SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 39

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. udkast til styresignal fra SKAT om arbejdsgiverbetalt parkering og skattefri befordringsgodtgørelse med Skatterådets satser. Styresignalet præciserer, at det er muligt særskilt at få dækket eventuelle parkeringsudgifter skattefrit efter ligningslovens § 16, stk. 10, uanset der samtidig hermed helt eller delvist bliver udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse efter Skatterådets satser.

Desuden er der artikler om bl.a. beskatning ved brug af firmaets feriebolig og den skatte-, moms- og afgiftsmæssige behandling af varebiler (gulpladebiler).

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Fondes konsolideringsfradrag er afskaffet
Varebiler - Gulpladebiler 2016
European Taxation: 10 - 2016
Høring af udkast til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love
Høring af udkast til lov om ændring af elafgiftsloven, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven
Tax Matters - Quarterly Update - Q2 2016
Public consultation on transfer pricing matters - 11-12 October 2016
Latin America and the Caribbean: Low personal income taxes lead to lower taxes on wages compared with OECD
Hvornår kan frivillig indbetaling af acontoskat for 2016 betale sig?
Sådan beskattes du ved benyttelse af selskabets feriebolig

Udkast til styresignal
Arbejdsgiverbetalt parkering og skattefri befordringsgodtgørelse med Skatterådets satser - udkast til styresignal

Bindende svar
Skattefri fusion mellem ejendomsaktieselskaber ejet af pensionskasse
Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D

Domme
Genoptagelse - Nedsættelse af skattegrundlag
Maskeret udlodning - pantebrevshandel - fri bil - hovedaktionær
Syn og skøn - overflødig bevisførelse
Befordring - sædvanlig bopæl - usædvanlig lang afstand
Indsætninger bankkonto - selskab - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist
Præjudiciel forelæggelse - arbejdsudleje

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20160926' AND [SkatteraadChanged] <= '20161002') OR ([LSRChanged] >= '20160926' AND [LSRChanged] <= '20161002') OR ([ByretChanged] >= '20160926' AND [ByretChanged] <= '20161002') OR ([LandsretChanged] >= '20160926' AND [LandsretChanged] <= '20161002') OR ([HojesteretChanged] >= '20160926' AND [HojesteretChanged] <= '20161002')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

Beierholm

Fondes konsolideringsfradrag er afskaffet

Skatteministeren fremsatte i efteråret 2015 et lovforslag vedrørende bl.a. fondes konsolideringsfradrag, jf. intranet den 9. februar 2016. Forslaget blev vedtaget i en ændret udgave den 2. juni 2016.

Beierholm

Varebiler - Gulpladebiler 2016

Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler.

European Taxation (ET)

European Taxation: 10 - 2016

I denne udgave:

 • The Impact of Fiscal State Aid Recovery Risks on Share Purchase Agreements
 • Independent Professional Diver Residing in the Netherlands Did Not Have a Fixed Base in India: Decision of the Netherlands Supreme Court of 15 January 2016, BNB 2016/114
 • The Influence of ECJ Case Law on the German Inheritance and Gift Tax Act
 • Tax Law Disputes before Investment Arbitration Panels: Practical Experience
 • State Aid Rules under EEA Law from an Icelandic Perspective
 • Commission
 • Court of Justice
 • Joint Liability of Shareholders for Taxes Owed by a Corporation: The New Greek Rule
 • The New International Tax Ruling Procedure

FSR - danske revisorer

Høring af udkast til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

FSR har for nærværende alene bemærkninger til forslagets ændring af skatteforvaltningslovens regler for genoptagelse af lagerbeskattede værdipapirer mv. FSR hilser lovgivningsinitiativet velkomment, idet det vil sikre at skatteydere ikke fremover kan risikere at blive fanget i dobbeltbeskatning.

FSR foreslår, at ikrafttrædelsesdatoen ændres, således at ændringen får tilbagevirkende kraft. Herved rettes op på en praksis, som ifølge FSR er i strid med loven samtidig med, at man undgår en ”mellemperiode”, hvor regelsættet i så fald vil være uklart.

Endvidere har FSR en række tekniske bemærkninger til lovudkastet.

