SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 40

Kære Læser

Denne uges SkatteMail er præget af regeringens nye lovprogram. Desuden er der kommet et styresignal, fordi Skatterådet er kommet med et forkert afgørelse på et bindende svar om afskrivninger på hospitalsbygninger. Desuden er der kommet en lang række afgørelser i afgørelsesdatabasen med ikke-offentliggjorte kendelser.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Parkeringsudgifter kan igen godtgøres skattefrit
Skattelettelser i 2017 under alle omstændigheder
Regeringens lovkatalog
Beskatning ved salg af forældrelejligheder
Tax cuts in 2017
Overview of proposed initiatives by the Danish government
Arbejdsgiverbetalt parkeringsafgift
Tryghed for boligejerne
Regeringens udspil på boligområdet
REGERINGENS LOVPROGRAM 2016 og 2017
Nyt system til ejendomsvurderinger og beskatning af boligejere
Skatteministerens lovprogram for 2016/17
Lovforslag om selskabsskat
OECD Secretary-General's tax report to G20 Finance Ministers (October 2016)
Flere myter om social sikring for forretningsrejsende medarbejdere
SKAT blæser til retræte i parkeringssag
Regeringens lovprogram for det kommende folketingsår – 2016/17
Arbejdsgiverbetalt parkering og skattefri befordringsgodtgørelse

Styresignaler
SKATs bemærkning til SKM2015.591.SR

Bindende svar
Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond
Omlægning af renteswaps fra euro til danske kroner blev anset for ikke at have nogen skattemæssig effekt
Pensionsmidler - unoterede aktier - anvisningsret
Investeringsselskab, mellemholding, kapital- og venturefond

Afgørelser
Spørgsmål vedrørende hjemmel til omberegning af grundværdi.
Spørgsmål vedrørende afslag på genoptagelse af ejendomsvurdering.
Spørgsmål vedrørende forhøjelse af skattepligtig indkomst.

Domme
Reaktionsfrist - forkortet ansættelsesfrist - ordinær ansættelsesfrist - begrundelsesmangler
Ejendomsvurdering - råjordværdi - værdistigning
Anmodning om tilladelse til at anke
Syn og skøn - skatteankestyrelsen - yderligere spørgsmål til sagen
Erhvervsmæssig virksomhed - fradrag for underskud - virksomhedsskatteordningen

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20161003' AND [SkatteraadChanged] <= '20161009') OR ([LSRChanged] >= '20161003' AND [LSRChanged] <= '20161009') OR ([ByretChanged] >= '20161003' AND [ByretChanged] <= '20161009') OR ([LandsretChanged] >= '20161003' AND [LandsretChanged] <= '20161009') OR ([HojesteretChanged] >= '20161003' AND [HojesteretChanged] <= '20161009')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
10-10-2016 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 September 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Parkeringsudgifter kan igen godtgøres skattefrit

SKAT har bøjet sig og accepterer nu – med tilbagevirkende kraft – at arbejdsgivere skattefrit kan refundere medarbejdernes parkeringsudgifter, selvom der samtidig udbetales skattefrie kørepenge.

BDO

Skattelettelser i 2017 under alle omstændigheder

Uanset om regeringen får en politisk aftale om sin 2025-plan eller ej, får vi alle sammen mindre skattelettelser i 2017. Det sikrer den årlige regulering af de forskellige beløbsgrænser i skattelovgivningen nemlig.

BDO

Regeringens lovkatalog

I forbindelse med Folketingets åbning har regeringen som sædvanligt fremlagt et lovkatalog. Det vil sige en oversigt over de lovforslag, som forventes fremsat i denne samling.

BDO

Beskatning ved salg af forældrelejligheder

En forældrelejlighed er en udlejningsejendom. Derfor skal der betales skat af fortjenesten ved salg af en sådan. Hvis lejligheden sælges til barnet, skal det i nogle tilfælde ske til markedsværdien. I andre tilfælde kan det ske med rabat.

BDO

Tax cuts in 2017

Regardless of whether a political agreement concerning the government’s “2025 plan” is reached, tax cuts are due in 2017. This is ensured by the annual adjustment of the various thresholds in the Danish tax code.

BDO

Overview of proposed initiatives by the Danish government

In connection with the opening of the new session of the Danish Parliament, the government presented its list of intended legislation for the coming year.

