SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 22

Kære Læser

Denne uges SkatteMail er ikke så omfattende. Der er dog en stribe afgørelser under "Ikke offentliggjorte afgørelser" hvor skattevæsenet har tabt sager om bla. anvendelse af virksomhedsordningen, fradrag for vedligeholdelsesudgifter og genoptagelse af skatteansættelsen - VSO.

God fornøjelse med læsningen.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Guide om udbytte
Selskabs- selvangivelsen - DIAS
Ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet
Border Crossing May 2015

Bindende svar
Medarbejder - arbejdsgiver - gave - lejlighedsgave
Selskabs støtte til politisk parti - Maskeret udlodning
Offentligt arrangement - reklameudgift

Domme
Indeholdelsespligt A-skat m.v. - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - hæftelse
Driftsomkostninger - konsulentydelser - interessefællesskab - skærpet bevisbyrde
Afskrivning - vildthegn
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - kloakledninger
Klage til landsskatteretten - behandling i tidligere instanser - ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer
Genoptagelse - national sambeskatning - koncernforbindelse - købsoption

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
World Trade Organization (WTO)

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20150525' AND [SkatteraadChanged] <= '20150531') OR ([LSRChanged] >= '20150525' AND [LSRChanged] <= '20150531') OR ([ByretChanged] >= '20150525' AND [ByretChanged] <= '20150531') OR ([LandsretChanged] >= '20150525' AND [LandsretChanged] <= '20150531') OR ([HojesteretChanged] >= '20150525' AND [HojesteretChanged] <= '20150531')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Guide om udbytte

Nedenstående er en guide til, hvorledes udbytte (ordinært og ekstraordinært) behandles i regnskabet.

FSR - danske revisorer

Ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

FSR ser positivt på et tiltag om imødegår skattesvig og skatteunddragelse. Det er dog vigtigt, at der ved ethvert tiltag til bekæmpelse af svig og unddragelse foretages en nøje afvejning mellem det pågældende tiltags værnsformål, og hensynet til erhvervslivets forhold og skatteydernes retssikkerhed.

Direktivændringen byder på en obligatorisk udvekslingspligt, hvor alle medlemsstater imellem skal videregive information om forhåndsgodkendte grænseoverskridende afgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger.

Efter FSR’s opfattelse er dette forslag alt for vidtgående, og modstridende med værnshensynet, da forslaget ikke tager tilstrækkeligt hensyn til beskyttelse af almindelige, lovlydige virksomheders forretningsmæssige hemmeligheder. Virksomheders følsomme oplysninger bør kun gøres tilgængelige, såfremt der er væsentlig begrundet mistanke om skattesvig eller skatteunddragelse.

Når en virksomhed afgiver forretningsfølsomme oplysninger til skattemyndighederne i et land, afgiver virksomheden oplysningerne i tillid til, at oplysningerne underlægges det pågældende lands regler for behandling og eventuel videregivelse af fortrolige oplysninger til andre myndigheder. FSR finder det derfor betænkeligt, at informationer skal sendes til alle medlemslande, uanset informationernes karakter, og uanset hvilke medlemslande informationerne er relevante for, da hensynet til beskyttelse af virksomhedernes fortroligheder tilsidesættes. FSR foreslår derfor, at oplysningerne alene fremsendes til kommissionens datacentral, med mulighed for adgang alene for de medlemsstater som afgørelsen påvirker.

FSR har også gjort opmærksom på, at det ikke er klart defineret, hvilke informationer som skal videregives.

FSR er endvidere betænkelig ved, at forslaget kan omfatte transaktioner med selskaber uden for EU, da det kan tænkes at afholde nogen selskaber uden for EU fra at kontrahere med selskaber i EU.

Det er muligvis hensigtsmæssigt at etablere et fælles register, hvor der er adgang til at hente informationer. Det er dog vigtigt, at et sådant register underlægges strikse retningslinjer for datasikkerhed og fortroligheden af den information som medlemsstaterne henter ned, herunder hvad informationen må anvendes til.

RSM plus

Border Crossing May 2015

Læs i denne udgave af nyhedsbrevet fra RSM International om:

  • USA: Businesses entering and investing into the United States through California — 2015
  • Israel: Voluntary disclosure programme tackles the problem of unreported capital
  • South Africa: The true cost to an employer of an expatriate in South Africa
  • Thailand: Permanent establishment risk in Thailand
  • China: New Tax Reporting Obligations on Indirect Transfer of PRC Taxable Investments

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Medarbejder - arbejdsgiver - gave - lejlighedsgave

SKM2015.366.SR

Vedrører: Statsskattelovens§ 4. Ligningsloven § 7 U og Ligningsloven § 16, stk. 3, 3. pkt.

