SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 46

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. bindende forhåndsbesked, hvor Skatterådet kunne bekræfte, at et pengeinstituts krav om personlig kaution for et selskabs gælds- og kautionsforpligtelser, ikke medfører, at en kautionist i virksomhedsordningen beskattes.

God fornøjelse med læsningen!

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Bulletin for International Taxation: 11 - 2015
Skattemæssige overvejelser inden årsskiftet
European Taxation: 11 - 2015
Selskabers acontoskat
Skatteministeriet afviser kritik af regler om beskatning af investeringsinstitutter
Gå ikke glip af en refusion af fransk udbytteskat
Begrænset udvidelse af tonnageskatteordningen
Kildeskattelovens §§ 48 E-F og ny beløbsgrænse i 2016
Hvordan beskattes fratrædelsesgodtgørelse?
Nye skatteregler for udlejning af sommerhuse og fritidsboliger
Den "nye" BoligJobordning
World Tax Journal: 3 - 2015
Beretning om Skatteministeriets økonomistyring (nr. 3/2015)

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal om genoptagelse - fradrag i grundværdien for forbedringer - støjhegn

Bindende svar
LL § 7 H ophævet med virkning for aftaler indgået den 21. november 2011 eller senere
Skadesforsikringsafgift af vejhjælps-abonnementer
Virksomhedsordningen - solidarisk kaution for selskabs gæld

Afgørelser
Salg af ejendom til hovedaktionær - Udlodning
Bindende svar. Spørgsmål vedrørende beskatning af dansk lønindkomst under udstationering til udlandet
Spørgsmål om hvorvidt avance ved afståelse af ejendom til kommune var skattefrit
Afgørelse vedrørende et selskabs krav på omkostningsgodtgørelse
Opgørelse af sambeskatningsindkomsten
Spørgsmål om grænsegænger har ret til fradrag for tiende

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 47

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
Skatteetaten, Norge

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20151109' AND [SkatteraadChanged] <= '20151115') OR ([LSRChanged] >= '20151109' AND [LSRChanged] <= '20151115') OR ([ByretChanged] >= '20151109' AND [ByretChanged] <= '20151115') OR ([LandsretChanged] >= '20151109' AND [LandsretChanged] <= '20151115') OR ([HojesteretChanged] >= '20151109' AND [HojesteretChanged] <= '20151115')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

Bulletin for International Taxation (BIT)

Bulletin for International Taxation: 11 - 2015

I denne udgave:

 • The Retroactive Effect of Changes to the Commentaries on the OECD Model
 • The Tax and Legal System of Lebanon - The Undiscovered Potential of a Country at a Crossroads
 • Do Tax Treaties Embody the Application of Sovereign Immunity? - An Assessment with Regard to Sovereign Wealth Funds
 • The Netherlands Court of Audit: An Audit on Tax Avoidance
 • OECD’s Action Plan on Tax Base Erosion and Profit Shifting: Part 1 - What Should Be Africa’s Response?
 • Qatar and International Taxation: Part II - The Income Tax Law and the Qatar Financial Centre Tax Regulations
 • The Adverse Effects of Corporate Inversions in the United States
 • The Brazilian Thin Capitalization Rules and Tax Treaties: A Critical Approach

Deloitte

Skattemæssige overvejelser inden årsskiftet

I forbindelse med udløbet af et indkomstår, vil det ofte være en god idé, at vurdere om der er optimeringsmuligheder. Vi har derfor udarbejdet en liste over mulige områder med optimeringspotentiale, samt efterfølgende knyttet nogle kommentarer til de enkelte punkter.

European Taxation (ET)

European Taxation: 11 - 2015

I denne udgave:

 • Unilateral Withholding Tax To Counteract Base Erosion and Profit Shifting
 • Ceci n’est pas une Pipe”: The Notion of Tax Court under Article 267 of the TFEU
 • Commission
 • Court of Justice
 • EU Introduces Plans Regarding a Fair and Efficient Corporate Tax System
 • Greece’ s Tax Measures under the Microscope: Too High a Price for the Avoidance of a Disorderly Default?
 • Constitutional Court Delivers Landmark Double Jeopardy Decision

EY

Selskabers acontoskat

Nu er det tid til at overveje, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skattepligtige indkomst, der forventes for indkomståret 2015.