FSR - danske revisorer

Høring af udkast til lov om ændring af elafgiftsloven, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven

Ændring af bilaget til elafgiftsloven

Forslaget lægger op til at lempe elafgiften for forlystelser mv. At visse erhverv får mulighed for godtgørelse af elafgift vil have store konsekvenser for de erhverv, som nu og fremadrettet omfattes af bilaget, idet disse erhverv ikke kan få godtgjorte afgift på elektricitet. Konsekvenserne synes at være i strid med formålet med lovændringen.

FSR bemærker, at bilag 1 til elafgiftsloven kan ophæves i sin helhed henset til såvel bilagets udformning og fortolkningsproblemer som de administrative ulemper. En sådan ophævelse vil endvidere være i overensstemmelse med regerings målsætninger om regelforenkling.

Ændring af fusionsskatteloven

Høringsudkastet indeholder en væsentlig forringelse af mulighederne for spaltning uden tilladelse, da forslaget rammer langt bredere en formålet tilsigter. Lovforslaget vil medføre betydelige administrative og fordyrende omkostninger for erhvervslivet. Lovforslaget er i strid med regeringens arbejde for enklere regler, og FSR henstiller derfor til, at forslaget genovervejes og justeres, så det er i bedre overensstemmelse med formålet.

Ændring af selskabsskatteloven

FSR hilser første del af ændringsforslaget velkomment, idet det præciseres, at der uændret er skattemæssig fradragsret for henlæggelser til særlige bonushensættelser, også selv om de pågældende hensættelser regnskabsmæssigt fra og med 1. januar 2016 måtte henføres til overskudskapitalen.

Det er FSR’s opfattelse, at forslagets anden del betyder, at sambeskatningsindkomsten ændres retroaktivt, når den overdragne virksomhed efterfølgende går konkurs. FSR forudser, at den foreslåede tilføjelse kan blive svær at administrere i praksis, idet den skattemæssige behandling af et eventuelt over- eller underskud fremover vil afhænge af selskabets videre udvikling i den resterende del af indkomståret, som sælger ikke nødvendigvis har indflydelse på.

FSR anser forslaget for meget vidtrækkende og foreslår, at forslaget begrænses til at omfatte omgåelseslignende situationer.

KPMG Acor Tax

Tax Matters - Quarterly Update - Q2 2016

I denne udgave

 • Selskabsskat – EU
 • Selskabsskat – Lovstof
 • Selskabsskat – Domme
 • Selskabsskat – Afgørelser
 • Selskabsskat – Andet
 • Transfer pricing – Andet
 • Transfer pricing – International udvikling
 • Personskat - Lovstof

OECD

Public consultation on transfer pricing matters - 11-12 October 2016

The OECD will hold a public consultation event on transfer pricing matters on 11-12 October at the OECD Conference Centre in Paris, France.

OECD

Latin America and the Caribbean: Low personal income taxes lead to lower taxes on wages compared with OECD

Taxes on the labour income of the average worker in Latin American and Caribbean (LAC) countries totalled 21.7% of total labour costs in 2013, one-third lower than in OECD countries, where the average was 35.9%, according to the first edition of Taxing Wages in Latin America and the Caribbean.

PwC

Hvornår kan frivillig indbetaling af acontoskat for 2016 betale sig?

Den 21. november 2016 er fristen for rettidig betaling af frivillig acontoskat for selskaber for indkomståret 2016, hvis betaling af rentetillæg skal undgås. Herudover er der mulighed for en frivillig indbetaling senest den 1. februar 2017 mod at betale et rentetillæg.

Ret&Råd Advokater

Sådan beskattes du ved benyttelse af selskabets feriebolig

Der gælder nogle strikse regler omkring medarbejdere, direktører og hovedaktionærers brug af selskabets ferieboliger. Det er et område der kan medføre en væsentlig beskatning for de pågældende personer.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Arbejdsgiverbetalt parkering og skattefri befordringsgodtgørelse med Skatterådets satser - udkast til styresignal

16-1368528

Styresignalet præciserer, at det er muligt særskilt at få dækket eventuelle parkeringsudgifter skattefrit efter ligningslovens § 16, stk. 10, uanset der samtidig hermed helt eller delvist bliver udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse efter Skatterådets satser, jf. ligningslovens § 9 B, jf. § 9, stk. 4.

