SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 36

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder primært en række nyheder om aktuelle emner - bla. genindførelsen af håndværkerfradraget - og en stribe ikke-offentliggjorte afgørelser.

God fornøjelse med læsningen!

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Withholding obligation when paying non-Danish subcontractors
Spontaneous exchange of information between EU tax authorities
Midtvejssejr i "beneficial owner"-sagerne
Håndværkerfradrag – genindført
Vigtigheden af social sikring for forretningsrejsende medarbejdere er yderligere aktualiseret
Del af retssikkerhedspakke sendt i høring – Færre kontrolbeføjelser til SKAT
Genoptagelse af avancebeskatning af selvskabt knowhow
Genoptagelse af genbeskatning af udenlandske filialer
Styresignaler om sambeskatning
Sondringen mellem reklame og repræsentation er afgørende for fradragsretten
BoligJobordningen er genindført
Nye regler om beløbsgrænse på Skattekontoen
BoligJobordningen er genindført
Barselsudligning bidragsopkrævning i uge 34/2015 fra atp
RevisorPosten nr. 3 2015

Styresignaler
Rentekorrektionssatsen for 2015

Bindende svar
Aktier - pengetanksreglen - succession - fast ejendom
Sikkerhedsstillelse - Kaution - Virksomhedsskatteordningen
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, nedsættelse, ejendomsværdi
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, nedsættelse, ejendomsværdi
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, nedsættelse, ejendomsværdi

Afgørelser
Bindende svar om hvorvidt arbejds-pc er omfattet af skattepligt og fastsættelsen af den skattepligtige værdi

Domme
Lempelse af lønindkomst - DBO – ligningsloven § 33 A - 42 dages regel – tilknytning Danmark
Fri bil - virksomhedsordningen - rådighed - afmeldt i en periode - brugtmomsordningen
Skatteproces - søgsmål – e-mail sendt kort efter lukketid
Boafgift - passivpost - længstlevende ægtefælle

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20150831' AND [SkatteraadChanged] <= '20150906') OR ([LSRChanged] >= '20150831' AND [LSRChanged] <= '20150906') OR ([ByretChanged] >= '20150831' AND [ByretChanged] <= '20150906') OR ([LandsretChanged] >= '20150831' AND [LandsretChanged] <= '20150906') OR ([HojesteretChanged] >= '20150831' AND [HojesteretChanged] <= '20150906')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Withholding obligation when paying non-Danish subcontractors

Businesses operating in Denmark cannot avoid the obligation to withhold income taxes on remuneration paid to non-Danish consultants and other suppliers simply by claiming that these are independent contractors.

BDO

Spontaneous exchange of information between EU tax authorities

In an increased effort to combat tax fraud and tax evasion, the tax authorities in the EU are now obligated to spontaneously exchange information in certain situations.

