SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 11

Kære Læser

Denne uges SkatteMail er ret omfattende, bl.a. med en række nyhedssports og artikler om aktuelle problemområder.

God læselyst.

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Frokost på jobbet – skat og moms
Ændringer i kursgevinstloven
Betal restskatten straks
Snart sidste frist for ændring af virksomhedsordningen
Generationsskifte
Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?
Personbiler (hvidpladebiler)
Skattemæssige forhold ved salg af fast ejendom
Link mellem transfer pricing og toldværdi
Husk at tjekke årsopgørelsen en ekstra gang
Flere aktiesalg bliver skattepligtige
Udkast til vejledning om betalinger til ikke-deltagende finansielle institutter
Lovudkast om udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v.
Bekendtgørelse om offentlige almennyttige lotterier og Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier
Bekendtgørelse om kildeskat
Ændring af sambeskatningsbekendtgørelsen
Ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven og skatteforvaltningsloven
Acontoskat for selskaber - 2015
Årsopgørelsen for 2014
Skattefri kørselsgodtgørelse og hovedaktionærer
Snyd ikke dig selv i SKAT – Husk alle dine fradrag
Indbetalinger til virksomhedens skattekonto
Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015
Kan du bevise, at firmabilen kun bruges erhvervsmæssigt?
RevisorPosten nr. 1 2015
Det er nu - selskabernes acontoskat

Udkast til styresignal
Høring - udkast til styresignal om genoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens kendelser i SKM2006.75.LSR og SKM2011.588.LSR - SKATs praktisering af enhedsprincippet ved skattefri omstrukturering
Udkast til styresignal - genoptagelse af genbeskatning af udenlandske filialer efter den dagældende ligningsloven § 33 D stk. 5 og genbeskatning efter § 15 stk. 9, lov nr. 426 af 6. juni 2005 under henvisning til den tidligere ligningsloven § 33 D, stk. 5

Bindende svar
Aktieoption Statusskifte
Generationsskifte - A/B-model - DCF
OPP-projekt - stadionanlæg
Køb og salg af fast ejendom, andelsselskab, transparens, ideel andel, sameje, tofamilieshus, opdeling af ejendom i ejerlejligheder, parcelhusreglen
Succession i udlejede næringsejendomme.
Skattefritagne varmeværkers långivning
Skattepligts indtræden - bopæl - ophold

Kendelser
Dobbeltbeskatning - fuld skattepligt

Domme
Underskud - skat - udlejning af fly - arbejdstidskrav - beskatning af arv fra udland
Skønsmæssig ansættelse - skat - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - grundlag for skøn - frisør
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdistigning - fastsættelse af råjordværdi

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Skatteverket, Sverige
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20150309' AND [SkatteraadChanged] <= '20150315') OR ([LSRChanged] >= '20150309' AND [LSRChanged] <= '20150315') OR ([ByretChanged] >= '20150309' AND [ByretChanged] <= '20150315') OR ([LandsretChanged] >= '20150309' AND [LandsretChanged] <= '20150315') OR ([HojesteretChanged] >= '20150309' AND [HojesteretChanged] <= '20150315')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Ændringer i kursgevinstloven

Det er reglerne for den skattemæssige periodisering af gevinster og tab på fordringer og gæld, som er ændret. Ændringerne har virkning for ind-komstår, der starter den 1. marts 2015 eller senere.

BDO

Betal restskatten straks

Det lave renteniveau for bankindeståender betyder, at det er en fordel at betale restskatten med det samme, hvis der er penge til det. Dette gælder uanset, at det ikke koster det store at vente.

BDO

Snart sidste frist for ændring af virksomhedsordningen

I forbindelse med skærpelsen af reglerne i virksomhedsskatteloven sidste år blev der givet mulighed for at ændre visse forhold omkring selvangivelsen for 2013. Fristen herfor udløber den 31. marts 2015.

Beierholm

Generationsskifte

Skatterådet har endelig truffet en afgørelse om A/B-modeller, jf. SKM 2015.195 SR.

Beierholm

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Vi skal holde julefrokost. Er udgiften fradragsberettiget?

Beierholm

Personbiler (hvidpladebiler)

Denne information er en beskrivelse af de skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser ved anvendelse af personbiler (hvidpladebiler).

Beierholm

Skattemæssige forhold ved salg af fast ejendom

Salg af en ejendom giver anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger.

Deloitte

Link mellem transfer pricing og toldværdi

Husk koordineret tilgang til priser mellem forbundne parter

Deloitte

Husk at tjekke årsopgørelsen en ekstra gang

Mange danskere glemmer at få alle fradrag med

Deloitte

Flere aktiesalg bliver skattepligtige

Selskabsaktionærer risikerer at skulle betale udbytteskat af tidligere skattefri aktiesalg. Det er konsekvensen af lov om omkvalificering af skattefrie aktiesalg til skattepligtig udbyttebeskatning, som Folketinget netop har vedtaget.

FSR - danske revisorer

Udkast til vejledning om betalinger til ikke-deltagende finansielle institutter

Af IGAen artikel 5, stk. 2, fremgår det, at IRS vil stille en liste til rådighed over hvilke indberettende danske finansielle institutter og andre partnerjurisdiktioners finansielle institutter, som skal behandles som NFIer. FSR foreslår derfor en e-henvisning i vejledningen til denne liste (link).