Beierholm

Arbejdsgiverbetalt parkeringsafgift

SKAT har udsendt udkast til styresignal, hvor det igen accepteres, at medarbejdere kan få dækket udgifter til parkering, uagtet der udbetales skattefri befordringsgodtgørelse

Beierholm

Tryghed for boligejerne

Regeringen har fremlagt sin helhedsplan, som er baseret på 4 konkrete tiltag, som skal sikre tryghed i overgangen til de nye ejendomsvurderinger i 2019. Regeringen foreslår lavere boligskattesatser for såvel grundskyld som for ejendomsværdiskat, en permanent skatterabat, indførelse af et forsikringsprincip, ligesom der foreslås et nyt og forbedret boligskattestop.

Dansk Revision

Regeringens udspil på boligområdet

I dag har regeringen præsenteret sit udspil ”Tryghed for boligejerne”. Det indeholder lavere boligskattesatser og en permanent skatterabat, ligesom regeringen vil indføre et nyt og forbedret boligskattestop efter 2020. Knap 2 ud af 3 boligejere får en skattelettelse og ingen kommer til at betale mere i boligskatter i 2021, end de ellers skulle have gjort.

Dansk Revision

REGERINGENS LOVPROGRAM 2016 og 2017

Folketinget åbnede i går og samtidig fremsatte regeringen sit lovprogram for det kommende år. Vi bringer her et resume af de mest relevante nyheder for erhvervslivet.

Dansk Revision

Nyt system til ejendomsvurderinger og beskatning af boligejere

Selvom boligskatterne - dvs. ejendomsværdiskat til staten og grundskylden til kommunerne – ”kun” udgør ca. 42 mia. DKK eller ca. 4% af Danmarks ”husholdningsbudget”, så er der meget fokus på netop denne skattebetaling.

EY

Skatteministerens lovprogram for 2016/17

Skatteministerens lovprogram for 2016/17 indeholder en række initiativer for både selskaber og personer. Visse af elementerne fra regeringens plan ”Et stærkere Danmark - Vækst 2016” er indeholdt i lovprogrammet, mens hovedparten er udeladt, idet de er genstand for politiske forhandlinger.

EY

Lovforslag om selskabsskat

Skatteministeren har den 5. oktober 2016 fremsat en række af de lovforslag, der blev bebudet i lovprogrammet.

OECD

OECD Secretary-General's tax report to G20 Finance Ministers (October 2016)

This report consists of two parts. Part I is a Progress Report to the G20 by the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. Part II is an update report by the OECD Secretary-General regarding tax transparency, with a focus on beneficial ownership information.

PwC

Flere myter om social sikring for forretningsrejsende medarbejdere

Når en medarbejder tager på forretningsrejse i EU/EØS, skal der indhentes en såkaldt blanket A1. Vi stiller denne gang skarpt på 3 myter om den praktiske håndtering af ansøgningen.

PwC

SKAT blæser til retræte i parkeringssag

Fremadrettet vil det alligevel være muligt at refundere medarbejdernes parkeringsudgifter ved erhvervsmæssig begrundet parkering, selv om de samtidig modtager skattefri kørselsgodtgørelse. 

PwC

Regeringens lovprogram for det kommende folketingsår – 2016/17

Med åbningen af Folketinget blev regeringens lovprogram for det kommende år også offentliggjort. Vi har nedenfor oplistet de initiativer, som vedrører skatte-, moms- og afgiftsområdet.

Revisionsinstituttet

Arbejdsgiverbetalt parkering og skattefri befordringsgodtgørelse

SKAT har udsendt nyt udkast til styresignal

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: SKATs bemærkning til SKM2015.591.SR

SKM2016.438.SKAT

Vedrører: Bekendtgørelse nr. 1147 af 29/08/2016 af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven)

