SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2017, uge 24

Kære Læser

Denne uges SkatteMail bærer fortsat præg af at Folketinget er på vej på sommerferie. Derfor en række gode artikler om de nye skatteregler.

Desuden kan du finde Rigsrevisionens beretning om Skatteministeriets styring af økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem. Beretningen handler om Skatteministeriets styring af økonomien i udviklingen af det nye ejendoms­vur­deringssystem. Rigsrevisionen vurderer, at Skatteministeriet ikke har haft en tilfredsstillende styring af økonomien i ud­viklingen af det nye ejendomsvurderingssystem. Ministeriet har ikke fulgt gængse principper i for­hold til at styre økonomien, hverken i forhold til at etablere et styringsgrundlag eller i forhold til at følge op på sammenhængen mellem budget, forbrug og leverancer. Der er derfor behov for, at mini­steriet styrker styringen af økonomien væsentligt.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Mange legatmodtagere kan få penge tilbage i skat for 2016
Guide til selskabers udlodning af ekstraordinært udbytte
De typiske Airbnb-udlejere slipper for skat
Beskatning af fri jagt
Mindre landejendom - ikke erhvervsmæssig...
Bulletin for International Taxation: 5 - 2017
Bulletin for International Taxation: 6 - 2017
Nedsættelse af bo- og gaveafgift ved generationsskifte af virksomheder
SKAT dør og genopstår som syv nye styrelser
Beløbsordningen for udenlandske medarbejdere er forhøjet
Nye regler om beskatning af deltagere i skattetransparente selskaber er vedtaget
Nye regler om genoptagelse vedrørende lagerbeskatning er vedtaget
Nye skattelove
Skattemæssige fordele og ulemper ved forældrekøb – Pas på ved andelsboliger
Ronaldo vs Hacienda
FACIT juni 2017
Beretning om Skatteministeriets styring af økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem (nr. 18/2016)

Udkast til styresignal
Styresignal - Praksisændring vedrørende refusionsordningen i sømandsbeskatningslovens § 10

Styresignaler
Styresignal om sommerhuse, som pensionister efter planloven kan anvende som bolig hele året

Nyt fra domstol.dk

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20170612' AND [SkatteraadChanged] <= '20170618') OR ([LSRChanged] >= '20170612' AND [LSRChanged] <= '20170618') OR ([ByretChanged] >= '20170612' AND [ByretChanged] <= '20170618') OR ([LandsretChanged] >= '20170612' AND [LandsretChanged] <= '20170618') OR ([HojesteretChanged] >= '20170612' AND [HojesteretChanged] <= '20170618')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Mange legatmodtagere kan få penge tilbage i skat for 2016

Folketinget har med tilbagevirkende kraft nedsat skatten på fondes uddelinger til ikke-almenvelgørende formål.

BDO

Guide til selskabers udlodning af ekstraordinært udbytte

Selskaber med kalenderårsregnskab, der overvejer at foretage en ekstraordinær udlodning af udbytte, skal snart skynde sig, hvis de vil undgå at skulle udarbejde en mellembalance til brug for udlodningen.

BDO

De typiske Airbnb-udlejere slipper for skat

Det skattefrie bundfradrag er så højt, at langt de fleste Airbnb-udlejere ikke er i fare for at skulle betale skat af deres indtjening ved udlejning af deres bolig.

Beierholm

Beskatning af fri jagt

Læs vores nyhedsbrev, som bl.a. omhandler en hovedaktionærs ægtemand, der skulle beskattes af fri jagt, som blev anset for værende stillet til hans rådighed.

Beierholm

Mindre landejendom - ikke erhvervsmæssig...

Ikke erhvervsmæssig virksomhed - manglende arbejdsindsats. Er du i tvivl, om dit landbrug kan anses for erhvervsmæssigt drevet?

Bulletin for International Taxation (BIT)

Bulletin for International Taxation: 5 - 2017

I denne udgave:

 • Revised OECD Draft Guidance on the Profit Split Method: The Need for Conceptual Refinements!
 • The Relationship between Tax Authorities, Large Multinationals and the Public
 • Is the OECD/G20 BEPS Initiative Heading in the Right Direction? Some Forgotten (and Uncomfortable) Questions
 • Location-Specific Advantages: A Rising Disruptive Factor in Transfer Pricing

Bulletin for International Taxation (BIT)

Bulletin for International Taxation: 6 - 2017

I denne udgave:

 • President's Welcome
 • Brazilian Anti-Avoidance Legislation: Recent Refinements and Major Deviations from International Practice
 • Permanent Establishments and the Taxable Presence of Non-Residents in Brazil
 • Tax Transparency and Disclosure in Brazil
 • The Brazilian Transfer Pricing Regimets of the Tax Amortization of Goodwill

Dansk Revision

Nedsættelse af bo- og gaveafgift ved generationsskifte af virksomheder

Folketinget har netop vedtaget nedsættelsen af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af aktive virksomheder

Dansk Revision

SKAT dør og genopstår som syv nye styrelser

Det har regeringen besluttet.