Ved ydelse af lejlighedsgaver fra forskellige enheder i Region A til en medarbejder i en enhed skulle der ske sammenlægning af de ydede gaver ved afgørelsen af, om gaven kunne anses for passende til lejligheden og dermed skattefri.

 

Bindende svar: Selskabs støtte til politisk parti - Maskeret udlodning

SKM2015.365.SR

Vedrører: Ligningsloven § 16 A

Skatterådet kan ikke bekræfte, at A A/S kan yde støtte til politiske foreninger uden skattemæssige konsekvenser for selskabets ledelse og ultimative ejer B.

 

Bindende svar: Offentligt arrangement - reklameudgift

SKM2015.361.SR

Vedrører: Ligningsloven § 8, stk. 1 og stk. 4

Skatterådet kan bekræfte, at udgifter afholdt til et arrangement/seminar er fuldt fradragsberettiget som reklameudgift, jf. ligningsloven § 8, stk. 1. Begge arrangementer er udbudt overfor en åben og bredere kreds af mulige deltagere, og indeholder alene et mindre traktement, der ikke har karakter af egentlig bespisning, og Skatterådet fandt derfor ikke, at arrangementerne havde karakter af repræsentation, men kunne fratrækkes som en reklameudgift.

 

Dom: Indeholdelsespligt A-skat m.v. - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - hæftelse

SKM2015.364.BR

Vedrører: Kildeskatteloven § 43, stk. 2, litra h, § 46, stk. 1 og § 69, stk. 1. Arbejdsmarkedsbidragsloven § 11 og § 17 (begge dagældende)

Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt selskabet var ansvarligt for manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag. I sagen havde selskabet havde foretaget en række udbetalinger for udført arbejde på et skibsværft til en person, som ifølge selskabet var selvstændig erhvervsdrivende.

Byretten fandt, at denne person måtte anses for lønmodtager, hvorefter der var pligt til indeholdelse af A-skat og AM-bidrag. I den forbindelse lagde retten vægt på, at aftalen om udførsel af arbejde indeholdte en række bestemmelser, som var karakteristisk for et lønmodtagerforhold, idet der var aftalt en ugentlig arbejdstid på 37 timer med tillæg for overtid og weekendarbejde. Hertil kom endvidere, at personen ikke måtte give udtryk for, at han var selvstændigt erhvervsdrivende og at han skulle indgive ugesedler til selskabet.

Herefter fandt byretten, at selskabet også var ansvarlig for den manglende indeholdelse, idet det havde udarbejdet aftalen om udførsel af arbejdet, og derfor var bekendt med de forhold, der bevirkede, at der var tale om et lønmodtagerforhold.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Driftsomkostninger - konsulentydelser - interessefællesskab - skærpet bevisbyrde

SKM2015.363.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt selskabet havde fradrag for driftsomkostninger til et schweizisk selskab, som ifølge selskabet havde udført konsulentarbejde. Arbejdet var udført i indkomstårene 2009, 2010 og 2011, og de afholdte udgifter kunne samlet opgøres til ca. kr. 1,8 millioner. Konsulenten, som ifølge selskabet havde udført arbejdet, havde endvidere en indirekte ejerandel i selskabet.

Byretten fandt, at selskabet grundet det indirekte ejerforhold til konsulenten havde et skærpet bevisbyrde for at der var udført arbejde. Denne bevisbyrde var ikke løftet. Således var der ikke fremlagt nogen skriftlig specifikation af konsulentydelsernes art eller omfang, ligesom der heller ikke var anden dokumentation for det udførte arbejde. De afgivne parts- og vidneforklaringer kunne ikke føre til et andet resultat.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Afskrivning - vildthegn

SKM2015.362.BR

Vedrører: Afskrivningsloven § 14, stk. 1 og § 17, stk. 2

Spørgsmålet i sagen var, hvordan et selskabs udgifter til etablering af et vildthegn omkring et genplantet fredsskovsareal skulle behandles skattemæssigt. Der var tale om et stålhegn, der skulle forhindre skovens dyr i at spise de nyplantede træer.

Retten anførte, at det fremgår af afskrivningslovens § 14, stk. 3, 1. punktum, at uanset stk. 2, nr. 1-3, kan bygninger og lokaler, der er beliggende i tilknytning til erhvervsmæssigt benyttede bygninger, afskrives, når de pågældende bygninger eller lokaler tjener driften af den virksomhed, hvortil de afskrivningsberettigede bygninger anvendes. Efter stk. 3, 2. punktum, finder bestemmelsen i stk. 3, 1. punktum, under de samme betingelser også anvendelse på bl.a. hegn.