Plesner

Skatteministeriet afviser kritik af regler om beskatning af investeringsinstitutter

De senere år er de danske regler om beskatning af investeringsinstitutter blevet kritiseret for både at forhindre udenlandske fondes adgang til Danmark og udlændiges investeringer i danske investeringsinstitutter. En ny analyse fra Skattemisteriet afviser kritikken.

PwC

Gå ikke glip af en refusion af fransk udbytteskat

Har din koncern betalt skat af udbytte i Frankrig, kan der være en mulighed for tilbagebetaling baseret på EU-Domstolens praksis.Det drejer sig dels om den franske indkomstskat betalt af modtagne udbytter fra EU-datterselskaber af det franske selskab, dels fransk skat ved udbetaling af udbytter til udenlandske moderselskaber.

PwC

Begrænset udvidelse af tonnageskatteordningen

Regeringen har netop genfremsat et forslag om at udvide tonnageskatteordningen for en række specialskibes aktiviteter, men rederierne må desværre fortsat kigge forgæves efter væsentlige forbedringer i forhold til det oprindelige forslag på trods af skarp og berettiget kritik fra branchen.

PwC

Kildeskattelovens §§ 48 E-F og ny beløbsgrænse i 2016

Skatteministeriet har nu offentliggjort ændringer i forhold til en række satser i skattelovgivningen med virkning fra 2016, herunder vedrørende minimumslønkravet i Kildeskattelovens §§ 48 E–F.

Ret&Råd Advokater

Hvordan beskattes fratrædelsesgodtgørelse?

Der gælder en særlige lempelige beskatning af fratrædelsesgodtgørelse efter ligningslovens § 7u. Det særlige fradrag på 8.000 kr. bliver dog mindre og mindre værd, da der ikke automatisk sker nogen prisregulering af bundfradraget.

Ret&Råd Advokater

Nye skatteregler for udlejning af sommerhuse og fritidsboliger

Sommeren står for døren, og mange sommerhusejere har formentlig allerede indgået aftaler om udlejning af sommerhuset til gæster fra ind- og udland i de kommende måneder. Både for nye og gamle sommerhusejere kan udlejning give en ekstra indtægt, som kan være med til at dække udgifterne ved at eje sommerhuset og forsøde tilværelsen.

Revisorgruppen Danmark

Den "nye" BoligJobordning

Her er de fradragsberettigede ydelser

Rigsrevisionen

Beretning om Skatteministeriets økonomistyring (nr. 3/2015)

Beretningen handler om Skatteministeriets og SKATs økonomistyring i perioden 2011-2014.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriet og SKAT har en tilfredsstillende økonomistyring, herunder sikrer kvalitet og retssikkerhed i sagsbehandlingen. Undersøgelsens formål er også at vurdere departementets styring af og tilsyn med SKAT. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

 • Har SKAT en tilfredsstillende økonomistyring?
 • Sikrer SKAT kvalitet og retssikkerhed i opgavevaretagelsen?
 • Fører Skatteministeriet et tilfredsstillende tilsyn med SKAT?

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i oktober 2014 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

World Tax Journal (WTJ)

World Tax Journal: 3 - 2015

I denne udgave:

 • The Taxation of Technical Services under the United Nations Model Double Taxation Convention: A Rushed - Yet Appropriate - Proposal for (Developing) Countries?
 • A Utility-Based Explanation of Tax Asymmetries
 • Legitimacy and the Making of International Tax Law: The Challenges of Multilateralism
 • The Arm’s Length Comparable in Transfer Pricing: A Search for an “Actual” or a “Hypothetical” Transaction?

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal om genoptagelse - fradrag i grundværdien for forbedringer - støjhegn

15-2867688

I dette styresignal beskrives ændring af praksis vedrørende fradrag i grundværdien for udgifter til etablering af støjhegn. Ændringen er en følge af Østre Landsrets dom i SKM2015.493.ØLR.

