SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2014, uge 42

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder en række nyheder fra ind- og udland, herunder EU. Fra Danmark kan nævnes nye kapitaliseringsfaktorer fra 1/1 2015 og en stribe kendelser fra Afgørelsesdatabasen.

God læselyst.

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Vigtigt at huske ved betaling af frivillig acontoskat
Bulletin for International Taxation: 10 - 2014
Underskud kan indberettes til særligt underskudsregister
European Taxation: 10 - 2014
Få overblik over mere end 150 landes skatteregler på én gang
Skatten stiger i 2015 – forslag fra Skatteministeren
Leasing af drømmebilen
Fradrag syge- og arbejdsskadeforsikring
Skatteministerens lovprogram 2014/15, andre nye initiativer

SKAT-meddelelser
Justering af gældende kapitaliseringsfaktorer for aktier og anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

Bindende svar
Anpartshaverlån - Udlodning og tilbagebetaling af lån
Anpartshaverlån - Lån til virksomhedsordningen
Værdipapirer, der eventuelt kan blive nedskrevet, hybrid kapital, renter, virksomhedsskatteordningen
Værdipapir, der eventuelt kan blive nedskrevet, og eventuel efterfølgende indfrielse

Kendelser
Fuld skattepligt

Domme
Driftstab - fradragsret - advokat
Maskeret udlodning - hovedaktionærs udgifter - honorarindtægt
Ejendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - to boliger - udlejning - tilbageflytning til tidligere bolig
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - anke afvist
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg
Ejendomsavance - aktieavance - kolonihavehus - lejet grund - andelsbevis
DIS-indkomst - pensionsindbetalinger - udnyttelse af fradragsret

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 43

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Skatteverket, Sverige

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20141013' AND [SkatteraadChanged] <= '20141019') OR ([LSRChanged] >= '20141013' AND [LSRChanged] <= '20141019') OR ([ByretChanged] >= '20141013' AND [ByretChanged] <= '20141019') OR ([LandsretChanged] >= '20141013' AND [LandsretChanged] <= '20141019') OR ([HojesteretChanged] >= '20141013' AND [HojesteretChanged] <= '20141019')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Vigtigt at huske ved betaling af frivillig acontoskat

Fristen for betaling af frivillig acontoskat nærmer sig, og det er derfor vigtigt at huske, at man skal indberette til SKAT, hvad der vil blive betalt i frivillig acontoskat, inden man indbetaler beløbet. Ellers vil beløbet blive udbetalt automatisk til virksomheden igen, og der vil ikke være mulighed for at reparere herpå, hvis man overskrider fristen.


Bulletin for International Taxation (BIT)

Bulletin for International Taxation: 10 - 2014

I denne udgave:

 • An Introduction to the 2014 Update to the OECD Model
 • The Changes Introduced by the 2014 Update to the OECD Model
 • China’s CFC Regime: Existing Rules and Improvement Suggestions
 • Enterprise Residence for Chinese Income Tax Purposes: Not What It Might Be Expected To Be?
 • VAT on B2C Supplies by Non-Resident Sellers
 • Country-by-Country Reporting: The Primary Concerns Raised by a Dynamic Approach
 • The Concept of Cooperative Compliance
 • Cross-Border Outsourcing - Issues, Strategies and Solutions


European Taxation (ET)

European Taxation: 10 - 2014

I denne udgave:

 • The Impact of a Corporate Governance System on the Place of Effective Management Concept in Spain, France,
  the United Kingdom, the Netherlands, Germany and Italy - Part 2
 • Exit Taxation in Third-Country Situations
 • State Aid and Tax Lease Regimes in the Shipbuilding Industry: Lessons Learned from a Spanish Case
 • From Tax Haven to a Competitive Tax System
 • Commission
 • Council
 • Court of Justice
 • New Individual Income Tax Act
 • Highlights of the Proposal for a New Bilateral Tax Regulation between the Netherlands and Curaçao
 • Withholding Tax on Dividends Paid to Non-EU Investment Funds: Some Interesting Details
 • Legal Research in International and EU Tax Law


PwC

Få overblik over mere end 150 landes skatteregler på én gang

World Wide Tax Summaries giver dig et samlet overblik over mere end 150 landes skatteregler på én gang. Vores lokale skatteeksperter i hvert land står bag vejledningen, hvilket sikrer dig en opdateret guide med seneste nyt inden for skattelovgivning, indkomstskatter, fradrag, koncernbeskatning, indirekte skatter og meget mere.