Parterne var enige om, at udgifterne til vildthegnet ikke kunne afskrives efter accessorirereglen i § 14, stk. 3, fordi der ikke på ejendommen var erhvervsmæssigt benyttede bygninger, som vildthegnene tjente driften af.

Henvisningen til hegn i § 14, stk. 3, 2. og 4. punktum, måtte forstås sådan, at såfremt der sker afskrivning på hegn, skal det ske efter reglerne om afskrivning på bygninger.

Retten fandt ikke, at udgifterne til vildthegnet kunne fratrækkes efter statsskattelovens § 6, stk. 1, a), eller afskrives efter ligningslovens § 8 K.

Retten henviste til administrativ praksis, hvorefter der gives adgang til at afskrive på hegn efter afskrivningslovens § 14, stk. 1, om afskrivning på bygninger og anførte, at denne praksis må antages at omfatte udgifter til vildthegn.

Efter bevisførelsen fandt retten ikke grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens skøn, hvorefter det omhandlede vildthegn havde en levetid på 10 år, og at afskrivning skulle ske i overensstemmelse hermed efter afskrivningslovens § 17, stk. 2.

Dermed blev Skatteministeriet frifundet.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - kloakledninger

SKM2015.359.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (dagældende)

Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøgeren var berettiget til yderligere fradrag for forbedringer efter vurderingslovens dagældende §§ 17-18 for udgifter til etablering af kloakledninger internt på sagsøgerens ejendom.

Retten konstaterede, at det for langt den overvejende del af det i sagen fremlagte kortmateriale fremgik, at de i sagen omstridte kloakledninger nøje fulgte bebyggelsen på grunden, og fandt det ikke godtgjort, at ledningerne kunne anvendes ved nyt byggeri.

Retten fandt videre ikke, at det under sagen oplyste gav tilstrækkelig sikkert grundlag for at fastslå, at skattemyndighederne i praksis frem til 2012 indrømmede fradrag for anlæg, der i tilfælde af en fiktiv udstykning ville betjene flere ejendomme.

Der var derfor ikke grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens vurdering af, hvilke dele af kloakanlægget der kunne anses som hovedanlæg, idet retten bemærkede, at Landsskatterettens afgørelse efter sit indhold var baseret på den beskrevne administrative praksis og de principper, den hviler på, hvorefter der ikke skulle sondres mellem forskellige typer af anlæg.

Sagsøgeren havde herefter ikke godtgjort, at etableringen af kloakledningerne i videre omfang end allerede godkendt af Landsskatteretten havde medført en forbedring af grundværdien i ubebygget stand.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Klage til landsskatteretten - behandling i tidligere instanser - ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer

SKM2015.358.VLR

Vedrører: Vurderingsloven § 17. Bekendtgørelse af forretningsorden for Landsskatteretten § 2, stk. 1 (dagældende)

Landsskatteretten havde afvist at behandle et spørgsmål, om fradrag for udgifter til parkeringspladser på grund af manglende udnyttelse af klageadgangen, jf. Landsskatterettens dagældende forretningsorden, § 2, stk. 1.

Appellanten gjorde bl.a. gældende, at ansættelsen af fradrag efter vurderingslovens § 17 er udtryk for en samlet ansættelse, og at fradragsansættelsen havde været behandlet i tidligere instanser, hvorfor Landsskatteretten var forpligtet til at behandle spørgsmålet om fradrag for udgifter til parkeringspladser, selv om der ikke var taget stilling til dette spørgsmål i de tidligere instanser. Appellanten fik ikke medhold heri. Landsretten fandt, at det forhold, at der ved fastsættelsen af fradrag for grundforbedringer sker en sammenlægning af summen af de enkelte poster ved afgørelsen fra vurderingsmyndighedernes side, ikke kan medføre, at skatteyderen under de her foreliggende omstændigheder har krav på at få realitetsprøvet en ikke tidligere behandlet post i den sidste administrative klageinstans.

Landsskatteretten havde afsagt et betydeligt antal kendelser, hvor spørgsmålet om fradrag for parkeringspladser var blevet realitetsbehandlet, selv om det ikke var behandlet i tidligere instanser.

Da Landsskatterettens afgørelser ikke indeholdt en principiel stillingtagen til spørgsmålet om, hvorvidt klageadgangen var udnyttet forinden, jf. § 2, stk. 1, i den dagældende forretningsorden for Landsskatteretten, fandt landsretten ikke grundlag for at fastslå, at der foreligger en fast og bindende administrativ praksis, hvorefter Landsskatteretten - uden hensyn til den processuelle bestemmelse om krav til udnyttelse af klageadgang - realitetsbehandler et delelement i fradragsansættelsen, selv om spørgsmålet ikke har været behandlet i de underliggende instanser.

Byrettens frifindelse dom blev herefter stadfæstet.

 

Dom: Genoptagelse - national sambeskatning - koncernforbindelse - købsoption

SKM2015.357.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2. Selskabsskatteloven § 31 og § 31 C

Sagen drejede sig om, hvorvidt det sagsøgende selskab (H1) var berettiget til genoptagelse af skatteansættelsen for 2011, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, herunder hvorvidt der var grundlag for national sambeskatning mellem H1 og et andet selskab (G1), hvori H1 besad netop halvdelen af stemmerettighederne. H1 gjorde gældende, at der ved opgørelsen af stemmerettighederne i G1 endvidere skulle medregnes en købsoption på de resterende stemmerettigheder. Da købsoptionen ikke entydigt kunne henføres til H1, og da det således ikke med købsoptionen var afklaret, hvem stemmerettighederne præcist ville tilhøre, fandt retten ikke, at der var grundlag for sambeskatning. Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/5459351
Ekstraordinær genoptagelse af skatte- og momsansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatte- og momsansættelsen for indkomstårene 2006, 2007 og 2008. Landsskatteretten pålægger SKAT at foretage ekstraordinær genoptagelse.
Afsagt: 20-04-2015

Journalnr: 14/0264882
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen med henblik på fradrag efter ligningslovens § 9 D. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-04-2015

Journalnr: 13/6728706
Fradrag for vedligeholdelsesudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for vedligeholdelsesudgifter. Landsskatteretten godkender fradrag i vidt omfang.
Afsagt: 24-04-2015

Journalnr: 14/1336349
Anvendelse af virksomhedsordningen
SKAT har nægtet klageren anvendelse af virksomhedsordningen, idet klageren ikke driver selvstændig erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at klageren tillades anvendelse af virksomhedsordningen.
Afsagt: 23-04-2015

Journalnr: 14/1336646
Anvendelse af virksomhedsordningen
SKAT har nægtet klageren anvendelse af virksomhedsordningen, idet klageren ikke driver selvstændig erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at klageren tillades anvendelse af virksomhedsordningen.
Afsagt: 20-04-2015

Journalnr: 14/1342062
Anvendelse af virksomhedsordningen
SKAT har nægtet klageren anvendelse af virksomhedsordningen, idet klageren ikke driver selvstændig erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at klageren tillades anvendelse af virksomhedsordningen.
Afsagt: 23-04-2015

Journalnr: 14/2343356
Armslængde - pris på ejerlejlighed
Klagen vedrører bindende svar om prisfastsættelse af ejerlejlighed. Landsskatteretten ændrer det bindende svar delvist.
Afsagt: 20-04-2015

Journalnr: 14/4690333
Beskatning af andelshavere
Klagen vedrører bindende svar om beskatning af andelshavere i forbindelse med tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-04-2015

Journalnr: 12/0236749
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører ikke-beskattet løn m.m. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-05-2015

Journalnr: 13/5789871
Ejendomsavance
Klagen vedrører skattepligt af fortjeneste ved afståelse af ejendom. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 13-04-2015

Journalnr: 13/0220948
Erhvervsmæssig virksomhed
Klagen vedrører, om virksomheden kan anses for erhvervsmæssigt drevet. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 08-05-2015

Journalnr: 13/2885570
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af landbrugsvirksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2015

Journalnr: 12/0208149
Fradrag for valutakurstab
Sagen drejer sig om, hvorvidt et A/S efter EU-retten har krav på, at selskabet ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst i 2011 i forbindelse med salg af skattefri datterselskabsaktier kan fratrække et beregnet valutakurstab på aktierne, som er fremkommet som følge af, at kursen på britiske pund i forhold til danske kroner er faldet fra anskaffelsen af aktierne til afståelsen af aktierne. Det er ubestridt, at de danske aktieavancebeskatningsregler ikke hjemler fradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-04-2015

Journalnr: 13/5724046
Fradrag for vedligeholdelsesudgifter og afskrivninger på driftsbygninger
SKAT har nægtet fradrag for vedligeholdelsesudgifter og afskrivninger på driftsbygninger. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 05-05-2015