Endvidere fremgår det af udkastet til vejledningen, at der skal indberettes om "Identiteten af det NFI, som der er foretaget betaling til". FSR antager, at der hermed menes navn og adresse på NFI. SKAT anmodes herfor om at præcisere, hvilken information der skal indberettes om, når indberetningen vedrører konti, hvor NFIet er kontohaver på vegne af sine kunder

Efter den nuværende formulering i udkast til vejledningen, skal der kun indberettes om de betalinger, der er omfattet af indberetningspligten jf. afsnit 2.2, mens betalinger der ikke er omfattet, jf. afsnit 2.3, skal undtages. Det fremgår af afsnittet 2.4, at der ved indberetningen ikke skal skelnes mellem forskellige typer af betalinger til NFIer, dvs. at der efter vejledningens ordlyd ikke skal skelnes imellem forskellige typer indberetningspligtige betalinger. I denne henseende bedes SKAT oplyse, hvorvidt danske indberettende FIer har denne valgmulighed.

FSR - danske revisorer

Lovudkast om udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v.

FSR har forståelse for, at der kan opstå vanskeligheder med udvikling af komplicerede IT-systemer, og finder det positivt, at selvangivelsesfristen generelt udskydes til 1. september i de to overgangsår. Det foreslås i forlængelse heraf, at Skatteministeriet i denne overgangsperiode overvejer om det kunne være hensigtsmæssigt generelt at fastsætte selvangivelsesfristen til eksempelvis 1. september for alle selskaber mv.

Det er endvidere positivt, at underskud ikke længere forældes ved manglende indberetning, ligesom der kun kan udløses et kontrollovstillæg for sambeskattede selskaber. Det formodes, at der for efterfølgende indkomstår alene er krav om at sikre opdatering af underskudsregistreringerne, hvorfor det lovteknisk vil være mere brugervenligt, hvis selve bestemmelsen var tilpasset dette forhold, således at engangsindberetningen var en ”overgangsbestemmelse” gældende for indkomstårene til og med 2013. Skatteministeriet bedes bekræfte, at kontrollovstillæget på 5.000 DKK alene vedrører førstegangsregistrering af underskud for indkomstårene 2002-2013, og ikke efterfølgende årlige opdatering af underskudsoplysninger.

I de almindelige bemærkninger til lovforslaget er det besluttet, at DIAS ikke fuldt ud vil overtage underskudsberegningen, men alene vil komme med et forslag til underskudberegning. Skatteministeriet bedes i denne henseende oplyse hvorvidt og hvilke forpligtelser skatteyderen har med hensyn til det forslag til underskudsberegning, der vil komme fra DIAS.

FSR - danske revisorer

Bekendtgørelse om offentlige almennyttige lotterier og Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier

FSR bemærker at der i den foreslåede bekendtgørelses § 4, stk. 3, forekommer i anden linje at mangle ”komité eller fælleskab”, da der refereres til stk. 2, hvori begge er nævnt.

FSR - danske revisorer

Bekendtgørelse om kildeskat

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.

FSR - danske revisorer

Ændring af sambeskatningsbekendtgørelsen

FSR anmoder om en præcisering af, hvad der ligger i formuleringen ”…m.m…” i § 7, stk. 2.

Endvidere findes ændringerne efter §§ 12 og 13 hensigtsmæssige for forståelsen af reglerne. FSR beder dog SKAT bekræfte, at fristen for meddelelse om genvalg efter § 12 samt for redegørelse for grundlag for genbeskatningsberegning efter § 13 følger selvangivelsesfristen for administrationsselskabet sådan, at den for indkomstårene 2014 og 2015 vil være henholdsvis 1. september 2015 og 1. september 2016? SKAT bedes yderligere bekræfte, at der i øvrigt gives konkret udsættelse med et administrationsselskabs selvangivelsesfrist, vil denne udsættelse automatisk også gælde for fristerne efter §§ 12 og 13?

FSR - danske revisorer

Ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven og skatteforvaltningsloven

FSR bemærker, at formuleringen af den foreslåede omgåelsesklausul er meget bred og generel, samt at ordlyden af bestemmelsen og bemærkningerne til udkastet til lovforslaget kun giver begrænset støtte til fortolkning og anvendelse af reglerne i praksis. Det er derfor FSRs bekymring, at omgåelsesklausulen vil give anledning til usikkerhed ved fortolkning og anvendelse af bestemmelsen, hvilket vil skade virksomhedernes retssikkerhed væsentligt. FSR skal derfor opfordre til, at der i bemærkningerne til lovforslaget indarbejdes meget præcise definitioner og afgrænsninger af de forskellige termer i bestemmelsen.

Det bør efter FSRs opfattelse tilstræbes, at dansk skattelovgivning bliver så gennemskuelig som muligt, herunder at borgere og virksomheder kan gennemskue konsekvenserne af en disposition. Dette er bestemt ikke tilfældet med nærværende forslag.