Revisorgruppen Danmark

Leasing af drømmebilen

Er det skattemæssigt attraktivt at lease drømmebilen?


RSM plus

Skatteministerens lovprogram 2014/15, andre nye initiativer

Det kommende folketingsår vil på skatteområdet blive præget af konkrete initiativer, men ikke større reformer. Det er aktuelt uvist, hvordan forhandlingerne omkring finansloven vil smitte af på skatte- og afgiftsområdet.


SEGES

Fradrag syge- og arbejdsskadeforsikring

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du trække udgifter til forsikringer fra, som dækker lønudgift til ansatte, der er syge eller kommet til skade. Fra 2014 kan du også fradrage udgifter til din og medarbejdende ægtefælles syge- og arbejdsskadeforsikring.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKAT-meddelelse: Justering af gældende kapitaliseringsfaktorer for aktier og anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

SKM2014.710.SKAT

Vedrører: Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer mv. og ved gaveafgiftsberegning. Ophæver flg. dokument SKM2013.781.SKAT

SKAT har beregnet følgende kapitaliseringsfaktorer for aktier og anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. De nye kapitaliseringsfaktorer har virkning fra og med den 1. januar 2015.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Anpartshaverlån - Udlodning og tilbagebetaling af lån

SKM2014.709.SR

Vedrører: Ligningsloven § 2 og § 16 E

Skatterådet kan ikke bekræfte, at det er muligt at undgå dobbeltbeskatning af et aktionærlån ved at udlodde et beløb, hvorefter nettoprovenuet benyttes til at betale lånet tilbage.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Anpartshaverlån - Lån til virksomhedsordningen

SKM2014.712.SR

Vedrører: Ligningsloven § 2 og § 16 E

Skatterådet kan ikke bekræfte, at A ApS´ likviditetsmæssige transaktioner er normale forretningsmæssige transaktioner, som ikke er omfattet af ligningslovens § 16 E.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Værdipapirer, der eventuelt kan blive nedskrevet, hybrid kapital, renter, virksomhedsskatteordningen

SKM2014.711.SR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 1, stk. 1-3. Kursgevinstloven § 1, stk. 1 og 5, § 25, stk. 1-4 og 6, § 26, stk. 1 og 2 samt § 29, stk. 3. Ligningsloven § 6 B. Statsskatteloven § 4 e. Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 1 og 2

Værdipapirer, der i visse tilfælde kunne blive nedskrevet og som ejeren ikke havde ubetinget krav på at få indfriet, blev anset for almindelige fordringer, omfattet af kursgevinstlovens kapitel 2-5, jf. ligningslovens § 6 B, og ikke som strukturerede obligationer. Fordringer, der af udstederen eventuelt kunne konverteres til kapitalandele, blev ligeledes anset for almindelige fordringer, omfattet af kursgevinstlovens kapitel 2-5. En konvertering til kapitalandele skal anses for en afståelse. En eventuel nedskrivning skal anses for en delafståelse. Renter skal skattemæssigt anses for renter. Midler i virksomhedsskatteordningen kan anvendes til investering i værdipapirerne, så længe der sker forrentning.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Værdipapir, der eventuelt kan blive nedskrevet, og eventuel efterfølgende indfrielse

SKM2014.699.SR

Vedrører: Kursgevinstloven § 1 stk. 1, § 25, stk. 1-3, § 26, stk. 2 og § 29, stk. 3

Værdipapirer, der kunne blive nedskrevet i tilfælde af fald i udstederens egenkapital, blev anset for almindelige fordringer, omfattet af kursgevinstlovens kapitel 2-5, og ikke som strukturerede fordringer, omfattet af kursgevinstlovens § 29, stk. 3. En eventuel nedskrivning af værdipapirerne og en efterfølgende indfrielse af den nedskrevne hovedstol dagen efter, blev anset for to separate afståelser.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Fuld skattepligt

