeringe Storbritannien og Nordirland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 63 TEUF og EØS-aftalens artikel 40, eller subsidiært artikel 49 TEUF og EØS-aftalens artikel 31, ved at indføre og opretholde en lovgivning om beskatning af selskabsmedlemmers kapitalgevinster i ikke-hjemmehørende selskaber, som indebærer en forskelsbehandling mellem indenlandske og grænseoverskridende aktiviteter.


Indstillinger
C-172/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige

Sagen omhandler:

Traktatbrudssøgsmål – tilsidesættelse af artikel 49 TEUF og artikel 31 i EØS-aftalen – skattelempelse – grænseoverskridende koncernlempelse – national lovgivning, der fastsætter betingelser, som i praksis gør det næsten umuligt at opnå en sådan lempelse, og begrænser den til perioder efter den 1. april 2006

Generaladvokatens indstilling:

1. Det Forenede Kongerige frifindes.

2. Europa-Kommissionen betaler sagens omkostninger.

3. Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget Spanien, Kongeriget Nederlandene og Republikken Finland bærer deres egne omkostninger.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 13792 2014 REV 1 Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet - Politisk enighedIndholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt.

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Blanket

eKapital - følgeseddel til blanketter (indberetningspligter efter skattekontrolloven)


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af pensionsafkastbeskatningsloven  

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 4 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., personskatteloven og forskellige andre love. (Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler, forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft, nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.).

Bilag

Bilag 3

Henvendelse af 20/10-14 fra Brancheforeningen for Biogas

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor stor reduktionen af den langsigtede beskæftigelse som følge af energiaftalen fra foråret 2012 vil være efter vedtagelse af de ændringer til energiaftalen, som er fremsat i lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om prisen på 20 stk. billig cigarillos af mærket Break i henholdsvis Danmark og Tyskland i danske kroner, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om man tidligere har hævet afgiften på et rygetobaksprodukt lige så meget, som de billigste cigarillos, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ministeren vil oplyse de provenu- og adfærdsmæssige konsekvenser af en trinvis indfasning af afgiftsforhøjelsen, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om ministeren vil vurdere, om en trinvis indfasning af afgiftsforhøjelsen vil mindske grænsehandelen, til skatteministeren

Spm. 6

MFU spm. om ministeren enig i, at incitamentet til forbrænding af VE-affald øges kraftigt med bortfald af energiafgiften og dermed af gebyret, der pålægges affaldsproducenterne, til skatteministeren

Spm. 7

MFU spm. om at redegøre for, hvor det træaffald, der i dag eksporteres og genanvendes, fremover havner, hvis det ikke forbrændes i affaldsforbrændingsanlæggene, til skatteministeren

Spm. 8

MFU spm. om at oplyse, hvor stor effekten vil være på beskæftigelsen inden for sortering og fremstilling af materialer baseret på fraktioner fra VE-affald, til skatteministeren

Spm. 9

MFU spm. om Danmark med den forudsete stigning i forbrænding af genanvendeligt VE-affald med vedtagelse af lovforslaget lever op til Affaldsrammedirektivet, til skatteministeren

Spm. 10

MFU spm. om regeringen finder anledning til at revidere de nævnte mål for genanvendelse i lyset af, at forbrænding af VE-affald ifølge skatteministeriets oplysninger vil stige med vedtagelse af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 11

MFU spm. om husdyrgødning, til skatteministeren

Spm. 12

MFU spm. om fjernelsen af afgifterne på forbrænding af husdyrgødning vil bidrage til at fremme eller hæmme denne udvikling, til skatteministeren

Spm. 13

MFU spm. om, hvordan lovforslaget bidrager til at understøtte og fastholde den danske biogasmodel og dermed leve op til Folketingets tillægsbetænkning til (2011-12) L 182 om begrænsning i tilførsel af energiafgrøder til biogasanlæg, til skatteministeren

Spm. 14

MFU spm. om, hvordan man vil undgå at den foreslåede afgiftsfritagelse på tørstofrige husdyrgødningstyper hæmmer udbygningen af biogasanlæg, til skatteministeren

Spm. 15

MFU spm. om, hvordan man vil undgå at dette lovforslag hæmmer realisering af ressourcestrategiens mål og målet om øget biogasproduktion, til skatteministeren