Dansk Revision

Beløbsordningen for udenlandske medarbejdere er forhøjet

Folketinget har netop vedtaget en forhøjelse af den beløbsgrænse, som giver adgang til det danske arbejdsmarked.

PwC

Nye regler om beskatning af deltagere i skattetransparente selskaber er vedtaget

Folketinget har den 2. juni 2017 vedtaget en ny kvalifikation af selvstændig erhvervsvirksomhed for deltagere i skattemæssigt transparente selskaber som partnerselskaber, kommanditselskaber og interessentskaber.

PwC

Nye regler om genoptagelse vedrørende lagerbeskatning er vedtaget

Med vedtagelsen af L 183 om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte er der også indført en ny regel om, hvordan beskatningen skal korrigeres, hvis skatteyderen/skattemyndighederne bliver opmærksomme på, at der i tidligere indkomstår er anvendt et forkert beskatningsprincip ved selvangivelsen af gevinst og tab efter aktieavancebeskatningsloven henholdsvis kursgevinstloven.

Redmark

Nye skattelove

Nye skattelove vedtaget i juni 2017

Ret&Råd Advokater

Skattemæssige fordele og ulemper ved forældrekøb – Pas på ved andelsboliger

Forældrekøb er højaktuelt i denne tid, hvor mange nye studerende skal gøre klar til at flytte til storbyerne og dermed leder efter et sted at bo. Et forældrekøb kan være en god investering, men det har nogle skattemæssige konsekvenser, som er værd at kende til

Ret&Råd Advokater

Ronaldo vs Hacienda

De spanske skattemyndigheder, Hacienda, sagsøgte i går Cristiano Ronaldo for skattesnyd på 110 millioner kroner. Lionel Messi blev den 24. maj 2017 idømt 21 måneders betinget fængsel for nogenlunde samme forseelse. Find svaret på om Ronaldo nu skal i fængsel nedenfor.

Revisorgruppen Danmark

FACIT juni 2017

Det man sår i sin ungdom, høster man som gammel!

Rigsrevisionen

Beretning om Skatteministeriets styring af økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem (nr. 18/2016)

Beretningen handler om Skatteministeriets styring af økonomien i udviklingen af det nye ejendoms­vur­deringssystem.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriet har styret økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem tilfredsstillende. Rigsrevisionen lægger til grund, at Skatte­mi­ni­steriet bør følge gængse principper i forhold til at styre økonomien i udviklingen af ejendomsvurderingssystemet. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

 • Har Skatteministeriet etableret et tilstrækkeligt grundlag for at kunne styre økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem?
 • Har Skatteministeriet foretaget en tilstrækkelig tæt opfølgning på økonomien i udviklingen af it-systemet, der skal understøtte ejendomsvurderingerne?

Rigsrevisionen vurderer, at Skatteministeriet ikke har haft en tilfredsstillende styring af økonomien i ud­viklingen af det nye ejendomsvurderingssystem. Ministeriet har ikke fulgt gængse principper i for­hold til at styre økonomien, hverken i forhold til at etablere et styringsgrundlag eller i forhold til at følge op på sammenhængen mellem budget, forbrug og leverancer. Der er derfor behov for, at mini­steriet styrker styringen af økonomien væsentligt.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til beretningen i januar 2017.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Styresignal - Praksisændring vedrørende refusionsordningen i sømandsbeskatningslovens § 10

16-0726615

I styresignalet beskrives SKATs praksisændring vedrørende refusionsordningen i sømandsbeskatningslovens § 10 som følge af Højesterets dom i SKM2016.399.HR.

Praksis ændres således, at der fremover skal foretages en opdeling af et sandsugningsfartøjs aktiviteter på henholdsvis søtransport og andre aktiviteter, når det skal vurderes, om 50% reglen er opfyldt.

Efter den nye praksis vil søtransport kunne medregnes som søtransportaktiviteter efter sømandsbeskatningslovens § 10, hvis der er tale om erhvervsmæssig transport af passagerer eller gods, og de øvrige betingelser for refusion er opfyldt.

Der er adgang til anmodning om refusion for tidligere år efter forældelseslovens § 3, stk. 1.

 

Styresignal: Styresignal om sommerhuse, som pensionister efter planloven kan anvende som bolig hele året

SKM2017.399.SKAT

Vedrører: Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1.

I styresignalet beskrives SKATs ændring af praksis for at statuere bopæl efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, når en pensionist efter planloven har erhvervet ret til at anvende sommerhuset hele året. SKAT vil herefter ikke lægge vægt på den formelle ret, der følger af planlovens regler for sommerhuse, men lægge vægt på sommerhusets nuværende og tidligere benyttelse.

 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2017.397.LSR Modregning i overskydende skat til dækning af sagsomkostninger til politiet

Vedrører: Inddrivelseslovens § 9a, § 9, stk. 1, § 17, stk. 1

Landsskatteretten fandt, at SKAT havde været berettiget til at foretage modregning i overskydende skat til dækning af et krav, som politiet havde på sagsomkostninger.

SKM2017.396.LSR Modregning i overskydende skat til dækning af gæld vedrørende bøde, restskat samt dertilhørende inddrivelsesrenter

Vedrører: Inddrivelsesloven § 17 Dagældende bekendtgørelse nr. 1513 af 13. december 2013 om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesbekendtgørelsen) § 30 Kildeskattelovens §§ 62, stk. 3 og 62A, stk. 4

Landsskatteretten godkendte, at SKAT kunne foretage modregning i klagerens overskydende skat for indkomstårene 2013 og 2014 til dækning af gæld vedrørende bøde, restskat for indkomstårene 2012, 2013, og 2014 samt dertilhørende inddrivelsesrenter.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/3222958
Arbejdsudleje
Klagen skyldes, at SKAT har anset benyttelse af udenlandsk arbejdskraft for arbejdsudleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-05-2017

Journalnr: 15/0150657
Befordringsfradrag
SKAT har givet afslag på befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 D. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at klageren er berettiget til befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 D i stedet for § 9 C. Den talmæssige opgørelse af fradraget henskydes til SKAT.
Afsagt: 17-05-2017

Journalnr: 14/3100412
Betalingskorrektion
Klagen vedrører nægtet betalingskorrektion vedrørende bolig stillet til rådighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-05-2017

Journalnr: 14/1685825
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører diverse forhøjelser af den skattepligtige indkomst ved arbejde som lærer og billedkunstner. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 17-05-2017

Journalnr: 15/3169184
Erhvervsmæssig virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed, der ikke er anset for erhvervsmæssigt drevet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-05-2017

Journalnr: 16/0117979
Forhøjelser - Projekt Money Transfer
Klagen vedrører forhøjelser af indkomst i forbindelse med Projekt Money Transfer. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 16-05-2017

Journalnr: 15/0527434
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for underskud i klagerens virksomhed, idet virksomheden ikke er anset for en erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, idet klageren ud fra en samlet vurdering driver erhvervsmæssig virksomhed og dermed er berettiget til at anvende reglerne i virksomhedsskatteloven.
Afsagt: 24-05-2017

Journalnr: 16/0747505
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed idet bevisbyrden for, at der foreligger underskud ikke er løftet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-05-2017

Journalnr: 14/0212571
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-05-2017

Journalnr: 16/1670934
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1 nr. 8, og stk. 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-05-2017

Journalnr: 14/2585079
Indkøb til skovdrift
Klagen vedrører nægtet fradrag for indkøb af juletræer. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 17-05-2017

Journalnr: 15/1888013
Lønmodtagerudgifter - hundehold
Klagen vedrører skyttes fradrag for udgifter til hundehold. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-05-2017

Journalnr: 16/1847948
Retskraft
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at krav på restskat for indkomståret 2003, restarbejdsmarkedsbidrag for indkomstårene 2003, 2008, 2009 og gebyrer fra 2009 var retskraftige den 7. marts 2013.
Afsagt: 17-05-2017

Journalnr: 16/0179282
Råderet over sommerhuse
Klagen vedrører ansættelse af fiktiv leje af hovedaktionærers rådighed over sommerhuse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 19-05-2017

Journalnr: 14/2435140
Sponsorat eller repræsentantation
Klagen vedrører forhøjelse af indkomst da udgift ikke er godkendt som sponsorat, men alene som repræsentationsudgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-05-2017