SKM2014.717.LSR

Vedrører: Kildeskatteloven § 1 og § 7. Dagældende skattestyrelseslov § 20 H

SKAT havde ikke godtgjort, at klagerens kortvarige ophold i Danmark ikke havde karakter af ferie eller lignende. Klagerens få koncerter mv. samt hans nødvendige vedligeholdelse af sine musikalske færdigheder under opholdet her i landet kunne ikke anses for regelmæssig varetagelse af løbende, indtægtsgivende arbejde. Klager ansås herefter ikke for omfattet af fuld skattepligt til Danmark i de omhandlede år.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Driftstab - fradragsret - advokat

SKM2014.716.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Sagsøger, der var advokat, var ved en landsretsdom fra 2006 blevet dømt til at betale erstatning til en række andelskøbere som følge af sin ansvarspådragende medvirken til stiftelse m.v. af en andelsboligforening.

Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøger havde fradragsret for erstatningerne som et driftstab, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Retten bemærkede indledningsvis, at fradragsretten beroede på en vurdering af, om der var tale om en sædvanlig eller naturlig driftsomkostning, og at det i vurderingen heraf indgår, om der var udvist grov uagtsomhed, idet der i så fald som udgangspunkt ikke var fradragsret.

Retten bemærkede endvidere, at begrundelsen i landsrettens dom om erstatning - og dermed landsrettens bevisvurdering - måtte lægges til grund ved vurderingen af sagsøgerens fradragsret for erstatningen, idet retten henviste til, at omfanget af sagsøgernes skattepligt var en konsekvens af sagsøgernes civilretlige forpligtelser.

Retten fandt herefter, at sagsøgerens tab, som var en følge af hans medvirken som advokat og rådgiver til stiftelse af en andelsboligforening og overdragelse af andele heri, under omstændighederne ikke kunne anses som en sædvanlig eller naturlig driftsomkostning. Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Maskeret udlodning - hovedaktionærs udgifter - honorarindtægt

SKM2014.708.ØLR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Ligningsloven § 2

I overensstemmelse med byrettens dom fandt landsretten det godtgjort, at skatteyderen i 2005 og 2006 modtog byggematerialer til en værdi af godt kr. 450.000,-, der var betalt af hans mors selskab. Selskabet havde posteret udgifterne som varekøb, og skatteyderen havde ikke godtgjort, at beløbet var tilbagebetalt til selskabet. Retten fandt derfor, at beløbet skulle medregnes til skatteyderens skattepligtige indkomst i de pågældende indkomstår. Det forhold, at skatteyderen ifølge sin mellemregningskonto med selskabet havde et tilgodehavende, da selskabet afholdt udgifterne, kunne ikke føre til et andet resultat, idet udgifterne ikke var ført på mellemregningskontoen.

Vedrørende køberetten anførte landsretten, at den aftalte overdragelsessum på kr. 0,- ved skatteyderens overdragelse af køberetten til ejendommen til sin mors selskab ikke uden videre kunne lægges til grund, fordi overdragelsen skete mellem interesseforbundne parter. Landsretten fandt endvidere, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at køberetten var uden værdi, idet en fremlagt skønserklæring var uklar, og idet køberetten - dog på modificerede vilkår - samme dag blev overdraget for kr. 3.320.000,- til en uafhængig tredjemand.

Landsretten frifandt derfor Skatteministeriet, idet Landsretten tillige henviste til, at der ikke var nedlagt subsidiære påstande vedrørende en korrigeret værdiansættelse eller hjemvisning.

For så vidt angik honorarindtægten tiltrådte landsretten byrettens resultat og begrundelse. Byretten havde anført, at skatteyderen ifølge bogføringen for et selskab, der var ejet af hans ægtefælle, i 2007 fik udbetalt et honorar på kr. 500.000,-. Beløbet var ført på skatteyderens mellemregningskonto med selskabet som en gæld til ham. Da skatteyderen ikke havde godtgjort, at beløbet var bogført ved en fejl, skulle det medregnes til hans skattepligtige indkomst.

