SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 49

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder en meget spændende bindende forhåndsbesked fra SKAT om Virksomhedsordningen, sikkerhedsstillelse og hævning (SKM2015.745.SR). Det fremgår heraf, at Skatterådet siger at der ikke lovhjemmel til de såkaldte "Dummebøder". Dummebøden skal passere hæverækkefølgen. Skatterådet skriver i afgørelsen: "Det fremgår klart af lovforarbejderne til virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, at lovgivers udtrykkelige intention har været, at konsekvensen af, at virksomhedens aktiver stilles til sikkerhed for privat gæld, skal være, at der sker beskatning af et beløb uden om hæverækkefølgen i virksomhedsskattelovens § 5. Skatterådet nærer imidlertid betænkelighed ved at lægge afgørende vægt på lovgivers intention. Efter Skatterådets opfattelse er ordlyden af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6 ikke tilstrækkelig klar til at udgøre en selvstændig beskatningshjemmel. Skatterådet finder således, at den mest naturlige forståelse af ordlyden af lovens § 10, stk. 6, er, at de deri nævnte overførsler skal anses for foretaget i overensstemmelse med virksomhedsskattelovens § 5." Sådan en vigtig afgørelse burde straks være fulgt op af et styresignal.

God fornøjelse med læsningen!

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Julegaver til kunder og andre forretningsforbindelser
Selskaber har også forlænget selvangivelsesfrist for 2015
Nu bliver aktieaflønning igen mere interessant
Formueskattekursen genindføres alligevel ikke
Regeringen har annonceret bedre vilkår for erhvervslivet og generationsskifter
Gode skatteråd inden nytår
Forældrekøb - Hvordan med skatten?
Høring over udkast til styresignal om, at et selskabs indkomstår kun kan omfatte 1. april én gang
FACIT december 2015
Negative renter

Styresignaler
Værdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 2016

Bindende svar
Struktureret obligation, fast og løbende rente
Ophør som partner i ventureselskab, carried interest, ligningslovens § 16 I
Virksomhedsordningen, sikkerhedsstillelse og hævning
Fradrag for formueforvaltningsomkostninger

Afgørelser
Spørgsmål om hvorvidt udbetalinger fra pensionskasser skal indgå i beregningen af udligningsskat
Afgørelse om, hvorvidt der foreligger fuld skattepligt til Danmark.

Domme
Virksomhedsordningen - overførsel til privat - aftalt fordeling ved køb - skønsmæssig værdi ved overførsel
Maskeret udlodning - forlænget ligningsfrist - ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - reaktionsfrist - nyt anbringende
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - internt stianlæg - begrundelsesmangel - ugyldighed
Omkostningsgodtgørelse - fastsættelse af honorar - byrets anvendelse af nye bevisligheder

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20151130' AND [SkatteraadChanged] <= '20151206') OR ([LSRChanged] >= '20151130' AND [LSRChanged] <= '20151206') OR ([ByretChanged] >= '20151130' AND [ByretChanged] <= '20151206') OR ([LandsretChanged] >= '20151130' AND [LandsretChanged] <= '20151206') OR ([HojesteretChanged] >= '20151130' AND [HojesteretChanged] <= '20151206')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Julegaver til kunder og andre forretningsforbindelser

Mange virksomheder giver stadig julegaver til udvalgte kunder og forretningsforbindelser. Ofte af ikke ubetydelig værdi. Vi giver her en oversigt over de skatte- og momsregler, der gælder for den slags.

BDO

Selskaber har også forlænget selvangivelsesfrist for 2015

Sidste år blev selvangivelsesfristen for selskaber midlertidigt forlænget på grund af overgangen til en digitaliseret selvangivelse og etableringen af et underskudsregister. Udskydelsen gælder også for indkomståret 2015.

BDO

Nu bliver aktieaflønning igen mere interessant

Folketingets blå blok er blevet enige om at genindføre skattefrihed for individuelle medarbejderaktier med virkning fra næste år. Det præcise indhold af reglerne offentliggøres først til foråret.

BDO

Formueskattekursen genindføres alligevel ikke

For at få finanslovsaftalen i hus måtte regeringen opgive sit ønske om at genindføre formueskattekursen. Til gengæld sænkes gave- og arveafgiften, men kun ved overdragelse af erhvervsvirksomheder.