 

Bindende svar: Skattefri fusion mellem ejendomsaktieselskaber ejet af pensionskasse

SKM2016.431.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 3 A, stk. 8. Fusionsskatteloven § 1, stk. 1, 8, stk. 1, 2 og 5

Skatterådet bekræfter, at det fortsættende selskab succederer i den latente skat, som er registreret i det ophørende ejendomsselskab ved skattefri fusion for dets ejendomme efter reglerne i selskabsskattelovens § 3 A, stk. 8, på tidspunktet for selskabets overgang til beskatning efter § 3 A, og at den latente skat således ikke udløses som følge af ejendomsselskabets ophør ved en skattefri fusion.

Skatterådet bekræfter, at det fortsættende selskab i forbindelse med fusionen fastholder sin hidtidige status for overgang til § 3 A-beskatning før indførelsen af reglen om afsættelse af latent skat, og at der derfor ikke som følge af fusionen skal opgøres og afsættes latent skat af de af det fortsættende selskab hidtil og fremover erhvervede ejendomme.

 

Bindende svar: Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D

SKM2016.423.SR

Vedrører: Skattekontrolloven § 8 D, stk. 1

Skatterådet fulgte SKATs indstilling om, at et auktionsfirma i medfør af skattekontrollovens § 8 D, stk. 1, skulle meddele SKAT oplysninger om foretagne kapitaludlodninger til unavngivne virksomheder og personer.

 

Dom: Genoptagelse - Nedsættelse af skattegrundlag

SKM2016.433.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2

Sagen angik, om sagsøgeren opfyldte betingelserne for ordinær genoptagelse af sin skatteansættelse for indkomståret 2009 i medfør af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

Da sagsøgeren ikke selvangav for det pågældende år, fastsatte SKAT skønsmæssigt overskuddet af sagsøgerens enkeltmandsvirksomhed til 400.000 kr. SKATs skøn var baseret på en negativ privatforbrugsberegning for indkomståret 2009 på 266.737 kr.

Til støtte for genoptagelse gjorde sagsøgeren gældende, at virksomheden ikke havde et overskud på 400.000 kr., men kun på ca. halvdelen. Sagsøgeren støttede dette på en råbalance over virksomhedens overskud.

Byretten fandt ikke, at råbalancen sandsynliggjorde, at der var grundlag for at genoptage skatteansættelsen for indkomståret 2009, da råbalancens enkelte poster var ganske udokumenterede.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Maskeret udlodning - pantebrevshandel - fri bil - hovedaktionær

SKM2016.432.BR

Vedrører: Ligningslovens § 16, stk. 4 og § 16A

Den skattepligtige ejede halvdelen af aktierne i et selskab, som handlede med pantebreve. Selskabet solgte tre pantebreve til ejeren af den resterende halvdel af aktierne samt dennes hustru og far. Begge aktionærer afgav personlig kaution, hvorved de forpligtede sig til at købe pantebrevene tilbage til samme kurs, såfremt pantebrevenes kreditorer måtte blive nødlidende. Da kautionerne som følge af debitorernes konkurs blev aktualiserede, skete tilbagekøbene imidlertid til pantebrevsselskabet. Der blev ikke i kursværdien taget hensyn til debitorernes konkurs. Den skattepligtige gjorde bl.a. gældende, at han ikke havde medvirket til overdragelsen, hvorfor tilbagekøbet ikke kunne udgøre en maskeret udlodning til ham, men at en eventuel korrektion måtte foretages i forholdet mellem den anden aktionær og dennes nærtstående. Retten fandt, at den overvæltning af økonomisk risiko fra aktionærerne til selskabet, som skete ved selskabets tilbagekøb, udgjorde en maskeret udlodning til begge aktionærer. Den skattepligtige havde ikke godtgjort, at den af SKAT skønnede kursværdi for pantebrevene var urimelig eller hvilede på et forkert grundlag.