Landsretten frifandt derfor i det hele Skatteministeriet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ejendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - to boliger - udlejning - tilbageflytning til tidligere bolig

SKM2014.713.ØLR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt skatteyderens avance ved afståelsen af en ejerlejlighed i indkomståret 2006 var skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.

Skatteyderen boede med sin ægtefælle og to børn på en båd. Ifølge skatteyderen og bl.a. dennes moder, samt i henhold til registreringen i Folkeregisteret, flyttede skatteyderen i perioden fra den 8. februar 2006 til den 3. maj 2006 til en ejerlejlighed, som skatteyderen ejede, og som han siden erhvervelsen den 15. oktober 2003 havde udlejet til sin moder. Den 4. maj 2006 flyttede skatteyderen sin adresse tilbage til husbåden. Skatteyderen solgte ejerlejligheden ved købsaftale af 23. juni 2006 med overtagelse den 29. august 2006.

Byretten havde ved dom af 11. marts 2013 ( SKM2013.400.BR ) frifundet Skatteministeriet, idet byretten efter en samlet vurdering fandt, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at han i perioden fra den 8. februar til den 3. maj 2006 reelt havde haft bolig i ejerlejligheden.

For landsretten var der fremlagt en række nye bilag i sagen og afgivet fire supplerende forklaringer samt to yderligere vidneforklaringer.

Landsretten stadfæstede byrettens dom af de af byretten anførte grunde, og da det for landsretten anførte ikke ændrede herved, tiltrådte landsretten, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at ejerlejligheden reelt havde tjent som bolig for skatteyderen i den pågældende periode.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - anke afvist

SKM2014.704.VLR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (dagældende)

I en ankesag om fradrag i henhold til vurderingslovens dagældende § 17 vedrørende vurderingsårene 2004-2007 oplyste skatteyderen over for landsretten, at sagens værdi kunne opgøres til kr. 17.687,- svarende til værdien af det fradrag, som skatteyderen ville kunne opnå på baggrund af vurderingerne fra 2004-2012.

Landsretten bemærkede, at skatteyderen for byretten havde opgjort sagens værdi til kr. 7.572,-, og at der for landsretten var nedlagt samme påstand som for byretten.

På den baggrund fandt landsretten, at der ved fastsættelsen af sagens værdi ikke var grundlag for at inddrage vurderingerne for år, som ikke var omfattet af påstanden, hvorfor sagens værdi skulle fastsættes til kr. 7.572,-.

Da sagen herefter angik et krav, der ikke oversteg kr. 10.000,-, kunne byretsdommen, der blev afsagt den 1. maj 2014, ikke ankes uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, jf. retsplejelovens § 368, stk. 1, 2. pkt. Da en sådan tilladelse ikke forelå afviste landsretten ankesagen.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg

SKM2014.703.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (dagældende)

Sagen drejede sig om, hvorvidt der var grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens skøn, herunder om skatteyderen var berettiget til yderligere fradrag i grundværdien i henhold til den dagældende bestemmelse i vurderingslovens § 17 for udgifter til anlæg af varmeledninger internt på skatteyderens ejendom.

Retten bemærkede, at bevisførelsen bestod af dokumenter, der også forelå ved Landsskatterettens behandling af sagen.

Retten fandt herefter, at der efter bevisførelsen ikke var grundlag for at tilsidesætte det faktuelle grundlag for Landsskatterettens vurdering, og at der ikke var påvist retlige mangler ved det af Landsskatteretten udøvede skøn i relation til afgørelsen om fradrag i grundværdien for forbedringer.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ejendomsavance - aktieavance - kolonihavehus - lejet grund - andelsbevis

SKM2014.702.ØLR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 2. Aktieavancebeskatningsloven § 1, stk. 2

Landsretten fastslog, at afståelse af et kolonihavehus og andelsbevis i en haveforening skattemæssigt skulle behandles således, at en eventuel fortjeneste ved salg af selve kolonihavehuset er fritaget for beskatning i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, medens overdragelse af andelsbeviset skatteretligt skal behandles efter aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 2, jf. § 12.


Indholdsfortegnelse 

Dom: DIS-indkomst - pensionsindbetalinger - udnyttelse af fradragsret

SKM2014.701.ØLR

Vedrører: Pensionsbeskatningsloven § 20, stk. 4

Sagen drejede sig om, hvorvidt pensionsudbetalinger til sagsøgeren, svarende til pensionsindbetalinger hidrørende fra DIS-indkomst, er skatte- og afgiftsfrie efter pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 4, hvorefter udbetalinger ikke medregnes til den skattepligtige indkomst, hvis der ikke har været fradragsret eller bortseelsesret for indbetalingerne.

Landsretten henviste til, at det af bestemmelsens forarbejder fremgår, at det alene har været meningen at kompensere for situationer, hvor der ikke har været fradragsret for pensionsindbetalinger, men ikke for situationer, hvor fradragsretten ikke har kunnet udnyttes.

Efter sømandsbeskatningslovens § 5 sker der en nedsættelse af den samlede indkomstskat med det beløb, der forholdsmæssigt faldet på DIS-indkomsten. Landsretten fandt på den baggrund, at den omstændighed, at sagsøgeren ikke har kunnet udnytte sin fradragsret eller bortseelsesret for de pensionsindbetalinger, der hidrørte fra hans DIS-indkomst, ikke kan medføre, at de til indbetalingerne svarende pensionsudbetalinger er skatte- og afgiftsfrie efter pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 4.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2014.707.ØLR Straffesag - momsbekendtgørelsen - manglende kasseapparat - fast driftssted - pølsevogn

Vedrører: Momsbekendtgørelsen § 139, stk. 1

T var tiltalt for i sin pølsevogn at have undladt at anvende kasseapparat eller udstede forenklede fakturaer, hvorfor regnskabet ikke var ført på en så klar og overskuelig måde, at det kunne danne grundlag for SKATs momskontrol.

T forklarede at han noterede ned hver gang han solgte noget. Han udleverede ikke kvitteringer til kunder medmindre de bad om det. Dagsrapporterne blev samlet sammen og afleveret hver 3. måned til revisoren, der laver momsregnskab. Kunderne betalte kontant. Han havde engang haft et kasseapparat, men det duede ikke og de fleste af hans kolleger havde ikke et kasseapparat eller havde også svært ved at få det til at virke.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 5.000 kr. T´s pølsevogn måtte anses for at have et fast driftssted. Det måtte anses for muligt i T´s pølsevogn at etablere et batteridrevet kasseapparat, der kan udskrive kasseboner uanset de af T beskrevne tekniske vanskeligheder.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

SKM2014.697.ØLR Straffesag - skatteunddragelse - manglende reaktion på skatteansættelse - dokumentfalsk - bedrageri overfor særlig udsatte

Vedrører: Skattekontrolloven § 16. Straffeloven § 289, § 171, § 172, § 279, § 286 og § 89

T var tiltalt for skattesvig, dokumentfalsk og bedrageri. T var tidligere gået konkurs med flere selskaber.

T havde undladt at selvangive indkomst på 1.601.916 kr. for 2003 samt 176.645 kr. for 2006. T havde derved unddraget 788.571 kr. i skat.

T havde mødt en krigsveteran (V.2), som han havde overtalt til som partner at investere sin krigsskadeerstatning i et ejendomsprojektselskab der skulle opkøbe og indrette lejligheder specielt til handicappede. Endvidere havde han lånt penge af V.2 til køb af en Porsche selvom han hverken havde evne eller vilje til at tilbagebetale lånet. T havde overfor V.2 fremvist falske dokumenter for at få ham til at indbetale pengene til sig

T havde endvidere overtalt en familie til at betale ham penge for at føre en retssag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol mod Danmark for dårlig behandling af handicappede, og havde overfor familien påstået at han var jurist.

Byretten fandt T skyldig i skattesvig, dokumentfalsk og bedrageri. T idømtes en tillægsstraf af fængsel i 2 år og 6 måneder samt en tillægsbøde på 788.000 kr. samt erstatningspligt til V.2 på 2.191.000 kr. Der lagdes vægt på karakteren af de begåede forhold, herunder størrelsen af de unddragne beløb, samt det forhold, at T havde bedraget personer, som var særligt udsatte, under foregivende af at være ligesindet og med særlig kompetence til at yde bistand.

T forklarede i landsretten at han ikke bemærkede, at hans indtægt var anført til 0 kr. på selvangivelsen, før hans revisor gjorde ham opmærksom på det. Han havde ikke fået løn overhovedet i selskabet, udover de anførte beløb. De indtægter der var tilgået hans konto var modsvaret af tilsvarende udgifter han havde afholdt for selskabet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at tillægsstraffen nedsattes til 2 år og erstatningen til V.2 til 595.000 kr. Der var ikke ført bevis for, at T havde oplyst, at han var ansat som jurist.

Østre Landsrets dom af 11. april 2014, 6. afdeling nr. S-2188-13


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0042729
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af selskabets indkomstansættelse Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 10-09-2014

Journalnr: 13/0074178
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 10-09-2014

Journalnr: 13/0074203
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 10-09-2014

Journalnr: 13/6436824
Genvunde afskrivninger, ugyldighed
SKAT har anset klageren for skattepligtig af genvundne afskrivninger med 1.046.115 kr. Derudover er der godkendt fradrag for tab ved salg af ejendom med 2.585 kr. Klageren har gjort gældende, at SKATs afgørelse er ugyldig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-09-2014

Journalnr: 12/0260320
Udenlandsk indkomst mv.
Beskatning af udenlandsk indkomst, samt beskatning af resultat af udlejning af helårsbolig samt honorarindtægt efter bestemmelsen om ekstraordinær genoptagelse af ansættelsen af indkomst efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 28-08-2014

Journalnr: 14/0074991
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører diverse forhøjelser i form af skønsmæssig forhøjelse af indkomst og nægtelse af fradrag for tab. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 11-09-2014

Journalnr: 13/0179572
Ejendomsavance
Klagen vedrører opgørelsen af anskaffelsessummen for en del af en ejendom opgjort efter indgangsværdier i ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 3. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 08-09-2014

Journalnr: 13/5464931
Ejendomsværdiskat
SKAT har fastslået, at klageren skal betale ejendomsværdiskat vedrørende en ejendom (andel på 50 %). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-09-2014

Journalnr: 14/1543621
Engangsydelse - pensionsopsparing
Klagen vedrører nægtet fradrag for supplerende engangsydelse overført til aldersopsparing. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-09-2014

Journalnr: 13/5970038
Erhvervsmæssig drift af landbrugsvirksomhed
Sagen skyldes, at SKAT ikke har anset klagerens landbrugsvirksomhed for erhvervsmæssigt drevet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-09-2014

Journalnr: 13/1785328
Erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed
Klagen vedrører erhvervsmæssig virksomhed med udlejning af ferielejlighed, herunder anvendelse af virksomhedsskatteordningen i indkomstårene 2010-2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-03-2014

Journalnr: 13/0028490
Forening - skatte- og selvangivelsespligt
SKAT har anset foreningen for omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 for indkomstårene 2009, 2010 og 2011, vedrørende andelsforeninger. Landskatteretten anser foreningen for skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4.
Afsagt: 10-09-2014

Journalnr: 13/0210094
Forhøjelse af omsætning og skat af lån
Der er klaget over, at SKAT har forhøjet omsætningen i virksomheden for indkomståret 2011 og beskattet klager af lånebeløb, som han har modtaget fra familiemedlemmer. Landsskatteretten stadfæster forhøjelse af omsætning og nedsætter skatteværdi af lån til nul.
Afsagt: 04-09-2014

Journalnr: 14/0086462
Fradrag for kørsel mv.
Klagen vedrører nægtet fradrag for kørsel og for køb af småfornødenheder i en enkeltmandsvirksomhed, som i 2011 hovedsageligt har udført pakketransport. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2014

Journalnr: 13/6382908
Fradrag for renteudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-09-2014

Journalnr: 13/6627706
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-09-2014

Journalnr: 13/0199577
Fradrag for underskud mm.
Klageren drev tidligere landbrug med svineavl. Ejendommene er på henholdsvis 32,7 ha og 36,3 ha. Klageren solgte ejendommene med overtagelse den 12. juni 2007. Landsskatteretten stadfæster i overvejende grad.
Afsagt: 11-09-2014