Skatterådet har på baggrund af en indstilling fra SKAT afgivet et forkert svar på spørgsmå1 1 i et bindende svar offentliggjort den 9. september 2015 som SKM2015.591.SR . Skatterådet har svaret, at et OPP-selskab kan anses som ejer i skattemæssig henseende af en hospitalsejendom og således kan foretage skattemæssige afskrivninger på aktiverne efter afskrivningsloven. Bygningen skal opføres på en grund, som OPP-leverandøren erhverver. Den pågældende bygning er på forventeligt 16.000 m 2 og skal bl.a. huse fødestuer (stueplan) og sengeafsnit med i alt 140 pladser (stueplan samt 1. og 2. etage) samt kælder. Ejendommen skal i OPP-kontraktens løbetid lejes ud til regionen. Da der ikke kan afskrives på hospitalsbygninger, jf. afskrivningslovens § 14, stk. 2, nr. 6, er det korrekte svar "nej", dog således at det fremgår af svaret, at OPP-leverandøren som ejer af bygningen kan foretage skattemæssige afskrivninger på de installationer, der tjener bygningen, jf. afskrivningslovens § 15, stk. 2.

 

Bindende svar: Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond

SKM2016.448.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a

Skatterådet kunne bekræfte, at udenlandske kommanditister i XX K/S ikke vil have fast driftssted i Danmark efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a. Skatterådet fulgte ikke SKATs indstilling.

 

Bindende svar: Omlægning af renteswaps fra euro til danske kroner blev anset for ikke at have nogen skattemæssig effekt

SKM2016.441.SR

Vedrører: Kursgevinstloven § 29, stk. 1, § 32, stk. 1 og 33, stk. 1

Skatterådet bekræftede, at det ikke ville have nogen skattemæssig effekt, at der foretages omlægning af eksisterende swaps fra euro til danske kroner.

 

Bindende svar: Pensionsmidler - unoterede aktier - anvisningsret

SKM2016.440.SR

Vedrører: Pensionsbeskatningsloven §§ 11 A, stk. 1 og § 12, stk. 1. Lov om finansiel virksomhed (2015-02-18 nr. 182) §§ 50-51, (Finanstilsynets ressortområde) BEK nr. 1359 af 22. december 2011 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v., § 12 og bilag 1, mv

Skatterådet kan bekræfte, at den til investeringen medfølgende "anvisningsret" ikke er i strid med anvendelseskravet i "puljebekendtgørelsen" vedr. investering af pensionsmidler i unoterede aktier, jf. PBL § 12, stk. 1, og § 12, stk. 13, i BEK nr. 1359 af 22. december 2011. Endvidere bekræftes, at ændringen af "puljebekendtgørelsen" med virkning fra den 1. juli 2016, jf. BEK nr. 1056 af 10. september 2015 ikke ændrer på besvarelsen af ovenstående spørgsmål.

 

Bindende svar: Investeringsselskab, mellemholding, kapital- og venturefond

SKM2016.439.SR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 17 A, § 4 A og § 19. Selskabsskatteloven § 13. Ligningsloven § 16 I

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Spørger ville være omfattet af aktieavancebeskatningsloven § 17 A og ligningslovens § 16 I, da Selskabet ikke ville udgøre en kapital- og venturefond. Skatterådet bekræftede, at det ikke ville udløse beskatning for Spørger eller Selskabet, såfremt eksterne investorer efterfølgende tegnede kapitalandele til overkurs. Skatterådet kunne desuden bekræfte, at Selskabet ikke ville være omfattet af aktieavancebeskatningsloven § 19, stk. 2, nr. 2, 1. pkt., fordi ingen af aktionærerne var tillagt ret til at afstå aktierne til indre værdi. Skattrådet kunne endvidere bekræfte, at mellemholdingreglen i aktieavancebeskatningsloven § 4 A ikke fandt anvendelse ved opgørelsen af deltagerne i aktieavancebeskatningsloven § 19, stk. 2, nr. 2, 5. pkt. i relation til, hvornår der forelå en kollektiv investering. Skatterådet kunne bekræfte, at når Selskabets aktiver ville bestå i mere end 85 % af kapitalandele, der ikke medregnes som værdipapirer m.v., ville Selskabet være omfattet af undtagelsen i aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 3, 2. pkt.

 

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende hjemmel til omberegning af grundværdi.

SKM2016.447.LSR

Vedrører: Vurderingsloven § 13, stk. 1 og § 33, stk. 16-18

Landsskatteretten fandt at den af SKAT foretagne omberegning af ejendommens grundværdi i 2005-niveau var foretaget uden hjemmel i vurderingsloven. Afgørelsen blev derfor annulleret.