Journalnr: 13/0100104
Genoptagelse af skatteansættelsen
Skatteankenævnet har givet afslag på anmodning om genoptagelse af SKATs indkomstansættelser for indkomstårene 2008 og 2009. Landsskatteretten pålægger skatteankenævnet at genoptage ansættelserne.
Afsagt: 08-04-2015

Journalnr: 13/0126986
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 20-04-2015

Journalnr: 12/0272900
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast, opsparet overskud og hævning af opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 27-04-2015

Journalnr: 13/0074167
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og hævningerne i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og hævninger m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 20-04-2015

Journalnr: 13/0074181
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 22-04-2015

Journalnr: 13/0074229
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelse som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelsen for det omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 20-04-2015

Journalnr: 13/0074241
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 22-04-2015

Journalnr: 13/0074295
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 21-04-2015

Journalnr: 13/0074297
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelse som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelsen for det omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 20-04-2015

Journalnr: 13/0074378
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 22-04-2015

Journalnr: 13/0074415
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 22-04-2015

Journalnr: 13/0074420
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 20-04-2015

Journalnr: 13/0074448
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 20-04-2015

Journalnr: 13/0074449
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 22-04-2015

Journalnr: 13/0074576
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 22-04-2015

Journalnr: 13/0074578
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 08-04-2015

Journalnr: 13/0074579
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 20-04-2015

Journalnr: 13/0074583
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 20-04-2015

Journalnr: 13/0074604
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 22-04-2015

Journalnr: 13/0074605
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 21-04-2015

Journalnr: 13/0074607
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 20-04-2015

Journalnr: 13/0092517
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 20-04-2015

Journalnr: 13/0095039
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 22-04-2015

Journalnr: 12/0273171
Renteindtægter af mellemregning
Klagen vedrører beskatning af renteindtægter af mellemregning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-04-2015

Journalnr: 13/0182376
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten forhøjer afgørelsen.
Afsagt: 05-05-2015

Journalnr: 12/0269722
Skat af kontant beholdning
Klageren er stoppet i lufthavnen på vej til, Polen, den 26. marts 2009 medbringende 62.500 euro, som omregnet til danske kroner udgør 465.625 kr. Beløbet er anset som personlig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-05-2015

Journalnr: 13/0208203
Skat af vederlag - salg af aktier
Klagen angår spørgsmålet, om selskabet i forbindelse med salg af aktier ved modtagelse af yderligere vederlag er skattepligtig heraf, jf. ligningslovens § 12B. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 05-05-2015

Journalnr: 11/0301612
Skattepligt af underholdsbidrag
Klagen vedrører skattepligt af underholdsbidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-04-2015

Journalnr: 13/0031842
Skattepligt til Danmark
SKAT har anset klageren for at være begrænset skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4, af overskud af virksomhed i Danmark fra den 1. januar 2009. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-04-2015

 

Nyt fra og om skat mv. i udlandet

Klik her for at få vist nyhederne

World Trade Organization (WTO)

Vi gør opmærksom på, at ovenstående links alle er eksterne. TaxCon har intet ejerskab over disse og leverer alene linksene som en service til vores læsere. Dette betyder også at vi ikke har kontrol over de bragte links og derfor heller ikke kan indestå for at disse altid er aktive.

Vi hører naturligvis meget gerne, hvis et bragt link bliver inaktivt.

Bemærk også, at de udenlandske links ikke er sorterede i skat og moms/afgifter. Vi har valgt at bringe alle udenlandske links i begge nyhedsbreve som er service til vores læsere.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.  

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 124 Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven. (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe).

Bilag

Bilag 6

3. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 8

Spm. om, hvor mange mia. kr. rabatten ved tonnagebeskatning udgør sammenlignet med selskabsbeskatning, til skatteministeren

L 190 Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.).

Bilag

Bilag 8

Betænkning afgivet den 21. maj 2015

L 88 Forslag til lov om ændring af lov om kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber m.v.).

Bilag

Bilag 4

Betænkning afgivet den 21. maj 2015

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 651

MFU spm. om status på analysen om beskatning ved investeringer via investeringsforeninger og investeringsselskaber, der både dækker danske og udenland...   Svar  

Spm. 654

Spm. om, hvilket belæg ministeren har for påstanden om, at store multinationale virksomheder årligt trækker milliarder af dollars ud af udviklinglande...   Svar  

Spm. 655

Spm. om, hvilket belæg ministeren har for citat:"I dag mister Afrika faktisk omkring 10 gange så mange penge til bl.a. skattesvindel, som de modtager ...   Svar  

Spm. 670

Spm. om at kommentere artiklen "Minister kritiseres for at mislede om Venstres guldæg" bragt i Berlingske den 23. maj 2015, til skatteministeren