Journalnr: 14/0377599
Fremmed arbejde
SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter til fremmed arbejde med 303.904 kr. i henhold til statsskattelovens § 6a, litra a. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-09-2014

Journalnr: 13/0201868
Gaveafgift
Klagen vedrører gaveafgift af gave givet i forbindelse med overdragelse af anparter i ApS. Landsskatteretten afviser klagen.
Afsagt: 16-06-2014

Journalnr: 10/0218306
Henstandssaldo
Klagen vedrører opgørelse af henstandssaldo pr. 30. maj 2008 i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-08-2014

Journalnr: 11/0298651
Henstandssaldo
Klagen vedrører beregning af forfaldsbeløb på henstandssaldo i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 5, ved udlodning af udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-08-2014

Journalnr: 13/6628135
Kautionsforpligtelse
Sagen drejer sig om, hvorvidt en kautionsforpligtelse kan medtages på klagerens fradragskonto i K/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-09-2014

Journalnr: 13/0008950
Næring - handel med fast ejendom
Klagen vedrører spørgsmål om bindende svar i anledning af, at der er stillet følgende spørgsmål: Kan det bekræftes, at advokat [person1] generelt er næringsskattepligtig ved køb og salg af fast ejendom? SKAT har besvaret spørgsmålet om bindende svar med "nej". Landsskatteretten besvarer spørgsmålet om bindende svar med "ja".
Afsagt: 08-09-2014

Journalnr: 13/5785989
Resultat af udlejningsejendom
SKAT har opgjort resultat ved udlejning af ejendom efter ligningslovens § 15 O, stk. 2, og har forhøjet klagerens indkomst samt pålagt klager at betale ejendomsværdiskat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-09-2014

Journalnr: 12/0189978
Sambeskatning
Klagen angår, at en at en anmodning om sambeskatning af A/S med søsterselskabet efter selskabsskattelovens § 31, ikke er imødekommet, idet et tysk komplementarselskab ikke er anset at have bestemmende indflydelse i selskaberne efter selskabsskattelovens dagældende § 31 C, stk. 2, nr. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-09-2014

Journalnr: 13/0178723
Selvangivelse af afkast
Sagen angår manglende selvangivelse af afkast på investering i [FAE]. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-09-2014

Journalnr: 13/0178746
Selvangivelse af afkast
Sagen angår manglende selvangivelse af afkast på investering i [FAE]. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-09-2014

Journalnr: 13/0095246
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten anser ikke klager for skattepligtig af fri bil i tre af de fire omhandlede år.
Afsagt: 11-09-2014

Journalnr: 13/6727367
Skat af renteindtægter
Klagen vedrører beskatning af renteindtægter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-09-2014

Journalnr: 14/0052636
Skattefradrag - kursgevinstloven
Der er bedt SKAT om et bindende svar. Der er stillet følgende spørgsmål: "Er [person1] berettiget til et fradrag på 13.575,19 kr. i den skattepligtige indkomst for 2013, jf. kursgevinstlovens § 14, stk. 1 ?".
SKAT har besvaret spørgsmålet således: "Ja - under forudsætning af, at den skattepligtige del af kravet indtægtsføres med samme beløb". Skatteankenævnet har besvaret spørgsmålet med: "Nej". Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-09-2014

Journalnr: 14/0047944
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Skatteankenævnet har forhøjet indkomsten for indkomståret 2009 skønsmæssigt med 454.200 kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-09-2014

Journalnr: 13/0160303
Værdi af opsparet overskud
Klagen vedrører værdiansættelse af opsparet overskud ved succession. SKAT har ikke godkendt en beregning af udskudt skat på 665.000 kr. i forbindelse med succession i opsparet overskud, men har i stedet beregnet en passivpost på 390.666 kr. i henhold til boafgiftslovens § 13 a, stk. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-09-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 20-10-2014 - 18-11-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-172/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Dato: 23-10-2014
Fiskale bestemmelser

Traktatbrudssøgsmål – tilsidesættelse af artikel 49 TEUF og artikel 31 i EØS-aftalen – skattelempelse – grænseoverskridende koncernlempelse – national lovgivning, der fastsætter betingelser, som i praksis gør det næsten umuligt at opnå en sådan lempelse, og begrænser den til perioder efter den 1. april 2006