DELACOUR

Regeringen har annonceret bedre vilkår for erhvervslivet og generationsskifter

Regeringen vil indføre succession til erhvervsdrivende fonde og sænker derudover gave- og arveafgiften i forbindelse med generationsskifte.

EY

Gode skatteråd inden nytår

Inden vi fejrer nytår, er der en række valg/muligheder, som er værd at have fokus på. Sidste bankdag er 30. december 2015.

EY

Forældrekøb - Hvordan med skatten?

Der er mange overvejelser at gøre, når forældrekøb er i tankerne. Skal dit barn være ejer eller lejer, og hvad hvis lejligheden skal deles med andre?

FSR - danske revisorer

Høring over udkast til styresignal om, at et selskabs indkomstår kun kan omfatte 1. april én gang

Det er FSRs opfattelse, at SKATs udkast til styresignal er udtryk for en nyfortolkning, der helt grundlæggende bryder med tidligere praksis på området, da der eksisterer en fast praksis for, at det har været muligt at lade et nystiftet selskabs første indkomstår indeholde 1. april to gange

FSR skal derfor pointere, at SKATs fortolkning er i konflikt med egen praksis, og vil medføre, at et nystiftet selskab (udenfor en koncern, jf. stk. 5) ikke kan opnå et indkomstår på op til 18 måneder, selvom dette er hjelmet direkte i selskabsskattelovens § 4, stk. 2, 1. pkt.

Det vil derfor være langt mere korrekt, at gennemføre en lovændring med sædvanlig høring mv. Endvidere finder FSR det ikke retssikkerhedsmæssigt forsvarligt på administrativ vis at omgå gældende lovgivning, særligt ikke når det direkte skyldes programmeringsmæssige hensyn ift. DIAS-løsningen.

FSR – danske revisorer skal på denne baggrund opfordre SKAT til at genoverveje udkast til styresignal.

Revisorgruppen Danmark

FACIT december 2015

Det er af de små, de store bliver til!

SEGES

Negative renter

Hvad med skatten, når renten er negativ?

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Værdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 2016

SKM2015.739.SKAT

Vedrører: Statsskatteloven § 4

SKAT har fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, vand og varmesamt bilforhandleres private anvendelse af biler.

 

Bindende svar: Struktureret obligation, fast og løbende rente

SKM2015.749.SR

Vedrører: Kursgevinstloven § 29, stk. 3. Statsskatteloven § 4

Skatterådet kunne bekræfte, at en obligation, hvis indfrielseskurs og afkast afhænger af udviklingen i tilbagebetalingen af de bagvedliggende lån samt det finansielle udredningsarbejde, skal anses for at være en struktureret obligation omfattet af kursgevinstlovens § 29, stk. 3

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at den del af kuponrenten, som er afhængig af Euribor-renten, ikke kan anerkendes som værende en rente skatteretligt, men i stedet en kursgevinst. Den garanterede rentedel kunne anerkendes som en rente i skatteretlig forstand

 

Bindende svar: Ophør som partner i ventureselskab, carried interest, ligningslovens § 16 I

SKM2015.748.SR

Vedrører: Ligningsloven § 16 I. Aktieavancebeskatningsloven § 17 A

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger ophører med at være omfattet af ligningslovens § 16 I, når vedkommende ikke længere er partner i en kapital- og venturefond.

 

Bindende svar: Virksomhedsordningen, sikkerhedsstillelse og hævning

SKM2015.745.SR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 6

Skatterådet forholdt sig til diverse spørgsmål om virksomhedsordningens anvendelse på sikkerhedsstillelser, kassekreditter og til, at en overførsel i form af en sikkerhedsstillelse skal anses for foretaget i overensstemmelse med virksomhedsskattelovens § 5

 

Bindende svar: Fradrag for formueforvaltningsomkostninger

SKM2015.743.SR

Vedrører: Pensionsafkastbeskatningsloven § 9, stk. 2

Et investeringsrådgivningsselskab ønskede at udøve porteføljerådgivning og service for en række pensionskunder, hvis formue var placeret på pensionsdepot i et pengeinstitut. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at omkostninger som en pensionskunde havde i forbindelse med aftaler med selskabet var fradragsberettiget som en formueforvaltningsomkostning i PAL-beskatningsgrundlaget efter PAL § 9, stk. 2. Hjemmel Pensionsafkastbeskatningsloven § 9, stk. 2

