SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 52

Kære Læser

Først og fremmest ønskes alle vores læsere et rigtigt godt nytår!

Denne SkatteMail, der dækker de to sidste uger af 2016, er ganske omfangsrig med rigtigt mange nyheder fra både ind- og udland.

Jeg vil benytte chancen her på årets første dig til at fortælle om vores "lille ny". Vi har i snart mange år holdt de professionelle ajour med nyheder på skatteområdet i form af MomsMail, SkatteMail og senest RegnskabsMail. Vi udvider nu paletten af nyhedsbreve med EnergiNyt, der sikrer dig en ugentlig update med relevante nyheder på energi- og forsyningsområdet. Du kan læse mere om EnergiNyt her - prøv det gratis til og med 31. marts 2017.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Indgreb mod 10-mandsprojekter
Mere om pensionsindskud
Skattefrie godtgørelser til frivillige idrætsledere m.fl. i 2017
Satserne for skattefrie kørepenge og diæter i 2017
Practical issues - re-election of international joint taxation
Relaxed conditions for utilising the Danish 26 pct. tax scheme
Lempelse af generationsskiftebeskatningen
Skatteoverblikket ULTIMO 2016
Vigtige beløbsgrænser 2016-17
Forslag - Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder
Nye satser for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for 2017
Generationsskifte
Hovedaktionærbeskatning
EMEA International Social Security Alert
Amendment to the Danish expert tax scheme for foreign researchers and highly paid employees
EU-Domstolen finder dansk skattelovgivning EU-stridig
Derivatives & Financial Instruments: 3 - 2016
Derivatives & Financial Instruments: 4 - 2016
Derivatives & Financial Instruments: 5 - 2016
Udtalelse nr. 2016-46
Rigsrevisionen kritiserer Skatteankestyrelsen
Forslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften
Forslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte
Forslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte
EU-Domstolen tilsidesætter igen dansk skattelovgivning
Udkast til forslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder
Signifikant lempelse af forskerskatteordningen, som accepterer, at dele af lønnen beskattes i udlandet
Begrænsning af skattefrie spaltninger er vedtaget
Skattefri virksomhedsomdannelse

Styresignaler
Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger inden for EU om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger (direkte skatter)
Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 2017

Bindende svar
Skattepligt - ægtefælle og søn i Danmark
Fusion mellem pensionskasse og livsforsikringsselskab
Overdragelse af aktier til børn med succession og forbeholdt udbytteret. Beskatning af udbytter. Der eksisterede ikke en praksis, som der kunne støttes ret på

Afgørelser
Spørgsmål vedrørende maskeret udlodning i forbindelse med et selskabs salg af ejendom til hovedanpartshaver samt et anpartshaverlån til selvsamme.
Bindende svar om hvorvidt en firmabil skattemæssigt kan anses for værende en specialindrettet varebil.
Spørgsmål om, hvorvidt en boligretsaftale var omfattet af ligningslovens § 12 A.
Afgørelse omhandlende anmodning om tilbagebetaling af statsafgift.
Spørgsmål vedrørende kursfastsættelse af udskudt skat i dødsbo.
Spørgsmål vedrørende påstand om ugyldighed grundet for sen skatteansættelse.
Spørgsmål vedrørende beregning af renter på årsopgørelse.
Spørgsmål vedrørende erstatninger udbetalt i forbindelse med udskiftning af forsyningsnet, herunder om de kan anses som driftsomkostninger, der er fradragsberettigede.

Domme
Afdrag på henstandssaldo (aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 5)
Opgørelse af henstandssaldo (overgangsregel)

Nyt fra domstol.dk

Nyt på inddrivelsesområdet

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
1 ny sag
2 domme

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.
Nye satser

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20161219' AND [SkatteraadChanged] <= '20170101') OR ([LSRChanged] >= '20161219' AND [LSRChanged] <= '20170101') OR ([ByretChanged] >= '20161219' AND [ByretChanged] <= '20170101') OR ([LandsretChanged] >= '20161219' AND [LandsretChanged] <= '20170101') OR ([HojesteretChanged] >= '20161219' AND [HojesteretChanged] <= '20170101')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Indgreb mod 10-mandsprojekter

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der betyder, at kommanditisters underskud fra investeringer i udlejningsejendomme og solcelleparker mv. ikke kan modregnes i anden indkomst. Indgrebet gælder kun for nye projekter.

BDO

Mere om pensionsindskud

Artiklerne i Depechen 2016, nr. 25, om henholdsvis 30 %-ordningen og om lønaftaler mellem ægtefæller var ikke helt skarpe. En præcisering og en korrektion er derfor nødvendig. Det beklager vi.

BDO

Skattefrie godtgørelser til frivillige idrætsledere m.fl. i 2017

Ulønnede bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige medhjælpere i idrætsforeninger, golfklubber, grundejerforeninger mv. kan i 2017 skattefrit få udbetalt op til 3.750 kr. til dækning af udgifter til telefoni, internet mv.

BDO

Satserne for skattefrie kørepenge og diæter i 2017

Skatterådet har nu fastsat de nye satser for udbetaling af skattefrie godtgørelser. Ligesom sidste år er satserne for kørepenge nedsat en lille smule, mens satserne for kost og logi er forhøjet marginalt.