Den skattepligtige var endvidere hovedaktionær i et tysk selskab, som ejede en bil af mærket Aston Martin. Der var ikke oplysninger om, at den skattepligtige var observeret kørende privat i bilen, eller at den havde været parkeret på den skattepligtiges adresse. Den skattepligtige havde overfor tyske myndigheder tilkendegivet, at han ønskede at benytte en tysk beskatningsordning vedrørende privat brug af bilen. Som følge af ordningen var der i selskabet bogført et tilgodehavende for den skattepligtiges private benyttelse. I kraft af sin stilling som hovedaktionær og selskabets anvendelse af den tyske beskatningsordning fandt retten, at der var skabt en stærk formodning for, at bilen stod til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse. Retten lagde til grund, at der ikke var udarbejdet fyldestgørende kørebøger og at rådigheden ikke var effektivt afskåret ved en rådighedsfraskrivelse indeholdt i den skattepligtiges ansættelsesaftale. Retten lagde herved bl.a. vægt på, at der ikke var ført kontrol med, om rådighedsfraskrivelsen var overholdt. Den skattepligtige havde derfor ikke afkræftet formodningen for privat rådighed.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Syn og skøn - overflødig bevisførelse

SKM2016.429.BR

Vedrører: Retsplejeloven § 341

Sagen drejer sig om at SKAT havde forhøjet en skatteyder med fratrukket underskud ved drift af landbrugsejendom (udlejning af bygninger), drift af maskinstation og drift af dyrehold.

Der blev afholdt et syn og skøn til vurdering her af. I fortsættelse af den afgivne skønserklæring, ønskede SKAT, at stille supplerende spørgsmål da skønsmanden, som han ellers var anmodet om, ikke havde taget hensyn til en evt. driftsherreløn ved driften af maskinstationen.

SKAT ønskede i den forbindelse, at der blev indhentet en udtalelse fra brancheorganisationen G1 om hvad driftsherrelønnen i en maskinstation som skatteyderen drev, kunne udgøre. SKAT ønskede, at fremlægge denne udtalelse for den udmeldte skønsmand således, at denne kunne tage udtalelsen med i sine overvejelser.

Skatteyderens advokat gjorde gældende, at dette ikke kunne tillades, da der var tale om forsøg på utilbørlig påvirkning af skønsmanden og, at der var tale om overflødig bevisførelse jf. retsplejelovens § 341.

Advokaten gjorde her ud over gældende, at den udmeldte skønsmand i kraft af sin udmeldelse til besvarelse af skønstemaet hvor der bl.a. var stillet spørgsmål der indeholdte fastsættelsen af en driftsherreløn - hvilket skønsmanden imidlertid ikke havde svaret på - måtte anses for, at være faglig kompetent til, at besvare et spørgsmål om hvad driftsherrelønnen i den pågældende maskinstation kunne udgøre.

SKAT gjorde gældende, at det supplerende spørgsmål om driftsherrelønnen i maskinstationen var formuleret som et åbent spørgsmål, og at skønsmanden i sin besvarelse ikke var forpligtiget til, at lægge brancheorganisationens udtalelse til grund, men selvstændig og frit kunne foretage sit skøn.

Retten tillod ikke, at der kunne indhentes en udtalelse fra brancheorganisationen, da det ikke kunne anses for, at være af afgørende betydning for sagens afgørelse, at der blev fremlagt en sådan udtalelse, og at det måtte anses for overflødig bevisførelse der jf. retsplejelovens § 341 ikke kunne tillades.

 

Dom: Befordring - sædvanlig bopæl - usædvanlig lang afstand

SKM2016.427.VLR

Vedrører: Ligningsloven § 9 C

Ankesagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt skatteyderen var berettiget til befordringsfradrag i medfør af ligningslovens § 9 C, stk. 1-3, for kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdspladser i indkomstårene 2007-2009.

Byretten havde fundet, at bevisbyrden, udover for befordring mellem sædvanlig bopæl og ét af arbejdsstederne, ikke var skærpet. Byretten havde derudover fundet, at det var godtgjort, at skatteyderen havde befordret sig mellem de angivne bopæle og arbejdspladser, hvorfor skatteyderen havde krav på befordringsfradrag i videre omfang end fastsat af skattemyndighederne.

Landsretten fandt, at der måtte stilles skærpede beviskrav til skatteyderens sandsynliggørelse af, at han dagligt havde rejst mellem de angivne bopæle og de anførte arbejdssteder. Der blev herved navnlig lagt vægt på afstandene mellem de pågældende bopæle og arbejdssteder (mellem 134 km og 380 km t/r), den angivne rejsetid og den samlede periode, som de angivne befordringsfradrag vedrørte.