 

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende afslag på genoptagelse af ejendomsvurdering.

SKM2016.446.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 1, jf. § 35 a, stk. 2

Landsskatteretten fandt, at genoptagelse af en ejendomsvurdering med rette var afslået, idet forhold vedrørende ejendommens anvendelsesmuligheder, vedligeholdelsesmæssige stand samt forurening ikke blev anset for fejlagtige registreringer omfattet af skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1.

 

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende forhøjelse af skattepligtig indkomst.

SKM2016.436.LSR

Vedrører: Dagældende skattekontrollovs § 3B, stk. 1, stk. 4 og stk. 5, samt § 5, stk. 3. Ligningslovens § 2, stk. 1

Landsskatteretten fandt, at der ikke var grundlag for at opretholde skønsmæssige forhøjelser af et koncernforbundet selskabs skattepligtige indkomst, der var foretaget af SKAT efter ligningslovens § 2 om transferpricing samt skattekontrollovens § 3B om TP-dokumentation.

 

Dom: Reaktionsfrist - forkortet ansættelsesfrist - ordinær ansættelsesfrist - begrundelsesmangler

SKM2016.444.ØLR

Vedrører: Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2

Sagen vedrørte, om SKAT i forbindelse med en forhøjelse af skatteyderens indkomst for 2005-2007 havde overholdt fristerne i skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27. Rigtigheden af SKATs materielle forhøjelser var ubestridt, og skatteyderen bestred heller ikke, at betingelsen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, var opfyldt.

Skatteyderen gjorde gældende, at SKAT ikke havde iagttaget reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2.

Skatteministeriet gjorde gældende, at for indkomståret 2005 var SKATs varsel afsendt inden udløbet af reaktionsfristen. For indkomstårene 2006 og 2007 kunne forhøjelsen foretages i medfør af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, selvom skatteyderen var omfattet af den forkortede ligningsfrist, jf. § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1095 af 15. november 2005, da betingelsen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, var opfyldt. Det er ikke et krav, at også betingelsen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, skal være opfyldt, når den ordinære ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, ikke er udløbet.

Allerede som følge af, at Landsretten med henvisning til de faktiske omstændigheder i sagen fandt, at SKATs varsling for både 2005, 2006 og 2007 overholdt fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, fandt Landsretten, at forhøjelserne var gyldige. Landsretten fandt desuden, at både SKATs afgørelser og Landsskatterettens kendelse opfyldte det forvaltningsretlige begrundelseskrav.

Byrettens frifindende dom ( SKM2015.496.BR ) blev således stadfæstet.

 

Dom: Ejendomsvurdering - råjordværdi - værdistigning

SKM2016.443.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 18, dagælende

Retten fandt med henvisning til et under sagen tilvejebragte syn og skøn, at Landsskatterettens skøn over råjordsprisen var udøvet på et forkert grundlag, og at skønnet var åbenbart urimeligt.

Sagen blev hjemvist til fornyet opgørelse af værdistigningen.

 

Dom: Anmodning om tilladelse til at anke

SKM2016.442.ØLR

Vedrører: Retsplejeloven § 372, stk. 1 og 2

Byretten havde ved dom af 1. oktober 2015 frifundet Skatteministeriet for skatteyderens påstand om, at hans skatteansættelse for indkomstårene 2003-2005 ekstraordinært skulle genoptages. Skatteyderen ankede byretsdommen ved ankestævning af 29. oktober 2015, der blev modtaget af landsrettens server den 29. oktober 2015 kl. 15.00.33 dansk tid. Landsretten afviste ved dom af 8. marts 2016 ( SKM2016.372.ØLR ) af egen drift anken, idet stævningen var modtaget efter ankefristen, jf. retsplejelovens § 372, stk. 1 og 2.

Skatteyderen ansøgte den 6. maj 2016 om oprejsningsbevilling i medfør af retsplejelovens § 372, stk. 2, 3. pkt. Skatteyderen gjorde navnlig gældende, at der var tale om en meget kort fristoverskridelse, der skyldes en simpel ekspeditionsfejl.

Landsretten imødekom ikke ansøgning om anketilladelse og lagde afgørende vægt på, at ansøgningen var fremkommet næsten 2 måneder efter, at skatteyderen blev bekendt med, at landsretten havde afvist anke.