Et andet element i udkastet til lovforslag er, at bindende svar vedrørende værdiansættelse af et aktiv ikke skal være bindende fra skattemyndighedernes side, hvis det ved et efterfølgende salg eller ud fra det efterfølgende afkast af aktivet sandsynliggøres, at aktivets værdi på tidspunktet for afgivelse af det bindende svar afveg med mindst 30 % og 1 mio. kr. fra værdien, fastsat i det bindende svar. Efter FSRs opfattelse bør bindende svar altid være bindende, bortset fra i tilfælde af, at svaret er afgivet på grundlag af fejlagtige oplysninger fra spørgerens side. Hvis det – som foreslået – skal være tilfælde, at SKAT kan tilsidesætte et bindende svar, bør der i det mindste fastsættes meget snævre grænser herfor, således at det sikres, at tilsidesættelse i praksis kun vil ske helt undtagelsesvist. Herudover bør der pålægges SKAT en klar bevisbyrde, der ikke kan løftes blot under henvisning til efterfølgende begivenheder. Derudover finder FSR det uhensigtsmæssigt, at beløbsgrænsen for tilsidesættelse af et bindende svar er foreslået til 1 mio. kr. Forslaget motiveres med, at det skal være væsentlige afvigelser, og FSR foreslår derfor, at beløbsgrænsen øges til f.eks. 10 mio. kr. Derved vil mange rent danske overdragelser, herunder generationsskifter, ikke blive omfattet af forslaget.

Sidste element omfatter, at danske skattepligtige stiftere af trusts og fonde skal medregne positiv indkomst i alle former for trusts og fonde ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. For så vidt der er tale om trusts eller fonde stiftet i et land, der er medlem af EU, bedes Skatteministeriet oplyse, om de foreslåede regler er i overensstemmelse med EU-retten.

Redmark

Acontoskat for selskaber - 2015

Ordinær acontoskat for selskaber betales i to rater i henholdsvis marts og november måned.1. rate af acontoskatten skal betales senest den 20. mar...

Redmark

Årsopgørelsen for 2014

Fra mandag den 9. marts 2015 kunne cirka 4,4 mio. danske skatteydere se deres årsopgørelse for 2014 på www.skat.dk/TastSelv Borger.Visse tal fra f...

Redmark

Skattefri kørselsgodtgørelse og hovedaktionærer

Som følge af interessefællesskabet mellem hovedanpartshavere/hovedaktionærer og selskabet stiller domstolene strenge dokumentationskrav ved vurderinge...

Revisionsinstituttet

Snyd ikke dig selv i SKAT – Husk alle dine fradrag

I forbindelse med at SKAT har åbnet for adgangen til årsopgørelsen 2014, skal man som privat person være opmærksom, at SKAT ikke nødvendigvis får indberettet alle oplysninger om dine personlige fradrag

Revisionsinstituttet

Indbetalinger til virksomhedens skattekonto

Flere og flere oplever at få udbetalt penge fra SKAT selvom de ikke har noget til gode hos SKAT. Baggrunden er SKATs praksis vedrørende indbetalinger i forhold til forfaldstidspunkter.

Revisorgruppen Danmark

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015

Publikationen forklarer reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland.

RSM plus

RevisorPosten nr. 1 2015

Læs blandt andet om følgende i denne udgave af RevisorPosten:

  • Stiftelse af fonde og foreninger - selskabsretligt og skatteretligt
  • "Kan arbejdsgiver bestemme over medarbejderens ferie?"
  • Virksomhedens nødplan ved længerevarende sygdom
  • Udenretlig inddrivelse af gæld Digitale indberetninger for selskaber
  • Gældende faktureringsregler
  • Medarbejderes brug af sociale medier
  • Udskudt skat
  • Vi noterer at ... 

RSM plus

Det er nu - selskabernes acontoskat

Den 20. marts 2015 er sidste frist for betaling af første rate af acontoskatten for selskaber for indkomståret 2015. Det er også sidste frist for frivillig indbetaling, hvis man ønsker at opnå en gratis ekstra betaling i forbindelse med frivillig indbetaling af restskat for indkomståret 2015. Hvis der indbetales restskat frivilligt senest den 20. marts, opnås der et gratis tillæg på 0,3% til betalingen. Den anden acontoskatterate skal betales den 20. november 2015. Betales der frivilligt restskat senest denne dag, mister man 0,3% af indbetalingen som rente. Tillæg og fradrag i de frivillige restskattebetalinger skal sammenholdes med, at restskatten skal betales den 20. november 2016, og at det vil koste et tillæg på 4,5% (ikke-fradragsberettiget rente). For høj acontoskat Hvis den fastsatte acontoskat er højere end den forventede samlede skattebetaling, kan acontoskatteraterne nedsættes. Det skal ske via tastSelv på SKAT’s hjemmeside. Afsluttende bemærkninger Hvis der er spørgsmål til acontoskat – kontakt din daglige revisor eller skatteafdelingen. Skatteafdelingen, 13. marts 2015 RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Mikael Risager Taxpartner \n Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Tlf. 8612 7888 Mobil 4088 1505 Læs informationen i pdf-format her.

SEGES

Kan du bevise, at firmabilen kun bruges erhvervsmæssigt?