BDO

Practical issues - re-election of international joint taxation

Joint taxation with foreign subsidiaries, etc. is usually applicable for periods of 10 years at a time. A number of practical issues must be observed when international joint taxation are either to be terminated or re-elected.

BDO

Relaxed conditions for utilising the Danish 26 pct. tax scheme

From 1 January 2017, the conditions for utilising the Danish 26 pct. tax scheme will be relaxed slightly, allowing individuals taxed according to the scheme to adopt a more flexible work pattern.

Bech-Bruun

Lempelse af generationsskiftebeskatningen

Lovudkast til lempelse af generationsskiftebeskatningen af familieejede virksomheder er sendt til høring. 

Beierholm

Skatteoverblikket ULTIMO 2016

Inden udgangen af 2016 er der måske behov for at foretage et sidste tjek af skatte- og afgiftsforhold. Vi har i disse nyhedsbreve oplistet nogle af de dispositioner, der med fordel kan overvejes inden årets udgang:

Beierholm

Vigtige beløbsgrænser 2016-17

Ajourført oversigt med oplysninger om de vigtigste skattemæssige beløbsgrænser for 2016/17.

Dansk Revision

Forslag - Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder

Regeringen har netop fremsat forslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften i forbindelse med generationsskifte af erhvervsvirksomheder. Afgiften nedsættes løbende. Samtidig strammes successionsreglerne.

DELACOUR

Nye satser for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for 2017

Skatterådet har traditionen tro fastsat nye satser for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse i forbindelse med årsskiftet. Skatterådet beregner årligt satserne på baggrund af de forventede udgifter til at holde bil. Udgifter til brændstof, vedligeholdelse, forsikring, årlig ejerafgift, værditab m.v. indgår således i beregningen.

Deloitte

Generationsskifte

Skatteministeriet har fremsat høringsforslag om den bebudede nedsættelse af bo- og gaveafgiften, men har i samme forbindelse fremsat forslag om enkelte stramninger i reglerne om skattemæssig succession.

Deloitte

Hovedaktionærbeskatning

Hvis du går med tanker om at sælge din bolig til dit eget selskab, skal du tænke dig om en ekstra gang – især hvis det er meningen, at selskabet skal sætte ejendommen til salg med det samme.

Deloitte

EMEA International Social Security Alert

Commission proposal to revise EU social security coordination rules

Deloitte

Amendment to the Danish expert tax scheme for foreign researchers and highly paid employees

The amendment adjusts one of the current criteria for using the Danish expert tax scheme (Articles 48 E-F of the Danish Tax at Source Act).

Deloitte

EU-Domstolen finder dansk skattelovgivning EU-stridig

Den afsagte dom fra EU-Domstolen medfører højst sandsynligt en lovændring, der bringer de danske regler i overensstemmelse med EU-retten samt skaber mulighed for genoptagelse af tidligere skatteansættelser tilbage i tid.

Derivatives & Financial Instruments (DFI)

Derivatives & Financial Instruments: 3 - 2016

I denne udgave:

 • GATCA: The Globalization of Anti-Tax Evasion Frameworks
 • No Substance Requirements for Belgian Notional Interest Deduction
 • New Rules Proposed for Debt-Equity Classification
 • French Foreign Tax Credit: A Clap of Thunder in a Calm Sky

Derivatives & Financial Instruments (DFI)

Derivatives & Financial Instruments: 4 - 2016

I denne udgave:

 • Court Rulings on Dividend Stripping and Denial of Swiss Tax Treaty Benefits
 • Treading Carefully through the Murky Labyrinth of Intra-Group Financial Derivatives
 • The Effective Tax Burden Analysis after Société Générale, PMT and Brisal
 • EU Anti-Tax Avoidance Package: Impacts on Financial Institutions
 • Investing in Italian Real Estate Assets through Collective Investment Vehicles: An Overview of Tax Implications for Foreign Investors
 • Disclosure, Secrecy and the Panama Papers

Derivatives & Financial Instruments (DFI)

Derivatives & Financial Instruments: 5 - 2016

I denne udgave:

 • The Mexican Financial Market and Tax Issues
 • Tax Treatment of Financial Market Transactions
 • Tax Aspects of Financial Market Transactions
 • Tax Treatment of Financial Market Transactions
 • Developments in the Panama Financial Market
 • The Peruvian Financial Market and Related Tax Issues
 • Corporate Income and Valued Added Tax Treatment of Financial Instruments

DLA Piper

Forslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Skatteministeriet har sendt udkast til forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love i høring.

DLA Piper

Forslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte

Skatteministeriet har sendt udkast til forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love i høring.

DLA Piper

Forslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte

Skatteministeriet har sendt udkast til forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love i høring.

Folketingets Ombudsmand

Udtalelse nr. 2016-46

Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Hulgaard Advokater

Rigsrevisionen kritiserer Skatteankestyrelsen

Rigsrevisionens beretning om Skatteankestyrelsen har næsten ikke været omtalt, i modsætning til beretningen om SKATs tilbagebetaling af moms, selvom den er nok så skræmmende.

Plesner

EU-Domstolen tilsidesætter igen dansk skattelovgivning

EU-Domstolen har i dag i en principiel dom givet Masco Denmark ApS og Damixa ApS medhold i, at selskabsskattelovens § 11, stk. 6, om skattefrihed for koncerninterne renter er i strid med EU-retten, idet den alene gælder for renter betalt af et dansk selskab. Sagen er ført af Plesner i samarbejde med PwC.

PwC

Udkast til forslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder

Den 16. december 2016 har Skatteministeriet sendt et lovforslag i høring vedrørende nedsættelse af bo- og gaveafgiften, herunder stramning af successionsreglerne

PwC

Signifikant lempelse af forskerskatteordningen, som accepterer, at dele af lønnen beskattes i udlandet

Folketinget har vedtaget en lempelse af forskerskatteordningen, der gør det muligt at anvende forskerskatteordningen, selvom en del af arbejdet udføres i udlandet under udenlandsk beskatning. Lempelsen træder i kraft allerede fra 1. januar 2017.

PwC

Begrænsning af skattefrie spaltninger er vedtaget

Folketinget har den 29. november 2016 vedtaget et lovforslag (L25 B 2016) for at udelukke visse spaltninger fra at blive gennemført skattefrit uden tilladelse.

Ret&Råd Advokater

Skattefri virksomhedsomdannelse

Når iværksættere starter en virksomhed, vælger mange at stifte en personligt ejet virksomhed. Det er nemt og billigt, og i begyndelsen er virksomhedsdriften ofte enkel og adskiller sig ikke fra ejeren personligt, som hæfter personligt og ubegrænset for al gæld. Men når driften bliver mere kompliceret, bør man overveje at omdanne virksomheden til et selskab.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger inden for EU om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger (direkte skatter)

SKM2016.621.SKAT

Vedrører: Rådets direktiv 2015/2376/EU af 8. december 2015 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet Lov nr. 1554 af 13. december 2016 om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige

Rådets direktiv 2015/2376/EU af 8. december 2015 om ændring af direktiv 2011/16/EU indebærer obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger inden for EU om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger.

 

Styresignal: Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 2017

SKM2016.619.SKAT

Vedrører: Ligningsloven § 9, stk. 4 og § 9 A

Meddelelse om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv., gældende for 2017

 

Bindende svar: Skattepligt - ægtefælle og søn i Danmark

SKM2016.635.SR

Vedrører: Kildeskatteloven §1, stk. 1, nr. 1 og § 7, stk. 1

Skatterådet kan bekræfte, at spørgers fulde skattepligt til Danmark ikke er indtrådt den 25. marts 2016, hvor ægtefællen og sønnen er tilflyttet Danmark.

 

Bindende svar: Fusion mellem pensionskasse og livsforsikringsselskab

SKM2016.620.SR

Vedrører: Pensionsafkastbeskatningsloven § 4a, § 7, § 8, § 18 og § 21. Selskabsskatteloven § 3, stk. 1, nr. 9, § 8A, § 13 H og § 31, stk. 5

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Livsforsikringsselskab B og Pensionskassen A kunne fusionere skattefrit efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven, når der i fusionsbalancen blev foretaget en primo-regulering, hvor pensionskassens egenkapital blev omdannet til ufordelte reserver eller til individuelle depoter, idet der herved ikke skete en såkaldt universalsuccession, hvor alle rettigheder og forpligtelser overgik uændret fra det ophørende pensionsinstitut til det fortsættende selskab. Skatterådet kunne heller ikke bekræfte, at selskabsskattelovens § 13 H ikke fandt anvendelse og at der ikke skete selskabsskattebeskatning af beløb, der i fusionsbalancen blev overført fra pensionskassens egenkapital til livsforsikringsselskabets ufordelte reserver, når reglerne om skattefri fusion i pensionsafkastbeskatningsloven blev anvendt.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at fusionen skattemæssigt i relation til pensionsafkastbeskatningsloven såvel som selskabsskatteloven på de anførte betingelser først havde virkning fra tidspunktet for Finanstilsynets endelige tilladelse til fusionen.

Skatterådet kunne bekræfte, at en skattepligtig fusion, hvis parterne måtte beslutte dette, kunne gennemføres med skattemæssig tilbagevirkende kraft til 1. januar 2016 efter reglerne i selskabsskattelovens § 8A og pensionsafkastbeskatningslovens § 19, stk. 2, med den konsekvens, at overførslen fra den opløste egenkapital og ufordelte reserver i pensionskassen til de individuelle depoter PAL-skattemæssigt blev anset for sket i livsforsikringsselskabet, således at der i livsforsikringsselskabet blev opnået fradrag svarende til den tilsvarende beskatning på individniveau.

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at selskabsskattelovens § 13 H ikke fandt anvendelse og at der ikke skete selskabsskattebeskatning samt beskatning efter pensionsafkastbeskatningsloven af beløb, der i fusionsbalancen blev overført fra pensionskassens egenkapital til livsforsikringsselskabets ufordelte reserver, når reglerne om skattepligtig fusion blev anvendt.

Skatterådet bekræftede, at egenkapitalen i pensionskassen PAL-skattemæssigt og selskabsskattemæssigt blev anses for opløst og overført til kollektive eller individuelle reserver i regi af pensionskassen, hvis beslutningen herom blev truffet inden det skattemæssige virkningstidspunkt for fusionen. Hjemmel

Pensionsafkastbeskatningsloven §§ 4a, 7, 8, 18, 21 Selskabsskatteloven §§ 3, stk. 1, nr. 9, 8A, 13 H og 31, stk. 5

 

Bindende svar: Overdragelse af aktier til børn med succession og forbeholdt udbytteret. Beskatning af udbytter. Der eksisterede ikke en praksis, som der kunne støttes ret på

SKM2016.615.SR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 26, stk. 2, § 30, stk. 1, § 31, stk. 1, og § 34, stk. 1-2, 4 og 6. Ligningsloven § 12 B, stk. 1-5. Ligningsloven § 16 A, stk. 1, og stk. 2, nr. 1. Statsskatteloven § 4, litra e.

En skatteyder havde anmodet om bindende svar om en situation, hvor han som far ønskede at overdrage aktier til sine (voksne) børn med succession, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34. Overdragelsen skulle delvis ske ved gave. Ifølge overdragelsesaftalen ville faderen forbeholde sig en udbytteret på et beløb, der skulle angives nærmere i aftalen.

Skatterådet var enig i, at den kapitaliserede værdi af den forbeholdte udbytteret skulle henregnes til faderens skattemæssige afståelsessum for aktierne. Den kapitaliserede værdi af den forbeholdte udbytteret skulle endvidere medregnes til børnenes anskaffelsessum for aktierne. Som følge af successionen havde afståelsessummen for faderen ingen skattemæssig betydning.

Skatterådet fastslog endvidere, at børnene som de aktuelle aktionærer ville være skattepligtige af udbytter fra selskabet, selv om disse skulle viderebetales til faderen.

Skatteyderen mente, at han ikke var skattepligtig af de beløb, han ville modtage i henhold til de forbeholdte udbytteindtægter, da disse beløb skulle betragtes som en yderligere afståelsessum for aktierne, der som følge af successionen var skattefri.

Skatteyderen mente også, at børnene heller ikke var skattepligtige af modtagne udbyttebeløb fra selskabet, omfattet af den forbeholdte udbytteret, da børnene havde givet afkald på udbyttebeløbene i henhold til de forbeholdte udbytterettigheder. Skatteyderen mente herudover, at børnene reelt ikke ville erhverve ret til udbyttebeløbene, da børnene ville give afkald på disse i overdragelsesaftalen.

Skatterådet fastslog, at beløb, der blev betalt til faderen i henhold til de modtagne udbytterettigheder, kun kunne anses for en yderligere afståelsessum for aktierne, hvis beløbet blev betalt på én gang. Blev beløbet betalt over flere gange, var der derimod tale om en løbende ydelse, der skulle behandles efter reglerne i ligningslovens § 12 B. Faderen ville derfor i så fald være skattepligtig af beløb, der blev betalt udover den kapitaliserede værdi af udbytteretten, og børnene ville have fradrag for de samme beløb. Skatterådet fastslog, at børnene i alle tilfælde ville være skattepligtige af udbytter fra selskabet.

Skatterådet fastslog endeligt, at der ikke kunne støttes ret på lighedsgrundsætningen, samt at der ikke eksisterede en praksis. SKAT havde tidligere i 3 sager ved bindende svar godkendt den omhandlede model, og herudover havde SKAT i yderligere 7 sager udtrykkeligt eller stiltiende godkendt gaveoverdragelserne samt foretaget tilbagebetaling af indeholdt udbytteskat. Skatterådet fastslog imidlertid, at der ikke herved var skabt en praksis, der kunne støttes ret på. Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at ingen af afgørelserne var truffet af Skatterådet eller andre højere skattemyndigheder, samt at ingen af de nævnte afgørelser var offentliggjort eller nævnt i Den juridiske Vejledning. Hertil kom, at selv hvis der måtte anses for at være en praksis, ville der ikke kunne støttes ret på den, da de påberåbte afgørelser måtte anses for at være i direkte strid med såvel lovreglerne i statsskattelovens § 4 e og ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 1, som med højere rangerende retskilder.

 

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende maskeret udlodning i forbindelse med et selskabs salg af ejendom til hovedanpartshaver samt et anpartshaverlån til selvsamme.

SKM2016.633.LSR

Vedrører: Ligningslovens § 16 A, stk. 1 og § 16 E, stk. 1. Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og § 206, stk. 2, 1. og 2. pkt.

Landsskatteretten fandt, at et selskab ved posteringer på mellemregningen mellem selskab og hovedanpartshaver af udgifter vedrørende en ejendomshandel, havde ydet et lån til anpartshaver. Da lånet ikke kunne anses for en sædvanlig forretningsmæssig disposition skulle der ske beskatning efter LL § 16 E, stk. 1. Selskabets tab ved erhvervelse af et sommerhus og efterfølgende salg til hovedanpartshaveren ansås for lidt i hovedanpartshaverens interesse, hvorfor der skete beskatning af maskeret udlodning, jf. LL § 16 A, stk. 1 samt SKM2007.153.HR og SKM2010.124.ØLR .

 

Afgørelse: Bindende svar om hvorvidt en firmabil skattemæssigt kan anses for værende en specialindrettet varebil.

SKM2016.631.LSR

Vedrører: Ligningslovens § 16, stk. 1, stk. 3 og stk. 4

Landsskatteretten fandt ikke, at en firmabil kunne anses for at være en specialindrettet varebil og dermed falde udenfor bestemmelserne i LL § 16, stk. 4.

 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt en boligretsaftale var omfattet af ligningslovens § 12 A.

SKM2016.629.LSR

Vedrører: Ligningslovens § 12 A, stk. 1

En aftale om boligret mellem klageren og hans søn var ikke omfattet af reglerne i ligningslovens § 12 A, idet ejendommen, der efter aftale var stillet til rådighed som bolig for klageren, ikke ansås for at være beliggende i tilknytning til sønnens bolig.

 

Afgørelse: Afgørelse omhandlende anmodning om tilbagebetaling af statsafgift.

SKM2016.628.LSR

Vedrører: Pensionsbeskatningslovens § 29

Landsskatteretten fandt ikke, at der kunne ske korrektion af en deludbetaling af en ratepension, idet det ikke var godtgjort, at der var tale om en åbenbar fejldisposition.

 

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende kursfastsættelse af udskudt skat i dødsbo.

SKM2016.627.LSR

Vedrører: Boafgiftslovens § 13 a, stk. 1. Dødsboskattelovens § 36

Ved opgørelsen af passivposten på anparter, der var udlagt af dødsboet til arvingerne, havde dødsboet i stedet for at anvende de standardiserede satser for passivposter, jf. boafgiftslovens § 13 a, opgjort passivposten som kursværdien af den udskudte skat beregnet til kurs 80, jf. SKM2011.406.SKAT . SKAT havde ændret kursen til 50. Landsskatteretten fandt, at passivposten, uanset hvordan boet havde beregnet den latente skattebyrde, skulle opgøres med hjemmel i boafgiftslovens § 13 a, og at SKAT derfor havde været berettiget til at ændre passivposten. Retten fandt, at kursen på den udskudte skat kunne ansættes til kurs 60.

 

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende påstand om ugyldighed grundet for sen skatteansættelse.

SKM2016.625.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. og 2. pkt.

I et tilfælde, hvor SKAT havde udsendt flere varslingsskrivelser på det samme faktiske grundlag, fandt Landsskatteretten, at den såkaldte "lille fristregel" i § 27, stk. 2 i skatteforvaltningsloven løb fra den første varslingsskrivelse, hvorfor ansættelsen ikke var sket rettidigt.

 

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende beregning af renter på årsopgørelse.

SKM2016.624.LSR

Vedrører: Kildeskattelovens § 59, § 60, stk. 1, litra e, § 61, stk. 2, § 61, stk. 3-6 og § 62 A, stk. 1. § 7, stk. 2 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. § 7 i lov om arbejdsmarkedsbidrag

SKAT havde opkrævet for høje renter for indkomståret 2009. Landsskatteretten fandt, at der ikke var hjemmel til, at SKAT havde anvendt tilbagebetalingsbeløbet som en frivillig indbetaling efter kildeskattelovens § 59 i forskudsregistreringen for 2011, hvorfor Landsskatteretten pålagde SKAT at berigtige forholdet.

 

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende erstatninger udbetalt i forbindelse med udskiftning af forsyningsnet, herunder om de kan anses som driftsomkostninger, der er fradragsberettigede.

SKM2016.623.LSR

Vedrører: Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Afskrivningslovens § 5c, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 4, 3. pkt.

Landsskatteretten fandt, at udgifter til visse typer af erstatninger i forbindelse med udskiftning af forsyningsnet kunne afskrives efter statsskatteloven. Længden af afskrivningsperioden fandtes at kunne fastsættes til 10 år. Landsskatteretten ændrede derfor besvarelsen i et bindende svar fra Skatterådet. Landsskatteretten stadfæstede endvidere besvarelsen fra Skatterådet, hvor der blev svaret benægtende på spørgsmål om der kunne ske fradrag som driftsomkostninger eller tillæg til anskaffelsessummen for infrastruktur.

 

Dom: Afdrag på henstandssaldo (aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 5)

SKM2016.616.ØLR

Vedrører: Aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 5. Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1

Gevinst på aktier betragtes som realiseret, hvis gevinsten vedrører aktier eller anparter, der er omfattet af dansk beskatning, og den danske beskatningsret ophører, fordi den skattepligtige fraflytter landet, men der gives henstand med betaling af den beregnede skat. Der etableres derfor en henstandssaldo, som udgøres af den beregnede skat. I aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 2-10, er fast regler for, hvornår der skal afdrages på henstandssaldoen. Af stk. 5 fremgår, at der skal ske afdrag ved modtagelsen af udbytte af aktierne eller anparterne.