Spm. 16

MFU spm. om begrundelser i lovbemærkningerne, om at afgiften på tørstofrige husdyrgødningstyper gav problemer med EU, til skatteministeren

Spm. 17

MFU spm. om, hvordan regeringen – evt. gennem anden lovgivning – vil sikre, at størrelsen af de incitamenter til genanvendelse også vil gælde fremover, til skatteministeren

Spm. 18

MFU spm. om Danmark med vedtagelse af loven uden nye initiativer for at sikre genanvendelse vil kunne leve fuldt op til EU's affaldshieraki, til skatteministeren

Spm. 19

MFU spm. om i hvilket omfang lovændringerne direkte og potentielt vil påvirke mulighederne negativt for at gennemføre regeringens ressourcestrategi, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/10-14 fra Brancheforeningen for Biogas, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om at redegøre for de EU-retlige aspekter, der nødvendiggør ændringerne for VE-affald, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om at offentliggøre regeringens korrespondance med Kommissionen om statsstøtteaspekterne i lovforslaget vedrørende VE-affald, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om der var EU-retlige problemer med regelsættet for affaldsforbrænding fra før ca. 2008, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om ministeren er indstillet på at stille ændringsforslag, der opdeler lovforslaget i et lovforslag, der vedrører de foreslåede ændringer af afgiften på VE-affald, og et lovforslag, der vedrører de øvrige elementer i lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om at redegøre for de EU-retlige aspekter i lovforslagets del om energiafgift på bioolier, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om, hvorledes andre EU-lande lever op til EU's Energibeskatningsdirektiv i forhold til, om der opkræves fuld energiafgift på bioolier, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om at redegøre for mulighederne for at indføre en lavere sats for bioolier som eksempelvis i Sverige, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 12

MFU spm. om, hvornår analysen af beskatningen ved investeringer via investeringsforeninger og investeringsselskaber vil være færdig og oversendt til F...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Captia Svar på spørgsmål 12 (DOK65071577)  Svar  

Spm. 43

Spm. om at redegøre for den administrative proces så vel for SKAT som for sælger, når en brugt taxi fremover skal beskattes ved salg, til skatteminist...
SAU 43
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 53

Spm. om det er normal praksis, at Skat giver ankenævn gode råd til, hvordan de skal afgøre sager, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 53  Svar  

Spm. 55

Spm. om at oversende en oversigt over skatter og afgifter, som efter gældende lovgivning stiger frem mod 2020, til skatteministeren
Svar på sau alm del spm 55
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 57

Spm. om, hvilke arbejdsudbudselasticiteter, som regeringerne/finansministerierne anvender i Norge, Sverige, Tyskland, Finland, Frankrig, Holland og Be...
Besvarelse af SAU alm del - spm 57
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 59

Spm. om, hvilke konkrete byrder vognmænd ikke fremover belastes med, samt hvilke konsekvenser dette får for skattekontrolmuligheder med sort og privat...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm 59 [DOK70843486]  Svar  

Spm. 775

Spm. om at oversende alle evalueringer fra projekterne i 2007-2013, så de er opdelt år for år, til skatteministeren
Captia Færdig_SAU spm 775
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 776

Spm. om at redegøre for, hvad indsatsen konkret har været i årsværk og ressourcer i hvert enkelt projekt i de enkelte år 2007-2013, til skatteminister...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 776  Svar  

Spm. 905

Spm. om ministeren agter at tage initiativer på baggrund af OECD’s anbefalinger, der fremgår af rapporten ”OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting P...
SAU - svar på spm 905 DOK65069131X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 918

Spm. om der er fradragsret for såvel egne indbetalinger og arbejdsgiverens indbetalinger til pensioner oprettet i ansættelsesforhold (arbejdsgiveradmi...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spm 918 DOK64904562X  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 19

Vil ministeren oplyse, hvilke konsekvenser det vil få medarbejdere og ledelse, hvis beskyldningerne, der er beskrevet i artiklen »SKAT truer med rocke...

Spm. S 97

Hvad er ministerens holdning til, at byggeret og standardkvadratmeterprisen er væsentlig højere på ydre Frederiksberg i forhold til Kildevældskvartere...

Spm. S 98

Hvad er skatteministerens holdning til, at parcelhusgrunde i princippet vurderes højere end sammenlignelige etageejendomsgrunde?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse