SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 12

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. udkast til styringssignal om genoptagelse af ansættelser som følge af forkert beregnet beskæftigelsesfradrag for 2004 - 2012. Fejlen vedrører personer, der har indbetalt til gruppelivsordning og sundhedsforsikring, som ikke er medregnet i beregningsgrundlaget for beskæftigelsesfradraget. Desuden er der kommet udkat til styringssignal til fastlæggelse af praksis vedrørende muligheden for at succedere i ikke fratrukne, faktisk afholdte istandsættelsesudgifter til en fredet bygning. De afholdte udgifter anses som et aktiv omfattet af succession.

God læselyst.

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Asia-Pacific Tax Bulletin: 1 - 2015
Snart frist for frivillig acontoskat
Nye regler om exitbeskatning, rentefradragsbegrænsning og udbytte
Bulletin for International Taxation: 3 - 2015
Kan man få fradrag for negative renter?
Deadline for indsendelse af gaveskema er flyttet til 31. marts
Genbeskatning af udenlandske underskud – nyt styresignal giver mulighed for genoptagelse
Flere firmabiler til rådighed
FACIT marts 2015

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal til fastlæggelse af praksis vedrørende muligheden for at succedere i ikke fratrukne, faktisk afholdte istandsættelsesudgifter til en fredet bygning. De afholdte udgifter anses som et aktiv omfattet af succession
Udkast til styresignal - Genoptagelse af ansættelser som følge af forkert beregnet beskæftigelsesfradrag for 2004 - 2012

Bindende svar
Kildeskat af udbytter og likvidationsudlodninger
Faglig sammenslutnings udlån til medlemmer

Domme
Skatteproces - fristoverskridelse - for sent indgivet stævning

Nyt fra domstol.dk

Nyt fra EU-Domstolen
1 ny sag

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Skatteverket, Sverige
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
World Trade Organization (WTO)

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20150316' AND [SkatteraadChanged] <= '20150322') OR ([LSRChanged] >= '20150316' AND [LSRChanged] <= '20150322') OR ([ByretChanged] >= '20150316' AND [ByretChanged] <= '20150322') OR ([LandsretChanged] >= '20150316' AND [LandsretChanged] <= '20150322') OR ([HojesteretChanged] >= '20150316' AND [HojesteretChanged] <= '20150322')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

Asia-Pacific Tax Bulletin (APTB)

Asia-Pacific Tax Bulletin: 1 - 2015

I denne udgave:

 • LETTER FROM THE EDITOR
 • Carbon Emissions and Other Environmental Issues in Asia-Pacific: Recent Developments in Environmental Taxes as an Economic Instrument
 • Designing A Tax Amnesty - One Size Does Not Fit All
 • Enforcement or Cooperation: An Analysis of the Compliance Psychology of Taxpayers
 • Casenote - Decision on Application of Non-Discrimination Article under India’s Treaty with Japan
 • DEVELOPMENTS

BDO

Snart frist for frivillig acontoskat

Den 20. marts er sidste frist for at indberette og indbetale første rate af frivillig acontoskat i 2015.

Bech-Bruun

Nye regler om exitbeskatning, rentefradragsbegrænsning og udbytte

Harmonisering af reglerne for exitbeskatning og en ændring af reglerne om rentefradragsbegrænsning af selskaber. Det er nogle af de virkninger, som en lovændring, der blev vedtaget i Folketinget den 26. februar 2015, medfører.

Bulletin for International Taxation (BIT)

Bulletin for International Taxation: 3 - 2015

I denne udgave:

 • Report on the Tenth Session of the United Nations Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters
 • Treaty Shopping and Limitation on Benefits Articles in the Context of the OECD Base Erosion and Profit Shifting Project
 • The Role of the UN Model in Peru’s Tax Treaties
 • Tax Policy Trends in Africa - Commentary on the Major Tax Developments in 2013 and 2014
 • Tax Amnesties as a Transitional Bridge to Automatic Exchange of Information
 • Hybrid Debt and Hybrid Equity Instruments and the Interest Limitation Rules in South Africa
 • German Federal Tax Court Again Questions Constitutionality of Treaty Override
 • The Implementation of the “Authorised OECD Approach” under German Law and Its Relation to Tax Treaties Already in Force - Can the “Authorised OECD Approach” Be Applied Retrospectively

PwC

Kan man få fradrag for negative renter?

Bankerne har på det seneste luftet muligheden for, at kunderne skal betale renter for at have et indestående på en bankkonto. Det har i den forbindelse været uklart, hvorledes negative renter ville blive betragtet rent skattemæssigt.

PwC

Deadline for indsendelse af gaveskema er flyttet til 31. marts

Er I godkendt efter LL § 8A? Husk at deadline for at indsende gaveskema fra i år er flyttet til den 31. marts.

PwC

Genbeskatning af udenlandske underskud – nyt styresignal giver mulighed for genoptagelse

Reglerne om ”fuld genbeskatning” af udenlandske underskud er blevet underkendt af EU-domstolen, og SKAT har netop udsendt høringsudkast til styresignal vedrørende underskud fra udenlandske faste driftssteder. Selskaber, der er blevet ”fuldt genbeskattet”, kan have ret til genoptagelse og nedsættelse af den skattepligtige indkomst.

Redmark

Flere firmabiler til rådighed

Ved en sag ved byretten i Odense, blev spørgsmålet om rådighedsbeskatning af en hovedanpartshaver, der havde flere biler til disposition på samme tid,...

Revisorgruppen Danmark

FACIT marts 2015

Hvad du ønsker, skal du få ...

I forårsudgaven af FACIT kan du læse om:

 • Ny udbudslov
 • Revisors erklæringer
 • Investeringsselskaber
 • Familiegenerationsskifte

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal til fastlæggelse af praksis vedrørende muligheden for at succedere i ikke fratrukne, faktisk afholdte istandsættelsesudgifter til en fredet bygning. De afholdte udgifter anses som et aktiv omfattet af succession

14-4988742

Landsskatteretten traf den 19. september 2014 afgørelse i SKM2014.819.LSR, hvorefter et selskab ved skattefri virksomhedsomdannelse kan succedere i ikke fratrukne, faktisk afholdte udgifter til istandsættelse opgjort efter ligningslovens § 15 K, stk. 3, da udgifterne anses som et aktiv omfattet af successionen. I styresignalet redegøres for praksis efter Landsskatterettens kendelse.

 

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal - Genoptagelse af ansættelser som følge af forkert beregnet beskæftigelsesfradrag for 2004 - 2012

14-2639298

Genoptagelse af visse skatteansættelser som følge af forkert beregnet beskæftigelsesfradrag

 

Bindende svar: Kildeskat af udbytter og likvidationsudlodninger

SKM2015.206.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra c. Ligningsloven § 16 A

Selskab G ejer 100 % af kapitalen i Selskab H. Dette selskab er stiftet den xx-dato, og driver virksomhed inden for x-branche og gennem ejerskab af andre selskaber. Selskaberne indgår i koncernen under Selskab A Ltd., der er hjemmehørende på Jersey. Skatterådet afviser at svare på, at der ikke vil være dansk udbytteskattepligt for modtageren ved udlodningen af det under "den påtænkte disposition" beskrevne likvidationsprovenu, hvis det udloddes i det kalenderår, hvor Selskab G endeligt opløses. Ligeledes afvises det, at svare på, at der ikke vil være dansk udbytteskattepligt for modtageren ved udlodning af det under "den påtænkte disposition" beskrevne udbytte.

 

Bindende svar: Faglig sammenslutnings udlån til medlemmer

SKM2015.203.SR

Vedrører: Ligningsloven § 2 og § 13

Skatterådet bekræfter, at spørger kan benytte referencerenten ved udlån til medlemmer efter lov om finansiel virksomhed § 213, stk. 2. Endvidere bekræfter Skatterådet, at spørgers nedsættelse af forbundskontingentet for deres medlemmer medfører, at fradraget efter LL § 13 nedsættes til det faktisk betalte kontingent, dog maksimalt 6.000 kr. Herudover bekræfter Skatterådet, at LL § 13 medfører, at spørgers medlemmer kan fratrække ekstraopkrævet og betalt kontingent i det omfang dette sammen med det almindelige kontingent ikke overstiger 6.000 kr. årligt, jf. LL § 13, stk. 1, 2. pkt., og der sker indberetning heraf, jf. ligningslovens § 13, stk. 2.

Slutteligt bekræfter Skatterådet, at spørgers udlån til medlemmer kan betragtes som fordringer omfattet af kursgevinstloven og derfor skal behandles herefter.

 

Dom: Skatteproces - fristoverskridelse - for sent indgivet stævning

SKM2015.202.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 48, stk. 3

Skatteankenævnet havde ved afgørelse af 12. marts 2014 stadfæstet SKATs ekstraordinære genoptagelse og ansættelse af sagsøgerens skattepligtige indkomst i indkomstårene 2006 og 2007. Skatteankenævnets afgørelse blev sendt til sagsøgeren den 17. marts 2014. Sagsøgeren indbragte sagen for domstolene ved stævning dateret den 16. juni 2014. Retten udtalte, at ifølge skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, kan Skatteankenævnets afgørelse ikke indbringes for domstolene senere end 3 måneder efter, at afgørelsen er truffet. Det var derfor uden betydning, at afgørelsen først blev sendt til sagsøgeren ved brev af 17. marts 2014. Herefter afviste retten sagen.

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 23-03-2015 - 21-04-2015

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 16-04-2015 indstilling i C-66/14 Finanzamt Linz
Fiskale bestemmelser

Er artikel 107 TEUF (tidligere artikel 87 EF), sammenholdt med artikel 108, stk. 3, TEUF (tidligere artikel 88, stk. 3, EF), til hinder for en national foranstaltning, hvorefter der ved koncernbeskatning kan foretages afskrivning på goodwill – hvorved skatteberegningsgrundlaget og følgelig skattebyrden reduceres – ved erhvervelse af en indenlandsk kapitalandel, mens en sådan afskrivning på goodwill ikke er lovlig ved erhvervelse af en kapitalandel i andre indkomst- og selskabsskatteretlige situationer?

Er artikel 49 TEUF (tidl. artikel 43 EF), sammenholdt med artikel 54 TEUF (tidl. artikel 48 EF), til hinder for retsforskrifter i en medlemsstat, hvorefter der ved koncernbeskatning kan foretages afskrivning på goodwill ved erhvervelse af en indenlandsk kapitalandel, mens der ved erhvervelse af en kapitalandel i et ikke-hjemmehørende selskab (især ved hjemsted i en anden EU-medlemsstat) ikke må foretages en sådan afskrivning på goodwill?

Tidligere dokument: C-66/14 Finanzamt Linz - Dom
Tidligere dokument: C-66/14 Finanzamt Linz - Ny sag
Tidligere dokument: C-66/14 Finanzamt Linz - Indstilling

 

Nye sager for domstolen

C-18/15 Brisal

Er artikel 56 TEUF til hinder for en national skattelovgivning, hvorved bestemmes, at finansielle institutioner, der ikke er hjemmehørende i Portugal, er skattepligtige for de renteindtægter, som er oppebåret på dette territorium, ved indeholdelse af en endelig kildeskat med en fast sats på 20% (eller en lavere sats, såfremt der foreligger en dobbeltbeskatningsoverenskomst), der finder anvendelse på bruttoindtægterne – uden at der kan foretages fradrag for erhvervsudgifter, der er direkte for...


Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om arbejdet i det fælles EU-forum for interne afregningspriser for perioden juli 2012 til januar 2014 – Rådets konklusioner

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets direktiv 2003/48/EF

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemsigtighed på skatteområdet til bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse

 

Nyt fra Kommissionen

Combatting corporate tax avoidance: Commission presents Tax Transparency Package

State of play of administrative cooperation in the field of direct tax

Fighting tax evasion: Commission concludes negotiations with Switzerland on landmark tax transparency agreement

 

Nyt fra og om skat mv. i udlandet

Klik her for at få vist nyhederne

World Trade Organization (WTO)

Vi gør opmærksom på, at ovenstående links alle er eksterne. TaxCon har intet ejerskab over disse og leverer alene linksene som en service til vores læsere. Dette betyder også at vi ikke har kontrol over de bragte links og derfor heller ikke kan indestå for at disse altid er aktive.

Vi hører naturligvis meget gerne, hvis et bragt link bliver inaktivt.

Bemærk også, at de udenlandske links ikke er sorterede i skat og moms/afgifter. Vi har valgt at bringe alle udenlandske links i begge nyhedsbreve som er service til vores læsere.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Bindende svar

Skattefri fusion

Finansiel kontrakt om en ”rentekorridor”, tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed.

Domme

Ekstraordinær genoptagelse - ejendomsvurdering - grundværdi

Rapport

Årsrapport 2014

Blanket

04.003 - Den udvidede selvangivelse

Pressenyhed

SKAT retter forkert beregnet beskæftigelsesfradrag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 124 Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven. (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren vil se på, om konstruktionsskibe, der bygger og vedligeholder havvindmøller, også kan indgå i L 124 om en udvidelse af tonnageskatteordningen, til skatteministeren

L 167 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 88 Forslag til lov om ændring af lov om kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om, hvorledes SKAT i dag kontrollerer, om et kommanditselskab med udenlandske deltagere i kraft af kommanditselskabets virksomhed medfører, at de udenlandske deltagere er begrænset skattepligtige til Danmark på grund af deltagelse i en virksomhed, der har fast driftssted i Danmark efter intern dansk ret, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvordan SKAT i dag kontrollerer, at udenlandske deltagere i et dansk kommanditselskab, hvis virksomhed udgør et fast driftssted i Danmark, selvangiver den skattepligtige indkomst som begrænset skattepligt i det hele taget og opgør dette resultat korrekt, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvor mange kommanditselskaber har udenlandske deltagere, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at ministeren bekræfte, at der reelt kun er følgende typer af udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber: Personer, der tidligere har haft tilknytning til Danmark, f.eks. personer, der deltager i et dansk ejendoms K/S, Deltagere i danske K/S’er, der er led i en kapitalfondstruktur, Deltagere fra Rusland og Ukraine, der bruger det danske K/S til finansielle transaktioner og som ”gennemstrømningsselskab”, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at bekræfte, at udenlandske deltagere, der tidligere har haft tilknytning til Danmark, f.eks. personer, der deltager i et dansk ejendoms K/S, allerede efter de nuværende regler er begrænset skattepligtige til Danmark efter intern dansk ret og evt. DBO, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at bekræfte, at det i dag er meget vanskeligt at afgøre, om deltagelse i et dansk K/S som led i en kapitalfondsejet struktur (og dermed deltagernes ejerskab af K/S andele) statuerer fast driftssted efter intern dansk ret, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om at fremsende en oversigt over, i hvilket omfang Skatterådet har afgivet bindende svar om, hvorvidt deltagelse i et dansk K/S efter intern dansk ret medfører fast driftssted i Danmark, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvornår der foreligger rapportering af SKATs undersøgelse af K/S’er o.l. med deltagelse af russiske og ukrainske deltagere, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om at oplyse de foreløbige resultater af SKATs undersøgelse af K/S’er o.l. med deltagelse af russiske og ukrainske deltagere, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om at bekræfte, at det er forbundet med betydelige vanskeligheder at afgøre, om der skal indeholdes udbytteskat ved udbytteudlodning fra danske selskaber, hvis ejeren af aktier (udbyttemodtageren) er et dansk K/S med udenlandske deltagere, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om at bekræfte, at det er forbundet med betydelige vanskeligheder at fastlægge eventuel ”beneficial owner” af udloddet udbytte, hvis ejeren af aktier (udbyttemodtageren) er et dansk K/S med udenlandske deltagere, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om at bekræfte, at en række af de vanskeligheder, der er for SKAT ved at fastlægge, om der er udenlandske deltagere i et dansk K/S, der er begrænset skattepligtig af resultatet i det danske K/S, vil være betydeligt mindre, hvis det som udgangspunkt gælder, at de pågældende deltagere er begrænset skattepligtige, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 454

Spm. om, hvorfor Skatteministeriet i 2009-2010 ikke bad om at få udleveret oplysninger fra de franske skattemyndigheder, der kunne føre til afsløring ...   Svar  

Spm. 455

Spm. om ministeren kan bekræfte, at trods den utraditionelle måde de franske myndigheder havde fået adgang til informationerne fra HSBC på, så var det...   Svar  

Spm. 456

Spm. om ministeren kan bekræfte, at informationer udleveret af de franske myndigheder efter de gældende aftaler om udveksling af information kunne hav...   Svar  

Spm. 457

Spm. om daværende skatteminister Troels Lund Poulsen var vidende om, at muligheden for at få udleveret informationer fra Frankrig forelå, til skattemi...   Svar  

Spm. 458

Spm. om daværende skatteminister Troels Lund Poulsen var involveret i en beslutning om ikke at kræve informationerne fra de franske skattemyndigheder ...   Svar  

Spm. 459

Spm. om i hvilke tilfælde og fra hvilke lande Skatteministeriet har henholdsvis modtaget eller anmodet om udlevering af informationer, der er fremkomm...   Svar  

Spm. 460

Spm. om, at regeringen sagde i maj 2010, at den vedr. penge gemt i skatteskjul ikke havde fået tilbud om kontooplysninger eller lignende fra andre end...   Svar  

Spm. 461

Spm. om, at det fremgår indirekte af spørgsmål 460, at Skat allerede i maj 2010 havde fået tilbud om oplysninger om kontooplysninger fra andre landes ...   Svar  

Spm. 462

Spm. om, at hvis der har været tilbud om oplysninger, som ikke er udnyttet, bedes ministeren beskrive dem inkl. begrundelse for, at de ikke er udnytte...   Svar  

Spm. 463

Spm. om regeringen på noget tidspunkt har informeret Folketinget om muligheden for at indhente oplysninger og regeringens beslutning om denne mulighed...   Svar  

Spm. 464

Spm. om der er lister og andre oplysninger om personer i skattely, der er tilgængelige, men som regeringen ikke har indhentet, til skatteministeren  Svar  

Spm. 480

Spm. om, at oplyse det årlige antal af virksomheder, som i forbindelse med et generationsskifte har flyttet penge til udlandet og skabt baggrund for a...   Svar  

Spm. 481

Spm. om, hvor stor en procentdel udgør de generationsskiftesager, hvor virksomheder har flyttet penge til udlandet sammenlignet med alle de generation...   Svar  

Spm. 482

Spm. om, hvor stor en andel af de familieejede virksomheder i Danmark, der har været igennem et generationsskifte de sidste 2 år, er gennem brug af ku...   Svar  

Spm. 483

Spm. om, hvornår regeringen første gang blev bekendt med, at virksomheder kunne benytte sig af formueskattekursen og konsekvenserne heraf, til skattem...   Svar  

Spm. 484

Spm. om, at redegøre for, om, og i givet fald hvordan den formueskattekurs, ministeren har betegnet som et skattehul, er blevet ændret siden dens indf...   Svar  

Spm. 485

Spm. om, hvad ministeren gjorde for at oplyse Folketinget om beslutningen, der betyder, at danske familieejede virksomheder skal betale mere i skat ve...   Svar  