Der var endvidere lagt vægt på, at skatteyderen havde haft andre overnatningsmuligheder i nærheden af de pågældende arbejdspladser samt på, at der var afgivet modstridende forklaringer om en af de sædvanlige bopæle.

Landsretten fandt, at skatteyderen ikke havde løftet den skærpede bevisbyrde ved at fremlægge en række benzinkvitteringer, der desuden var fremlagt i en skattesag vedrørende hans søster.

På den baggrund, og da der ikke var grundlag for at tilsidesætte det af skattemyndighederne udøvede skøn, blev Skatteministeriets påstand taget til følge.

Landsretten ændrede derved byrettens dom ( SKM2015.413.BR )

 

Dom: Indsætninger bankkonto - selskab - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist

SKM2016.425.ØLR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 2 og stk. 1, nr. 5. Statsskatteloven § 4, stk. 1

Et selskab havde fra det angolanske finansministerium modtaget et større millionbeløb på sin bankkonto. Selskabet havde herefter overført 57.936.421 kr. til dels en navngiven person, dels en schweizisk bank og havde alene indtægtsført og selvangivet det resterende beløb på 20.050.838 kr.

Landsretten fandt, at selskabet var nærmest til at oplyse, hvem der modtog pengene, ligesom det påhvilede selskabet at godtgøre, at selskabet ikke havde erhvervet ret til hele det på kontoen indsatte beløb. Selskabet fandtes ikke at have løftet denne bevisbyrde.

Landsretten fandt endvidere af de grunde, byretten havde anført, at skatteansættelsen var foretaget rettidigt. Også landsretten fandt således, at selskabet ved grov uagtsomhed havde bevirket, at skatteansættelsen ikke var korrekt, og at 6-månedersfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, var overholdt.

Landsretten stadfæstede dermed byrettens dom ( SKM2015.425.BR ).

 

Dom: Præjudiciel forelæggelse - arbejdsudleje

SKM2016.424.ØLR

Vedrører: Kildeskatteloven § 2 stk. 1. nr. 3

I en sag om arbejdsudleje efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, anmodede sagsøgeren om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen, hvilket Skatteministeriet protesterede imod.

I sine præmisser anførte landsretten, at sagen - ud over spørgsmålet om fortolkningen af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3 - rejste spørgsmål om, hvorvidt den danske ordning for beskatning af arbejdsudleje - i det omfang ordningen udgør en restriktion for udøvelse af den fri udveksling af tjenesteydelser - forfølger et formål af almen interesse, er egnet til at sikre virkeliggørelsen af dette, og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå det formål, ordningen forfølger.

Landsretten udtalte, at bedømmelsen af dette spørgsmål hører under de danske domstole, og at bedømmelsen skal foretages på grundlag af bl.a. EU-Domstolens dom af 14. juni 2014 i sagerne C-53/13 og C- 80/13.

Landsretten fandt på den baggrund og efter en samlet vurdering af sagens genstand, at der ikke var rejst spørgsmål, der nødvendiggjorde en forelæggelse for EU-Domstolen.

Sagsøgerens anmodning om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen blev derfor ikke taget til følge.

 

Nye straffesager

SKM2016.430.ØLR Straf - skattesvig - hævninger - arveforskud

Vedrører: Skattekontrolloven § 13, stk. 1.

T var tiltalt for skattesvig for 2010 og 2011. T havde i forbindelse med sine Tast Selv indberetninger for 2010 og 2011 undladt at selvangive henholdsvis 87.000 kr. og 592.000 kr. som hun løbende havde hævet fra sin tantes konto der senere afgik ved døden den 21. februar 2012. T havde derved unddraget for 348.149 kr. i skat. T var afdødes enearving. T havde på et møde i skifteretten afgivet forklaring.