Plesner

Midtvejssejr i "beneficial owner"-sagerne

I det såkaldte "beneficial owner"-sagskompleks har Skatteministeriet efter flere års skriftsveksling nu anerkendt, at de frem til 2008 gældende danske regler - hvorefter der blev opkrævet en højere skattesats på kildeskatter end den skattesats, der gjaldt for almindelig selskabsskat - er i strid med EF-traktatens ret til fri etablering.Plesner har en førende rolle i de verserende pilotsager, der nu er på vej til EU-Domstolen med henblik på Domstolens vurdering af sagernes mange øvrige EU-retlige spørgsmål.Siden 2009 har SKAT rejst et betydeligt antal krav mod danske selskaber, der har udbetalt udbytter eller renter til deres moderselskaber, der er hjemmehørende i andre EU-medlemsstater eller i stater, med hvilke Danmark har indgået dobbeltbeskatningsindkomst, uden at indeholde kildeskat i udbetalingerne.SKAT hævder, at de pågældende moderselskaber har fungeret som såkaldte "gennemstrømningsselskaber", og at de dermed ikke er de "retmæssige ejere" - på engelsk "beneficial owners" - af de omhandlede udbytter/renter. Dette har ifølge SKAT den konsekvens, at selskaberne ikke er berettiget til fritagelse for dansk kildeskat i henhold til den relevante dobbeltbeskatningsoverenskomst eller efter EU's moder-/datterselskabsdirektiv henholdsvis rente-/royaltydirektivet.Den første sag - den såkaldte ISS-sag, hvor kravet var på mere end 1 milliard kroner - blev endeligt afgjort af Østre landsret i 2012, hvor ISS, der var repræsenteret af Plesner, vandt sagen.De fleste øvrige sager verserer fortsat for de danske domstole, som har udtaget et antal pilotsager med henblik på forelæggelse af sagernes mange EU-retlige spørgsmål for EU-Domstolen.For så vidt angår rentekildeskatten, indebar den dagældende danske lovgivning, at der ved rentebetalinger til udenlandske selskaber, der var begrænset skattepligtige til Danmark heraf, skulle indeholdes kildeskat, og skattesatsen udgjorde 30%. Heroverfor stod den almindelige danske selskabsskattesats - altså den sats, som gjaldt i forhold til et dansk selskabs renteindtægter. Denne sats udgjorde i f.eks. 2007 25%.Plesner har fra sagernes begyndelse gjort gældende, at det er i strid med EF-traktatens bestemmelse om den frie etableringsret (artikel 43), når Danmark opkræver en højere skat på renter, der oppebæres af et selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, end den skat, som et dansk selskab betaler af renteindtægter.Skatteministeriet har heroverfor længe gjort gældende, at Danmark godt kan have forskellige skattesatser, eftersom de pågældende moderselskaber i de øvrige EU-medlemsstater ikke har krav på EU-retlig beskyttelse, når de ikke er de retmæssige ejere af de pågældende betalinger.I forbindelse med den - nu umiddelbart - forestående forelæggelse for EU-Domstolen af en række spørgsmål vedrørende sagernes EU-retlige forhold har Skatteministeriet imidlertid ændret holdning og er nu enig i, at lovgivningen er diskriminerende og dermed ikke i overensstemmelse med EU-retten.SKATs krav i de verserende renteskattesager vil derfor nu blive nedsat i overensstemmelse hermed.Skatteyderne afventer herefter EU-Domstolens stillingtagen til sagernes mange øvrige EU-retlige spørgsmål.For yderligere information kontakt advokat .

PwC

Håndværkerfradrag – genindført

Håndværkerfradraget er genindført for 2015 og har virkning fra den 1. januar 2015.

PwC

Vigtigheden af social sikring for forretningsrejsende medarbejdere er yderligere aktualiseret

Social sikring for forretningsrejsende medarbejdere i EU/EØS og Schweiz koordineres af en EU-forordning. Forordningen siger, at forretningsrejsende som udgangspunkt er omfattet af reglerne om social sikring i det land, hvor de arbejder. Dette skaber administrative og økonomiske konsekvenser for forretningsrejsende medarbejdere og virksomheder.

PwC

Del af retssikkerhedspakke sendt i høring – Færre kontrolbeføjelser til SKAT

Skatteministeren har den 17. august 2015 sendt det første lovforslag i de annoncerede retssikkerheds-pakker til høring. Heri afskaffes de kontrolbeføjelser, som SKAT fik i 2012. Skatteministeren har samti-dig annonceret, at der er nye regler på vej om genindførelse af selskabers adgang til at få omkostnings-godtgørelse samt nye regler om, at SKAT ikke kan indhente følsomme oplysninger fra teleselskaberne om deres kunders brug af mobiltelefon.

PwC

Genoptagelse af avancebeskatning af selvskabt knowhow

I anledning af en afgørelse fra Skatterådet har SKAT udsendt et styresignal, hvori der gives adgang til at fradrage visse forsøgs- og forskningsudgifter som anskaffelsessum, hvis der er sket afståelse af selvskabt knowhow.