Skatteyderen, der var fraflyttet Danmark for at tage ophold i Schweiz, gjorde gældende, at reglen i § 39 A, stk. 5, indebærer en påligning af skat, og at reglen er i strid den dansk/schweiziske dobbeltbeskatningsoverenskomst samt i strid med den ret til fri bevægelighed, som tilkommer ham efter aftalen mellem EU og Schweiz om fri bevægelighed for personer. Landsretten fastslog, at aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 5, ikke er en bestemmelse om påligning af skat, men alene er en bestemmelse om afdrag på skyldig skat. Landsretten afviste endvidere, at reglen er strid med den dansk/Schweiziske dobbeltbeskatningsoverenskomst eller den nævnte aftale mellem EU og Schweiz. Endelig afviste landsretten skatteyderens subsidiære synspunkt om, at afdraget skulle beregnes på grundlag af et dobbeltbundfradrag, nemlig hans eget og ægtefællens, samt på grundlag af skattesatserne for 2010 i stedet for 2009. På denne baggrund blev Skatteministeriet frifundet.

 

Dom: Opgørelse af henstandssaldo (overgangsregel)

SKM2016.614.ØLR

Vedrører: Aktieavancebeskatningslovens § 38 og § 39 A

Ved lov nr. 906 af 12. september 2008 om ændring af aktieavancebeskatningsloven m.fl. love blev der med ikrafttræden den 30. maj 2008 indført nye regler vedrørende fraflytterbeskatning af aktier.

Ændringen indebar bl.a., at der ved henstand med betaling af en beregnet fraflytterskat skal udarbejdes en beholdningsoversigt over aktier og anparter, som ejes på fraflytningstidspunktet, og at der skal etableres en henstandssaldo, som udgøres af den beregnede skat (henstandsbeløbet).

Af overgangsreglen i ændringslovens § 7, stk. 4, fremgår, at der for personer, som forud for lovens ikrafttræden den 30. maj 2008 var fraflyttet Danmark og havde fået henstand med den beregnede aktieavanceskat, skulle udarbejdes en beholdningsoversigt omfattende de aktier, som "personen ejede på fraflytningstidspunktet og fortsat ejer pr. 30. maj 2008", og at henstandssaldoen udgjorde det "henstandsbeløb, der resterer pr. 30. maj 2008".

Skatteyderen, der var fraflyttet Danmark inden ændringslovens ikrafttræden, havde pr. 30. maj 2008 ikke betalt nogen del af den beregnede aktieavanceskat, som han var blevet givet henstand med betaling af. Landsretten fastslog, at henstandssaldoen pr. samme dato derfor som fastslået af skattemyndighederne udgjorde et tilsvarende beløb.

Landsretten afviste således skatteyderens synspunkt om, at saldoen skulle nedsættes med et beløb svarende til en udlodning, som havde fundet sted inden den 30. maj 2008.

 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2016.626.LSR Spørgsmål om, hvorvidt SKATs afslag på klagers anmodning om henstand var berettiget.

Vedrører: Skatteforvaltningslovens § 51

Henset til oplysningerne om klagers økonomi, fandt Landsskatteretten, at det var berettiget, at SKAT havde meddelt afslag på henstand uden sikkerhedsstillelse efter skatteforvaltningslovens § 51.

SKM2016.622.LSR Spørgsmål om, hvorvidt der kunne foretages modregning i erstatning fra politiet til dækning af restskat, arbejdsmarkedsbidrag, moms og daginstitution.

Vedrører: Retsplejelovens § 1018 a, stk. 1

Landsskatteretten fandt, at det var med rette, at SKAT havde foretaget modregning i klagerens erstatning for uberettiget frihedsberøvelse/varetægtsfængsling efter retsplejelovens § 1018 a til dækning af gæld vedrørende restskat, AM-bidrag, moms og daginstitutionsrestancer. Der blev lagt vægt på, at klagerens erstatning ikke havde en sådan karakter, eller at der var andre særlige hensyn, som gjorde, at der ikke kunne foretages modregning heri til dækning af klagerens anden offentlige gæld, når de almindelige modregningsbetingelser i øvrigt var til stede.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2016.617.BR Administrativ straffesag – advarsel – byret berigtiger salær af egen drift

Vedrører: Momslovens § 81, jf. § 57

T var sigtet for overtrædelse af momslovens § 81, jf. § 57, idet han ikke havde angivet moms for perioden 1. juni 2015 til 30. september 2015, selvom virksomheden havde solgt varer og udstedt fakturaer i den nævnte periode.

T forklarede, at han troede, at såfremt han angav momsen, skulle han betale tilsvaret, hvilket han ikke kunne. Derfor ventede T på betaling fra sin kunde. Sagen blev afsluttet med en advarsel.

Den 1. november 2016 afsagde retten kendelse vedrørende betaling af salær. Dommeren besluttede ved kendelse, at statskassen skulle betale salæret.