I styresignalet fastsættes frister for genoptagelse, reaktionsfrist og krav til den dokumentation, der skal ledsage en anmodning om genoptagelse.

Bestemmelserne om fradrag for grundforbedring blev afskaffet ved ændringslov nr. 925 af 18. september 2012, der trådte i kraft den 1. januar 2013. Efter overgangsbestemmelserne i ændringsloven opretholdes dog fradrag, der var givet på lovens ikrafttrædelsestidspunkt, ligesom det på visse betingelser er muligt at få fradrag for forbedringsarbejder, der var påbegyndt på det pågældende tidspunkt.

 

Bindende svar: LL § 7 H ophævet med virkning for aftaler indgået den 21. november 2011 eller senere

SKM2015.710.SR

Vedrører: Ligningsloven § 7 H. Lov nr. 1.382 af 28. december 2011 § 16, stk. 4

Skatterådet anerkender ikke, at Restricted Share Units, der tildeles i 2011 og fremefter, beskattes efter reglerne i LL § 7 H.

LL § 7 H er ophævet med virkning "for aftaler om tildeling af aktier, køberetter og tegningsretter til aktier, når aftalen er indgået den 21. november 2011 eller senere". Ved "aftaletidspunktet" forstås det tidspunkt, hvor der foreligger en endelig bindende aftale om tildeling af aktier.

Det fremgår af ansættelseskontrakten, at parterne forhandler lønvilkår årligt. Skatterådet er derfor ikke enigt i, at der med henvisning til ansættelseskontrakten samt koncernens generelle aktielønsprogram, er indgået en endelig og bindende aftale inden den 21. november 2011 vedrørende Restrited Share Units, der tildeles for 2011 og fremefter.

Skatterådet anerkender ikke, at Restricted Share Units, der tildeles i 2011 og fremefter, beskattes efter reglerne i LL § 7 H.

LL § 7 H er ophævet med virkning "for aftaler om tildeling af aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier, når aftalen er indgået den 21. november 2011 eller senere". Ved "aftaletidspunktet" forstås det tidspunkt, hvor der foreligger en endelig bindende aftale om tildeling af aktier.

Det fremgår af ansættelseskontrakten, at parterne forhandler lønvilkår årligt. Skatterådet er derfor ikke enigt i, at der med henvisning til ansættelseskontrakten samt til koncernens generelle aktielønsprogram, er indgået en endelig og bindende aftale inden den 21. november 2011 vedrørende Restricted Share Units, der tildeles for 2011 og fremefter.

Medarbejderne skal således lønbeskattes af værdien af Restricted Share Units på retserhvervelsestidspunktet for så vidt angår tildelinger i 2011 og fremefter.

 

Bindende svar: Skadesforsikringsafgift af vejhjælps-abonnementer

SKM2015.696.SR

Vedrører: Hovedlov: LOV nr 551 af 18/06/2012. Ændringslov: LOV nr 1533 af 27/12/2014

På baggrund af en ændring af lov om afgift af skadesforsikringer har Skatterådet taget stilling til, at spørgeren er afgiftspligtig vedrørende sine vejhjælpsabonnementer med virkning fra 1. juli 2015. Skatterådet svarer således nej til, at vejhjælpsabonnementerne ikke skal anses for skadesforsikring efter lov om afgift af skadesforsikringer og dennes henvisning til bilag 7 til lov om finansiel virksomhed, som er indsat ved lovændringen.

 

Bindende svar: Virksomhedsordningen - solidarisk kaution for selskabs gæld

SKM2015.693.SR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 6.

Skatterådet kunne bekræfte, at et pengeinstituts krav om personlig kaution for et selskabs gælds- og kautionsforpligtelser, ikke medfører, at en kautionist i virksomhedsordningen beskattes.

 

Afgørelse: Salg af ejendom til hovedaktionær - Udlodning

SKM2015.709.LSR

Vedrører: Ligningsloven § 2 og § 16 A, stk. 1

Hovedaktionæren blev beskattet af maskeret udlodning i forbindelse med erhvervelse af en ejerlejlighed fra selskabet, der havde afholdt udgifter, der ikke modsvaredes af en tilsvarende forøgelse af ejendommens handelsværdi.