PwC

Genoptagelse af genbeskatning af udenlandske filialer

SKAT har udsendt et styresignal, hvorefter der fra og med indkomståret 2003 kan ske genoptagelse af skatteansættelser, hvor der er sket fuld genbeskatning af underskud fra udenlandske filialer i forbindelse med koncerninterne overdragelser eller flytning af ledelsens sæde. Genoptagelsen skyldes, at de danske regler har udgjort en hindring for etableringsfriheden efter EU-retten, idet der ikke er sket en lignende beskatning ved overdragelse af danske filialer.

PwC

Styresignaler om sambeskatning

SKATs nye digitale system (DIAS) har rejst flere fortolkningsspørgsmål vedrørende sambeskatning, som SKAT hen over sommeren har taget stilling til i en række styresignaler. Indholdet af disse gennemgås kort.

PwC

Sondringen mellem reklame og repræsentation er afgørende for fradragsretten

Næsten alle virksomheder afholder arrangementer af mere eller mindre offentlig karakter for at erhverve, sikre og vedligeholde deres indkomst.

Redmark

BoligJobordningen er genindført

Folketinget har vedtaget at genindføre BoligJobordningen med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2015. Reglerne i 2015 er de samme, som vi har ken...

Revisionsinstituttet

Nye regler om beløbsgrænse på Skattekontoen

Folketinget har netop vedtaget lovforslag L 6 om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven.

Revisorgruppen Danmark

BoligJobordningen er genindført

Håndværkerfradraget er tilbage!

RSM plus

Barselsudligning bidragsopkrævning i uge 34/2015 fra atp

Den gamle ordning er fra og med 2014 udvidet til også at omfatte selvstændigt erhvervsdrivende og B-indkomst honorarmodtagere, som ikke har status som privat arbejdsgiver. Klik her for at læse hele nyheden

RSM plus

RevisorPosten nr. 3 2015

Læs om følgende i denne udgave af RevisorPosten: En god revisor er dyr, men tør man have en billig? Er der styr på virksomhedens forsikringer? Hvidvaskningsdirektivet – hvilke regler gælder? Iværksætterselskaber – de første erfaringer Kan virksomhedsordningen forsætte efter salg af virksomhed? Lønmodtager eller honorarmodtager? Ansæt en elev eller lærling – og få del i opsvinget Vi noterer at..... Klik her for at læse hele denne udgave af RevisorPosten. <

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Rentekorrektionssatsen for 2015

SKM2015.567.SKAT

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 9a. Lov nr. 992 af 16. september 2014, § 3, stk. 2

Rentekorrektionssatsen for 2015 er 4 pct.

 

Bindende svar: Aktier - pengetanksreglen - succession - fast ejendom

SKM2015.577.SR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 34

Spørger ønsker afkræftet, at et parkeringshus, som både udlejes på timebasis og via abonnement i længere tid, anses for en udlejningsejendom i henhold til ABL § 34, stk. 6. Det kan afkræftes i den konkrete sag.

 

Bindende svar: Sikkerhedsstillelse - Kaution - Virksomhedsskatteordningen

SKM2015.566.SR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 6

Skatterådet kunne bekræfte, at kaution for selskabers låneoptagelse ikke skulle anses for sikkerhedsstillelser efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, da der ved kautionen ikke blev stillet nogen kreditfacilitet til rådighed for spørger. Skatterådet kunne tilsvarende bekræfte, at en personlig hæftelse ved låneoptagelse mod sikkerhed i privat ejendom ikke anses for en sikkerhedsstillelse.

 

Bindende svar: Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, nedsættelse, ejendomsværdi

SKM2015.565.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3. Vurderingsloven § 6 og § 9

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2006 med henblik på at få ejendomsværdien nedsat.

 

Bindende svar: Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, nedsættelse, ejendomsværdi

SKM2015.563.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3. Vurderingsloven § 6 og § 9

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2006 med henblik på at få ejendomsværdien nedsat.

 

Bindende svar: Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, nedsættelse, ejendomsværdi

SKM2015.564.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3. Vurderingsloven § 6 og § 9

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2006 med henblik på at få ejendomsværdien nedsat.