Den 11. november 2016 berigtiger retten sig selv af egen drift. Der træffes herefter kendelse om, at T skal betale salæret til forsvareren


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 12/0191199
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse vedrørende anvendelse af virksomhedsskatteloven for indkomståret 2007. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelsen.
Afsagt: 18-11-2016

Journalnr: 14/0184598
Anpartsavance
Klagen vedrører beskatning af fortjeneste ved afståelse af unoterede anparter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-11-2016

Journalnr: 15/3140180
Boligret
Sagen drejer sig om, hvorvidt en indgået aftale om boligret mellem klageren og klagerens søn er omfattet af ligningslovens § 12 A. SKAT finder ikke, at betingelserne for at behandle den indgåede boligret efter ligningslovens § 12 A er opfyldte. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 11-11-2016

Journalnr: 13/5370644
Fradrag for underskud - dokumentation
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed grundet manglende dokumentation. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-11-2016

Journalnr: 15/2892218
Maskeret udlodning
SKAT har anset ApS´ tab ved salg af en ejendom, for at udgøre maskeret udlodning til hovedanpartshaveren, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1 og ApS´ afholdelse af udgifter for anpartshaverlån, jf. ligningslovens § 16 E, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-11-2016

Journalnr: 14/4291163
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 04-11-2016

Journalnr: 14/3226280
Skat af fri bolig
SKAT har truffet afgørelse om, at selskabet skal indberette værdi af fri bolig fra og med den 1. januar 2013. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-11-2016

Journalnr: 14/0024657
Skat af fri ferielejlighed
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri ferielejlighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-11-2016

Journalnr: 14/4610270
Skat af gave
Klagen vedrører ansættelse af skattepligtig gaveværdi. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-11-2016

Journalnr: 15/1787025
Skattelempelse
Klagen skyldes, at SKAT har ændret grundlaget for beregningen af skatten for 2013 fra lempelse efter exemptionsmetoden til lempelse efter creditmetoden. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-11-2016

Journalnr: 12/0191855
Yderligere overskud af virksomhed
Klagen vedrører ansættelse af yderligere overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 18-11-2016

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 02-01-2017 - 31-01-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 10-01-2017 indstilling i C-682/15 Berlioz Investment Fund
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – direktiv 2011/16/EU – artikel 1, stk. 1 – artikel 5 – administrativt samarbejde på beskatningsområdet – udveksling af oplysninger mellem skattemyndigheder – de ønskede oplysningers »forventede relevans« – afslag fra en tredjepart i den bistandssøgte stat på at meddele visse oplysninger – sanktioner – anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 47 – artikel 51, stk. 1 – retten til en effektiv domstolsprøvelse – retten til prøvelse af en anmodning om oplysninger, der er rettet til en tredjepart

Tidligere dokument: C-682/15 Berlioz Investment Fund - Dom
Tidligere dokument: C-682/15 Berlioz Investment Fund - Indstilling

 

Nye sager for domstolen

C-504/16 Deister Holding

Er artikel 43 sammenholdt med artikel 48 EF (nu artikel 49 sammenholdt med artikel 54 TEUF) til hinder for en national beskatningsordning som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter et ikke-hjemmehørende moderselskab, hvis eneste aktionær har bopæl i Tyskland, nægtes friholdelse for kapitalindkomstskat af udloddet udbytte ...


Indstillinger
C-628/15 Etableringsfrihed The Trustees of the BT Pension Scheme

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – artikel 63 TEUF – frie kapitalbevægelser – skattelovgivning – selskabsskat – tilbagebetaling af forudbetalt skat i forbindelse med udlodning af udbytte fra selskaber med hjemsted i andre medlemsstater til et selskab med hjemsted i Det Forenede Kongerige – afslag på skattegodtgørelse til aktionærerne

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 63 TEUF tildeler en aktionær, som modtager udbytte af udenlandsk oprindelse, der er kvalificeret som FID, rettigheder, som kan gøres gældende for domstolene.

2) Princippet om EU-rettens forrang forpligter medlemsstaterne til at træffe de foranstaltninger, som er nødvendige for, at en person, som er blevet udsat for forskelsbehandling, der er forbudt i henhold til bl.a. artikel 63 TEUF, kan få udbetalt alle beløb, som den pågældende havde været berettiget til, såfremt der ikke havde fundet en forskelsbehandling sted. For at opretholde den effektive virkning af artikel 63 TEUF og sikre de aktionærer, som har modtaget udbytte af udenlandsk oprindelse, der er kvalificeret som FID, en effektiv retsbeskyttelse, skal de så vidt muligt og under overholdelse af ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet bringes i den situation, som de havde været i, hvis de ikke var blevet forskelsbehandlet af de pågældende nationale bestemmelser.

3) Det er uden betydning, at

– aktionæren ikke er skattepligtig i den stat, hvor han er hjemmehørende, hvad angår modtaget udbytte, med den følge, at den skattegodtgørelse, som aktionæren har ret til i henhold til national lovgivning, i tilfælde af udlodning foretaget af et hjemmehørende selskab uden for FID-ordningen kan medføre, at medlemsstaten udbetaler skattegodtgørelsen til aktionæren

– den nationale ret har besluttet, at den pågældende nationale lovgivnings tilsidesættelse af EU-retten ikke var tilstrækkelig alvorlig til at gøre medlemsstaten erstatningsansvarlig over for det selskab, der udloddede udbyttet, i henhold til de principper, der blev opstillet i dom af 5. marts 1996, Brasserie du pêcheur og Factortame (C-46/93 og C-48/93, EU:C:1996:79), idet de rettigheder, som tillægges de pågældende aktionærer ved artikel 63 TEUF, er uafhængige af de rettigheder, som tillægges de udloddende selskaber

– det selskab, der udlodder udbyttet i henhold til ovennævnte ordning, kan have øget det udbytte, der blev udloddet til alle aktionærer, for at yde et kontantbeløb, som svarede til det, som en fritaget aktionær ville have modtaget fra udlodning af udbytte uden for FID-ordningen.