 

Afgørelse: Bindende svar. Spørgsmål vedrørende beskatning af dansk lønindkomst under udstationering til udlandet

SKM2015.704.LSR

Vedrører: Kildeskatteloven § 1, stk. 1 nr. 1 og nr. 4

En universitetsansat med bopæl i Danmark blev udstationeret i Storbritannien, hvortil han og familien flyttede. Han var aflønnet af universitetet i Danmark og boligen blev udlejet midlertidigt. Han blev fortsat anset for fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Det antoges, at Storbritannien i henhold til dobbeltbeskatningsaftalens art. 15 havde beskatningsretten til lønindtægten, da forholdet ikke kunne antages at være omfattet af dobbeltbeskatningsaftalens art. 19 om personer, der udsendes af offentlige myndigheder. Der blev herved henset til lovændringen af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4, om skattepligt for personer udsendt af offentlige myndigheder, lov nr. 462 af 12.6.2009, hvor det blev præciseret, at personer, der udsendes af andre offentlige institutioner, herunder bl.a. universiteterne omfattes af denne bestemmelse. En sådan præcisering var ikke foretaget i bestemmelsen i dobbeltbeskatningsaftalens art. 19.

 

Afgørelse: Spørgsmål om hvorvidt avance ved afståelse af ejendom til kommune var skattefrit

SKM2015.702.LSR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningsloven § 11, stk. 1, 1. pkt. Dagældende lov om særlig indkomstskat § 2 D Planloven § 47 a

En overtagelse efter planlovens § 47 a fandtes ikke at kunne sidestilles med et ekspropriativt indgreb, hvorfor erstatningssummen ikke var fritaget for beskatning.

 

Afgørelse: Afgørelse vedrørende et selskabs krav på omkostningsgodtgørelse

SKM2015.699.LSR

Vedrører: Dagældende skatteforvaltningslov § 52, stk. 1 og § 55, stk. 1, nr. 1, og stk. 3. Forældelsesloven § 1, § 2, stk. 1 og 2, og § 3, stk. 1. Lov nr. 525 af 12. juni 2009 § 22, stk. 1. Skatteforvaltningsloven § 52, stk. 1, jf. §§ 53 og 55, stk. 1, nr. 1 og stk. 2 og § 54

I perioden 15. juli 2008 - 14. juli 2011 var det anført i Den Juridiske Vejledning, at forældelsesfristen for krav på omkostningsgodtgørelse løb fra sidste rettidige betalingsdag på den pågældende faktura. Teksten ændredes herefter således, at det nu er anført, at forældelsesfristen løber fra det tidspunkt, hvor sagen er endelig afsluttet. LSR fandt, at SKAT havde afskåret sig fra at gøre forældelse gældende for krav på omkostningsgodtgørelse af fakturaer, der kunne være udstedt i den periode, hvor teksten i Den Juridiske Vejledning var gældende, hvorfor kravet på omkostningsgodtgørelse i den konkrete sag ikke kunne anses for forældet.

 

Afgørelse: Opgørelse af sambeskatningsindkomsten

SKM2015.695.LSR

Vedrører: Dagældende selskabsskattelov § 31, stk. 3 og 5 Selskabsskatteloven § 10, stk. 1 og 5, § 31 og § 31 C, stk. 1, 6 og 8

Landsskatteretten fandt at selskabsskattelovens § 31 C, stk. 8, ikke fandt anvendelse ved opgørelse af sambeskatningsindkomsten for selskabet H1, idet selskabet H2, der var frasolgt inden selskabet gik konkurs, ikke ansås at indgå i sambeskatningsindkomsten på konkurstidspunktet. (dissens).