 

Afgørelse: Bindende svar om hvorvidt arbejds-pc er omfattet af skattepligt og fastsættelsen af den skattepligtige værdi

SKM2015.568.LSR

Vedrører: Ligningsloven § 16, stk. 1, 1. pkt. og § 16 stk. 13. Statsskatteloven § 4, litra b

Sagen drejede sig om, hvorvidt en PC, der var stillet til rådighed af arbejdsgiveren til arbejdsmæssig brug, under de konkrete omstændigheder var omfattet af skattepligt og fastsættelse af den skattepligtige værdi.

 

Dom: Lempelse af lønindkomst - DBO – ligningsloven § 33 A - 42 dages regel – tilknytning Danmark

SKM2015.576.ØLR

Vedrører: DBO mellem Danmark og Tyskland artikel 4. DBO mellem Danmark og Holland artikel 4. Ligningsloven § 33 A

Landsretten fandt det efter bevisførelsen godtgjort, at en del af skatteyderens arbejde blev udført i Danmark, jf. ligningslovens § 33 A, stk. 1, 2. punktum, og i lande, hvis dobbeltbeskatningsoverenskomster havde tillagt Danmark beskatningsretten, jf. ligningslovens § 33 A, stk. 3, 1. punktum. Skatteyderen kunne derfor ikke få medhold i sin påstand om fuld lempelse, idet det var uden betydning, hvor få arbejdstimer i Danmark og udlandet, der havde været tale om.

Efter en samlet bedømmelse af skatteyderens tilknytning til henholdsvis Danmark og Tyskland fandt landsretten endvidere, at A ikke havde godtgjort, at han havde haft de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser til Tyskland, jf. artikel 4, stk. 2, a), i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland, hvorfor beskatningsretten tilkom Danmark, jf. artikel 15. Skatteyderen kunne derfor heller ikke få medhold i sin subsidiære påstand.

Landsretten ændrede dermed byrettens dom ( SKM2013.85.BR ) og gav Skatteministeriet fuldt medhold.

 

Dom: Fri bil - virksomhedsordningen - rådighed - afmeldt i en periode - brugtmomsordningen

SKM2015.575.BR

Vedrører: Ligningsloven § 16, stk. 4

Sagen handlede om, hvorvidt sagsøgeren opfyldte betingelserne for at anvende brugtmomsordningen, havde ret til fradrag for indgående moms vedrørende købet af en Land Rover, samt om en række udgifter afholdt i virksomhedsordningen skulle anses for privat hævet. Herudover handlede sagen om, hvorvidt sagsøgeren for indkomståret 2010 var skattepligtig af værdi af fri bil vedrørende den pågældende Land Rover, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, jf. virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3.

Under sagens forberedelse fremkom nye oplysninger, hvoraf fremgik, at Land Roveren havde været afmeldt i motorkøretøjsregistret og således afregistreret i perioden fra 1. juni til 30. november 2010. Skatteministeriet anerkendte på den baggrund, at sagsøgeren havde dokumenteret, at Landrover i denne periode ikke havde stået til rådighed, og at sagsøgeren derfor ikke skulle beskattes af rådighed over fri bil for den periode, hvor bilen havde været afregistreret. Sagsøgeren frafaldt herefter sine øvrige påstande i sagen, og fastholdt udelukkende - i overensstemmelse med Skatteministeriet - at der ikke skulle ske beskatning af rådighed over fri bil for den periode, hvor bilen havde været afregistreret.

Der blev således afsagt dom i overensstemmelse med sagsøgerens reviderede påstand.

 

Dom: Skatteproces - søgsmål – e-mail sendt kort efter lukketid

SKM2015.574.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 48, stk. 3

Sagen vedrørte, hvorvidt der skulle realitetsbehandling eller om sagen skulle afvises.

Retten modtog original stævning den 3. september 2014. Sagsøgeren havde dagen før sendt en e-mail med kopi af stævningen, denne e-mail var først sendt efter rettens kontortids ophør.

Da den landsskatterets afgørelse, der ønskedes indbragt var blevet afsagt d. 2. juni 2014, modtog retten stævningen mere end 3 måneder efter, at afgørelsen var truffet. Indbringelsesfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, 1. pkt. var således overskredet.

Retten afviste derfor sagen.