T erkendte at have hævet 87.000 kr. og 592.000 kr. på den nu afdødes konto. T forklarede, at en del af de hævede beløb blev anvendt til afdødes underhold.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig skattesvig. Retten lagde til grund at T havde hævet beløbene på afdødes konto. Retten lagde vægt på størrelsen af de hævede beløb samt det forhold, at T ikke på mødet i skifteretten havde oplyst, at det var hende, der havde hævet beløbene på afdødes konto, men først på et senere tidspunkt havde oplyst, at dette var tilfældet samt at T godt var klar over, at hun på et tidspunkt skulle betale arveafgift af de hævede penge, men på trods heraf undlod at holde regnskab med, hvilke beløb hun selv beholdt som arveforskud. T idømtes en tillægsstraf på 60 dages fængsel betinget samt en tillægsbøde på 230.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men ændrede straffen, så T fik en samlet straf på fængsel i 4 måneder, hvoraf 80 dage anses for udstået med den allerede udførte samfundstjeneste og resten blev gjort betinget samt en tillægsbøde på 200.000 kr. Unddragelsen reduceredes skønsmæssigt med 100.000 kr. vedrørende beløb, der er kommet afdøde til gode i form af privatforbrug.

SKM2016.426.ØLR Straf - skattesvig - momssvig - frifindelse - uregistreret virksomhed - bevisets stilling

Vedrører: Straffeloven § 289. Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt. og § 52, stk. 6. Skattekontrolloven § 13, stk. 1

T var tiltalt for moms- og skattesvig for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2009. T var indehaver af en tolkevirksomhed der ikke var momsregistreret. Han udstedte fakturaer til kunder med deklareret moms. Momsen og overskud af virksomhed blev ikke angivet til SKAT. T havde underskrevet fakturaerne, pengene gik ind på hans konto, men der var på fakturaerne anført en andens CVR-nummer. T havde derved unddraget for 1.019.919 kr. i moms og 1.846.755 kr. i skat.

T forklarede, at han af indtægter betalte den andens regninger og udbetalte resten kontant til hende. Nogle af de indbetalte beløb var ikke indtægt ved tolkning, uanset at der var udstedt fakturaer for de omhandlede beløb, men der var derimod tale om lån. Han skulle låne pengene i forbindelse med et projekt om ejendomskøb i udlandet.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig moms- og skattesvig. Retten lagde til grund efter de fremlagte oplysninger, herunder fakturaernes ordlyd og det forhold, at indtjeningen gik ind på T's egen konto, at der var tale om indtægter for tolkevirksomhed drevet af T. Det forhold at T i fakturaerne havde oplyst cvr.nr. til den andens virksomhed, kunne ikke føre til andet resultat. T's forklaring om lån forekom retten konstrueret og tilsidesattes. T idømtes ubetinget fængsel i 1 år og 3 måneder samt en tillægsbøde på 2.850.000 kr. Ved strafudmålingen lagdes der vægt på størrelsen af de unddragne beløb, den lange periode, hvor unddragelsen er sket samt sagens grovhed og omfang.

Landsretten frifandt T efter parternes samstemmende påstande.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/0039059
Befordringsfradrag
Klagen vedrører nægtet befordringsfradrag efter ligningslovens § 9D. Klageren lider af sygdommen multipel sklerose. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-08-2016

Journalnr: 14/3028000
Forenings selvangivelsespligt
SKAT har givet afslag på anmodning om, at foreningen kan fritages for indsendelse af selvangivelse i medfør af skattekontrollovens § 2, stk. 1, nr. 5, idet foreningen ikke er udelukkende almennyttig eller på anden måde almenvelgørende. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-08-2016

Journalnr: 14/4499403
Gevinst på investeringsbeviser
Klagen vedrører beskatning af gevinst på investeringsbeviser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-08-2016

Journalnr: 14/2073797
Indberettelse af A-skat
Klagen vedrører nedsættelse af indberettet A-skat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-08-2016

Journalnr: 14/3971534
Markedsværdi
Klagen vedrører bindende svar om markedsværdi på ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-08-2016

Journalnr: 13/5682451
Omdannelse
SKAT har ikke godkendt klagerens omdannelse som en skattefri virksomhedsomdannelse og har som konsekvens heraf beskattet avance ved ophør af virksomhed og hævet opsparet overskud fra virksomhedsordningen. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse således, at betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse anses for opfyldt.
Afsagt: 29-08-2016

Journalnr: 15/0027451
Periodisering af procesrenter
Sagen vedrører klage over periodisering af procesrenter vedrørende et tilkendt erstatningskrav. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-08-2016

