SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 13

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. en endnu ikke offenliggjort dom fra Højesteret om kulbrinteskat. Desuden er der i afgørelsesdatabasen kommet en række kendelser, hvor SKAT tvinges til at genoptage skatteyderens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.

God påske:-)

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Er I godkendt som velgørende? Husk at indsende gaveskema senest den 31/3/2015
Skal din forening indsende selvangivelse?
Generationsskifte af udlejede næringsejendomme
En skilling fra SKAT
Momskompensation for skoler – hvor er vi?
Permanent establishment: Office in the residence of an employee
Adoption of an international anti-abuse clause in Danish tax law
Nyt forslag skal styrke skattesamarbejdet i EU
Ny deadline for indsendelse af gaveskema
Ten Years of Marks & Spencer
Tax Exemptions in Status of Forces Agreements
Tax Havens and Tax Shelters: A Legal View on the Cross-Border Intermediate Holding Companies within the EU
Transfer Pricing in Africa
The Italian Tax Regime of Outbound Dividends Distributed to Foreign Investment Funds: An Analysis from a European Perspective
Taxability of Non-compete Fees in India
Tax Alert March 2015

Bindende svar
Succession ved bodeling samt skattefri anpartsombytning og skattefri spaltning
Fradrag for gave
Væddemål - skattepligt

Afgørelser
Registrering af selskab i SKATs kontrolinformationsregister (KINFO)

Kendelser
Salg af campingvogne via udenlandsk virksomhed
Udenlandske chauffører - arbejdsudleje eller entrepriseaftale
Betingelserne for seniorskattenedslag

Domme
Ejendomsvurdering - overskridelse af klagefrist - modtagelse af vurderingsoplysninger - særlige omstændigheder
Ejendomsvurdering - nedslag i grundværdi - jordbundsforhold - ekstrafundering
Afvisning - søgsmålsfrist - overskridelse
Klagefrist - overskridelse - særlige omstændigheder
Erstatning - direktør - driftstab
Skønsmæssig ansættelse - privatforbrug - mellemregning - dokumentation
Erhvervsmæssig virksomhed - internetdomæner - køb - salg - udlejning - klikindtægter

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Skatteverket, Sverige
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
Skatteetaten, Norge
World Trade Organization (WTO)

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20150323' AND [SkatteraadChanged] <= '20150329') OR ([LSRChanged] >= '20150323' AND [LSRChanged] <= '20150329') OR ([ByretChanged] >= '20150323' AND [ByretChanged] <= '20150329') OR ([LandsretChanged] >= '20150323' AND [LandsretChanged] <= '20150329') OR ([HojesteretChanged] >= '20150323' AND [HojesteretChanged] <= '20150329')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Er I godkendt som velgørende? Husk at indsende gaveskema senest den 31/3/2015

Velgørende foreninger, institutioner m.fl., som har en godkendelse efter LL § 8A og eller § 12, stk. 3, skal huske at indsende gaveskema til SKAT senest d. 31. marts 2015, hvis de ønsker at opretholde godkendelsen for 2015.

BDO

Skal din forening indsende selvangivelse?

SKAT har øget sit fokus på selvejende institutioner, fonde og foreninger, hvoraf en stor del undlader at indsende selvangivelse, fordi de tror, at de er fritaget herfor. Men det er ikke altid tilfældet.

BDO

Generationsskifte af udlejede næringsejendomme

Skatterådet har i en ny afgørelse bekræftet, at udlejede næringsejendomme kan overdrages med succession, men som udgangspunkt skal det være alle ejendommene eller en ideel andel af disse.

BDO

En skilling fra SKAT

Hele ca. 900.000 borgere kan helt ekstraordinært se frem til at få udbetalt penge fra SKAT til august. Dog kun små beløb. Næppe mange vil få udbetalt over 500 kr.

BDO

Momskompensation for skoler – hvor er vi?

Rigtig mange skoler er i dag godkendt som velgørende. Godkendelsen betyder, at skolerne kan modtage gaver skattefrit, så længe betingelserne for opretholdelse af godkendelsen stadig er opfyldt.

BDO

Permanent establishment: Office in the residence of an employee

Once again, a ruling holds that a home office constitutes a permanent establishment in Denmark even though the employee is unauthorised to conclude contracts on behalf of the enterprise.

BDO

Adoption of an international anti-abuse clause in Danish tax law

In a new draft bill, the Danish government proposes adoption of an international anti-abuse clause in Danish tax law. The clause is scheduled to take effect from 1 May 2015.

Bech-Bruun

Nyt forslag skal styrke skattesamarbejdet i EU

Selskaber skal ikke kunne planlægge skatteunddragelse. Det er målet med et nyt forslag fra EU-Kommissionens. Ifølge forslaget skal medlemslandene oplyse Kommissionen og de øvrige medlemslande om alle skatteafgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, som medlemslandene udsteder eller ændrer.

Beierholm

Ny deadline for indsendelse af gaveskema

Almenvelgørende foreninger, fonde m.v., der er godkendt efter ligningslovens § 8A, skal én gang årligt indsende et gaveskema til SKAT med følgende oplysninger:

Intertax

Ten Years of Marks & Spencer

Article: Authors Yariv Brauner, Professor of the University of Florida. Ana Paula Dourado, Professor of the University of Lisbon. Edoardo Traversa, Professor of the Catholic University of Louvain.

Intertax

Tax Exemptions in Status of Forces Agreements

When a country stations military and associated personnel, including contractors, in another country, the question arises whether these activities and related income attract tax in the so-called host country. Typically, the sending and host countries will conclude a so-called status of forces agreement (SOFA) to address a number of practical and legal issues associated with the presence of foreign personnel in the host country, including entry and departure rules, postal services, and taxation. SOFAs may relate to military or law enforcement purposes, or serve in the context of foreign aid programmes. After a stage-setting section, explaining the background, purpose, and scope of SOFAs in general, this article focuses on the tax provisions typically found in SOFAs. A small number of SOFAs has been selected to show similarities and differences in tax provisions and explain the associated legal issues: the multilateral NATO-SOFA and EU-SOFA as well as a number of bilateral SOFAs concluded by the United States in the areas of security, foreign assistance and counter-narcotics operations. The tax provisions vary significantly in scope, the categories of persons covered and the extent to which they are protected from taxation in the host country. Determining the correct allocation of taxing rights is further complicated due to the concurrence of multiple sets of tax rules in SOFA, bilateral tax treaties and domestic law of the host country.