 

Dom: Boafgift - passivpost - længstlevende ægtefælle

SKM2015.573.HR

Vedrører: Latent, skattetilsvar, fællesbo, arvebeholdning

Sagen angik, om en passivpost til udligning af et skattekrav vedrørende nogle anparter, der blev udtaget af den længstlevende ægtefælle, kunne fradrages i den arv, der tilfaldt de afgiftspligtige arvinger, eller om passivposten skulle fratrækkes ved opgørelsen af værdien af de afgiftsfrie aktiver, som den længstlevende ægtefælle udtog.

Højesteret udtalte, at der efter boafgiftslovens § 13 a, stk. 1, skal beregnes en passivpost til udligning af et eventuelt fremtidigt skattetilsvar, hvis den længstlevende ægtefælle indtræder i dødsboets skattemæssige stilling i forhold til et aktiv, hvortil der er knyttet et sådant skattetilsvar. Det gælder, uanset om aktivet tilhørte den afdøde (1. punktum) eller den længstlevende ægtefælle (3. punktum). Efter § 13 a, stk. 1, 2. punktum, skal passivposten fratrækkes "ved opgørelsen af den afgiftspligtige arvebeholdning".

Videre udtalte Højesteret, at efter forarbejderne til § 13 a, stk. 1, 3. punktum, skal passivposten vedrørende aktiver, der tilhører den længstlevende før, under og efter skiftet, fratrækkes ved opgørelsen af fællesboet og ved opgørelsen af værdien af de aktiver, som ægtefællen modtager til fyldestgørelse af sit krav mod boet. Der er hverken efter ordlyden af § 13 a, stk. 1, 1. og 2. punktum, eller forarbejderne hertil grundlag for at antage, at der er tilsigtet en anden beregningsmåde for aktiver, der tilhørte afdøde. Ved at fratrække passivposten ved opgørelsen af fællesboet som anført, indgår passivposten "ved opgørelsen af den afgiftspligtige arvebeholdning", idet en større del af boet derved overgår til den efterlevende ægtefælle, og dermed bliver den samlede boafgift alt andet lige mindre, idet ægtefællen, som er afgiftsfri, arver en større del.

Endelig udtalte Højesteret, at den beregningsmetode, som dødsboet påberåbte sig, ikke er i overensstemmelse med § 13 a, stk. 1, 1. punktum, idet passivposten skal tjene til "udligning af skattetilsvaret" ved fastlæggelsen af beregningsgrundlaget for de boafgift, der skal betales. Når afdødes fire børn ikke fik udlagt aktiver med et latent skattekrav, er der ikke i forhold til dem noget skattetilsvar at udligne.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens kendelse, hvorved SKAT fik medhold i sin påstand. Byretten var nået til det modsatte resultat.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/0805711
Aktieindkomst eller personlig indkomst
SKAT har for så vidt angår indkomståret 2007 på baggrund af klagerens genoptagelsesanmodning af 16. august 2013 forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med 480.861 kr. vedrørende gevinster ved udnyttelse af Microsoft Stock Options. Beløbet er beskattet som personlig indkomst. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse således, at beløbet beskattes som aktieindkomst.
Afsagt: 05-08-2015

Journalnr: 14/2219922
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2008. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-07-2015

Journalnr: 11/0297902
Beskatning af udlodning
Klagen vedrører spørgsmål om udlodning fra ApS. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-08-2015

Journalnr: 11/0297901
Bskatning af modtagne aconto beløb
Klagen vedrører spørgsmål om beskatning af selskabs modtagne acontobeløb. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-08-2015

Journalnr: 13/6302667
Diverse fradrag
Klagen vedrører nedsættelse af diverse fradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-06-2015

Journalnr: 13/5789989
Etableringskontomidler
Skatteankenævnet har ikke givet klageren medhold i, at denne havde dispensationsadgang til at kunne anvende hævede etableringskontomidler i et senere indkomstår end 2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-08-2015

Journalnr: 13/5785791
Fradrag for tab på debitorer
Klagen vedrører enkeltmandsvirksomheds fradrag for tab på debitorer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2015