SKAT rejser for tiden rigtig mange sager om beskatning af biler. Særligt hovedaktionærer skal være varsomme, men også hvis du driver din virksomhed privat og bruger virksomhedsordningen, er der grund til at være forsigtig.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Høring - udkast til styresignal om genoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens kendelser i SKM2006.75.LSR og SKM2011.588.LSR - SKATs praktisering af enhedsprincippet ved skattefri omstrukturering

14-0026801

SKAT har udarbejdet udkast til styresignal om genoptagelse som følge af Landsskatterettens kendelser i SKM2006.75.LSR og SKM2011.588.LSR. SKAT praktiserede igennem flere år et enhedsprincip ved anvendelsen af fusionsskattelovens § 8, stk. 6. Enhedsprincippet medførte, at uudnyttet underskud i selskaber, der indtil fusionen var sambeskattet med det indskydende selskab eller det modtagende selskab, som udgangspunkt ikke kunne fradrages ved det modtagende selskabs indkomstopgørelse efter fusionen. Landsskatterettens kendelse i SKM2006.75.LSR gør op med enhedsprincippet i forhold til rent koncerninterne fusioner, hvor alle selskaber har været sambeskattede, da underskuddet opstod. Enhedsprincippet blev underkendt af Landsskatteretten i SKM2011.588.LSR. Enhedsprincippet blev lovfæstet (genindført) i 2012. Styresignalet beskriver adgangen til genoptagelse som følge af de praksisændringer, som Landsskatterettens kendelser medførte.

 

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal - genoptagelse af genbeskatning af udenlandske filialer efter den dagældende ligningsloven § 33 D stk. 5 og genbeskatning efter § 15 stk. 9, lov nr. 426 af 6. juni 2005 under henvisning til den tidligere ligningsloven § 33 D, stk. 5

14-4436714

På baggrund af EU-Domstolens dom af 17. juli 2014 tog Skatteministeriet bekræftende til genmæle i retssagen mod Nordea Bank Danmark A/S, og ved Østre Landsrets dom af 5. december 2014 blev Skatteministeriet pålagt, at Nordea Bank Danmark A/S' skattepligtige indkomst for indkomstårene 2000 og 2001 skulle nedsættes.

 

Bindende svar: Aktieoption Statusskifte

SKM2015.197.SR

Vedrører: Kursgevinstloven § 29, stk. 1, § 30, § 32, § 33 og § 36

Skatterådet bekræfter, at en endeligt retserhvervet aktieoption, som spørger har i behold på tidspunktet for indtræden i fuld dansk skattepligt i 2010 - og som i 2013 afstås til det udstedende selskab, da optionsaftalen som følge af det udestående selskabs afnotering ikke længere kan opfyldes ved levering af de underliggende aktier - skal behandles som en lagerbeskattet finansiel kontrakt omfattet af kursgevinstlovens regler.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at værdireguleringen af en aktieoption, som beskrevet i spørgsmål 1, kan periodiseres til indkomståret 2013; dét år, hvor optionsvilkårene ændres som følge af det udstedende selskabs afnotering.

Skatterådet bekræfter, at grundlaget for lagerbeskatning er værdien af den endeligt retserhvervede aktieoption på tidspunktet for indtræden i dansk skattepligt opgjort efter Black & Scholes-modellen fratrukket afståelsessummen.

 

Bindende svar: Generationsskifte - A/B-model - DCF

SKM2015.195.SR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 1

Skatterådet bekræftede i en generationsskiftemodel (A/B-model), at det oplyste om den forlods udbytteret var udtryk for handelsværdien og udbytteretten kunne beregnes til det oplyste. Skatterådet lagde vægt på, at den beregnede værdi var udtryk for handelsværdien, da der blev anvendt en metode til beregning af den forlods udbytteret, der gav handelsværdien for den forlods udbytteret.

 

Bindende svar: OPP-projekt - stadionanlæg

SKM2015.194.SR

Vedrører: Lovbekendtgørelse nr. 1106 af 9. september 2014 om skattemæssige afskrivninger. Lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013 om merværdiafgift

Skatterådet bekræftede, at et OPP-selskab (OPP-leverandør) kan anses som ejer i skattemæssig henseende af et stadionanlæg, bestående af en sportsbane og tilhørende bygninger og således kan foretage skattemæssige afskrivninger på aktiverne. Det blev forudsat, at de almindelige betingelser i afskrivningsloven er opfyldt.

OPP-leverandøren vil stifte et SPV (et aktieselskab, anpartsselskab eller partnerselskab) og vil på en langsigtet lejekontrakt udleje et stadionanlæg, stadion-support-funktioner samt lounge-faciliteter til en erhvervsdrivende fond, der tillige skal forestå den daglige ikke tekniske drift af stadionanlægget samt udvikle og stå for aktiviteterne på stadion, herunder afvikling af sportsbegivenheder, koncerter, udlejning til events mv. Kommunen vil stille en underskudsgaranti over for fonden vedrørende driften af fonden. Underskudsgarantien begrænses af kommunalfuldmagten, idet kommunen kun har kompetence til at dække underskud, når stadionet anvendes til kommunale formål.

OPP-kontrakten har en løbetid på 30 år og indeholder en køberet og en købepligt for kommune til at købe anlægget og en salgsret og en salgspligt for OPP-leverandøren til at sælge anlægget til kommunen efter OPP-kontraktens udløb til et forud fastsat beløb, der udgør 56 % af anlægssummen for aktivet. Kontrakten udbydes som en grundkøbsaftale med indbyggede forpligtelser for grundkøber.

SKAT udtalte vejledende, at OPP-leverandøren kan anses for ejer af bygninger m.v. i momsmæssig henseende, således at OPP-leverandøren kan opnå en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom.