Journalnr: 14/2900938
Rejsefradrag
Klagen vedrører ikke godkendt rejsefradrag efter ligningslovens § 9 A, stk. 7. Landsskatteretten godkender fradraget delvist.
Afsagt: 22-08-2016

Journalnr: 14/0046045
Rentefradrag - renteudgifter i andelsboligforening
Klagen vedrører nægtet fradrag for renter - renteudgifter i andelsboligforening. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-08-2016

Journalnr: 14/0046057
Rentefradrag - renteudgifter i andelsboligforening
Klagen vedrører nægtet fradrag for renter - renteudgifter i andelsboligforening. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-08-2016

Journalnr: 14/0046074
Rentefradrag - renteudgifter i andelsboligforening
Klagen vedrører nægtet fradrag for renter - renteudgifter i andelsboligforening. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-08-2016

Journalnr: 13/6727839
Skat af fri sommerbolig
Klagen vedrører beskatning af fri sommerbolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-08-2016

Journalnr: 13/6727903
Skat af fri sommerbolig
Klagen vedrører beskatning af fri sommerbolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-08-2016

Journalnr: 15/2525977
Skat af godtgørelse
Klagen vedrører bindende svar om skattepligt for godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Afsagt: 23-08-2016

Journalnr: 15/1747110
Skattepligt til Danmark
SKAT har truffet afgørelse om, at klageren efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1, var fuld skattepligtig til Danmark i indkomstårene 2012 og 2013. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at klageren i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1, ikke var fuld skattepligtig til Danmark i indkomstårene 2012 og 2013.
Afsagt: 31-08-2016

Journalnr: 12/0190632
Skattepligt til Danmark
SKAT har truffet afgørelse om, at klageren i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1, subsidiært i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, fra den 1. januar 2005 var fuld skattepligtig til Danmark. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at klagerens fulde skattepligt til Danmark efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, indtrådte den 1. februar 2006.
Afsagt: 31-08-2016

Journalnr: 12/0192027
Skønsmæssig ansættelse af af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af virksomheds resultat. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 22-08-2016

Journalnr: 14/0387598
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af personlig indkomst som følge af resultat af udlejningsejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-09-2016

Journalnr: 14/3931821
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-08-2016

Journalnr: 15/1132780
Succession i ejendomsavance og genvundne afskrivninger
Klagen vedrører bindende som om mulighed for succession i ejendomsavance og genvundne afskrivninger, jf. KSL § 33C ved salg af en ejendom til en datter. SKAT har besvaret spørgsmålet med "nej". Landsskatteretten ændrer svaret til "ja", jf. dog nærmere afgørelsens begrundelse.

Afsagt: 26-08-2016

Journalnr: 14/3639526
Tab på fordring
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på fordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-08-2016

Journalnr: 15/2514579
Udenlandsk pensionsudbetaling
Klagen vedrører opgørelse af beskatningsgrundlaget for en udenlandsk pensionsudbetaling. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-08-2016

Journalnr: 14/3980465
Underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed, der ikke er anset for erhvervsmæssigt drevet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-08-2016

Journalnr: 13/0215636
Ændring af tidligere skatteansættelse
SKAT har ikke nedsat resultat af virksomhed, som anmodet efter en tidligere skatteansættelse. Landsskatteretten godkender nedsættelsen.
Afsagt: 16-08-2016

 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Effective levels of company taxation within an enlarged EU (update)

The project 'Effective tax rates in an enlarged European Union' is based on the methodology used for the calculation of effective tax rates (ETRs) as set out by Devereux and Griffith (1999, 2003). It extends the scope of the calculation of ETRs conducted under the study on effective levels of company taxation within an enlarged EU (2008). The project includes a focus on the effects of tax reforms in the EU27 for the period 1998-2009 and their impact on the level of taxation for both domestic and cross-border investment.5/03/2010

  

 

Nyt fra Parlamentet

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen  

 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 288

Skatteministeriets notat vedrørende afgivelse af indlæg i Domstolens sag C-299/16 Z Danmark

Bilag 289

Skatteministeriets notat vedrørende afgivelse af indlæg i Domstolens forenede sager C-115/16, C-118/16 og C-119/16 N Luxembourg 1 m.fl.

Bilag 290

Skatteministeriets notat vedrørende afgivelse af indlæg i Domstolens forenede sager C-116/16 og C-117/16 T Danmark m.fl.