Journalnr: 12/0273259
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 20-07-2015

Journalnr: 13/0074065
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelse som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelsen for det omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 20-07-2015

Journalnr: 13/0074070
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelse som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelsen for det omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 11-08-2015

Journalnr: 13/0074129
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 20-07-2015

Journalnr: 13/0074139
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 20-07-2015

Journalnr: 13/0074165
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 20-07-2015

Journalnr: 13/0074175
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 20-07-2015

Journalnr: 13/0074190
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 20-07-2015

Journalnr: 13/0074194
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 20-07-2015

Journalnr: 13/0074242
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 12-08-2015

Journalnr: 13/0074331
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 20-07-2015

Journalnr: 13/0074386
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet, opsparet overskud og hævning af opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast, opsparet overskud og hævninger m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 20-07-2015

Journalnr: 13/0074503
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2001, 2003-2006 og 2008. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 20-07-2015

Journalnr: 13/0074556
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 20-07-2015

Journalnr: 13/0074593
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 20-07-2015

Journalnr: 13/0074595
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 20-07-2015

Journalnr: 13/0083640
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 20-07-2015

Journalnr: 13/0083809
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 20-07-2015

Journalnr: 13/0083859
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 20-07-2015

Journalnr: 13/0091248
Genoptagelse af skatteansættelsen
Skatteankenævnet har afslået, at pålægge SKAT at genoptage klagerens ansættelse med henblik på at ændre et selvangivelsesvalg. Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse. Repræsentanten har anmodet om adgang til at udtale sig ved et retsmøde. I henhold til skatteforvaltningslovens § 44, stk. 3, kan retten undlade at imødekomme en sådan begæring, hvor denne fremgangsmåde efter forholdene må anses for overflødig. Under henvisning til denne bestemmelse har Landsskatteretten ikke imødekommet begæringen om retsmøde, idet sagen må anses for tilstrækkeligt oplyst på det foreliggende grundlag.
Afsagt: 21-07-2015

Journalnr: 13/0187256
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har afvist klagerens anmodning om at foretage skattemæssige afskrivninger på de af selskabet ejede bygninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen, dog med en ændret begrundelse.
Afsagt: 18-08-2015

Journalnr: 12/0191541
Overskud af udenlandsk virksomhed
SKAT har ansat et overskud af udenlandsk virksomhed på 184.800 kr. Landsskatteretten finder, at klagerens skattepligtige virksomhedsoverskud skal ansættes med udgangspunkt i regnskabsresultatet på 37.987,12 ZL, jf. et polsk virksomhedsregnskab for 2010. Det overlades til SKAT at foretage den nærmere talmæssige opgørelse, herunder omregning af virksomhedsresultatet til danske kroner, samt skatteberegning under hensyntagen til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen.
Afsagt: 13-08-2015

Journalnr: 14/1260409
Seniornedslag
Klageren er ikke anset for berettiget til seniornedslag som følge af for høj gennemsnitsindkomst de år, hvor klageren var henholdsvis 57 år, 58 år og 59 år. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2015

Journalnr: 13/6626863
Seniornedslag
Sagen vedrører, om betingelserne for skattenedslag for seniorer for indkomståret 2011 er opfyldt, herunder om løntilgodehavende skal medregnes ved opgørelsen af seniorindkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-08-2015

Journalnr: 12/0225243
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-08-2015

Journalnr: 14/0033331
Skatteankenævnets afvisning af klage
Klagen vedrører skatteankenævnets afvisning af klage. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-08-2015

Journalnr: 14/0234480
Underskud ved deltagelse i K/S
Klagen vedrører nægtede fradrag for underskud ved deltagelse i K/S samt fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-06-2015

Journalnr: 14/0236454
Underskud ved deltagelse i K/S
Klagen vedrører nægtede fradrag for underskud ved deltagelse i K/S samt fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-06-2015

Journalnr: 14/0236480
Underskud ved deltagelse i K/S
Klagen vedrører nægtede fradrag for underskud ved deltagelse i K/S samt fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-06-2015