 

Afgørelse: Spørgsmål om grænsegænger har ret til fradrag for tiende

SKM2015.694.LSR

Vedrører: Kildeskatteloven §§ 5A og B. Ligningsloven § 8 A og § 12

Landsskatteretten godkendte fradrag for tiende til en kirke ydet af klager, der var omfattet af grænsegængerreglerne i kildeskattelovens afsnit 1 A.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0189961
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører udenlandsk check, der er anset som skattepligtig indkomst, skønsmæssig forhøjelse af omsætning samt fradrag for udgift til telefon og fradrag for udgift til leasing af kasseapparat. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 08-10-2015

Journalnr: 13/3797054
Dobbeltbeskatning
Sagen omhandler skattepligt og dobbeltbeskatning vedrørende polsk virksomhed i Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-10-2015

Journalnr: 14/3348211
Ejendomsavance
Klagen vedrører bindende svar om overdragelse af ejendom kan sidestilles med ekspropriation. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-10-2015

Journalnr: 13/5776028
Erhvervsmæssig virksomhed
Klagen vedrører, om udlejning af en garage er erhvervsmæssig virksomhed og hævet opsparet overskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-10-2015

Journalnr: 13/5776060
Erhvervsmæssig virksomhed
Klagen vedrører, om udlejning af en garage er erhvervsmæssig virksomhed og hævet opsparet overskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-10-2015

Journalnr: 13/5299978
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter til finansieringsselskaber. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-09-2015

Journalnr: 13/5300947
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter til finansieringsselskaber. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-09-2015

Journalnr: 13/5301024
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter til finansieringsselskaber. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-09-2015

Journalnr: 13/5368499
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter til finansieringsselskaber. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-09-2015

Journalnr: 13/5371192
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter til finansieringsselskaber. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-09-2015

Journalnr: 13/5383107
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter til finansieringsselskaber. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-09-2015

Journalnr: 13/5475557
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter til finansieringsselskaber. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-09-2015

Journalnr: 13/5600761
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter til finansieringsselskaber. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-09-2015

Journalnr: 13/5601772
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter til finansieringsselskaber. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-09-2015

Journalnr: 13/5648568
Fradrag for renteudgifter
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for renteudgifter til finansieringsselskaber. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-09-2015

Journalnr: 14/3630944
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 14-10-2015

Journalnr: 13/6765206
Fri jagt og rejse
Klagen vedrører beskatning af fri jagt og rejse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 09-10-2015

Journalnr: 14/2908944
Hæftelse for A-skat mm
SKAT har pålagt indberetning til E-indkomst samt anset klageren for at hæfte for ikke indeholdt A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-10-2015

Journalnr: 12/0206293
Sambeskatning
Klagen vedrører regulering af indkomst og deraf følgende sambeskatningsindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-10-2015

Journalnr: 13/0101041
Sambeskatning
SKAT har forhøjet sambeskatningsindkomsten for 2010 med 21.564.555 kr., idet SKAT har fundet, at Aet /S som følge af selskabsskattelovens § 31 C, stk. 8, er udtrådt af sambeskatningen den 3. november 2009, da der er afsagt konkursdekret mod selskabet den 15. juli 2010, hvorfor underskud i selskabet fra perioden 3. november 2009 til 28. juni 2010 ikke er anerkendt medregnet ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for 2010. Tre af rettens medlemmer finder, at selskabsskattelovens § 31 C, stk. 8, ikke finder anvendelse ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for A/Ss for 2010, idet A/S1 efter frasalget den 28. juni 2010 ikke indgår i sambeskatningen på konkurstidspunktet.
Afsagt: 25-10-2015

Journalnr: 12/0188806
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-10-2015

Journalnr: 13/0058090
Skat af fri bil
Skatteankenævnet har beskattet klageren af værdi af fri bil. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 06-10-2015

Journalnr: 13/4357857
Skat af kørselsgodtgørelse
SKAT har forhøjet klagerens indkomst med 64.000 kr., idet udbetalt kørselsgodtgørelse ikke er anset for skattefri. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse med den bemærkning, at klageren kan være berettiget til fradrag for befordring efter ligningslovens § 9 C. Det overlades til SKAT at foretage eventuelle korrektioner som følge heraf, jf. forretningsorden for Landsskatteretten, bek. nr. 1428 af 13. december 2013, § 12, stk. 4.
Afsagt: 01-10-2015

Journalnr: 13/0095996
Udbyttebeskatning
Klagen skyldes forhøjelse af klagerens indkomst med udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-09-2015