 

Afgørelse: Spørgsmål om hvorvidt udbetalinger fra pensionskasser skal indgå i beregningen af udligningsskat

SKM2015.752.LSR

Vedrører: Personskatteloven § 5 og § 7 a. Statsskatteloven § 4

En læge oppebar en invalidepension fra sin pensionskasse. Efter at han var nået folkepensionsalderen overgik pensionen til at være en alderspension, der skulle indgå i grundlaget for beregning af udligningsskat.

 

Afgørelse: Afgørelse om, hvorvidt der foreligger fuld skattepligt til Danmark.

SKM2015.750.LSR

Vedrører: Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1

En skatteyder, der af arbejdsmæssige årsager opholdt sig i udlandet i ca. et år, ansås fortsat for fuldt skattepligtig til Danmark. Han havde tidligere i en længere periode ligeledes arbejdet i udlandet, men havde under det seneste udlandsophold opretholdt sin bolig her i landet, hvor hustruen også boede. Det seneste arbejdsophold måtte anses at være af midlertidig karakter.

 

Dom: Virksomhedsordningen - overførsel til privat - aftalt fordeling ved køb - skønsmæssig værdi ved overførsel

SKM2015.747.ØLR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 5. Ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk. 5. Afskrivningsloven § 45

Sagen angik, om der var grundlag for at tilsidesætte SKATs skøn vedrørende handelsværdien af en hovedbygning, der indgik som en del af en landbrugsejendom, i forbindelse med, at ejeren i begyndelsen af 2009 overførte hovedbygningen fra virksomhedsordningen til privatøkonomien.

SKAT havde ved skønnet taget udgangspunkt i den aftalte fordeling af købesummen for den samlede landbrugsejendom i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 5, og afskrivningslovens § 45, som blev foretaget i forbindelse med appellantens erhvervelse af ejendommen i december 2007. Ved fordelingen blev kr. 4 mio. af købesummen henført til hovedbygningen.

Landsretten bemærkede, at ejendomshandelen blev indgået mellem to uafhængige parter med modsatrettede interesser, at fordelingen af købesummen ikke efterfølgende var blevet anfægtet, og at appellanten også anvendte fordelingen af købesummen i forbindelse afskrivningerne på de øvrige driftsbygninger. Landsretten fandt, at den aftalte pris derfor var udtryk for hovedbygningens handelsværdi i december 2007, og at ansættelsen af handelsværdien i begyndelsen af 2009 skulle ske med udgangspunkt i denne pris. Landsretten bemærkede videre, at SKAT i forbindelse med skønsudøvelsen havde taget højde for et generelt prisfald i perioden 2007-2009.

Appellanten havde ikke ved henvisning til skønserklæringen for landsretten eller på anden måde godtgjort, at der var grundlag for at tilsidesætte det af SKAT udøvede skøn over overførselsværdien i begyndelsen af 2009.

Vedrørende det nye syn og skøn for Østre Landsret bemærkede landsretten, at dette i det væsentligste blev foretaget på baggrund af appellantens oplysninger om hovedbygningens tilstand i begyndelsen af 2009, hvilke var bestridt af Skatteministeriet, og at det fremgik af skønserklæringen og skønsmandens forklaring, at skønnet var forbundet med en ikke uvæsentlig usikkerhed.

Landsretten stadfæstede herefter byretten dom ( SKM2014.392.BR ), hvormed Skatteministeriet blev frifundet.

 

Dom: Maskeret udlodning - forlænget ligningsfrist - ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - reaktionsfrist - nyt anbringende

SKM2015.744.BR

Vedrører: Ligningsloven § 16 A. Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 5, § 27, stk. 1, nr. 5 og stk. 2 samt § 48, stk. 1

Sagsøgeren var eneanpartshaver i et selskab, som havde afholdt udgifter til ombygning af hendes private ejendom. SKAT foretog ordinær genoptagelse af indkomståret 2007 og ekstraordinær genoptagelse af indkomstårene 2004-2006, jf. SFL § 27, stk. 1, nr. 5, og beskattede sagsøgeren af maskeret udbytte.