Tidligere dokument: C-172/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige - Indstilling
Tidligere dokument: C-172/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige - Dom

Dom C-112/14 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Dato: 13-11-2014
Fiskale bestemmelser

Hvorvidt Det Forenede Kongeringe Storbritannien og Nordirland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 63 TEUF og EØS-aftalens artikel 40, eller subsidiært artikel 49 TEUF og EØS-aftalens artikel 31, ved at indføre og opretholde en lovgivning om beskatning af selskabsmedlemmers kapitalgevinster i ikke-hjemmehørende selskaber, som indebærer en forskelsbehandling mellem indenlandske og grænseoverskridende aktiviteter.


Indstillinger
C-172/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige

Sagen omhandler:

Traktatbrudssøgsmål – tilsidesættelse af artikel 49 TEUF og artikel 31 i EØS-aftalen – skattelempelse – grænseoverskridende koncernlempelse – national lovgivning, der fastsætter betingelser, som i praksis gør det næsten umuligt at opnå en sådan lempelse, og begrænser den til perioder efter den 1. april 2006

Generaladvokatens indstilling:

1. Det Forenede Kongerige frifindes.

2. Europa-Kommissionen betaler sagens omkostninger.

3. Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget Spanien, Kongeriget Nederlandene og Republikken Finland bærer deres egne omkostninger.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Taxation: Frequently asked questions on the automatic exchange of information

EU Council agreed on extending information exchange between tax authorities, adopted decisions on electricity tax in Germany and Sweden,  

IIP/14/1144 - Taxation: Belgium before the EU Court of Justice for discriminatory taxation of collective investment undertakings

IP/14/1159 - Commission orders Spain to recover additional aid granted through tax benefits for acquisitions of indirect shareholdings in foreign companies

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Guide for individuals

Tax in Denmark


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven)  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven
Oprettelsesdato: 15-10-2014
Høringsfrist: 14-10-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 4 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., personskatteloven og forskellige andre love. (Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler, forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft, nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om prisen på 20 stk. billig cigarillos af mærket Break i henholdsvis Danmark og Tyskland i danske kroner, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om man tidligere har hævet afgiften på et rygetobaksprodukt lige så meget, som de billigste cigarillos, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ministeren vil oplyse de provenu- og adfærdsmæssige konsekvenser af en trinvis indfasning af afgiftsforhøjelsen, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om ministeren vil vurdere, om en trinvis indfasning af afgiftsforhøjelsen vil mindske grænsehandelen, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 22

Spm. om ministeren vil beskrive reglerne for beskatning og betaling af skat af fast ejendom i Sverige for privatpersoner, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. 22  Svar  

Spm. 23

Spm. om varigt provenutab, til økonomi- og indenrigsministeren
Svar på SAU alm del spm 23
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 24

Spm. om varigt provenutab, til økonomi- og indenrigsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del spm. 24  Svar  

Spm. 25

Spm. om varigt provenutab, til økonomi- og indenrigsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm.del spm. 25  Svar  

Spm. 28

Spm. om hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser det vil få, hvis forbrugerpriserne stiger 3,8 pct., til skatteministeren
Captia Endeligt svar (DOK67082993)
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 38

Spm. om ministeren er enig i, at direkte økonomiske bidrag til valgkamp er skattepligtige, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på alm del - spm 38 DOK66061892X  Svar  

Spm. 39

Spm. om ministeren er enig i, at betalte kampagner og bidrag som en politiker får, er skattepligtige, til skatteministeren
Svar på alm del - spm 39 DOK66075643X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 40

Spm. om ministeren kan oplyse, hvor store de samlede private bidrag til de 175 syddanske folketingspolitikere er selvangivet til, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på alm del - spm 40 DOK66395146X  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 97

Hvad er ministerens holdning til, at byggeret og standardkvadratmeterprisen er væsentlig højere på ydre Frederiksberg i forhold til Kildevældskvartere...

Spm. S 98

Hvad er skatteministerens holdning til, at parcelhusgrunde i princippet vurderes højere end sammenlignelige etageejendomsgrunde?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse