SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 44

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a nye rentesatser til kildeskatte-, opkrævnings- og selskabsskatteloven.

Endvidere kan du nederst i nyhedsmailen finde en oversigt over gratis kurser som kunne være relevante for vores læsere.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Nu kan du snart se dit skattekort for 2017
Nederlag til SKAT i større transfer pricing-sag
SKAT taber principiel sag om transfer pricing
Bulletin for International Taxation: 11 - 2016
European Taxation: 11 - 2016
EU-Kommissionen fremsætter (igen) forslag om fælles konsolideret selskabsskattebase (CCCTB)
Nyt på skatteområdet
Restskat og overskydende skat for indkomståret 2016
World Tax Journal: 3 - 2016

SKAT-meddelelser
Rentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 2016

Styresignaler
Standardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 2017
Rentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 2016
Indefrysning af ejendomsskatter - rentesats 2017
Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2017

Bindende svar
Virksomhedsordningen - hæftelse og sikkerhedsstillelse for medejers gæld
Fast driftssted - repræsentationskontor - hjælpende og forberedende
Køberetter omfattet af ligningslovens § 7 P

Afgørelser
Spørgsmål om, hvorvidt en renteswap har erhvervsmæssig tilknytning til klagerens virksomhed.
Afgørelse omhandlende, hvorvidt et forkert beløbsmæssigt vurderingsskøn kunne genoptages.
Spørgsmål om, hvorvidt renter på lån til investering kunne anses som private renteudgifter, der ville berettige rentefradrag.

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20161031' AND [SkatteraadChanged] <= '20161106') OR ([LSRChanged] >= '20161031' AND [LSRChanged] <= '20161106') OR ([ByretChanged] >= '20161031' AND [ByretChanged] <= '20161106') OR ([LandsretChanged] >= '20161031' AND [LandsretChanged] <= '20161106') OR ([HojesteretChanged] >= '20161031' AND [HojesteretChanged] <= '20161106')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
10-11-2016 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 Oktober 2016
10-11-2016 A-skat og AM-bidrag i 2017 Oktober 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Nu kan du snart se dit skattekort for 2017

I uge 46 – fra tirsdag den 15. november 2016 – kan du via TastSelv se din forskudsopgørelse for 2017 på skat.dk. For de fleste vil både fradrag og trækprocent være nogenlunde som i år, men der findes undtagelser.

BDO

Nederlag til SKAT i større transfer pricing-sag

SKAT praler ofte med de meget store indkomstforhøjelser, som de gennemfører i transfer pricing-sager, men det er langt fra dem alle, der holder vand. Landsskatteretten har netop vendt tommelfingeren nedad i en sag.

Bech-Bruun

SKAT taber principiel sag om transfer pricing

Landsskatteretten underkender SKATs afgørelse om forhøjelse af et selskabs skatte-pligtige indkomst i en principiel sag om bevisbyrde og dokumentationskrav ved transfer pricing.

Bulletin for International Taxation (BIT)

Bulletin for International Taxation: 11 - 2016

I denne udgave:

 • Dutch Holding Companies Included in Brazilian Grey List: Controlled Foreign Company, Thin Capitalization and Consolidation Rules Not Applicable for 2015
 • International Tax Law Following the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project
 • The New Russian Controlled Foreign Company Regime: Review and Comparison with the Australian Regime
 • Two Paths for Developing Controlled Foreign Corporation Rules in China
 • The Taxation of the “Sharing Economy”

European Taxation (ET)

European Taxation: 11 - 2016

I denne udgave:

 • “God Save the Brexit”: Tax Implications of Leave Vote
 • Anti-Tax Avoidance Directive (2016/1164): New EU Policy Horizons
 • Commission Initiative To Improve Dispute Settlement Mechanisms within the European Union - The EU Arbitration Convention (90/436)
 • Commission
 • Council
 • Parliament
 • Court of Justice
 • Tax Regime Applicable to Capital Gains on Real Estate Derived by Non-Resident Individuals: Current Regime and Future Prospects
 • Leveraged Buy-Outs and Foreign Shareholder Loans: Issues Arising from the Recent Approach of the Italian Tax Authorities

PwC

EU-Kommissionen fremsætter (igen) forslag om fælles konsolideret selskabsskattebase (CCCTB)

Den 25. oktober 2016 genfremsatte Kommissionen sit forslag om en fælles konsolideret selskabsskattebase (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB). Forslaget blev genfremsat som en del af en større pakke, som indeholder fire direktivforslag, der alle har til formål at reformere selskabsskattesystemet i EU. To ud af de fire af direktivforslagene vedrører en fælles selskabsskattebase i EU. Derudover foreslås et direktiv om såkaldte hybride mismatches, som omfatter selskaber og faste driftssteder beliggende i tredjelande. Endeligt foreslås et direktiv til løsning af tvister om dobbeltbeskatning inden for EU. 

Revisorgruppen Danmark

Nyt på skatteområdet

Skatteministeren har fremsat lovforslag

Revisorgruppen Danmark

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2016

Overblik over reglerne for rentebetaling

World Tax Journal (WTJ)

World Tax Journal: 3 - 2016

I denne udgave:

 • The Multilateral Tax Instrument and Its Relationship with Tax Treaties
 • Joint Tax Audits: Which Countries May Benefit Most?
 • Tax Residence of Individuals within the European Union: Finding New Solutions to Old Problems
 • “Visible, Though Not Visible in Itself”. Transparency at the Crossroads of International Financial Regulation and International Taxation

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKAT-meddelelse: Rentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 2016

SKM2016.489.SKAT

Vedrører: Selskabsskatteloven § 29 B, stk. 8, § 29 B, stk. 9, § 29 B, stk. 10 og § 29 B, stk. 11. Satserne følger af lov nr. 998 af 30. august 2015 og § 5, nr. 2 i lov nr. 428 af 18. maj 2016.

Offentliggørelse af godtgørelsesprocenten, procenttillæg, restskatteprocenten og procenttillæg for 2016.

 

Styresignal: Standardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 2017

SKM2016.488.SKAT

Vedrører: Selskabsskatteloven § 11 B, stk. 2

Standardrenten for 2017 er beregnet til 3,2 pct.

 

Styresignal: Rentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 2016

SKM2016.487.SKAT

Vedrører: Opkrævningsloven § 7, stk. 2. Kildeskatteloven § 59, stk. 1, 2. pkt., § 61, stk. 2, 2. pkt. og § 62, stk. 2, 2. pkt.

Rentesatser til beregning af renter og procenttillæg af restskat samt procentgodtgørelse på overskydende skat er her fastsat for indkomståret 2016.

 

Styresignal: Indefrysning af ejendomsskatter - rentesats 2017

SKM2016.491.SKAT

Vedrører: -

Den årlige rente på lån til betaling af ejendomsskatter mv. for 2017 bliver 1,24%

 

Styresignal: Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2017

SKM2016.490.SKAT

Vedrører: Lovbekendtgørelse nr. 1224 af 29. september 2016, om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) § 7.

Opgørelse af rentesats ifølge opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2017.

 

Bindende svar: Virksomhedsordningen - hæftelse og sikkerhedsstillelse for medejers gæld

SKM2016.495.SR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 6 (ophævet bestemmelse) og § 4b, stk. 1. Lov nr. 992 af 16. september 2014, § 3, stk. 6

Skatterådet kunne bekræfte, at skatteyderens hæftelse for samleverens andel af prioritetsgæld i den fælles ejendom, ikke er en sikkerhedsstillelse, der indgår ved opgørelsen af bagatelgrænsen i overgangsreglerne ved indgrebet af 16. september 2014 mod utilsigtet brug af virksomhedsordningen. Hjemmel

Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 6 (ophævet bestemmelse) Virksomhedsskatteloven § 4b, stk. 1 Lov nr. 992 af 16. september 2014, § 3, stk. 6

 

Bindende svar: Fast driftssted - repræsentationskontor - hjælpende og forberedende

SKM2016.493.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a

Skatterådet bekræfter, at A Ltd. ved udførelsen af de beskrevne aktiviteter ikke er begrænset skattepligtig til Danmark efter reglerne i selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a.

Det er SKATs opfattelse, at arbejdet udført af medarbejderne i Danmark for A Ltd. anses for at være af forberedende og hjælpende karakter, jf. artikel 5, stk. 4, litra e, i modeloverenskomsten. Der er tale om en konkret vurdering, hvor SKAT henser til, at de to medarbejdere alene skal yde rådgivning om produkterne til de lokale distributører i Europa. SKAT henser endvidere til, at medarbejderne i repræsentationskontoret ikke kan indgå bindende aftaler med kunder på vegne A Ltd., da det alene er distributørerne, der gør dette.

 

Bindende svar: Køberetter omfattet af ligningslovens § 7 P

SKM2016.492.SR

Vedrører: Ligningslovens § 7 P

Skatterådet bekræfter, at aktier kan værdiansættes til GBP 2,25 pr. aktie i forbindelse med tildeling af køberetter til aktier, der skal omfattes af ligningslovens § 7 P. Skatterådet lægger vægt på, at aktierne for nyligt er blevet handlet mellem uafhængige parter til GBP 2,25 pr. aktie, samt at der efterfølgende ikke har været materielle ændringer i selskabet.

Et vilkår i køberetsaftalen om at medarbejderne skal sælge deres aktier i forbindelse med børsnotering af selskabet, eller såfremt der sker ejerskifte med mindst 50 pct., forhindrer ikke anvendelsen af ligningslovens § 7 P. Køberetterne kan også udnyttes på de aftalte vestingtidspunkter, hvorfor der ikke er tale om ren exit bonus til medarbejderne.

Det vil bero på de konkrete omstændigheder, hvorvidt medarbejdernes udnyttelse af køberetterne ved en eventuel børsnotering henholdsvis ejerskifte indebærer, at køberetterne anses for differenceafregnet med den konsekvens, at køberetterne skal beskattes efter ligningslovens § 28.

 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt en renteswap har erhvervsmæssig tilknytning til klagerens virksomhed.

SKM2016.486.LSR

Vedrører: Kursgevinstlovens § 32, stk. 1, 1. og 2. pkt., stk. 2 samt § 33. Virksomhedsskattelovens § 5, stk. 1 og stk. 2 samt § 11, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt.

Tab på renteswap ansås ikke for at have den nødvendige erhvervsmæssige tilknytning til klagerens virksomhed, og beløbet ansås derfor som et kildeartsbegrænset tab.

 

Afgørelse: Afgørelse omhandlende, hvorvidt et forkert beløbsmæssigt vurderingsskøn kunne genoptages.

SKM2016.483.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1

Landsskatteretten fandt, at genoptagelse af en ejendomsvurdering med rette var afslået, idet det forhold, at vurderingen ifølge klageren ikke afspejlede ejendommens aktuelle handelspris ikke gav grundlag for genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1, om fejlagtige registreringer vedrørende ejendommen.

 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt renter på lån til investering kunne anses som private renteudgifter, der ville berettige rentefradrag.

SKM2016.482.LSR

Vedrører: Kildeskattelovens § 2 samt §§ 5A-5D

En skatteyder bosiddende i udlandet ansås begrænset skattepligtig af vederlag, som han oppebar fra et af ham behersket selskab, som han administrerede. Beløbet blev anset som konsulenthonorar, jf. ksl § 2, stk. 1, nr. 7. Renter på indskud til udenlandsk livsforsikring var ikke fradragsberettiget, da udgiften ikke kunne anses at have privat karakter, jf. ksl §§ 5A-D.

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 07-11-2016 - 06-12-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 10-11-2016 dom i C-449/14 P Statsstøtte DTS Distribuidora de Televisión Digital mod Kommissionen
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF

 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 13608 2016 INIT: Forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner Status

 

Nyt fra EUR_LEX

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on a Common Corporate Tax Base

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on Double Taxation Dispute Resolution Mechanisms in the European Union

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive (EU) 2016/1164 as regards hybrid mismatches with third countries

Rådets afgørelse (EU) 2016/1830 af 11. oktober 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Monaco om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF

Rådets afgørelse (EU) 2016/1751 af 20. september 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Brugerbåndstest 2016 for eKapital samt årets sidste produktionskørsel


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven)  

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 25 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, fradrag for livforsikringsselskabers særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, således at den del af lovforslaget, der omhandler lempelse af elafgift for forlystelser, udskilles i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvor stort det utilsigtede merprovenu er, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvor mange ressourcer målt i årsværk der skal anvendes i SKAT for at håndtere godkendelsesproceduren for skattefri spaltning, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. er trukket tilbage

Spm. 5

Spm. om at opliste præcis, hvilke virksomheder i kategorien ”forlystelser, herunder teaterforestillinger, biografforestillinger m.v.” lovforslaget dækker, og som derfor er berettiget til lempelsen på elafgiften, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre for de divergerende beregninger af provenutabet ved forslaget, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at estimere den afgiftsmæssige lettelse, som en afskaffelse af PSO-afgiften vil betyde for forlystelseserhvervene, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at oversende en skematisk opgørelse, der sammenholder den samlede afgiftslettelse for forlystelseserhvervene, såfremt PSO-afgiften afskaffes, uden at forlystelseserhvervene bliver berettiget til en lempelse af elafgiften som foreslået med L 25, til skatteministeren

L 25 B Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Spørgsmålet tilbagetaget

L 26 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for landrapportering, skærpede ”colabøder”, ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om hvor stor personkredsen af udlandsdanskere, der ifølge lovforslaget fremover skal kunne indefryse deres ejendomsskatter, er, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at oversende resultatet af SKATs indsatsprojekt i 2015 vedrørende ulovlig handel med slik, vin, øl og andre punktafgiftspligtige varer, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ministeren har planer om at sikre en fortsat særlig kontrolindsats på dette område, eller vil investeringsplanen for SKAT fra regeringen ikke tage højde for dette behov, til skatteministeren

L 28 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven. (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 31/10-16 fra FSR-danske revisorer

Bilag 5

Henvendelse af 2/11-16 fra Ernst & Young

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 31/10-16 fra FSR-danske revisorer, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelse af 2/11-16 fra Ernst & Young om høringssvar til L 28, til skatteministeren

L 29 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love. (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).

Bilag

Bilag 3

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 22

Europarådets Parlamentariske Forsamling Resolution 2130 (2016): Lessons from the "Panama Papers" to ensure fiscal and social justice

Bilag 24

Redegørelse for, hvorfor lovinitiativet vedr. tilbagebetaling af beløb opkrævet med urette ikke er sat på lovprogrammet for folketingsåret 2016-17, fra skatteministeren

Bilag 26

Udkast til forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat (Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne) samt resumé, fra skatteministeren

Bilag 27

Henvendelse af 31/10-16 fra VIRKSOMME Kvinder vedr. fradragsregler for selvstændige vedr. sygedagpenge- arbejdsskade- og AES – forsikringer.

Bilag 28

Henvendelse af 3/11-16 fra H. C. Schjerning, Hjørring, om vindmøller

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor mange gange den nye hjemmel er blevet anvendt, og hvordan hjemlen fremadrettet vil blive benyttet som et aktivt redskab for SKAT til mom...  Svar  

Spm. 27

MFU spm. om at redegøre for de provenumæssige virkninger af at hæve bundfradraget for udlejning af sommerhuse fra de nuværende 21.000 kr. til henholds...  Svar  

Spm. 32

Spm. om ministeren vil redegøre for igangværende slovakiske formandsskabs prioriteter, til finansministeren  Svar  

Spm. 56

Spm. om at redegøre for, hvorfor ratepension senest skal være udbetalt 25 år efter pensionsudbetalingsalderen, til skatteministeren  Svar  

Spm. 72

Spm. om at oversende de dokumenter, som SKAT af Landskatteretten blev pålagt at udlevere i forbindelse med en aktindsigtsanmodning om aktindsigt i afs...  Svar  

Spm. 73

Spm. om provenumæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Frankrig, til skatteministeren

Spm. 74

Spm. om opdatering i 2015-niveau af DUC's skønnede provenu, til skatteministeren  Svar  

Spm. 75

MFU spm. om, hvilken adresse forventer ministeren, at det nye og større skattecenter, som etableres som følge af sammenlægningen af SKATs centre i Hol...  Svar  

Spm. 76

Spm. om, hvordan regeringens nye forslag til ejendomsvurderingssystem vil sikre, at ”ejendomme, der ligger særligt tæt på f.eks en lufthavn, og som fø...  Svar  

Spm. 77

Spm. om at oversende en opdateret liste over Skatteministeriets faste afrapporteringer til Skatteudvalget, til skatteministeren  Svar  

Spm. 78

Spm. om, hvor meget de danskere, der ifølge den offentlige ejendomsvurdering ejer de henholdsvis 1.000 og 10.000 dyreste huse i Danmark, vil få i skat...  Svar  

Spm. 79

Spm. om at redegøre for den gennemsnitlige årsindkomst for ejerne af de henholdsvis 1.000 og 10.000 dyreste huse i Danmark, til skatteministeren  Svar  

Spm. 81

Spm. om, hvor mange af de 95.600 børnefamilier, som vil blive berørt af regeringens forslag til et gradueret loft over børnechecken, der har henholdsv...  Svar  

Spm. 711

Spm. om, hvor meget de danskere, der ifølge den offentlige ejendomsvurdering ejer de henholdsvis 10 og 100 dyreste huse i Danmark vil få i skattelette...  Svar  

Spm. 714

Spm. om ministeren kan redegøre for den gennemsnitlige årsindkomst for ejerne af de henholdsvis 10 og 100 dyreste huse i Danmark, til skatteministeren  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 133

Hvad er ministerens holdning til den fra forskellige danske virksomheder fremførte bekymring om, at et dansk ACE-fradrag bliver administrativt meget b...

Spm. S 134

Er ministeren bekymret for, at et ACE-fradrag viser sig så vanskeligt at implementere i praksis, at det reelt ikke lader sig gøre, ligesom det eksempe...