Intertax

Tax Havens and Tax Shelters: A Legal View on the Cross-Border Intermediate Holding Companies within the EU

This article will set out some points on the issue of Tax Havens which are also known as Tax Shelters. Tax Havens (or Tax Shelters) are a major concern in most of the world. This is because the Tax Haven issue has a great impact on the economies throughout the world. Politicians, particularly in Europe and the US, are discussing taking actions against Tax Havens. In the US some action has already been taken. It seems like the discussions and the upcoming decision-making are made on the grounds where the issue at hand is not fully understood. The main question may then be, what exactly is a Tax Haven?

Intertax

Transfer Pricing in Africa

While tax stakeholders are globally attentive to BEPS reforms, African countries don't seem to be actively involved in such process. Although civil society organizations are campaigning that any reform in the international taxation system shall be led by United Nations Committees rather than OECD in order to involve developing countries to decide their destiny, African countries are themselves responsible of being excluded from an active involvement. In fact, a look on the current transfer pricing regulation within each African jurisdiction shows that only few countries have implemented a detailed Transfer pricing regulation and guidelines.

Intertax

The Italian Tax Regime of Outbound Dividends Distributed to Foreign Investment Funds: An Analysis from a European Perspective

This article analyses the new tax regime of Italian collective investment vehicles (CIVs) introduced by Law Decree No. 225/2010, converted into law with modifications by Law No. 10/2011 to evaluate its compatibility with European law. After describing the tax treatment of dividends paid to resident and non-resident CIVs, the authors analyse the most relevant judgments of the European Court of Justice (ECJ) dealing with the discrimination provisions regulating the tax treatment of dividends received by non-resident CIVs in order to evaluate the compatibility of the domestic law provisions with European principles, as interpreted by the ECJ. In the last part of the article, the authors examine whether such principles may be extended to third countries situations and if so, under what conditions a restriction of the fundamental freedoms granted by the Treaty may be denounced by CIVs established in non-Member States.

Intertax

Taxability of Non-compete Fees in India

The article while tracing the history of negative covenant like non-compete fee explains its meaning. It also examines the taxability of such agreements, both at the hands of the payer and receiver. While doing so, it highlights the difference of opinion amongst the courts in India which in turn is dependent on the nature of rights involved in such transactions. It may be noted that the authors are of the view that such rights are akin to intellectual property rights (IPR) and should be taxed accordingly. In this backdrop, the article gives a comprehensive display of the law applicable in taxation of IPR. The article also highlights the importance of transaction in such cases and explains the interplay of various provisions on the outcome of liability of the taxpayer. It concludes that the structure of the transaction is paramount in determining the liability. Last but not least the article concludes that IPR tax regime in India is outdated and needs amendment.

RSM plus

Tax Alert March 2015

Tax Alert er et nyhedsbrev fra RSM plus' internationale samarbejdspartner, som følger op på de væsentligste ændringer i skatteforholdene i Europa.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Succession ved bodeling samt skattefri anpartsombytning og skattefri spaltning

SKM2015.225.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 5, litra b. Fusionsskatteloven § 15 a. Aktieavancebeskatningsloven § 36

Skatterådet kunne bekræfte, at der på baggrund af retspraksis i forbindelse med en bodeling kunne ske overdragelse med skattemæssig succession af ejerandele i et selskab fra den ene ægtefælle til den anden. Derudover kunne Skatterådet bekræfte, at der kunne ske skattefri spaltning samt skattefri anpartsombytning.

 

Bindende svar: Fradrag for gave

SKM2015.214.SR

Vedrører: Ligningsloven § 8 A og 8 S

Donation af et kunstværk til NN kunne ikke fratrækkes ved indkomstopgørelsen efter ligningslovens § 8 S om gaver til Kulturinstitutioner, da NN ikke var en kulturinstitution, men en almennyttig sygdomsbekæmpende forening.

 

Bindende svar: Væddemål - skattepligt

SKM2015.213.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 4, litra f. Spilleafgiftsloven § 1, stk. 3. Lov om spil § 12

Gevinster fra hestevæddemål udbudt fra Gibraltar og UK via Bet365.com og Betfair.com, og som blev vundet af en dansk skattepligtig under ophold i et andet EU-land, hvor væddemålene blev udbudt lovligt, var fritaget fra beskatning i Danmark, da spillene var godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU- eller EØS-land og opfyldte betingelserne m.v. i spillelovgivningen i det pågældende medlemsland

 

Afgørelse: Registrering af selskab i SKATs kontrolinformationsregister (KINFO)

SKM2015.208.SANST

Vedrører: Skattekontrolloven § 6 F. Straffeloven § 2 og § 21, stk. 1

Skatteankestyrelsen ændrede SKATs afgørelse om registrering af selskab i SKATs kontrolinformationsregister (KINFO), jf. skattekontrollovens § 6 F. Selskabet havde inden bødeforlæggets vedtagelse betalt de omhandlede krav, og der forelå ikke forsæt ved forsøg på at påføre det offentlige et betydeligt tab.

 

Kendelse: Salg af campingvogne via udenlandsk virksomhed

SKM2015.212.LSR

Vedrører: Kildeskatteloven § 69, stk. 1. Momsloven § 4, stk. 1 og § 14, nr. 2. Skatteforvaltningsloven § 2, § 32, stk. 1, nr. 3 og § 31, stk. 1

Ved en virksomheds salg af campingvogne i et grænsehandelskoncept fandt Landsskatteretten, at levering til kunden var sket i Danmark og ikke fra samarbejdspartneren i Tyskland, og der skulle derfor svares dansk moms. Dette gjaldt dog ikke for salg i perioden, der lå uden for den ordinære genoptagelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 31,stk. 1. SKATs afgørelse om, at der skulle svares moms med 25 pct. af salgsbeløbet, ændredes således at moms skulle svares med 20 pct.