Da den frivillige registrering ikke kan omfatte udlejning til boligformål, kan den del af byggeriet, der anvendes til sportscollege (beboelse med kollegieværelser) dog ikke blive omfattet af en frivillig momsregistrering.

 

Bindende svar: Køb og salg af fast ejendom, andelsselskab, transparens, ideel andel, sameje, tofamilieshus, opdeling af ejendom i ejerlejligheder, parcelhusreglen

SKM2015.192.SR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningsloven § 8

Skatterådet kan bekræfte, at ejendommen beliggeende X- Gade, kan overdrages til spørgerne i forbindelse med en opdeling af ejendommen i ejerlejligheder uden spørgerne eller andelsselskabet bliver beskattet af fortjenesten efter ejendomsavancebeskatningsloven.

 

Bindende svar: Succession i udlejede næringsejendomme.

SKM2015.191.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 33 C

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at A, som havde 322 næringsejendomme, der alle var udlejet, kunne gennemføre en skattefri successionsoverdragelse til børn af 114 bestemte næringsejendomme, men derimod, at der kunne succederes i hele næringsejendomsvirksomheden, en ideel andel heraf eller i en andel af hele næringsejendomsvirksomheden, som i sig selv udgør en selvstændig næringsejendomsvirksomhed.

 

Bindende svar: Skattefritagne varmeværkers långivning

SKM2015.190.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 3, stk. 1, nr. 4

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at X A.m.b.A. udelukkende drev varmeforsyningsvirksomhed i selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4's forstand, hvis det ydede kredit til nye kunder til dækning af udgifter i forbindelse med tilslutning til fjernvarme. Skatterådet kunne heller ikke bekræfte at varmeværket beholdt sin skattefritagelse, hvis det ydede lån til eksisterende kunder til dækning af udgifter i forbindelse med ombygning af varmeanlæg for at opnå energibesparelser. Skatterådet kunne heller ikke bekræfte spørgsmålene såfremt lånene blev ydet rentefrit.

 

Bindende svar: Skattepligts indtræden - bopæl - ophold

SKM2015.181.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1 og § 7, stk. 1

Skatterådet bekræfter, at spørger ikke bliver fuldt skattepligtig ved ophold i Danmark. Spørger bor og arbejder til daglig i England som direktør. Spørger pendler mellem England og Danmark 3 weekender om måneden. Opholdende vil ikke overstige de absolutte grænser, og spørger udfører ikke arbejde under opholdende. Dog vil spørger i få tilfælde sporadisk besvare enkeltstående mails eller telefonopkald som vedrører emner af uopsættelig karakter, på samme måde som enhver ledende medarbejder undertiden forventes at gøre i løbet af enkelte weekends eller ferier, selvom virksomheden i øvrigt er lukket.

 

Kendelse: Dobbeltbeskatning - fuld skattepligt

SKM2015.185.LSR

Vedrører: Den Nordiske Dobbeltbeskatningsoverenskomst art. 3, stk. 1, litra h, art. 15, stk. 3 og art. 26, stk. 2. Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1. Statsskatteloven § 4

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse, hvorefter klageren, der var fuldt skattepligtig til Danmark, var nægtet lempelse efter den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst vedrørende arbejde på et norsk registreret skib.

 

Dom: Underskud - skat - udlejning af fly - arbejdstidskrav - beskatning af arv fra udland

SKM2015.196.BR

Vedrører: Personskatteloven § 13, stk. 6 og § 4, stk. 1, nr. 13 (dagældende). Statsskatteloven § 4

Retten fandt det ikke godtgjort, at sagsøgeren opfyldte arbejdskravet i personskattelovens § 4, stk. 1, 13), i en virksomhed, hvorfra han udlejede et fly. Sagsøgeren var derfor ikke berettiget til at fradrage underskuddet ved indkomstopgørelsen.

Endvidere fandt retten, at sagsøgeren heller ikke havde godtgjort, at et beløb på knap 6,2 mio. kr., der var overført til ham fra Belgien, var skattefri indkomst.

Herefter fik Skatteministeriet medhold i frifindelsespåstanden.

 

Dom: Skønsmæssig ansættelse - skat - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - grundlag for skøn - frisør

SKM2015.183.BR

Vedrører: Skattekontrolloven § 5, stk. 3 og § 3, stk. 4

Skatteyderen drev frisørvirksomhed, hvor regnskabsførelsen udelukkende var baseret på aftalebøger. Der skete ingen effektive kasseafstemninger. Regnskaberne blev således ikke udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab. Hertil kom, at aftalebøgerne for to af de tre indkomstår, sagen angik, tilmed var bortkommet.

SKAT tilsidesatte virksomhedens regnskabsgrundlag og forhøjede skønsmæssigt virksomhedens omsætning, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3, jf. § 3, stk. 4. De skønsmæssige forhøjelser blev foretaget på grundlag af indhentede oplysninger om branchens gennemsnitlige bruttoavanceprocent.

Retten fandt, at skatteyderens regnskabsførelse ikke opfyldte kravene i bogføringsloven og mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder. Da regnskaberne ikke kunne danne et betryggende grundlag for skatteansættelsen, var SKAT berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse.

Skatteyderen havde ikke godtgjort, at de skønsmæssige ansættelser skulle tilsidesættes enten som åbenbart urimelige eller som udøvet på et klart fejlagtigt grundlag.

Da ansættelserne var sket på grundlag af oplysninger om vareforbruget, fandt retten, at oplysninger om skatteyderens privatforbrug var uden relevans for sagen.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdistigning - fastsættelse af råjordværdi

SKM2015.182.VLR

Vedrører: Vurderingsloven § 13, § 17 og § 18 (dagældende)

Sagen angik, om der var grundlag for at tilsidesætte den ansatte råjordspris for appellantens ejendom.

Landsretten fandt, at det var berettiget at inddrage den konstaterede salgspris for grundarealet ved skønsudøvelsen, og at vurderingen af den ejendom, hvorfra udstykning var sket ikke gav grundlag for at tilsidesætte skønnet.

Landsretten tiltrådte herefter, at det ikke var godtgjort, at Landsskatterettens skøn var udøvet på et forkert grundlag, og at skønnet ikke havde ført til et urimeligt resultat.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0074285
Beskatning af overskud - gyldighed
Klagen vedrører beskatning af overskud af virksomhed og ekstraordinær genoptagelse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 03-12-2014

Journalnr: 13/0074072
Skat af fri bil - gyldighed
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2014

Journalnr: 14/0086206
Skat af indsætninger på bankkonto, gyldighed
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonto og gyldighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-12-2014

Journalnr: 13/5794793
Skatteankenævnets afvisning af klage
Skatteankenævnet har afvist den af klageren indgivne klage vedrørende maskeret udlodning ApS, idet ankenævnet ikke har anset begrundet klage indkommet rettidigt. Landsskatteretten ændrer skatteankenævnets afgørelse, idet Landsskatteretten pålægger skatteankenævnet at behandle klagen.
Afsagt: 03-12-2014

Journalnr: 13/5724374
Afskrivning på korntørringsanlæg
Klagen vedrører afskrivning på korntørringsanlæg. Landsskatteretten godkender yderligere afskrivning.
Afsagt: 03-12-2014

Journalnr: 13/5724399
Afskrivning på korntørringsanlæg
Klagen vedrører afskrivning på korntørringsanlæg. Landsskatteretten godkender yderligere afskrivning.
Afsagt: 03-12-2014

Journalnr: 12/0271866
Ejendomsavance
Klager har anmodet om bindende svar på skattepligt ved salg af fast ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-12-2014

Journalnr: 12/0272106
Ejendomsavance
Klager har anmodet om bindende svar på skattepligt ved salg af fast ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-12-2014

Journalnr: 13/0076520
Ejendomsavance
Sagen drejer sig om konsekvensændringer ved opgørelsen af ejendomsavancen ved klagerens afståelse af sine andele i K/S som følge af, at SKAT har ændret køberens skattemæssige anskaffelsessum på kommanditselskabets investeringsejendomme. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-12-2014

Journalnr: 13/0097762
Ejendomsavance
Sagen drejer sig om konsekvensændringer ved opgørelsen af ejendomsavancen ved klagerens afståelse af sine andele i K/S som følge af, at SKAT har ændret køberens skattemæssige anskaffelsessum på kommanditselskabets investeringsejendomme. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-12-2014

Journalnr: 13/0097895
Ejendomsavance
Sagen drejer sig om konsekvensændringer ved opgørelsen af ejendomsavancen ved klagerens afståelse af sine andele i K/S som følge af, at SKAT har ændret køberens skattemæssige anskaffelsessum på kommanditselskabets investeringsejendomme. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-12-2014

Journalnr: 13/0097947
Ejendomsavance
Sagen drejer sig om konsekvensændringer ved opgørelsen af ejendomsavancen ved klagerens afståelse af sine andele i K/S som følge af, at SKAT har ændret køberens skattemæssige anskaffelsessum på kommanditselskabets investeringsejendomme. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-12-2014

Journalnr: 13/0098070
Ejendomsavance
Sagen drejer sig om konsekvensændringer ved opgørelsen af ejendomsavancen ved klagerens afståelse af sine andele i K/S som følge af, at SKAT har ændret køberens skattemæssige anskaffelsessum på kommanditselskabets investeringsejendomme. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-12-2014

Journalnr: 13/0100893
Ejendomsavance
Sagen drejer sig om konsekvensændringer ved opgørelsen af ejendomsavancen ved klagerens afståelse af sine andele i K/S som følge af, at SKAT har ændret køberens skattemæssige anskaffelsessum på kommanditselskabets investeringsejendomme. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-12-2014

Journalnr: 13/0110758
Ejendomsavance
Sagen drejer sig om konsekvensændringer ved opgørelsen af ejendomsavancen ved klagerens afståelse af sine andele i K/S som følge af, at SKAT har ændret køberens afskrivningsgrundlag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-12-2014

Journalnr: 13/6500913
Erhvervsmæssig virksomhed
Sagen vedrører, om der foreligger erhvervsmæssig drift. Landsskatteretten stadfæster i al overvejende grad afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2014

Journalnr: 13/4558154
Erstatning og sagsomkostninger
Klagen vedrører skat af erstatning og fradrag for sagsomkostninger vedr. erstatningssag. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 09-12-2014

Journalnr: 13/0565823
Finansielle kontrakter
Sagen drejer sig om, hvorvidt finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstlovens regler om beskatning efter lagerprincippet udgør balanceposter, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 7. SKAT har i henhold til selskabets anmodning genoptaget skatteansættelsen for indkomståret 2009 og har nedsat indkomsten med 255.562 kr. vedrørende værdireguleringer på renteswap. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 09-12-2014

Journalnr: 13/0152859
Finansielle kontrakter
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på finansiel kontrakt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-12-2014

Journalnr: 12/0265708
Finansielle kontrakter - tilknytning til virksomhed
Sagen drejer sig om, hvorvidt klagerens finansielle kontrakter har tilknytning til klagerens landbrugs- og pelsdyrsvirksomhed. SKAT har nedsat virksomhedens indkomst med 319.008 kr. og har forhøjet klagerens kapitalindkomst uden for virksomheden med 319.008 kr. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 03-12-2014

Journalnr: 13/6644151
Finansielle kontrakter - tilknytning til virksomhed
Sagen drejer sig om, hvorvidt klagerens nettotab på finansielle kontrakter er kildeartsbegrænset eller, om klageren har fradrag for tabet i sin indkomst fra virksomheden, fordi kontrakterne har tilknytning til klagerens landbrugs- og pelsdyrsvirksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-12-2014

Journalnr: 13/0121819
Fradrag for børnebidrag
Klagen vedrører godkendt fradrag for børnebidrag. Landsskatteretten godkender yderligere fradrag.
Afsagt: 09-12-2014

Journalnr: 13/0727268
Fradrag for renteudgifter mm
SKAT har ikke godkendt fradrag for renteudgifter, betaling fra virksomhed for skattepligtig samt forhøjet aktieindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-12-2014

Journalnr: 13/4734837
Fradrag for udgifter til kost og logi
Klagen skyldes, at skatteankenævnet har nægtet fradrag for udgifter til kost og logi. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 05-12-2014

Journalnr: 13/0074608
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage skatteansættelserne som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelsen for indkomstårene 2000 - 2011 med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 08-12-2014

Journalnr: 14/4599869
Kurstab
Sagen drejer sig om, hvorvidt klageren kan fratrække kurstab på fremmed valuta og fradrag for tab på finansielle kontrakter. Ændring af påstand. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 09-12-2014

Journalnr: 13/0193905
Løn fra udenlandsk selskab
Klagen vedrører beskatning af løn fra udenlandsk selskab samt forældelse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 09-12-2014

Journalnr: 12/0253638
Løn fra udenlandsk selskan
Klagen skyldes beskatning af løn fra udenlandsk selskab og periodisering af indkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-12-2014

Journalnr: 14/4355668
Markedsleje
Klagen vedrører bindende svar om markedsleje. Landsskatteretten hjemviser sagen til SKATs fornyede behandling i 1. instans.
Afsagt: 18-12-2014

Journalnr: 13/4557921
Sambeskatningsindkomst
Klagen vedrører forhøjelse af sambeskatningsindkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 09-12-2014

Journalnr: 14/0083292
Skat af fri bolig
Klagen vedrører skat af fribolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2014

Journalnr: 14/0084135
Skat af fri bolig
Klagen vedrører skat af fribolig og likvidationsprovenu. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2014

Journalnr: 13/0109561
Skat af værdi af frit blad
Klagen vedrører bindende svar på, om værdi af et blad, medarbejderne får tilsendt til deres privatadresse, kan henføres til bagatelgrænsen på 5.500 kr. for alle medarbejdere, jf. LL § 16, stk. 3, 6. pkt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2014

Journalnr: 12/0221198
Skattepligt til Danmark
Klagen skyldes, at SKAT har anset klager for fuldt skattepligtig til Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-12-2014

Journalnr: 12/0236740
Ubeskattet løn
Klagen vedrører beskatning af ubeskattet løn og ferietillæg. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2014

Journalnr: 14/0084020
Udlejningsværdi af fribolig
Klagen vedrører udlejningsværdi af fribolig og fradrag for skønnede driftsudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2014

 

Nyt fra EU-domstolen

Domme
C-623/13 de Ruyter

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – social sikring – forordning (EØF) nr. 1408/71 – artikel 4 – sagligt anvendelsesområde – opkrævninger af indtægter af formue – generelt socialsikringsbidrag – bidrag til dækning af underskuddet på de sociale sikringsordninger – socialt bidrag – supplerende bidrag til det sociale bidrag – deltagelse i finansieringen af de obligatoriske socialsikringsordninger – direkte og tilstrækkelig relevant sammenhæng med visse af de sociale sikringsgrene

Domstolens dom:

Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, som ændret og ajourført ved Rådets forordning (EF) nr. 118/97 af 2. december 1996, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1606/98 af 29. juni 1998, skal fortolkes således, at opkrævninger af indtægter af formue som dem, der er omhandlet i hovedsagen, når disse bidrager til finansieringen af de obligatoriske socialsikringsordninger, har en direkte og relevant sammenhæng med visse af de sociale sikringsgrene, der er opregnet i artikel 4 i forordning nr. 1408/71, og dermed henhører under denne forordnings anvendelsesområde, selv når disse opkrævninger beregnes af skattepligtiges indtægter af formue og uafhængigt af, om de sidstnævnte udøver en erhvervsaktivitet.


Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

State aid: Commission opens in-depth investigation into Hungarian advertisement tax

 

Nyt fra Parlamentet

om årlig skattebetænkning  

 

Nyt fra og om skat mv. i udlandet

Klik her for at få vist nyhederne

World Trade Organization (WTO)

Vi gør opmærksom på, at ovenstående links alle er eksterne. TaxCon har intet ejerskab over disse og leverer alene linksene som en service til vores læsere. Dette betyder også at vi ikke har kontrol over de bragte links og derfor heller ikke kan indestå for at disse altid er aktive.