Bilag 291

Revideret grund- nærhedsnotat vedrørende Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen, COM(2016) 452

Bilag 292

Orientering om køb af data i Panama komplekset, fra skatteministeren

Bilag 293

Redegørelse om offentlige restancer juni 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 614

Spm. om, hvorfor regeringen i ”Et stærkere Danmark - Jobreform” opgør den procentuelle skattelettelse, som den procentvise lempelse af skattebetalinge...  Svar  

Spm. 627

MFU spm. om at oplyse antallet af enlige forsørgere, der modtager en overførselsindkomst, der påvirkes af forslaget om et gradueret loft over børne- o...  Svar  

Spm. 628

MFU spm. om at oplyse antallet af børn i Danmark, der vil blive påvirket af regeringens forslag om at indføre et gradueret loft over børne- og ungeyde...  Svar  

Spm. 640

Spm. om ministeren vil tilsende udvalget den præsentation, der blev benyttet ved gennemgangen af regeringens investeringsplan ”Et nyt skattevæsen” på ...  Svar  

Spm. 641

Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra gennemgangen af regeringens investeringsplan ”Et nyt skattevæsen” på udvalgsmødet den 15. s...  Svar  

Spm. 691

Spm. om, hvor mange personer vil blive ramt af stigende ejendomsværdiskat, hvis den ikke er omfattet af et skattestop efter år 2020, til skatteministe...  Svar  

Spm. 692

Spm. om, hvor meget mere vil boligejerne skulle betale til statskassen i hhv. perioderne 2020-2025, 2020-2030 og 2020-2035, hvis skattestoppet på ejen...  Svar  

Spm. 693

Spm. om, for hvor mange boligejere er deres boligskat netto steget i kroner og øre siden 2001, til skatteministeren  Svar  

Spm. 694

Spm. om, hvor meget vil den gennemsnitlige førstegangskøber skulle betale i grundskyld og ejendomsværdiskat, hvis disse ikke er omfattet af skattestop...  Svar  

Spm. 695

Spm. om, hvor mange personer, som modtager en pensionsydelse, vil blive ramt af hhv. ejendomsværdiskattestigninger og stigende grundskyld, hvis ingen ...  Svar  

Spm. 696

Spm. om, hvor mange kroner og øre mere, vil en person, som modtager en pensionsydelse, skulle betale i hhv. ejendomsværdiskattestigninger og grundskyl...  Svar  

Spm. 698

Spm. om, hvor mange hhv. ejerlejligheder og personer i ejerlejligheder vil skulle betale mere i skat, hvis boligskatterne ikke er omfattet af skattest...  Svar  

Spm. 711

Spm. om, hvor meget de danskere, der ifølge den offentlige ejendomsvurdering ejer de henholdsvis 10 og 100 dyreste huse i Danmark vil få i skattelette...  Svar  

Spm. 712

Spm. om, hvor meget den gennemsnitlige boligejer i enhver af landets 98 kommuner vil få i skattelettelse, hvis skattestoppet på boliger fortsætter ind...  Svar  

Spm. 713

Spm. om ministeren kan redegøre for de offentlige udgifter forbundet med at fastholde skattestoppet og rentefradraget fra 2020 fordelt på hver af land...  Svar  

Spm. 714

Spm. om ministeren kan redegøre for den gennemsnitlige årsindkomst for ejerne af de henholdsvis 10 og 100 dyreste huse i Danmark, til skatteministeren  Svar  

Spm. 715

Spm. om ministeren kan redegøre for den gennemsnitlige årsindkomst for boligejere fordelt på kommuner, til skatteministeren  Svar  

Spm. 716

Spm. om at redegøre for effekten af, hvis skattestoppet på boliger fastholdes frem til 2025, jf. ”Stol på Danmark. Socialdemokratiets oplæg til forhan...  Svar  

Spm. 720

Spm. om BNP-effekten af Socialdemokratiets udspil ”Stol på Danmark - Socialdemokratiets oplæg til forhandlingerne om regeringens 2025-plan”, til skatt...  Svar  

Spm. 722

MFU spm. om, hvad statens merprovenu ville være, såfremt indbetalinger til ratepensioner og livrenter ikke længere er fradragsberettiget i topskatten,...  Svar