Spm. 492

MFU spm. om SKAT inden for de sidste 10 år har haft en relativ stigning i antallet af ansvarssager mod bestyrelsesmedlemmer i kapitalselskaber som føl...   Svar  

Spm. 493

MFU spm. om der år for år i perioden 2004 til 2014 har været en relativ stigning i antallet af forlig set i forhold til antallet af indledte ansvarssa...   Svar  

Spm. 494

MFU spm. om, hvad ministeren statistisk kan oplyse om perioden 2004-2014, for så vidt angår, om der er indgået flere eller færre forlig i ansvarssager...   Svar  

Spm. 498

Spm. om, hvorvidt antallet af rykkere på 130.140 er på niveau med det normale antal rykkerskrivelser, som SKAT tidligere har udsendt for samme opkrævn...   Svar  

Spm. 499

MFU spm. om de administrative omkostninger i Danmark, hvis momsen i restaurationsbranchen blev lempet fra 25 pct. til 12 pct., til skatteministeren  Svar  

Spm. 500

MFU spm. om, hvorvidt ministeren mener, at beskæftigelsen er konstant, og at der dermed ikke kan komme flere i beskæftigelse, end der er i dag, til sk...   Svar  

Spm. 501

Spm. om, hvor meget en person med en arbejdsindkomst på 1.000.000 kr. om året betaler i indkomstskat med de gældende regler i 2015 sammenlignet med de...   Svar  

Spm. 520

Spm. om, hvad provenutabet vurderes at være, hvis der indføres skattefrihed for alle arbejdsgiverbetalte helbredsundersøgelser, til skatteministeren  Svar  

Spm. 547

MFU spm. om, hvad ministeren statistisk kan oplyse om de 869 sager som følger af besøg på privat grund i perioden fra 1. juli 2012 til 31. december 20...   Svar  

Spm. 548

Spm. om at oplyse, om der skal betales udligningsskat af en livsvarig invalidepension, der er tildelt, før personen har nået folkepensionsalderen, når...   Svar  

Spm. 549

Spm. om, hvis en pensionskasse udbetaler en invalidepension, efter personen har nået folkepensionsalderen, med hvilken hjemmel opkræver SKAT så udlign...   Svar  

Spm. 550

Spm. om at bekræfte, at hvis en dansker har optjent pension i Tyskland, og vedkommende er bosiddende i Tyskland, så er de første 800 Euro skattefrie, ...   Svar  

Spm. 551

Spm. om virksomheder kan trække bidrag til partier og politikere fra i deres skatteregnskab, til skatteministeren  Svar  

Spm. 552

Spm. om kommentar til intern henvendelse af 2/3-15 fra H.P., til skatteministeren  Svar  

Spm. 557

Spm. om, hvorfor regeringen valgte at indføre omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, netværksudstyr mv. pr. 1. juli 2014, til skatteministeren  Svar  

Spm. 558

Spm. om at be- eller afkræfte, at sagen vedrørende Swissleaks og muligheden for at få adgang til oplysninger om skatteborgere, der havde formue gemt v...   Svar  

Spm. 559

Spm. om, hvem i SKAT der behandlede de henvendelser om skatteyderes skattebetalinger i 2011 og 2013, der er omtalt i svaret på SAU alm. del – spørgsmå...   Svar  

Spm. 560

Spm. om man i de to sager fra 2011 og 2013 har overvejet at forhandle om en anden form for honorering af de tilbudte oplysninger, til skatteministeren  Svar  

Spm. 561

Spm. om, hvor og hvordan behandles den sag, der er omtalt i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 459, hvor der er krævet anonymitet af den myndighed, de...   Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 841

Mener ministeren i forlængelse af svaret på spørgsmål nr. S 713, at der kunne laves en model, hvor fri- og valgmenigheder fik mulighed for at indhente...

Spm. S 858

Hvordan vil ministeren forholde sig til, at Udbetaling Danmark, der administrerer børne- og ungdomsydelsen og børnetilskuddet, synes at være uvidende ...