Journalnr: 14/0236505
Underskud ved deltagelse i K/S
Klagen vedrører nægtede fradrag for underskud ved deltagelse i K/S samt fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-06-2015

Journalnr: 14/0236528
Underskud ved deltagelse i K/S
Klagen vedrører nægtede fradrag for underskud ved deltagelse i K/S samt fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-06-2015

Journalnr: 14/0236546
Underskud ved deltagelse i K/S
Klagen vedrører nægtede fradrag for underskud ved deltagelse i K/S samt fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-06-2015

Journalnr: 14/0236560
Underskud ved deltagelse i K/S
Klagen vedrører nægtede fradrag for underskud ved deltagelse i K/S samt fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-06-2015

Journalnr: 13/0477761
Virksomhedsindkomst
SKAT har ikke nedsat virksomhedsindkomsten med 471.374 kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-07-2015

 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

Svar på spørgsmål E-004373/15  

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Liechtenstein om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger  

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Liechtenstein om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger  

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

VIGTIGT - Implementering af nye ejerstatuskoder i eKapitals værdipapirsystemer pr. 1. januar 2016 berostilles


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven)  

Bekendtgørelse af lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v.  

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om BoligJobordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig  

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 26

Henvendelse af 26/8-15 fra Betina Rosenkjær, Svendborg vedrørende beskatning af søfolk/børnebidrag

Bilag 27

Orienteringsbrev (restanceredegørelserne for 1. og 2. kvartal 2015 integreres i samlet redegørelse)

Spørgsmål og svar

Spm. 8

MFU spm. om Datatilsynets afgørelse i den såkaldte CSC-sag, til skatteministeren  Svar  

Spm. 30

Spm. om, hvornår man i Skatteministeriet første gang blev gjort opmærksom på fejl i kontrollen med udbetalingerne i sagen om uretmæssig udbetaling af ...   Svar  

Spm. 33

Spm. om, hvor mange årsværk der siden 2005 har været i den/de afdeling(er), der skulle kontrollere tilbagebetaling af udbytter, til skatteministeren  Svar  

Spm. 34

Spm. om der har været ministerforelæggelser af spørgsmål om tilbagebetaling af udbytter siden 2005, til skatteministeren  Svar  

Spm. 36

Spm. om ministeren vil sikre, at danske bankers og andre finansielle aktørers medvirken og eventuelle medansvar i dette snyd med refusion af udbyttesk...   Svar  

Spm. 37

Spm. om redegørelse for udviklingen i antallet af sager og beløbenes omfang vedrørende udbetaling af indeholdt udbytteskat de seneste 10 år, til skatt...   Svar  

Spm. 38

Spm. om redegørelse for SKATs praksis i forhold til behandlingen af ansøgninger om refusion af udbytteskat, til skatteministeren  Svar  

Spm. 39

Spm. om redegørelse for hvorledes kontrollen med udbetaling af indeholdt udbytteskat rent praktisk er foregået i årene 2008-2015, til skatteministeren  Svar  

Spm. 40

Spm. om oversendelse af de i offentligheden omtalte rapporter fra SKAT Intern Revision fra henholdsvis 2010 og 2013, til skatteministeren  Svar  

Spm. 41

Spm. om at redegøre for myndighedernes indsats i første halvår af 2015 herunder antallet af kontroller og resultatet heraf samt om planerne for den st...   Svar  

Spm. 42

Spm. om at bekræfte, at hvis en borger har købt realisationsbeskattede aktier, der skifter status til aktier, hvor der årligt skal indberettes ikke-re...   Svar  

Spm. 43

Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 3. september 2015 om samrådsspørgsmål D (Retssikkerhedspakke 1), til skatteministeren  Svar  

Spm. 44

Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 3. september 2015 om samrådsspørgsmål E, F, G, H og K (Refusion af udbytteskat), til skatteministeren  Svar  

Spm. 45

Spm. om bemærkningerne til udkast til lovforslag om "Retssikkerhedspakke I" om skiltning på byggepladser, bygger på konkrete henvendelser fra branchen...   Svar  