Journalnr: 14/3370497
Udlejning af ferieejerlejlighed
Klagen vedrører spørgsmål om, hvorvidt udlejning af ferieejerlejlighed anses for erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse og opgør videre et resultat af udlejningen af ferieejerlejligheden opgjort efter ligningslovens § 15 O, stk. 1.
Afsagt: 22-05-2017

Journalnr: 14/3738084
Udlejning af ferieejerlejlighed
Klagen vedrører spørgsmålet om udlejning af ferieejerlejlighed kan anses for erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende samt om opgørelse af resultat af udlejningen af ferieejerlejligheden efter ligningslovens § 15 O, stk. 1. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 22-05-2017

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 19-06-2017 - 18-07-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 27-06-2017 dom i C-74/16 Statsstøtte Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - artikel 107, stk. 1, TEUF - begrebet »statsstøtte« - begreberne »virksomhed« og »økonomisk aktivitet« - øvrige betingelser for anvendelse af artikel 107, stk. 1, TEUF - artikel 108, stk. 1 og 3, TEUF - begreberne »eksisterende støtte« og »ny støtte« - aftale af 3. januar 1979 indgået mellem Kongeriget Spanien og Den Hellige Stol - skat på byggeri, installationer og arbejder - fritagelse for den katolske kirkes ejendomme

Tidligere dokument: C-74/16 Statsstøtte Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania - Dom
Tidligere dokument: C-74/16 Statsstøtte Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania - Indstilling

Den 13-07-2017 indstilling i C-292/16 Etableringsfrihed A
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel anmodning - skatteret - virksomhedsbeskatning - fusionsdirektivet (direktiv 90/434/EØF) - tilførsel af et hjemmehørende selskabs udenlandske driftssted til et udenlandsk selskab - omgående beskatning i grænseoverskridende situationer i modsætning til manglende beskatning i nationale situationer - kontrol af afledt ret ud fra de grundlæggende friheder - sammenlignelighed med exitbeskatning - proportionalitet ved omgående beskatning ved reduktion af skattebyrden

Tidligere dokument: C-292/16 Etableringsfrihed A - Dom
Tidligere dokument: C-292/16 Etableringsfrihed A - Indstilling
Tidligere dokument: C-292/16 A - Ny sag

 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Økofinrådets rapport til Det Europæiske Råd om beskatningsspørgsmål Godkendelse

Adfærdskodeks (erhvervsbeskatning) Rapport til Rådet Udkast til Rådets konklusioner

Adfærdskodeks (erhvervsbeskatning) - Rådets konklusioner (16. juni 2017)

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Tonnageskat - flagfordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnage

Tonnageskat – fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnage

Nyt fra Skatteministeriet

Fra én til syv styrelser - Skatteforvaltningen 2021

Regeringen placerer 1.500 arbejdspladser og hovedsæde for fem styrelser uden for Hovedstaden

Regeringen vil stoppe refusion af udbytteskat ved lov


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 215

Orientering om henholdsvis organiseringsplanen "Fra én til syv styrelser – Skatteforvaltningen 2021" og lokaliseringsplanen "En skatteforvaltning i hele Danmark – Skatteforvaltningen 2021"

Bilag 216

Henvendelse af 4/4-17 fra Henry Røpke vedrørende udbytteskat og pension

Bilag 217

Rigsrevisionens beretning om Skatteministeriets styring af økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem

Spørgsmål og svar

Spm. 369

Spm. om at redegøre for de provenumæssige konsekvenser efter adfærd og tilbageløb ved at ændre lovgivningen således, at sælger af en erhvervsejendom f...  Svar  

Spm. 420

Spm. om, hvad effekterne vil være ved at sænke det skrå skatteloft til 50 pct., til skatteministeren  Svar  

Spm. 442

Ministeren bedes i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 371 i tabelform oplyse ændringen i rådighedsbeløb i kroner i 2025 i forhold til gældende regler for den gennemsnitlige familie i ejerbolig (enfamiliehuse og ejerlejligheder under ét) i hele landet og fordelt på alle landets kommuner med aftalen ”Tryghed om boligbeskatningen” af 2. maj 2017.  Svar  

Spm. 445

Ministeren bedes redegøre for SKAT’s hidtidige anvendelse af private aktører i inddrivelsesarbejdet.  Svar  

Spm. 446

Ministeren bedes redegøre for, hvordan gæld på over 1 mio. kr. er fordelt på skyldnere bosat i udlandet, samt hvordan gælden er fordelt på fordringstyper.  Svar  

Spm. 447

Ministeren bedes redegøre for, hvordan gælden over 1 mio. kr. er fordelt på skyldnere, samt hvordan gælden er fordelt i forhold til skyldnernes opholdsland.  Svar  