 

Kendelse: Udenlandske chauffører - arbejdsudleje eller entrepriseaftale

SKM2015.209.LSR

Vedrører: Arbejdsmarkedsbidragsloven § 7. Kildeskatteloven § 1, § 2, stk. 1, nr. 3 og § 46, stk. 1

Et selskab blev anset for indeholdelsespligtigt af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af løn mv. i henhold til kildeskattelovens § 46, stk. 1, og arbejdsmarkedsbidragslovens § 7, for den del af transporterne, der var foregået i Danmark. Chaufførfunktionen ansås således for at udgøre en integreret del af selskabets virksomhed i Danmark.

 

Kendelse: Betingelserne for seniorskattenedslag

SKM2015.207.LSR

Vedrører: Lov om skattenedslag for seniorer § 1, § 3, § 4 og § 14

Ved afgørelsen tog Landsskatteretten stilling til, om betingelserne for seniorskattenedslag var opfyldt, herunder om arbejdstidskravet var opfyldt.

 

Dom: Ejendomsvurdering - overskridelse af klagefrist - modtagelse af vurderingsoplysninger - særlige omstændigheder

SKM2015.223.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 35 a, stk. 6

Skattemyndighederne havde afvist at realitetsbehandle sagsøgerens klage over ejendomsvurderingen af 2012, da klagen var indgivet efter klagefristens udløb.

Sagsøgeren gjorde gældende, at ejendomsvurderingen ikke var modtaget, og at man derfor først var blevet bekendt med resultatet heraf, da man modtog opkrævningen.

Byretten lagde vægt på, at der ikke havde været bevisførelse om, hvorvidt der var konstateret fejl i forbindelse med masseudsendelsen og kuverteringen af ejendomsvurderingerne hos KMD. Retten udtalte at det forhold, at vurderingen var tilgængelig på SKATs hjemmeside ikke kunne sidestilles med fremsendelse af skrivelsen til sagsøgeren. Retten lagde herefter til grund, at sagsøgeren ikke havde modtaget vurderingen.

Byretten fandt på den baggrund, at der forelå sådanne særlige omstændigheder efter skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 6, at der måtte ses bort fra fristoverskridelsen. Klagen hjemvistes til realitetsbehandling.

 

Dom: Ejendomsvurdering - nedslag i grundværdi - jordbundsforhold - ekstrafundering

SKM2015.222.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 13

Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøgeren havde krav på et nedslag i grundværdien som følge af ejendommens jordbundsforhold, jf. vurderingslovens § 13. Sagen drejede sig desuden om, hvorvidt der i givet fald skulle tages højde for dette ved beregning af råjordsprisen.

Byretten fandt det efter bevisførelsen ikke for godtgjort, at jordbundsforholdene på ejendommen generelt var af en så dårlig beskaffenhed, at en udnyttelse af grunden ved normal opførelse af byggeri nødvendiggjorde ekstrafundering. Retten fandt det heller ikke godtgjort, at Landsskatterettens afslag på at godkende nedslag i grundværdien var foretaget på et forkert grundlag eller at der i øvrigt forelå væsentlige fejl, der medførte en tilsidesættelse af skønnet.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Afvisning - søgsmålsfrist - overskridelse

SKM2015.219.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 48, stk. 3

Sagsøgerne havde ved stævning dateret den 22. april 2014 indbragt deres respektive afgørelser fra Landsskatteretten, der alle var afsagt den 20. januar 2014.

Søgsmålsfristen i medfør af skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, udløb den 16. april 2014 (pga. efterfølgende helligdage), og fristen udløb under alle omstændigheder senest den 20. april 2014.

Da retten først modtog stævningen den 23. april 2014, og således efter udløbet af søgsmålsfristen, besluttede retten at afvise sagen. Retten fandt ikke, at det af sagsøgerne anførte vedrørende baggrunden for fristoverskridelsen kunne føre til et andet resultat.

 

Dom: Klagefrist - overskridelse - særlige omstændigheder

SKM2015.218.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 35 a, stk. 6

I sagen havde sagsøgeren klaget over en ændret årsopgørelse ca. 4 måneder efter udløbet af klagefristen i skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3. Sagsøgere havde til skatteankestyrelsen oplyst, at fristoverskridelsen skyldtes psykisk sygdom i form af bipolare lidelser. Sagsøgeren havde i den forbindelse fremlagt en kortfattet og ikke underskrevet lægeerklæring samt en udtalelse fra en socialrådgiver. Skatteankestyrelsen afviste at realitetsbehandle sagen med henvisning til, at der ikke forelå særlige omstændigheder, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 6.

Under retssagen fremlagde sagsøgeren nye oplysninger i form af en omfattende og klar erklæring fra den læge, der havde behandlet sagsøgeren på tidspunktet for fristoverskridelsen og fortsat var sagsøgerens læge. På baggrund af en konkret vurdering af de nye oplysninger i lægeerklæringen tog Skatteministeriet bekræftende til genmæle og anerkendte således, at der i den konkrete sag forelå særlige omstændigheder, der begrundede, at SKAT bortså fra fristoverskridelsen.

Sagen blev derfor hjemvist til Skatteankestyrelsen til realitetsbehandling af sagsøgerens klage.

 

Dom: Erstatning - direktør - driftstab

SKM2015.216.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a. Ligningsloven § 9

Spørgsmålet var, om sagsøgeren, A, kunne fratrække en erstatning på 1,5 mio. kr., som han ved et forlig havde forpligtet sig til at betale til det selskab, hvori han var administrerende direktør.

Retten anførte, at det i en byretsdom var fastslået, at A i sin egenskab af administrerende direktør i selskabet gennem salg af et datterselskab med en ejendom til en konsulent medvirkede til at tilføre konsulenten en vederlagsfri formuefordel på selskabets bekostning. Byretsdommen havde fastslået, at han herved havde handlet erstatningspådragende og derfor skulle betale en erstatning på 5,5 mio. kr. Byrettens dom var endelig, idet A i ankesagen indgik en forligsmæssig aftale, hvorefter erstatningen blev nedsat til 1,5 mio. kr. Retten henviste til, at A havde forklaret, at den pågældende ejendomstype klart lå uden for selskabets ejendomsportefølje, og at dispositionen med køb og salg af ejendommen alene havde til formål at understøtte konsulenten, der af privatøkonomiske årsager ikke selv havde råd til at erhverve ejendommen inden for en sædvanlig finansiering. Retten fandt ikke, at denne disposition kunne anses for omfattet af begrebet finansiering og investering i selskabets formålsbestemmelse. Dispositionen lå derfor udenfor rammerne af selskabets normale driftsområde.

A havde i øvrigt ikke godtgjort, at pådragelsen af erstatningen havde haft sammenhæng med hans bevarelse eller sikring af indkomsten ved at arbejde for selskabet.

Under disse omstændigheder, og da der i øvrigt ikke var fremkommet oplysninger, som kunne føre til et andet resultat, fandt retten, at A´s ansvarspådragende handling ikke var udslag af en normal driftsrisiko for ham som direktør i selskabet. Erstatningen var derfor ikke fradragsberettiget.

Som følge heraf fik Skatteministeriet medhold i frifindelsespåstanden.

 

Dom: Skønsmæssig ansættelse - privatforbrug - mellemregning - dokumentation

SKM2015.215.BR

Vedrører: Skattekontrolloven § 5, stk. 3 og § 3, stk. 4

Skatteyderens skattepligtige indkomst blev forhøjet med sammenlagt 950.000,- kr. i indkomstårene 2008 og 2009. Forhøjelserne var begrundet i, at skatteyderen havde et uantageligt lavt eller negativt privatforbrug i pågældende år.

Retten lagde til grund, at skattemyndighederne ubestridt havde været berettiget til at udøve et skøn over skatteyderens indkomst. Skatteministeriet fik herefter medhold i, at skatteyderen ikke havde ført et sikkert bevis for, at skattemyndighedernes skøn var udøvet på et forkert grundlag, og at skønnet ikke havde ført til et åbenbart urimeligt resultat.

 

Dom: Erhvervsmæssig virksomhed - internetdomæner - køb - salg - udlejning - klikindtægter

SKM2015.210.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Det omtvistede spørgsmål i sagen var, om skatteyderens virksomhed i 2009 og 2010 kunne betegnes som erhvervsmæssig i skatteretlig forstand. Skatteyderen havde i perioden fra 1999-2001 registreret ca. 8.000 internetdomæner med henblik på at starte en virksomhed med internetdomæner.

I 2003 registrerede skatteyderen virksomheden som en enkeltmandsvirksomhed og blev samtidig momsregistreret. I perioden fra 1999 til 2010 betalte skatteyderen ca. kr. 3,8 mio. til gen-registreringer af de ca. 8.000 internetdomæner. I perioden fra 1999 til 2009 havde virksomheden ingen omsætning, mens der i 2010 var en nettoomsætning på ca. kr. 102.000,- og et resultat på ca. kr. -290.000,-. Nettoomsætningen for 2010 var fordelt med ca. kr. 27.000,- på "klikindtægter" (indtægter fra klik på annoncer på virksomhedens internetdomæner) og med ca. kr. 75.000,- på salg af de allerede registrerede internetdomæner. Klikindtægterne i 2010 var skabt gennem en aftale med et tysk firma om administration af domæneporteføljen.

Ifølge de foreliggende regnskabsoplysninger om nettoomsætningen for de efterfølgende indkomstår havde virksomheden i 2011 klikindtægter på ca. kr. 62.000,- og domænesalgsindtægter på ca. kr. 638.000,-. De tilsvarende tal for 2012 var ca. kr. 69.000,- kr. samt ca. kr. 282.000,- og for 2013 ca. kr. 68.000,- samt ca. kr. 546.000,-. Virksomhedens resultat var på ca. kr. 295.000,- i 2011, ca. kr. -21.000,- i 2012 og ca. kr. 163.000,- i 2013.

Ifølge skatteyderen havde han anvendt 5-20 timer om ugen på virksomheden.

Retten fandt, at virksomheden allerede som følge af manglende omfang og intensitet ikke kunne betegnes som erhvervsmæssig i indkomståret 2009.

For så vidt angår indkomståret 2010 fandt retten, at virksomheden var af erhvervsmæssig karakter. Retten fandt således, at der var en realistisk udsigt til en rentabel drift og indkomst ved den nye aftale om administration af domæneporteføljen og lagde i den forbindelse også vægt på regnskabstallene for de efterfølgende indkomstår.

 

Høringssvar til udkast til styresignal:
Udkast til styresignal - genoptagelse af genbeskatning af udenlandske filialer efter den dagældende ligningsloven § 33 D stk. 5 og genbeskatning efter § 15 stk. 9, lov nr. 426 af 6. juni 2005 under henvisning til den tidligere ligningsloven § 33 D, stk. 5

Udkastet til styresignal: 14-4436714

På baggrund af EU-Domstolens dom af 17. juli 2014 tog Skatteministeriet bekræftende til genmæle i retssagen mod Nordea Bank Danmark A/S, og ved Østre Landsrets dom af 5. december 2014 blev Skatteministeriet pålagt, at Nordea Bank Danmark A/S' skattepligtige indkomst for indkomstårene 2000 og 2001 skulle nedsættes.

Høringssvar:

 • Dansk Industri
 • Advokatrådet
 • Danmarks Rederiforening
 • FSR - Danske Revisorer
 •  

  Nye straffesager

  SKM2015.211.VLR Straffesag - momssvig - falske fakturaer - tilståelsessag

  Vedrører: Straffeloven § 171 og § 289. Momsloven § 81

  T var tiltalt for momssvig af særlig grov karakter for som indehaver af en virksomhed at have afgivet urigtige momsangivelser, idet han elektronisk den 29. marts 2012 angav et negativt momstilsvar på 668.408 kr., selvom momstilsvaret rettelig var 572 kr. Han havde derved unddraget for 667.836 kr. i moms. Endvidere var T tiltalt for dokumentfalsk ved den 27. april 2012 med forsæt til at skuffe i retsforhold at have brugt to falske fakturaer over for SKAT som bevis for betalt købsmoms.

  T tilstod. Det var en impulsiv handling, han ville se, om det gik.

  Byretten fandt bevist, at T havde forsæt til momssvig af særlig grov karakter og dokumentfalsk. T idømtes 6 måneders ubetinget fængsel samt en tillægsbøde på 650.000 kr. Der lagdes vægt på at T havde tilsigtet at opnå betydelig økonomisk vinding for sig selv.

  Landsretten stadfæstede byretsdommen.


  Indholdsfortegnelse 

  Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

  Journalnr: 14/3133728
  Genoptagelse af rettens kendelse
  Klageren har den 11. juni 2014 anmodet om genoptagelse af Landsskatterettens afgørelse af 25. februar 2010, j. nr. 06-0184451. Landsskatteretten nægter at genoptage kendelsen.
  Afsagt: 14-01-2015

  Journalnr: 14/3133979
  Genoptagelse af rettens kendelse
  Selskabet har den 11. juni 2014 anmodet Landsskatteretten om genoptagelse af Landsskatterettens afgørelse af 25. februar 2010, j. nr. 06-0184452. Landsskatteretten nægter at genoptage kendelsen.
  Afsagt: 14-01-2015

  Journalnr: 13/0107935
  Genoptagelse af skatteansættelsen
  SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2008. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage det omhandlede indkomstår.
  Afsagt: 27-01-2015

  Journalnr: 13/0127359
  Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
  SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal, offentliggjort i SKM 2011.810, med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
  Afsagt: 20-01-2015

  Journalnr: 14/0606434
  Anskaffelsessum for fast ejendom
  SKAT har nedsat anskaffelsessummen med 215.000 kr. vedrørende selskabs køb af en faste ejendom fra hovedanpartshaveren. Landsskatteretten ansætter værdien til det påståede.
  Afsagt: 09-02-2015

  Journalnr: 13/1789451
  Beskatning af erstatninger mm.
  Klagen vedrører beskatning af udbetalte erstatninger mm. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
  Afsagt: 22-01-2015

  Journalnr: 13/5624077
  Beskatning af indtægter fra salg af metalskrot
  Klagen vedrører beskatning af indtægter fra salg af metalskrot. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 15-12-2014

  Journalnr: 13/0025396
  Ejendomsavance
  Klagen vedrører opgørelse og beskatning af ejendomsavance. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 27-01-2015

  Journalnr: 14/0208222
  Fradrag for renteudgifter
  Klagen vedrører fradrag for renteudgifter til realkreditinstitutter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 20-01-2015

  Journalnr: 14/0387427
  Genoptagelse af skatteansættelsen
  Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstårene 2008 og 2009. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 28-01-2015

  Journalnr: 14/2440170
  Genoptagelse af skatteansættelsen
  Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 27-01-2015

  Journalnr: 13/0074360
  Genoptagelse af skatteansættelsen
  SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
  Afsagt: 22-01-2015

  Journalnr: 12/0273051
  Genoptagelse af skatteansættelsen
  SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2001, 2003, 2005, 2006, 2008 og 2009. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
  Afsagt: 29-01-2015

  Journalnr: 12/0273052
  Genoptagelse af skatteansættelsen
  SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2008 og 2009. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
  Afsagt: 29-01-2015

  Journalnr: 12/0273054
  Genoptagelse af skatteansættelsen
  SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2000-2006, 2008 og 2009. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
  Afsagt: 29-01-2015

  Journalnr: 12/0273229
  Genoptagelse af skatteansættelsen
  SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
  Afsagt: 29-01-2015

  Journalnr: 13/0074026
  Genoptagelse af skatteansættelsen
  SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
  Afsagt: 29-01-2015

  Journalnr: 13/0074027
  Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
  SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
  Afsagt: 27-01-2015

  Journalnr: 13/0074125
  Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
  SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal, offentliggjort i SKM 2011.810, med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på ændring af kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
  Afsagt: 29-01-2015

  Journalnr: 13/0074224
  Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
  SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal, offentliggjort i SKM 2011.810, med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på ændring af kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
  Afsagt: 28-01-2015

  Journalnr: 13/0074233
  Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
  SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal, offentliggjort i SKM 2011.810, med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på ændring af kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
  Afsagt: 10-02-2015

  Journalnr: 13/0074286
  Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
  SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal, offentliggjort i SKM 2011.810, med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på ændring af kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
  Afsagt: 10-02-2015

  Journalnr: 13/0074293
  Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
  SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal, offentliggjort i SKM 2011.810, med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på ændring af kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
  Afsagt: 10-02-2015

  Journalnr: 13/0074298
  Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
  SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal, offentliggjort i SKM 2011.810, med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på ændring af kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
  Afsagt: 28-01-2015

  Journalnr: 12/0272932
  Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
  SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
  Afsagt: 29-01-2015

  Journalnr: 12/0272964
  Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
  SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
  Afsagt: 27-01-2015

  Journalnr: 13/0074373
  Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
  SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelse som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
  Afsagt: 28-01-2015

  Journalnr: 13/0074392
  Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
  SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelse som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
  Afsagt: 27-01-2015

  Journalnr: 13/0074393
  Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
  SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelse som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
  Afsagt: 27-01-2015

  Journalnr: 13/0074546
  Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
  SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for indkomstårene 2000-2002, 2004 og 2006. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse vedrørende indkomstårene 2010 og 2011.
  Afsagt: 02-02-2015

  Journalnr: 13/0074650
  Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
  SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal, offentliggjort i SKM 2011.810, med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
  Afsagt: 29-01-2015

  Journalnr: 13/0074652
  Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
  SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal, offentliggjort i SKM 2011.810, med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
  Afsagt: 29-01-2015

  Journalnr: 13/0074654
  Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
  SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal, offentliggjort i SKM 2011.810, med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
  Afsagt: 29-01-2015