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 16-11-2015 - 15-12-2015

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 19-11-2015 dom i C-241/14 Bukovansky
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer – forbindelse mellem denne aftale og bilaterale dobbeltbeskatningsoverenskomster – ligebehandling – forskelsbehandling på grundlag af nationalitet – statsborger i en medlemsstat i Den Europæiske Union – grænsearbejdere – indkomstskat – fordeling af beskatningskompetencen – skattemæssig tilknytning – nationalitet

Tidligere dokument: C-241/14 Bukovansky - Indstilling
Tidligere dokument: C-241/14 Bukovansky - Dom

 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Savings taxation Directive repealed following strengthening of anti-tax evasion measures

 

Nyt fra Parlamentet

om en "digital skat"

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende nr. 1915/2014 af Janusz Zwierzewicz, polsk statsborger, på vegne af BOMI Sp. z o.o., om den forskelsbehandlende skattepraksis, der anvendes i Polen Andragende nr. 1988/2014, af Iwona Romanczuk, polsk statsborger, om forskelsbehandling på skatteområdet i Polen  

om skattepolitikken og økonomisk genopretning: en logisk umulighed

 

Høringsportalen

L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love. (Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v.).
Oprettelsesdato: 10-11-2015
Høringsfrist: 13-11-2015

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 13 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund - Retssikkerhedspakke I).

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om at kommentere Rockwoll Fondens opdaterede redegørelse for omfanget af sort arbejde i Danmark, til beskæftigelsesministeren og skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om, hvilke initiativer regeringen agter at igangsætte i forhold til at bekæmpe sort arbejde i Danmark, til beskæftigelsesministeren og skatteministeren

Spm. C

Samrådsspm. om regeringen stadig ønsker at gennemføre lovforslaget, der ifølge regeringen selv ”kan give anledning til mere sort arbejde”, til beskæftigelsesministeren og skatteministeren

L 16 Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven. (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe).

Spørgsmål og svar

Spm. 15

Spm. om at tage initiativ til at bringe den danske fortolkning af ”destination” på linje med vores nabolande, der fortolker begrebet bredere end havne eller faste anlæg, så danske rederier bliver konkurrencemæssigt ligestillet, til skatteministeren

L 17 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning).

Bilag

Bilag 3

Kopi af SAU alm. del - svar på spm. 30 om kommentar til artiklen ”Politisk aktion skal redde skatteramt autoværksted” bragt i Politiken den 12. oktober 2015, fra skatteministeren

L 18 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Ét Fælles Inddrivelsessystem).

Bilag

Bilag 13

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/11-15 fra Carsten Berger, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om det korrekt forstået, at lovforslaget alene omhandler udskydelse af forældelsesfrister efter forældelsesloven, mens reglerne om bortfald af gæld efter f.eks. lov om aktiv socialpolitik § 95 og serviceloven § 165 stadig er gældende, til skatteministeren

L 45 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love. (Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 46 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven. (Indførelse af land-for-land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 56 Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love. (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til indhentelse og registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 56 A Forslag til lov om ændring af momsloven og forskelligeandre love. (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.)

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 37

Status for genoptagelse af arbejdsudlejesager pga. styresignalet om arbejdsudleje og en status på kontroller m.v. mod social dumping for 2014 og 2015 (foreløbige tal)

Bilag 38

Orientering om Complianceundersøgelse 2012 - resultater fra SKATs seneste undersøgelse af små og mellemstore virksomheders regelefterlevelse i form af rapporten: ”Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012” og resume af SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos virksomhederne

Bilag 39

Aftale mellem Danmark og De Forenede Arabiske Emirater om udveksling af oplysninger i skattesager indgået den 4. november 2015

Bilag 41

Statsrevisorernes beretning om Skatteministeriets økonomistyring 3/2015

Bilag 43

Oversigt over de faste afrapporteringer til udvalget

Bilag 44

Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer - Rapport 6. november 2015

Bilag 45

Program og deltagerliste - Studietur til OECD, Paris den 15. og 16. november 2015 - Udsat