Spm. 46

Spm. om, hvorfor lovændringen i efteråret 2012 (L 67) ikke medførte den fornødne ekstra kontrol med refusion af udbytteskat, til skatteministeren  Svar  

Spm. 47

Spm. om, i hvilket omfang betyder EU-regler og dobbeltbeskatningsaftaler, at udenlandsk placerede aktionærer kan slippe billigere i udbyttebeskatning ...   Svar  

Spm. 48

Spm. om, hvilken klimamæssig gevinst (om nogen), den gældende boligjobordning har haft i de respektive år, den har været gældende (inklusiv 2015), til...   Svar  

Spm. 49

Spm. om, hvilken klimaeffekt regeringen forventer, at boligjobordningen vil have i henholdsvis 2016 og 2017, til skatteministeren  Svar  

Spm. 50

Spm. om der eksisterer andre programmer/tilskudsordninger for eksempelvis energieffektiviseringer, der ville kunne yde tilskud til energirenoveringer,...   Svar  

Spm. 51

Spm. om at beskrive, hvordan SKATs kontrol af aktiviteter på privat grund foregår i praksis efter gældende regler, og hvordan kontrollen i praksis vil...   Svar  

Spm. 52

Spm. om at oplyse, om der i årene 2010-13 løbende har været foretaget stikprøvekontroller i sager om refusion af udbytteskat, til skatteministeren  Svar  

Spm. 53

Spm. om at oplyse, hvad opgaven for SKATs enhed "Regnskab 2" bestod i, inden enheden blev nedlagt, til skatteministeren  Svar  

Spm. 54

Spm. om at oplyse, hvor opgaven med behandling af sager om anmodning om refusion af udbytteskat blev placeret, da SKATs enhed "Regnskab 2" blev nedlag...   Svar  

Spm. 55

Spm. om at redegøre for, hvad ministerens definition af social dumping er, til skatteministeren  Svar  

Spm. 56

Spm. om at oversende kommissoriet for den igangsatte undersøgelse vedr. svindel med refusion af udbytteskat, til skatteministeren  Svar  

Spm. 57

Spm. om at redegøre for, i hvilket omfang og i hvilken forbindelse der fra og med strukturreformen i 2005 er sket nedskæringer af stillinger i SKAT, t...   Svar  

Spm. 59

Spm. om redegøre for, hvilke initiativer ministeren har iværksat og forventer at iværksætte for at minimere svindel med udbytteskat, til skatteministe...   Svar  

Spm. 60

Spm. om at oversende kommissoriet for den undersøgelse, som SKAT Intern Revision udfører vedrørende svindel med refusion af udbytteskat, til skattemin...   Svar  

Spm. 61

Spm. om undersøgelsen, som SKAT Intern Revision udfører vedrørende svindel med refusion af udbytteskat, også vil beskrive, hvilke ministre og centrale...   Svar  

Spm. 62

Spm. om at oplyse, hvor store beløb SKAT er gået glip af, fordi it-systemet EFI har fungeret så dårligt, at danskernes gæld ikke er blevet inddrevet, ...   Svar  

Spm. 63

Spm. om at bekræfte oplysningerne, om at store dele af it-systemet EFI nu droppes, jf. artiklen ”Skatte-skandale: Bøder for milliarder droppet”, til s...   Svar  

Spm. 64

Spm. om ministeren vil genansætte personale i SKAT til at løse de aktuelle problemer med it-systemet EFI, til skatteministeren  Svar  

Spm. 65

Spm. om, hvad Skatteministeriets seneste samlede skøn over tabte restancer er i årene 2005-2015 som følge af problemerne med it-systemet EFI, til skat...   Svar  

Spm. 66

Spm. om ministeren er enig i, at problemerne med it-systemet EFI skyldes den forcerede indførsel af et nyt it-system i forbindelse med Strukturreforme...   Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 114

Mener ministeren, at det er rimeligt at beskatte fiktive gevinster på aktier, hvor der reelt er lidt et tab?

Spm. S 118

Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at Falck ikke længere kan deltage i kulturelle og sociale begivenheder, da køretøjer alene må anvendes ve...