  Journalnr: 13/0095569
  Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
  SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal, offentliggjort i SKM 2011.810, med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
  Afsagt: 26-01-2015

  Journalnr: 13/0095693
  Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
  SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal, offentliggjort i SKM 2011.810, med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
  Afsagt: 26-01-2015

  Journalnr: 13/0095833
  Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
  SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal, offentliggjort i SKM 2011.810, med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
  Afsagt: 26-01-2015

  Journalnr: 13/0162729
  Genvundne afskrivninger mm
  Klagen vedrører beskatning af genvundne afskrivninger i K/S Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
  Afsagt: 15-12-2014

  Journalnr: 12/0236728
  Ikke beskattet løn mm.
  Klagen vedrører ikke-beskattet løn m.m. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
  Afsagt: 18-12-2014

  Journalnr: 12/0236737
  Ikke beskattet løn mm.
  Klagen vedrører ikke-beskattet løn m.m. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 18-12-2014

  Journalnr: 12/0259501
  Kildeskattelovens §§ 48 E-F
  SKAT har ikke godkendt, at klager kan blive omfattet af kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 16-12-2014

  Journalnr: 13/0067984
  Overskud af virksomhed
  Klagen vedrører opgørelse af overskud af virksomhed og fradrag for fremmed arbejde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 15-12-2014

  Journalnr: 14/0363437
  Overskud ved udlejning af ejendom
  Klagen vedrører beskatning af overskud ved udlejning af ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 26-01-2015

  Journalnr: 13/0151174
  Salgssum - ideel ejerandel K/S
  Sagen vedrører opgørelse af salgssum for ideel ejerandel af K/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 15-12-2014

  Journalnr: 13/0191418
  Skat af diverse indkomster samt skønsmæssig forhøjelse
  Klagen vedrører beskatning af diverse indkomster samt skønsmæssig forhøjelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 18-12-2014

  Journalnr: 13/6306366
  Skat af fri bil, ejendomsværdiskat mm.
  Klagen vedrører beskatning af fri bil, ejendomsværdiskat mm. Påstand om forældelse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
  Afsagt: 11-02-2015

  Journalnr: 13/0237047
  Skat af hævninger
  Klagen vedrører beskatning af hævninger fra selskabers konti. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 13-01-2015

  Journalnr: 14/1449775
  Skat af kost og logi samt befordringsfradrag
  Klagen vedrører skat af kost og logi samt befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 26-01-2015

  Journalnr: 14/1449915
  Skat af kost og logi samt befordringsfradrag
  Klagen vedrører skat af kost og logi samt befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 26-01-2015

  Journalnr: 13/0132718
  Tab på valutawap
  Sagen drejer sig om, hvorvidt klageren kan fratrække tab på valutaswap i sin indkomstopgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
  Afsagt: 15-12-2014

  Journalnr: 14/5212129
  Tonnagebeskatning
  Klagen vedrører opgørelse af den tonnagebeskattede indkomst i henhold til tonnageskattelovens regler. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
  Afsagt: 14-01-2015

  Journalnr: 14/5212154
  Tonnagebeskatning
  Klagen vedrører opgørelse af den tonnagebeskattede indkomst i henhold til tonnageskattelovens regler. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
  Afsagt: 14-01-2015

  Journalnr: 13/0159642
  Genoptagelse af skatteansættelsen
  SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2009. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
  Afsagt: 30-01-2015

   

  Nyt fra EU-domstolen

  Retsliste 30-03-2015 - 28-04-2015

  Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

  Den 16-04-2015 indstilling i C-66/14 Finanzamt Linz
  Fiskale bestemmelser

  Er artikel 107 TEUF (tidligere artikel 87 EF), sammenholdt med artikel 108, stk. 3, TEUF (tidligere artikel 88, stk. 3, EF), til hinder for en national foranstaltning, hvorefter der ved koncernbeskatning kan foretages afskrivning på goodwill – hvorved skatteberegningsgrundlaget og følgelig skattebyrden reduceres – ved erhvervelse af en indenlandsk kapitalandel, mens en sådan afskrivning på goodwill ikke er lovlig ved erhvervelse af en kapitalandel i andre indkomst- og selskabsskatteretlige situationer?

  Er artikel 49 TEUF (tidl. artikel 43 EF), sammenholdt med artikel 54 TEUF (tidl. artikel 48 EF), til hinder for retsforskrifter i en medlemsstat, hvorefter der ved koncernbeskatning kan foretages afskrivning på goodwill ved erhvervelse af en indenlandsk kapitalandel, mens der ved erhvervelse af en kapitalandel i et ikke-hjemmehørende selskab (især ved hjemsted i en anden EU-medlemsstat) ikke må foretages en sådan afskrivning på goodwill?

  Tidligere dokument: C-66/14 Finanzamt Linz - Dom
  Tidligere dokument: C-66/14 Finanzamt Linz - Ny sag
  Tidligere dokument: C-66/14 Finanzamt Linz - Indstilling

  Den 22-04-2015 dom i C-357/13 Drukarnia Multipress
  Fiskale bestemmelser

  Præjudiciel – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Polen) – fortolkning af artikel 2, stk. 1, litra b), og c), og artikel 9 i Rådets direktiv 2008/7/EF af 12. februar 2008 om kapitaltilførselsafgifter – national lovgivning, der pålægger kapitaltilførselsafgift på kapitalindskud i kommanditaktieselskaber – mulighed for at anse et sådant selskab for et kapitalselskab – afgiftsfritagelse for omstruktureringsdispositioner – en medlemsstats frihed til at opkræve kapitaltilførselsafgift af enheder, der tjener erhvervsformål, og som ikke anses for kapitalselskaber

  Tidligere dokument: C-357/13 Drukarnia Multipress - Ny sag
  Tidligere dokument: C-357/13 Drukarnia Multipress - Indstilling
  Tidligere dokument: C-357/13 Drukarnia Multipress - Dom

   

  Nyt fra EU

  Nyt fra Rådet

  Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

   

  Nyt fra Kommissionen

  IP/15/4675 - Taxation: Commission refers Greece to Court regarding the discriminatory tax exemption for primary residences

  IP/15/4674 - Taxation: Commission refers Greece to Court regarding the inheritance tax treatment of bequests to non-profit organisations

   

  Nyt fra Parlamentet

  Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet  

  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemsigtighed på skatteområdet til bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse  

  Europa-Parlamentets beslutning af 25. marts 2015 om årlig skattebetænkning (2014/2144(INI))  

   

  Nyt fra og om skat mv. i udlandet

  Klik her for at få vist nyhederne

  World Trade Organization (WTO)

  Vi gør opmærksom på, at ovenstående links alle er eksterne. TaxCon har intet ejerskab over disse og leverer alene linksene som en service til vores læsere. Dette betyder også at vi ikke har kontrol over de bragte links og derfor heller ikke kan indestå for at disse altid er aktive.