Spørgsmål og svar

Spm. 29

Spm. om kommentar til artiklen ”Tusindvis af boligejere opkræves ulovlige ejendomsskatter” bragt i Jyllands-Posten den 12. oktober 2015, til skattemin...  Svar  

Spm. 30

Spm. om ministeren vil kommentere artiklen ”Politisk aktion skal redde skatteramt autoværksted” bragt i Politiken den 12. oktober, til skatteministere...  Svar  

Spm. 40

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/10-15 fra Daniel og Troels Bennike vedrørende skat af børnebidrag, til skatteministeren  Svar  

Spm. 44

MFU spm. om at skønne over den udenlandsk betalte kildeskat, der er givet fradrag for i henholdsvis aktieindkomstskatten, PAL-skatten og selskabsskatt...  Svar  

Spm. 61

Spm. om ministeren er enig med Venstres klima- og energiordførers udtalelse om en grøn boligjobordning, til skatteministeren  Svar  

Spm. 96

Spm. om, i forlængelse af svar på SAU alm. del - spørgsmål 150, at vurdere, hvor stor en procentdel af henholdsvis håndværkere, folkeskolelærere og sy...  Svar  

Spm. 97

Spm. om at vurdere den tekniske mulighed for og konsekvenserne ved at ændre lovgivningen om reparationsgrænsen for trafikskadede biler, til skattemini...  Svar  

Spm. 98

Spm. om udenlandske investorer har mulighed for at investere i danske investeringsinstitutter, herunder i såvel investeringsselskaber som investerings...  Svar  

Spm. 99

Spm. om at oplyse, om de administrative byrder for udenlandske investorer forbundet med at tilbagesøge den danske udbytteskat hos SKAT, til skattemini...  Svar  

Spm. 100

Spm. om at redegøre for, hvorfor princippet om, at der skal indeholdes udbytteskat af udbytter fra alle typer selskaber herunder investeringsinstitutt...  Svar  

Spm. 101

Spm. om at bekræfte, at et udenlandsk investeringsinstitut, der i Danmark har skattemæssig status som investeringsinstitut med minimumsbeskatning, ikk...  Svar  

Spm. 102

Spm. om at oplyse om danske kapitalforvaltere, som ønsker at markedsføre deres investeringsinstitutter internationalt, kan flytte deres investeringsin...  Svar  

Spm. 103

Spm. om, hvorfor der skal indeholdes dansk udbytteskat af udbytter fra danske investeringsinstitutter med minimumsbeskatning til udenlandske investore...  Svar  

Spm. 104

Spm. om, ministeren bedes opgøre omfanget af gruppen af børnebidragspligtige forældre, der er omfattet af reglerne om DIS-ordningen, til skatteministe...  Svar  

Spm. 105

Spm. om, ministeren bedes opgøre omkostningerne forbundet med, at Udbetaling Danmark forudbetaler hele børnebidraget, til skatteministeren  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 170

Hvad er ministerens holdning til at lade en eventuel ny grundvurderingsmodel tage hensyn til trafikstøj i sin fastsættelse af grundskylden, da meget s...

Spm. S 232

Er regeringen enig i ønsket om at indgå en aftale med de britiske myndigheder med henblik på, at Danmark får returneret det maksimalt mulige beløb i r...

Spm. S 259

Hvad er ministerens holdning til, at en tiltrædelse af direktivet om den europæiske efterforskningskendelse, som de facto bliver realiteten, hvis rets...

Spm. S 278

Idet Venstre nu har meldt ud, at de besparelser regeringen pålægger kommunerne skal omsættes til skattelettelser, hvor stor en del af de kommunale bes...

Spm. S 281

Kan ministeren uddybe baggrunden for regeringens beslutning om at bruge 600 mio. kr. på at lempe skattereglerne for arvinger af unoterede aktier, når ...

Spm. S 284

Når Venstres finansordfører Jacob Jensen i programmet Debatten på DR2 bekræfter, at nogle af de midler, som de danske kommuner skal spare via det såka...

Spm. S 288

Mener ministeren, at den »grønne boligjobordnings« klima- og beskæftigelseseffekter er store nok til at retfærdiggøre at bruge 400 mio. kr. på denne o...