Domme
C-593/14 Etableringsfrihed Masco Denmark og Damixa

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – etableringsfrihed – skattelovgivning om tynd kapitalisering af datterselskaber – medregning af renter på lån, der er betalt af et ikke-hjemmehørende långivende datterselskab, i et långivende selskabs skattepligtige indkomst – fritagelse for de renter, der hidrører fra et hjemmehørende långivende datterselskab – afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne – nødvendighed af at forebygge risikoen for skatteunddragelse

Domstolens dom:

Artikel 49 TEUF, sammenholdt med artikel 54 TEUF, skal fortolkes således, at den er til hinder for en medlemsstats lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, der indrømmer et hjemmehørende selskab skattefritagelse for renteindtægter fra et hjemmehørende datterselskab, i det omfang sidstnævnte selskab ikke har fået fradrag for de korresponderende renteudgifter som følge af regler om rentefradragsbegrænsning i tilfælde af tynd kapitalisering, men udelukker en sådan fritagelse, som ville følge af en anvendelse af medlemsstatens egen lovgivning om tynd kapitalisering, når datterselskabet er hjemmehørende i en anden medlemsstat.


Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Systemvejledninger

eIndkomst: Indberetningsvejledning

Nyhedsbrev til virksomheder

Indberetninger til FATCA og CRS


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

L 137 - Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 21-12-2016
Høringsfrist: 17-01-2017

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 102 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat. (Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 103 Forslag til lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven. (Kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter).

Bilag

Bilag 2

Lovforslag sendt i høring

Bilag 3

Henvendelse af 22/12-16 fra Eivind Christiansen, Fredensborg

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelse af 22/12-16 fra Eivind Christiansen, Fredensborg, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 72

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder samt resumé)

Bilag 76

Statusnotat for arbejdet i den tværministerielle arbejdsgruppe om udbytteskat

Bilag 77

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.) samt resumé

Bilag 79

Meddelelse om invitation fra Europa-Parlamentet og det maltetiske Repræsentanternes Hus til deltagelse i den europæiske parlamentariske uge (EPW), der finder sted i Bruxelles den 30. januar til 1. februar 2017

Bilag 80

Henvendelse af 21/12-16 fra Ejendomsforeningen Danmark vedrørende ligestilling for familieejede ejendomsvirksomheder/boafgiftsloven

Bilag 81

Revideret grund- og nærhedsnotat vedrørende Europa -Kommissionens forslag til Rådets direktiv om mekanismer til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning i Den Europæiske Union, COM(2016) 686, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 101

Spm. om at redegøre for beskæftigelseseffekten af afskaffelsen af PSO-afgiften i 2022 fordelt på kommuner og regioner, til skatteministeren  Svar  

Spm. 102

Spm. om, hvor stor en skattelettelse en gennemsnitlig virksomhed i hver kommune og region får som følge af afskaffelsen af PSO-afgiften i 2022, til sk...  Svar  

Spm. 103

Spm. om at oplyse andelen af beskæftigede i produktionserhverv fordelt på kommuner og regioner i tabelform, til skatteministeren  Svar  

Spm. 104

Spm. om, hvor stor en andel af virksomhederne i hver kommune og hver region, der er produktionsvirksomheder, til skatteministeren  Svar  

Spm. 107

Spm. om ministeren vil medgive, at den anvendte kontrolgruppe i ”Evaluering af ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere” fra oktober 2016 ik...  Svar  

Spm. 108

Spm. om ministeren kan udelukke, at de opsigtsvækkende resultater skyldes andre faktorer end selve reformen, altså at studiet fanger en effekt, der ik...  Svar  

Spm. 109

Spm. om at redegøre for, hvad det har kostet at få konsulenthuset Højbjerre, Brauer og Schultz til at udarbejde ”Evaluering af ekstra beskæftigelsesfr...  Svar  

Spm. 112

Spm. om at opdatere svaret på SAU alm. del – spørgsmål 588 (folketingsåret 2015-16), til skatteministeren  Svar  

Spm. 113

MFU spm. om at redegøre for provenueffekterne ved at undtage salg af kunstneriske værker for skat indtil en beløbsgrænse på 375.000 kr., på vilkår der...  Svar  

Spm. 115

Spm. om, hvad regeringen og myndighederne gør for at sikre, at de omfattende reguleringer af virksomheders indkomst, moms etc., der har fulgt i forbin...  Svar  

Spm. 147

Spm. om at redegøre for, hvad der er baggrunden for Skatteministeriets revurdering af tavshedspligten i forhold til olieselskabers indtjening i Nordsø...  Svar  

Spm. 149

MFU spm. om at redegøre for status i den danske sag om svindel med refusion af udbytteskat, herunder om der er rejst sigtelse eller tiltale i sagen, o...  Svar  

Spm. 153

Spm. om at redegøre for, hvordan kontrollen med moms i forbindelse med salg fra udenlandske netbutikker foregår og omfanget af denne kontrol, til skat...  Svar