Spm. 448

Ministeren bedes oplyse, hvordan skatteindtægterne til kommunerne, som følge af at en kommune får skat, som betales af dødsboet, fordeler sig mellem de enkelte kommuner. Ministeren bedes i 2017-priser oplyse tallene for de enkelte år i perioden 2007-2016 for hver enkelt kommune.  Svar  

Spm. 449

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 4. april 2017 fra Henry Røpke, jf. SAU alm. del - bilag 216.  Svar  

Spm. 450

Ministeren bedes opdatere svar på SAU alm. del – spørgsmål 354 (folketingsåret 2015-16), hvor der spørges til en nedsættelse af selskabsskatten. Ministeren bedes tage udgangspunkt i beregningerne i publikationen ”DK2025 – et stærkere Danmark” offentliggjort i august 2016, hvori det af boks 4.6, Figur A (s. 118) fremgår, at en lempelse af selskabsskattesatsen for 1 mia. kr. øger BNP med ca. 2,5 mia. kr.

Spm. 451

Ministeren bedes redegøre for, hvilke økonomiske omkostninger der er forbundet med de praktiske og logistiske opgaver ved oprettelsen af syv nye styrelser samt flytningen.Ministeren bedes i forlængelse af dette redegøre for, om disse omkostninger skal dækkes inden for den økonomiske ramme af planen ”Et ny skattevæsen” eller om disse omkostninger dækkes på anden vis.  Svar  

Spm. 452

Hvad er baggrunden for valget af de pågældende byer som nye hovedkvarterer for de nye styrelser?  Svar  

Spm. 453

Ministeren bedes estimere, hvor mange omkostninger der har været forbundet med omstruktureringer i SKAT siden 2005. Med omkostninger tænkes der kun på direkte omkostninger til løsning af praktiske og logistiske opgaver.  Svar  

Spm. 454

Ministeren bedes opgøre, hvor mange danskere, der bor i en husholdning, hvor mindst en person betaler topskat, herunder antallet af mindreårige.  Svar  

Spm. 455

Ministeren bedes opgøre antallet af offentlige ansatte, der betaler topskat.  Svar  

Spm. 456

Ministeren bedes opgøre antallet af kvinder, der betaler topskat.  Svar  

Spm. 457

Ministeren bedes opgøre antallet af henholdsvis sygeplejersker, folkeskolelærere, gymnasielærere, landmænd, social- og sundhedsarbejdere, lastbilchauffører, politibetjente, mekanikere, smede, tømrer- og snedkerarbejdere og pædagoger, der betaler topskat.  Svar  

Spm. 458

Ministeren bedes opgøre, hvor meget topskatteydere samlet set betaler i skatter og afgifter. Beløbet bedes opgjort fordelt på kommuner og regioner, så det for hver kommune/region fremgår, hvor meget topskatteyderne betaler i samlede skatter og afgifter.

Spm. 459

Ministeren bedes opgøre, hvor mange topskatteydere, der bijobber, sammenlignet med ikke-topskatteydere.

Spm. 460

Ministeren bedes opgøre den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for henholdsvis topskatteydere og ikke-topskatteydere. Ministeren bedes samtidig opgøre den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for alle skattepligtige fordelt på indkomstdeciler.

Spm. 461

Ministeren bedes opgøre, hvor mange penge (i faste priser), der er blevet afsat i samtlige skattereformer fra 1993 og frem til at sænke topskatten.

Spm. 462

Ministeren bedes opgøre, hvor mange danskere der risikerer at blive ramt af topskatten såfremt de får en årlig ekstraindtægt på henholdsvis 5.000 kr., 10.000 kr., 15.000 kr., 20.000 kr., 25.000 kr. og 50.000 kr. I svaret bedes opgørelsen opdelt på faggrupper og køn.  Svar  

Spm. 463

Ministeren bedes opgøre, hvor stor en andel af alle danskere, der over hele deres liv enten selv oplever at betale topskat, eller at være i familie med en person, der betaler topskat.  Svar  

Spm. 464

Ministeren bedes opgøre antallet af henholdsvis topskatteydere og ikke-topskatteydere, der giver gaver til velgørende foreninger.  Svar  

Spm. 465

Ministeren bedes opgøre, hvor meget henholdsvis topskatteydere og ikke topskatteydere i gennemsnit modtager i offentlige ydelser.

Spm. 466

Ministeren bedes opgøre, hvor meget henholdsvis topskatteydere og ikke topskatteydere i gennemsnit benytter sundhedsvæsenet.