  Vi hører naturligvis meget gerne, hvis et bragt link bliver inaktivt.

  Bemærk også, at de udenlandske links ikke er sorterede i skat og moms/afgifter. Vi har valgt at bringe alle udenlandske links i begge nyhedsbreve som er service til vores læsere.


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

  Nyhedsbrev til virksomheder

  Indberetning til Pensionsstatistik for indkomståret 2014 - Ekstra testkørsel


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Folketinget

  Nye dokumenter vedrørende lovforslag

  L 124 Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven. (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe).

  Spørgsmål og svar

  Spm. 1

  Spm. om ministeren vil se på, om konstruktionsskibe, der bygger og vedligeholder havvindmøller, også kan indgå i L 124 om en udvidelse af tonnageskatteordningen, til skatteministeren

  Spm. 2

  Spm. om at udvide lovforslaget, således at fartøjer, der bygger og vedligeholder olieboreinstallationer, også kan komme med i tonnageskatteordningen, til skatteministeren

  L 167 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v.).

  Bilag

  Bilag 2

  Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

  Bilag 3

  Henvendelse af 29/3-15 fra FSR - danske revisorer

  L 173 Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love. (Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater, ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger, justering af gebyrskalaen for onlinekasino og væddemål, månedsafregning for onlinekasino og væddemål m.v.).

  Bilag

  Bilag 1

  Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren

  L 88 Forslag til lov om ændring af lov om kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber m.v.).

  Spørgsmål og svar

  Spm. 3

  Spm. om, hvorledes SKAT i dag kontrollerer, om et kommanditselskab med udenlandske deltagere i kraft af kommanditselskabets virksomhed medfører, at de udenlandske deltagere er begrænset skattepligtige til Danmark på grund af deltagelse i en virksomhed, der har fast driftssted i Danmark efter intern dansk ret, til skatteministeren

  Spm. 4

  Spm. om, hvordan SKAT i dag kontrollerer, at udenlandske deltagere i et dansk kommanditselskab, hvis virksomhed udgør et fast driftssted i Danmark, selvangiver den skattepligtige indkomst som begrænset skattepligt i det hele taget og opgør dette resultat korrekt, til skatteministeren

  Spm. 5

  Spm. om, hvor mange kommanditselskaber har udenlandske deltagere, til skatteministeren

  Spm. 6

  Spm. om at ministeren bekræfte, at der reelt kun er følgende typer af udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber: Personer, der tidligere har haft tilknytning til Danmark, f.eks. personer, der deltager i et dansk ejendoms K/S, Deltagere i danske K/S’er, der er led i en kapitalfondstruktur, Deltagere fra Rusland og Ukraine, der bruger det danske K/S til finansielle transaktioner og som ”gennemstrømningsselskab”, til skatteministeren

  Spm. 7

  Spm. om at bekræfte, at udenlandske deltagere, der tidligere har haft tilknytning til Danmark, f.eks. personer, der deltager i et dansk ejendoms K/S, allerede efter de nuværende regler er begrænset skattepligtige til Danmark efter intern dansk ret og evt. DBO, til skatteministeren

  Spm. 8

  Spm. om at bekræfte, at det i dag er meget vanskeligt at afgøre, om deltagelse i et dansk K/S som led i en kapitalfondsejet struktur (og dermed deltagernes ejerskab af K/S andele) statuerer fast driftssted efter intern dansk ret, til skatteministeren

  Spm. 9

  Spm. om at fremsende en oversigt over, i hvilket omfang Skatterådet har afgivet bindende svar om, hvorvidt deltagelse i et dansk K/S efter intern dansk ret medfører fast driftssted i Danmark, til skatteministeren

  Spm. 10

  Spm. om, hvornår der foreligger rapportering af SKATs undersøgelse af K/S’er o.l. med deltagelse af russiske og ukrainske deltagere, til skatteministeren

  Spm. 11

  Spm. om at oplyse de foreløbige resultater af SKATs undersøgelse af K/S’er o.l. med deltagelse af russiske og ukrainske deltagere, til skatteministeren

  Spm. 12

  Spm. om at bekræfte, at det er forbundet med betydelige vanskeligheder at afgøre, om der skal indeholdes udbytteskat ved udbytteudlodning fra danske selskaber, hvis ejeren af aktier (udbyttemodtageren) er et dansk K/S med udenlandske deltagere, til skatteministeren

  Spm. 13

  Spm. om at bekræfte, at det er forbundet med betydelige vanskeligheder at fastlægge eventuel ”beneficial owner” af udloddet udbytte, hvis ejeren af aktier (udbyttemodtageren) er et dansk K/S med udenlandske deltagere, til skatteministeren

  Spm. 14

  Spm. om at bekræfte, at en række af de vanskeligheder, der er for SKAT ved at fastlægge, om der er udenlandske deltagere i et dansk K/S, der er begrænset skattepligtig af resultatet i det danske K/S, vil være betydeligt mindre, hvis det som udgangspunkt gælder, at de pågældende deltagere er begrænset skattepligtige, til skatteministeren

  Almindelig del

  Spørgsmål og svar

  Spm. 502

  Spm. om en oversigt over, hvilke styrelser, råd og nævn m.v. som findes under Skatteministeriets ressort med angivelse af, hvor mange personer der er ...   Svar  