 

Dom: Syn og skøn - skatteankestyrelsen - yderligere spørgsmål til sagen

SKM2016.435.VLR

Vedrører: Retsplejeloven § 197

Sagen drejede sig om, hvordan en samlet købesum på 9.650.000,- kr. for en ejendom skulle fordeles på de overdragne aktiver, der indgik i ejendomsoverdragelsen.

Skatteyderen ønskede at stille nogle spørgsmål til skønsmanden om alternative fordelinger, hvis den samlede købesum havde været en anden.

SKAT protesterede over disse spørgsmål. Herved anførte SKAT bl.a., at købesummen på 9.650.000, kr., der var aftalt af de uafhængige parter ikke var bestridt, hverken af SKAT eller civilretligt af parterne og derfor måtte lægges til grund ved fordelingen på de overdragne aktiver.

Landsretten fandt ikke grundlag til på forhånd at antage, at svarene på de omhandlede spørgsmål ville være uden betydning for skattesagen.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens kendelse om, at skatteyderen skulle have lov til at stille spørgsmålene til skønsmanden.

 

Dom: Erhvervsmæssig virksomhed - fradrag for underskud - virksomhedsskatteordningen

SKM2016.437.BR

Vedrører: Skatteloven § 6

Sagen drejede sig om, hvorvidt skatteyderen, A, ved henholdsvis udlejning af et redskabskur og fiskeri havde drevet erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig forstand. A gjorde gældende, at han havde drevet erhvervsmæssig virksomhed i indkomstårene 2009-2011 (begge inkl.), og derfor var berettiget til at fratrække underskud herfra i sin øvrige skattepligtige indkomst samt anvende virksomhedsskatteordningen.

Såfremt de omhandlede virksomheder blev anset for erhvervsmæssige, ville det tilmed have den konsekvens, at A ikke skulle ophørsbeskattes af et opsparet overskud på 6.119.879 kr. fra hans tidligere drevne fiskerivirksomhed.

For så vidt angik udlejningsvirksomheden, henviste retten til, at virksomheden for hvert af de relevante år havde givet underskud. På baggrund heraf, og da udlejningsvirksomheden klart var af underordnet omfang, fandt retten ikke, at udlejningsvirksomheden var drevet erhvervsmæssigt.

Ligeledes fandt retten heller ikke, at fiskerivirksomheden blev drevet erhvervsmæssigt. Retten lagde her vægt på de samme momenter som Landsskatteretten, herunder at virksomheden var af mindre omfang, og blev varetaget i forbindelse med A's fuldtidsansættelse som lønmodtager.

Retten gav derfor Skatteministeriet medhold i frifindelsespåstanden.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/2878589
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene fra og med 1999 til og med 2009. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-09-2016

Journalnr: 14/5334092
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-09-2016

Journalnr: 14/3797684
Afskrivningsloven
Klagen vedrører et bindende svar på spørgsmål om afskrivningssaldo. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-09-2016

Journalnr: 14/3330099
Ansættelse af løn fra virksomhed
Klagen vedrører ansættelse og beskatning af løn fra virksomhed. Af SKAT ansat til nul kroner. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-09-2016

Journalnr: 14/4954177
Dagplejemor - selvstændig erhvervsdrivende
Klageren har anmodet SKAT om bindende svar på om en dagplejemor med 10 dagplejebørn, kan betragtes som selvstændig erhvervsdrivende i relation til ansatte medarbejdere, fratrække sine lønudgifter i den personlige indkomst, jf. statsskattelovens § 6 a og personskattelovens § 3, stk. 2. SKAT har svaret benægtende. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-09-2016

Journalnr: 11/0297480
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes nægtet fradrag for underskud af virksomhed og diverse udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-08-2016

Journalnr: 11/0300898
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af landbrugsvirksomhed, fradrag for ejendomsskater i kapitalindkomst og anvendelse af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-09-2016

Journalnr: 15/0863899
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage skatteansættelserne med henblik på at nedsætte kapitalafkastet og øge opsparingen i virksomhedsordningen.
Afsagt: 09-09-2016

Journalnr: 08/0200479
Hævninger på udenlandske kreditkort
Klagen skyldes, at hævninger på udenlandske kreditkort anset for skattepligtig indkomst. Fristgennembrud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-09-2016

Journalnr: 13/5764173
Omgørelse
SKAT har afslået at give tilladelse til omgørelse af privatretlige dispositioner i forhold til spørgsmål om rette indkomstmodtager mellem klageren som hovedanpartshaver og ApS. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-09-2016

Journalnr: 13/5764253
Omgørelse
SKAT har afslået at give tilladelse til omgørelse af privatretlige dispositioner i forhold til spørgsmål om rette indkomstmodtager mellem klageren som hovedanpartshaver og ApS. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-09-2016

Journalnr: 14/3176358
Pensionsordning
Klagen vedrører nægtet tilladelse til tilbagebetaling af statsafgift og genoprettelse af pensionsordning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-09-2016

Journalnr: 13/0226021
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2016

Journalnr: 11/0303568
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af fri bolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 16-08-2016

Journalnr: 11/0303569
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af fri bolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 16-08-2016

Journalnr: 11/0303570
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af fri bolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 16-08-2016

Journalnr: 11/0303571
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af fri bolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 16-08-2016

Journalnr: 13/0220707
Skat af modtagne pengeoverførsler, fristgennembrud
Klagen vedrører beskatning af modtagne pengeoverførsler og ansættelsens gyldighed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 02-09-2016

Journalnr: 13/5284101
Skat af modtagne pengeoverførsler, fristgennembrud
Klagen vedrører beskatning af modtagne pengeoverførsler og ansættelsens gyldighed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 02-09-2016

Journalnr: 13/0160063
Skatteligt, gyldighed
Klagen vedrører skattepligt til Danmark herunder ansættelsens gyldighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-09-2016

Journalnr: 13/0236105
Skattepligt til Danmark
SKAT har truffet afgørelse om, at klageren i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1, var fuldt skattepligtig til Danmark fra den 1. januar 2005. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at klageren i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1, ikke var fuldt skattepligtig til Danmark.
Afsagt: 31-08-2016

Journalnr: 13/5396386
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører skattepligt til Danmark og lempelse efter ligningslovens § 33A. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-09-2016

Journalnr: 14/1327653
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører skattepligt til Danmark og lempelse efter ligningslovens § 33A. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-09-2016

Journalnr: 15/0663170
Udlejning til interesseforbundne
Klagen vedrører bindende svar om udlejning af lejlighed til interesseforbundne parter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-09-2016

 

Nyt fra EU-domstolen

Domme
T-219/13 Statsstøtte Ferracci mod Kommissionen

Sagen omhandler:

Statsstøtte – kommunal ejendomsskat – fritagelse indrømmet ikke-kommercielle enheder, der udøver særlige aktiviteter – lov om indkomstskat – fritagelse for kommunal engangsskat – afgørelse, som dels konstaterer, at der ikke foreligger statsstøtte, dels erklærer støtten uforenelig med det indre marked – annullationssøgsmål – regelfastsættende retsakt, som ikke omfatter gennemførelsesforanstaltninger – umiddelbart berørt – antagelse til realitetsbehandling – absolut umulighed for tilbagesøgning – artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 659/1999 – begrundelsespligt

Domstolens dom:

1) Europa-Kommissionen frifindes.

2) Pietro Ferracci bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

3) Den Italienske Republik bærer sine egne omkostninger i forbindelse med interventionen.


Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 12670 2016 INIT: Kommissionens meddelelse om yderligere foranstaltninger for at øge gennemsigtigheden på skatteområdet og bekæmpe skatteunddragelse og skatteundgåelse Udkast til Rådets konklusioner Vedtagelse

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Lister med uidentificerede konti er offentliggjort i Statstidende


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven)  

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 25 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, fradrag for livforsikringsselskabers særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 25 B Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 26 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for landrapportering, skærpede ”colabøder”, ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 26 A Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for land-rapportering, skærpede »colabøder« og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 26 B Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter. (Ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 27 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger).