9 dage før hovedforhandlingen - og efter indlevering af påstandsdokument - gjorde Skatteministeriet som et nyt anbringende gældende, at der for indkomstårene 2005-2006 var tale om ordinær genoptagelse efter den forlængede ligningsfrist i SFL § 26, stk. 5. Sagsøgeren protesterede imod fremsættelsen af det nye anbringende. Retten bemærkede, at ministeriets nye anbringende ikke kunne afskæres i medfør af SFL § 48, og tillod anbringendet fremsat, idet sagsøgerens advokat havde haft tilstrækkelig mulighed for at forberede sig og varetage sagsøgerens interesser uden udsættelse af hovedforhandlingen, jf. retsplejelovens § 358, stk. 6, nr. 2. Retten fandt, at selskabets afholdelse af sagsøgerens private byggeudgifter var udtryk for kontrollerede transaktioner, og at den forlængede ligningsfrist i SFL § 26, stk. 5, derfor fandt anvendelse. Ændringen af sagsøgerens skatteansættelser for indkomstårene 2005-2006 var derfor foretaget rettidigt.

For så vidt angår indkomståret 2004 bemærkede retten, at sagsøgeren havde overladt kontrollen af selskabet til sin ægtefælle uden kontrol, og at hun ikke selvangav nogen udbytteværdi af de private udgifter, selskabet havde afholdt, hvorfor hun havde handlet groft uagtsomt. 6-måneders fristen i SFL § 27, stk. 2, løb først fra afslutningen af politiets efterforskning, herunder gennemførelse af afhøringer af sagsøgeren og hendes ægtefælle.

Det var endvidere ikke godtgjort, at SKATs forhøjelser var materielt forkerte. Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - internt stianlæg - begrundelsesmangel - ugyldighed

SKM2015.742.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 (dagældende). Forvaltningsloven § 22 og § 24 stk. 1

Sagen drejede sig dels om, hvorvidt Landsskatterettens afgørelser var ugyldige som følge af begrundelsesmangler, dels om hvorvidt boligselskabet var berettiget til yderligere fradrag i grundværdien efter vurderingslovens dagældende § 17.

For så vidt angår spørgsmålet om ugyldighed fandt Retten, at Landsskatterettens begrundelse ikke var mangelfuld, og lagde her vægt på, at man ud fra Landsskatterettens afgørelser med fornøden klarhed kunne identificere, hvilke stier Landsskatteretten havde godkendt som fradragsberettigede. Retten fandt derfor, at afgørelserne opfyldte begrundelseskravet i forvaltningslovens § 22 og § 24, stk. 1.

Boligselskabet fik heller ikke medhold i, at boligselskabet var berettiget til yderligere fradrag i grundværdien for det interne stianlæg. Retten fandt, at der ikke var påvist det fornødne sikre grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens vurdering, og lagde her vægt på, at der ikke forelå nærmere oplysninger om de omtvistede stiers mulige værdiforøgende betydning af grundværdien. Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Omkostningsgodtgørelse - fastsættelse af honorar - byrets anvendelse af nye bevisligheder

SKM2015.738.ØLR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 52, stk. 2 og § 57, stk. 3

Byretssagen vedrørte et spørgsmål om, hvorvidt SKAT og Skatteankestyrelsen havde lagt vægt på usaglige hensyn, da de fastsatte omkostningsgodtgørelsen for bistand ydet af appellanten i forbindelse med en skattesag for Landsskatteretten. Byretten fandt, at dette ikke var tilfældet, hvorfor Skatteministeriet blev frifundet. I byretsdommens præmisser fremgik det, at byretten havde overvejet reglerne om indenretlig omkostningsfastsættelse, men at disse ikke var sammenlignelige med reglerne om omkostningsfastsættelse i skattesager.

For landsretten havde appellanten nedlagt påstand om hjemvisning til fornyet behandling ved byretten med den begrundelse, at byretten havde lagt vægt på bevisligheder, som ikke var påberåbt af sagens parter.

Landsretten lagde til grund, at byretten ikke havde lagt vægt på nye beviseligheder, idet byretten havde anført, at reglerne om indenretlig omkostningsfastsættelse ikke var sammenlignelige med reglerne i skatteforvaltningsloven, og at byretten endvidere ikke havde nævnt reglerne om indenretlig omkostningsfastsættelse i sin begrundelse for afgørelsen. Landsretten fandt på denne baggrund, at appellanten ikke havde godtgjort, at byretten i sin afgørelse havde lagt vægt på nyt faktum i sagen, hvorfor dommen ikke af denne grund var behæftet med fejl, der kunne begrunde ophævelse og hjemvisning.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Nye straffesager

SKM2015.746.HR Straffesag - momssvig - stråmand - direktør - momskarussel

Vedrører: Straffeloven § 289. Momsloven § 81

T var tiltalt for som direktør i et selskab for perioden 1. april 2011 - 31. september 2011 at have undladt at angive størrelsen af selskabets udgående og indgående moms, for perioden 1. oktober 2011 - 31. december 2011 at have afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med selskabets momsangivelser og for perioden 1. januar 2012 - 31. marts 2012 at have undladt at angive størrelsen af selskabets udgående og indgående moms.

Han havde derved unddraget for 5.433.065 kr. i moms i alt. Selskabet handlede med elektronisk udstyr.

T påstod frifindelse.

Byretten frifandt T. Selvom T blev registreret som direktør, var det ikke ham der stod for driften, som hovedsagelig blev varetaget af en anden. T havde således intet at gøre med selskabets handler, og det var heller ikke ham, der havde foretaget momsangivelserne.

Landsretten fandt T skyldig i momssvig af særlig grov karakter. T kunne ikke have været helt uvidende om det passerede, men havde accepteret risikoen for, at selskabet blev drevet med ham som direktør, uden at reglerne om afregning af moms blev fulgt. Selskabet var blevet oprettet med T som direktør, T var i banken og fik en bankkonto, han kunne disponere over og selskabet fik hjemmeadresse hos ham. T holdt sig ikke helt ude af selskabet, men stillede spørgsmål og fik forelagt enkelte udenlandske fakturaer, ligesom T talte med et par leverandører. T idømtes fængsel i 1 år og 6 måneder, som blev gjort betinget under henvisning til T's beskedne rolle i selskabet og til, at T ikke aktivt har medvirket i gerningsindholdet. T blev tillige idømt en tillægsbøde på 5.425.000 kr. og skulle betale erstatning til SKAT på 5.433.065 kr.

Højesteret kunne ikke efterprøve den konkret foretagne bevisførelse vedrørende skyldsspørgsmålet, men fandt at landsretten havde anvendt forsætsbegrebet korrekt, og at bevismaterialet kan begrunde, at der foreligger forsæt.

T idømtes fængsel i 1 år og 8 måneder (fællesstraf sammen med en betinget straf for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer). Heraf blev 1 år og 2 måneder gjort betinget. T blev endvidere idømt en tillægsbøde på 2.700.000 kr. og skulle betale erstatning til SKAT som i landsretten.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/6431687
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2000-2003. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-11-2015

Journalnr: 13/5734602
Anvendelse af virksomhedsordningen mm
SKAT har ikke imødekommet anmodning om beskatning efter virksomhedsordningen i år 2011 og 2012 og afledte konsekvenser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-11-2015

Journalnr: 14/0301088
Befordringsfradrag
Klagen vedrører nedsættelse af befordringsfradrag. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 22-10-2015

Journalnr: 13/0090041
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører forhøjelse af indkomsten med værdien af fri bil, private udgifter afholdt af arbejdsgiver og udbetalt løn til børn. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 28-10-2015

Journalnr: 13/5061965
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter til finansieringsselskaber. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-10-2015

Journalnr: 14/0037103
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og afledte konsekvenser. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 06-11-2015

Journalnr: 12/0272373
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 03-11-2015

Journalnr: 12/0191774
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 1991. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-11-2015

Journalnr: 13/0090028
Indberetning til indkomstregistret
SKAT har pålagt ApS at ændre virksomhedens indberetninger til Indkomstregisteret for 2012. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse for så vidt angår punkterne omhandlende løn til hovedanpartshaverens børn og stadfæstes for så vidt angår de øvrige punkter.
Afsagt: 28-10-2015

Journalnr: 13/0238263
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-11-2015

Journalnr: 13/0241643
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-11-2015

Journalnr: 14/3305351
Maskeret udlodning
SKAT har forhøjet klagerens indkomst med 130.830 kr. som følge af maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-11-2015

Journalnr: 14/0447473
Opgørelse af overskud
Klagen vedrører opgørelse af overskud i revisorvirksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 02-11-2015

Journalnr: 13/0210465
Opgørelse af overskud
Klagen vedrører opgørelse af overskud i revisorvirksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 02-11-2015

Journalnr: 14/0027205
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 02-11-2015

Journalnr: 14/3417818
Skat af fri bolig
Klagen vedrører skat af delvis fri bolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-11-2015

Journalnr: 11/0303578
Skat af fri bolig
Klagen vedrører de dagældende bestemmelser i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 6, ligningslovens § 16A, stk. 9, og ligningslovens § 16, stk. 9. SKAT har forhøjet klagerens indkomst med 200.000 kr. vedrørende udbytte i form af fri bolig. Landsskatteretten nedsætter klagerens indkomst med det forhøjede beløb, 200.000 kr.
Afsagt: 22-10-2015

Journalnr: 13/0066443
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af delvis fri bolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-11-2015

Journalnr: 12/0235068
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører, om klageren er fuldt skattepligtig til Danmark i indkomstårene 2007, 2008 og 2009. Landsskatteretten finder, at klageren ikke i indkomstårene 2007, 2008 og 2009 er fuldt skattepligtig til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1, men alene begrænset skattepligtig til Danmark i henhold til bestemmelserne i kildeskattelovens § 2.
Afsagt: 26-10-2015

 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Taxation trends in the EU: the 2015 report is online

 

Nyt fra Parlamentet

om nedsættelse af et særligt udvalg om skatteaftaler og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning og fastsættelse af dets sagsområder, medlemstal og funktionsperiode

Særligt Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål II, oprettelse godkendt

Åbning af samlingen: Tyrkiet og skatteafgørelser

om nedsættelse af et særligt udvalg om skatteaftaler og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning og fastsættelse af dets sagsområder, medlemstal og funktionsperiode

Europa-Parlamentets afgørelse af 2. december 2015 om nedsættelse af et særligt udvalg om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning (TAXE 2) og fastsættelse af dets sagsområder, medlemstal og funktionsperiode (2015/3005(RSO))  

 

Høringsportalen

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017)
Oprettelsesdato: 02-12-2015
Høringsfrist: 04-01-2015

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 46 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven. (Indførelse af land-for-land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 7

Spm. om det er korrekt, at informationer svarende til dem, der skal oplyses i de årlige land til land-rapporteringer, i dag er frit tilgængelige i CVR-registeret for virksomheder, der kun opererer i Danmark, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvorfor der er begrænsninger for, hvilke formål skattemyndighederne må bruge oplysningerne i de årlige land til land-rapporteringer til, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om det er korrekt, at lovforslaget forudsætter gensidighed, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvorfor man ikke for de selskaber, der skal udarbejde de årlige land til land-rapporteringer, har anvendt samme størrelseskriterium, som fremgår af § 7 i årsregnskabsloven for store virksomheder, til skatteministeren

L 56 Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love. (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til indhentelse og registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor mange gange statsministeren skal overnatte på Marienborg for, at det udløser skattebetaling efter henholdsvis de gældende regler og efter de i lovforslaget foreslåede regler, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvordan det defineres, om statsministeren ”ikke tager bopæl på Marienborg”, jf. lovforslagets afsnit 3.6.2, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvordan defineres ”lejlighedsvise private ophold og overnatning i sydfløjen i tilknytning til repræsentative eller øvrige arbejdsrelaterede aktiviteter”, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om man kan indrette nye regler således, at det gøres helt klart, at skattefritagelsen kun gælder overnatninger i forbindelse med klart definerede repræsentative aktiviteter, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvor mange gange henholdsvis den afgåede som den nuværende statsminister har overnattet på Marienborg i indeværende år, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om ændringen af reglerne vil betyde, at statsministeren fritages for skat, hvis statsministeren frem til lovforslagets vedtagelse har overnattet på Marienborg, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om lovforslaget på nogen måde betyder udvidelse af adgangen til eller udveksling af personoplysninger fra køretøjsregisteret, til skatteministeren

L 56 A Forslag til lov om ændring af momsloven og forskelligeandre love. (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.)