  Spm. 507

  Spm. om at oplyse navnene på de konsulenter/konsulentfirmaer, der i sin tid sagde ok til en igangsættelse af EFI, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 512

  MFU spm. om, hvor meget indkomstskatten vil stige for danskerne (beregnet på de gængse familietyper med børn samt pensionister og studerende), hvis en...   Svar  

  Spm. 513

  Spm. om at opdatere svarene på SAU (2013-14) alm. del - spørgsmål 369 og 370 med de senest tilgængelige oplysninger, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 515

  Spm. om at redegøre for reglerne for indekskontrakter, til finansministeren, kopi til skatteministeren  Svar  

  Spm. 516

  Spm. om kommentar til anonym henvendelse vedrørende indekskontrakter, til finansministeren, kopi til skatteministeren  Svar  

  Spm. 519

  Spm. om, hvor mange erhvervsdrivende, der har været påvirket af SKATs svigtende systemer, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 525

  Spm. om det begrænsede kendskab til HSBC, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 526

  Spm. om HSBC-dataene har været nævnt, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 527

  Spm. om, hvilke oplysninger vurderingen baseres på ift. kendskab til lækket fra HSBC, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 528

  Spm. om, hvor og hvem i systemet der har haft en ikke-konkret viden om listen, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 529

  Spm. om, hvordan det kan konkluderes at der ikke er nogen i Skat der har forholdt sig til databasens betydning, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 530

  Spm. om, hvori bestod den første henvendelse i HSBC-sagen fra pressen, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 531

  MFU spm. om problemer med www.skat.dk og regeringens ønske om øget digitalisering, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 532

  MFU spm. om, hvad ministeren påtænker at gøre for at nedbringe de meget lange ventetider i forbindelse med opkald til SKAT, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 533

  Spm. om ministeren vil redegøre for, hvordan reguleringer fordeler sig i op- og nedadgående retning for de enkelte år med henblik på beregning af prov...   Svar  

  Spm. 535

  Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 5/3-2015 fra Stærmose Industry vedrørende indbetaling af virksomhedsskat og rentesatser hos Skat, til...   Svar  

  Spm. 542

  Spm. om at give det bedst mulige skøn over den beregnede overnormale profit fordelt på brancher, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 543

  Spm. om man som blind borger kan ringe til SKAT og få hjælp og vejledning og høre, hvor meget man får tilbage i SKAT, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 551

  Spm. om virksomheder kan trække bidrag til partier og politikere fra i deres skatteregnskab, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 557

  Spm. om, hvorfor regeringen valgte at indføre omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, netværksudstyr mv. pr. 1. juli 2014, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 558

  Spm. om at be- eller afkræfte, at sagen vedrørende Swissleaks og muligheden for at få adgang til oplysninger om skatteborgere, der havde formue gemt v...   Svar  

  Spm. 559

  Spm. om, hvem i SKAT der behandlede de henvendelser om skatteyderes skattebetalinger i 2011 og 2013, der er omtalt i svaret på SAU alm. del – spørgsmå...   Svar  

  Spm. 560

  Spm. om man i de to sager fra 2011 og 2013 har overvejet at forhandle om en anden form for honorering af de tilbudte oplysninger, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 561

  Spm. om, hvor og hvordan behandles den sag, der er omtalt i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 459, hvor der er krævet anonymitet af den myndighed, de...   Svar  

  Spm. 562

  MFU spm. om problemer med manglende godkendelse af skattemæssigt fradrag for udgifter til drift af skov i de første år, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 563

  Spm. om talepapir fra samrådet den 24. marts 2015 om grundskyld, jf. samrådsspørgsmål S-W, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 567

  Spm. om ministeren har overvejet, at kontrol af chaufførers faktiske timeforbrug kunne ske ved tachografudskrifter, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 568

  MFU spm. om i forlængelse af svar på spm. 492 at oplyse, hvilke indsatsprojekter det handler om, og i hvilket omfang de har berørt ansvarssager mod be...   Svar  

  Spm. 569

  MFU spm. om der foreligger nogen optælling hos Skatteministeriet eller Kammeradvokaten af bestyrelsesansvarssager, som Kammeradvokaten har indledt på ...   Svar  

  Spm. 570

  Spm. om at bekræfte, at det er korrekt, at Engberg-udvalget specifikt har fået at vide, at det ikke skal gå ind og se på muligheden for at lægge grund...   Svar  

  Spm. 571

  MFU spm. om at tage initiativ til at lette nogle af de administrative byrder på udenlandske busoperatører, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 572

  Spm. om at oversende en redegørelse lig redegørelsen om HSBC-sagen, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 573

  MFU spm. om, hvor mange girokort på 100 kroner eller derunder SKAT har udsendt til borgere og virksomheder i perioden 2014-2015, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 574

  Spm. om talepapir fra samrådet den 26. marts 2015 om manglende indhentelse af oplysninger om personer, der har placeret skat i skattely, til skattemin...   Svar  

  Spm. 575

  MFU spm. om, i hvilket omfang SKAT's tilsyn med virksomheder er risikobaseret, til skatteministeren  Svar  

  Spm. 576

  MFU spm. om at redegøre for SKAT's uddannelse af sine kontrollanter, til skatteministeren  Svar  

  § 20-spørgsmål

  Spm. S 975

  Vil ministeren inden valget fremlægge en plan for alternativ finansiering af Togfonden DK, i lyset af at der er et lavere provenu fra omlægningen af n...

  Spm. S 981

  Mener ministeren, at det er i orden, at der ved manglende licensbetaling gøres udlæg i folks løn, selv om der er flere sager, hvor det har vist sig, a...

  Spm. S 982

  Mener ministeren, at det er rimeligt, at borgere gøres til kastebolde mellem DR og SKAT i sager, hvor de har gjort indsigelser imod en afgørelse om li...

  Spm. S 985

  Hvad er ministerens holdning til, at det i Arbejdstilsynets såkaldte RUT-tilsyn indgår i de interne retningslinjer at føre kontrol inde i borgeres pri...