Bilag

Bilag 1

Orientering om, at lovforslaget er sendt i høring

L 28 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven. (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 29 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love. (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 1

Skatteministerens lovprogram for folketingsåret 2016-2017

Bilag 2

Invitation til deltagelse i Global Tax Transparency Summit den 8. – 9. december 2016 i London fra UK Parliament, Committee of Public Accounts

Bilag 3

OECD publikationer om inklusiv vækst

Bilag 6

Borger- og retssikkerhedschefens beretning for 2015

Bilag 7

Rapportering om Skatteankestyrelsens produktion for 1. halvår 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor mange gange den nye hjemmel er blevet anvendt, og hvordan hjemlen fremadrettet vil blive benyttet som et aktivt redskab for SKAT til mom...  Svar  

Spm. 2

MFU spm. om ministeren kan bekræfte, at en afskaffelse af Grøn check, på samme måde som f.eks. en sænkelse af personfradraget, teknisk set vil udgøre ...  Svar  

Spm. 3

Spm. om at fremsende en samlet opgørelse over de offentlige restancer fra 1. kvartal 2013 til og med de nyeste tal for 2. kvartal 2016, til skattemini...  Svar  

Spm. 4

Spm. om at fremsende en opgørelse, der i tabelform viser antallet af danskere pr. 1000 indbyggere fordelt på hver kommune, der vil få reduceret sin bø...  Svar  

Spm. 5

Spm. om at fremsende en opgørelse, der i tabelform viser antallet af danskere pr. 1000 indbyggere fordelt på hver kommune, der vil miste grøn check el...  Svar  

Spm. 6

Spm. om talepapir fra samrådet den 8. september 2016 om svindel med refusion af udbytteskat, jf. folketingsår 2015-16, SAU alm. del - samrådsspørgsmål...  Svar  

Spm. 7

Spm. om, hvordan lejere i privat og alment boligbyggeri vil blive ramt af de nye ejendomsvurderinger og det af regeringen foreslåede boligskattesystem...  Svar  

Spm. 8

Spm. om at oplyse, om lejere, der bor i samme lejlighed som før 2021, vil blive omfattet af regeringens bebudede skatterabat , til skatteministeren  Svar  

Spm. 9

Spm. om, hvor meget huslejerne forventes at stige som følge af det nye vurderingssystem og regeringens foreslåede boligskattesystem i hele landet og h...  Svar  

Spm. 10

Spm. om at oplyse, om regeringen i forbindelse med forslaget til boligbeskatning agter at bevare, ændre eller afskaffe den særlig lave ejendomsværdisk...  Svar  

Spm. 11

Spm. om, hvordan regeringens forslag til boligbeskatning vil påvirke indkomstfordelingen set i forhold til, hvis gældende regler videreføres, til skat...  Svar  

Spm. 12

MFU spm. om, hvor mange penge regeringen isoleret set vil bruge på den bebudede skatterabat til boligejere, og hvordan beløbet fordeler sig på landets...  Svar  

Spm. 13

Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 7. oktober 2016 om den geografiske fordeling af topskattelettelser, til skatteministeren  Svar  

Spm. 606

Spm. om en oversigt over skattetrykket i samtlige OECD-lande opgjort i det senest tilgængelige år, til skatteministeren  Svar  

Spm. 636

Spm. om at overveje, om der i Danmark, på linje med f.eks. Sverige og Finland, skal indføres mulighed for at lukke for vandforsyningen til virksomhede...  Svar  

Spm. 637

Spm. om, hvor mange selskaber der ved genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstårene 2008, 2009 og 2010 har opnået fradrag for tab på valutatermi...  Svar  

Spm. 638

Spm. om konsekvensen hvis en afdækningskontrakt afdækker mere end virksomhedens åbne positioner, således at en del af kontrakten anses for spekulation...  Svar  

Spm. 642

Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet om SKATs styringsværkstøjer den 15. september 2016, jf. SAU alm. del – samrådsspør...  Svar  

Spm. 643

Spm. om ministeren vil tilsende udvalget præsentationen ”Teknisk gennemgang af SKATs styringsmodel og styringsværktøjer”, der blev benyttet ved samråd...  Svar  

Spm. 654

Spm. om at opgøre uligheden målt med gini-koefficienten i alle landets kommuner og regioner, til skatteministeren  Svar  

Spm. 655

Spm. om at give et samlet overblik over omkostningerne til modernisering af IT-løsningerne under E-kapital, som der i bl.a. 2014 og 2016 er bevilliget...  Svar  