Vi hører naturligvis meget gerne, hvis et bragt link bliver inaktivt.

Bemærk også, at de udenlandske links ikke er sorterede i skat og moms/afgifter. Vi har valgt at bringe alle udenlandske links i begge nyhedsbreve som er service til vores læsere.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Indberet og betal arbejdsmarkedsbidrag af pensionsordninger


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Omgåelse af udbyttebeskatning, gennemstrømningsselskaber og ledelsens sæde)
Oprettelsesdato: 04-10-2012
Høringsfrist: 31-10-2012

L 68 - Udkast til forslag om arbejdsskadeafgiftslov
Oprettelsesdato: 09-11-2012
Høringsfrist: 16-11-2012

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 88 Forslag til lov om ændring af lov om kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvem der utilsigtet vil blive ramt, såfremt der indføres dansk skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om ,hvilken særlig funktion kommanditselskaber har, som andre selskabsformer ikke har, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 465

MFU spm. om, hvor mange konkrete sager SKAT har oprettet som følge af de 747 gange i 2014, hvor SKAT har benyttet sig af muligheden for at gå ind i pr...   Svar  

Spm. 467

Spm. om redegørelse for de provenumæssige konsekvenser ved at ophæve det såkaldte formueskattecirkulære med virkning fra 5. februar 2015, til skattemi...   Svar  

Spm. 468

Spm. om, hvorledes ministeren mener, at afskaffelsen af den såkaldte formueskattekurs harmonerer med det vedvarende budskab fra dansk erhvervsliv om a...   Svar  

Spm. 469

Spm. om, hvad regeringen agter at gøre for de anslået 20.000 familieejede virksomheder, der står over for et generationsskifte i løbet af det kommende...   Svar  

Spm. 470

Spm. om hvordan ministeren mener, at afskaffelsen af den såkaldte formueskattekurs stemmer overens med EU Kommissionens henstilling af 7. december 199...   Svar  

Spm. 471

Spm. om redegørelse for, om formueskattekursen er eller har været omfattet af politiske aftaler eller forståelser, til skatteministeren  Svar  

Spm. 472

Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til, at regeringen med sit indgreb den 5. februar 2015 de facto bagudrettet beskatter denne historiske værdi...   Svar  

Spm. 473

Spm. om ministeren ikke mener, at det rigtige ville have været en varslet praksisændring, som tillader skatteborgere, der har disponeret i tillid til ...   Svar  

Spm. 474

Spm. om, hvorfor regeringens indgreb den 5. februar 2015 ikke indeholder en overgangsregel, som giver virksomhedsejere mulighed for at disponere i til...   Svar  

Spm. 475

Spm. om reglerne vedrørende anvendelse af formueskattekursen ved værdiansættelse af unoterede aktier mv., jf. cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 d...   Svar  

Spm. 488

MFU spm. om ministeren kan bekræfte, at SKAT opererer med en skjult liste over personer med bestyrelsesansvar, som, uden at der foreligger subjektive ...   Svar  

Spm. 489

MFU spm. om ministeren kan bekræfte, at personer, der optages på en sådan liste, ikke orienteres herom, til skatteministeren  Svar  

Spm. 490

MFU spm. om ministeren kan bekræfte, at professionelle erhvervsledere, der påtager sig bestyrelsesopgaver for banker eller private ejere i selskaber, ...   Svar  

Spm. 504

Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 24/2-15 om offentlige myndigheders mulighed for at bruge anonyme anmeldeordninger, jf. SAU alm. del – s...   Svar  

Spm. 506

Spm. om, hvor mange møder regeringens udvalg om ejendomsvurderinger har afholdt, siden regeringen annoncerede, at man ville komme med forslag til en n...   Svar  

Spm. 534

MFU spm. om skattelovgivningen giver mulighed for, at private husejere – der på grund af naturkatastrofer mister hele eller dele af deres værdi i f.ek...   Svar  

Spm. 542

Spm. om at give det bedst mulige skøn over den beregnede overnormale profit fordelt på brancher, til skatteministeren  Svar  

Spm. 543

Spm. om man som blind borger kan ringe til SKAT og få hjælp og vejledning og høre, hvor meget man får tilbage i SKAT, til skatteministeren  Svar  

Spm. 544

Spm. om at fremsende en liste over personer, som har tjent som minister i perioden 20. november 2001 til 1. marts 2015 med det beløb, som disse person...   Svar  

Spm. 545

Spm. om at fremsende en liste med de tidligere ministre, som har tjent som minister i perioden 20. november 2001 til 1. marts 2015, med det beløb, som...   Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 833

Vil regeringen være med til at lette skatten for de lavestlønnede, så de får mere ud af at gå på arbejde?

Spm. S 841

Mener ministeren i forlængelse af svaret på spørgsmål nr. S 713, at der kunne laves en model, hvor fri- og valgmenigheder fik mulighed for at indhente...

Spm. S 858

Hvordan vil ministeren forholde sig til, at Udbetaling Danmark, der administrerer børne- og ungdomsydelsen og børnetilskuddet, synes at være uvidende ...