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor mange gange statsministeren skal overnatte på Marienborg for, at det udløser skattebetaling efter henholdsvis de gældende regler og efter de i lovforslaget foreslåede regler, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvordan det defineres, om statsministeren ”ikke tager bopæl på Marienborg”, jf. lovforslagets afsnit 3.6.2, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvordan defineres ”lejlighedsvise private ophold og overnatning i sydfløjen i tilknytning til repræsentative eller øvrige arbejdsrelaterede aktiviteter”, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om man kan indrette nye regler således, at det gøres helt klart, at skattefritagelsen kun gælder overnatninger i forbindelse med klart definerede repræsentative aktiviteter, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvor mange gange henholdsvis den afgåede som den nuværende statsminister har overnattet på Marienborg i indeværende år, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om ændringen af reglerne vil betyde, at statsministeren fritages for skat, hvis statsministeren frem til lovforslagets vedtagelse har overnattet på Marienborg, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om lovforslaget på nogen måde betyder udvidelse af adgangen til eller udveksling af personoplysninger fra køretøjsregisteret, til skatteministeren

L 64 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til udfærdigelse af et ændringsforslag om at forhøje det særlige brofradrag for passage af Storebæltsforbindelsen i offentlig transport med minimum den samme procentvise forhøjelse som den foreslåede forhøjelse for passage af Storebæltsforbindelsen i bil, til skatteministeren

L 71 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. og fusionsskatteloven. (Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v.).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 30/11-15 fra Frivilligrådet vedrørende foretræde

Bilag 5

Henvendelse af 3/12-15 fra ISOBRO Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation

Bilag 6

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/11-15 fra Frivilligrådet, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/12-15 fra ISOBRO Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, til skatteministeren

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om de negative konsekvenser, som lovforslaget vil få for aktiviteter inden for forskning, uddannelse, byggeri, kunst og kultur, miljø, klima, sundhed og sociale formål, til skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om den kritik, der siden fremsættelsen af lovforslaget har lydt fra en række fonde, om provenuberegningerne af lovforslagets elementer, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 57

Samlenotat (inkl. dagsordenspunkt 4) for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) den 8. december 2015, som er relevante for Folketingets Skatteudvalg

Bilag 60

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017) samt resumé

Bilag 62

Samlenotat (inkl. dagsordenspunkt 11 og 12) for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) den 8. december 2015, som er relevante for Folketingets Skatteudvalg

Spørgsmål og svar

Spm. 41

MFU spm. om SKATs administration af udbytteskat og refusion af udbytteskat, til skatteministeren  Svar  

Spm. 42

MFU spm. om at angive provenuet fra den proportionale aktieindkomstskat fra 2005 til 2015, til skatteministeren  Svar  

Spm. 43

MFU spm. om at skønne over, hvor stor en andel af bruttoindtægterne fra den danske kildeskat på udbytter fra danske aktier og investeringsforeningsbev...  Svar  

Spm. 78

Spm. om at vurdere de provenumæssige effekter af Investeringsfondsbranchens konkrete forslag til ændringer af skattelovgivningen, til skatteministeren  Svar  

Spm. 79

Spm. om at vurdere den beskæftigelsesmæssige effekt af Investeringsfondsbranchens konkrete forslag til ændringer af skattelovgivningen, til skattemini...  Svar  

Spm. 96

Spm. om, i forlængelse af svar på SAU alm. del - spørgsmål 150, at vurdere, hvor stor en procentdel af henholdsvis håndværkere, folkeskolelærere og sy...  Svar  

Spm. 117

Spm. om at redegøre for de punkter på dagsordenen for ECOFIN-rådsmødet den 8. december 2015, til finansministeren, kopi til skatteministeren  Svar  

Spm. 132

Spm. om, i hvilket omfang ministeren oplever, at det har skabt problemer for selvstændigt erhvervsdrivende, som før i tiden kunne flytte honorarindtæg...  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 353

Mener ministeren, at det er rimeligt, at Danmark skævvrides mere økonomisk, og at borgerne i kommuner som Haderslev, Kolding, Tønder, Aabenraa og Sønd...