Spm. 656

Spm. om, hvad de samlede omkostninger har været til oprettelse, udvikling og drift af Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE) siden centre...  Svar  

Spm. 688

Spm. om at opgøre provenuet fra selskabskatten i hvert af årene fra 2011-2016, til skatteministeren  Svar  

Spm. 697

Spm. om, hvor mange flere kroner og øre vil den gennemsnitlige boligejer i de ti danske kommuner, hvor gennemsnitsejeren i dag betaler mest i grundsky...  Svar  

Spm. 702

MFU spm. om at bekræfte, at de ekstra ansættelser i forhold til at løfte inddrivelsesopgaven, som var planlagt i Herning og Grenaa, er sat i bero, til...  Svar  

Spm. 703

MFU spm. om at oplyse, om SKAT overvejer at omplacere det tidligere annoncerede antal nyansættelser i SKATs Inddrivelse på andre af SKATs lokationer e...  Svar  

Spm. 720

Spm. om BNP-effekten af Socialdemokratiets udspil ”Stol på Danmark - Socialdemokratiets oplæg til forhandlingerne om regeringens 2025-plan”, til skatt...  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 21

Vil ministeren tage initiativ til at ændre på reglerne, således at den lille lokale sportshal Bjert-hallen ikke gøres skattepligtig, men fortsat kan h...

Spm. S 27

Hvad er ministerens holdning til, at SKAT – af alle steder – benytter sig af et selskab, hvor hovedaktionæren er placeret i et skattely?

Spm. S 5

Vil ministeren, ligesom man har gjort det i Sverige, bede Uber i Danmark om at udlevere oplysninger for året 2015 på samtlige chauffører til skattemyn...

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om regeringens bebudede topskattelettelser trækker Danmark i en mindre skæv retning, jf. svaret på SAU alm. del - spørgsmål 495, til skat...

Spm. B

Samrådsspm. om ministeren er enig med sine partifæller, V-borgmestrene i henholdsvis Tønder, Thisted, Læsø og Jammerbugt Kommuner, der i Jyllands-Post...

Spm. C

Samrådsspm. om ministeren enig med Dansk Folkepartis skatteordfører Dennis Flydtkjær, der til DR den 23/8-16 udtaler følgende om regeringens lovede to...

Spm. D

Samrådsspm. om ministeren mener, at regeringens forslag til topskattelettelser, jf. regeringens 2025-plan, trækker Danmark i en mindre skæv retning, j...

Spm. E

Samrådsspm. om, hvorledes skattelettelserne i regeringens udspil ”Et stærkere Danmark - Jobreform” på henholdsvis ca. 365 kr. om måneden for en ufaglæ...

Spm. F

Samrådsspm. om at bekræfte, at så frem at lettelserne i skatten i regeringens udspil ”Et stærkere Danmark - Jobreform” bliver opgjort i effekt på rådi...

Spm. G

Samrådsspm. om, hvilke stordriftsfordele der er forbundet med at have mere end to børn, som retfærdiggør at øge indkomstuligheden i Danmark, til skatt...

Spm. H

Samrådsspm. om forringelser i børnechecken er foreneligt med ønsket om, at familier får flere børn og arbejder mere, til skatteministeren

Spm. I

Samrådsspm. om, hvad ministeren mener om, at regeringens forslag potentielt kan føre til en markant stigning af børn, der vokser op under trange kår, ...

Spm. J

Samrådsspm. om, hvad ministeren mener om den skæve geografiske fordeling af regeringens forslag om et gradueret loft over børnechecken, til skattemini...

Spm. K

Samrådsspm. om ministeren agter at anmode om og anvende oplysninger fra Uber om deres chaufførers indtægter i perioden siden Uber startede op i Danmar...

Spm. L

Samrådsspm. om ministeren vil iværksætte en målrettet indsats til at gennemgå Uber-chaufførernes indtægter fra pirattaxakørslen og om disse er oplyst ...

Spm. M

Samrådsspm. om ministeren vil bede SKAT om at etablere et mere formelt samarbejde (f.eks. en taskforce) med politiet, som i øjeblikket stopper og indb...

Spm. N

Samrådsspm. om, hvorvidt ministeren trods domme i både Danmark og Sverige til Uber-chauffører anser Uber for at være deleøkonomi, og om Uber skal besk...