SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 12

Kære Læser

Påske har betydet, at der ikke er ret mange nyheder i denne uges SkatteMail.

God læselyst

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
En nation af fradragsjægere
Indregning af kapitalandele efter indre værdis metode
Hvordan er det nu med studerende og befordringsfradrag?
Det vil SKAT kigge på i 2016
Værdiansættelse af ejendomme ved arve- og gaveoverdragelser
Bedst at betale restskatten med det samme
Dagsbeviser til gulpladebiler går som varmt brød
Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Nyt fra EU-Domstolen
2 nye sager

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20160321' AND [SkatteraadChanged] <= '20160327') OR ([LSRChanged] >= '20160321' AND [LSRChanged] <= '20160327') OR ([ByretChanged] >= '20160321' AND [ByretChanged] <= '20160327') OR ([LandsretChanged] >= '20160321' AND [LandsretChanged] <= '20160327') OR ([HojesteretChanged] >= '20160321' AND [HojesteretChanged] <= '20160327')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
29-03-2016 Moms i 2016 Moms for februar måned 2016
29-03-2016 EU-salg uden moms/DK-VIES i 2016 Februar måned 2016
31-03-2016 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 Marts 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

En nation af fradragsjægere

Der skal store begivenheder til at overgå den ståhej, som hvert år opstår, når SKAT åbner for adgangen for lønmodtagere og andre med enkle indkomstforhold til at se årsopgørelsen for det foregående år. I år var ingen undtagelse.

BDO

Indregning af kapitalandele efter indre værdis metode

Indre værdis metode er nok den mest anvendte metode til indregning af værdien af kapitalandele i dattervirksomheder og i associerede virksomheder. Metoden giver ikke desto mindre ofte udfordringer.

BDO

Hvordan er det nu med studerende og befordringsfradrag?

Studerende er ikke berettiget til befordringsfradrag for deres kørsel til uddannelsesstedet. Derimod kan de godt få befordringsfradrag for kørsel til et studiejob. Det kan næsten blive en overskudsforretning.

BDO

Det vil SKAT kigge på i 2016

SKAT har offentliggjort sin ”Aktivitetsplan 2016”, der er et katalog over de projekter, som de – ved siden af det løbende kontrolarbejde – vil bruge kræfter på. Kataloget rummer både nyheder og gamle travere.

BDO

Værdiansættelse af ejendomme ved arve- og gaveoverdragelser

Højesteret har fastslået, at SKAT ikke altid er bundet af den særlige +/- 15 %-regel ved udlæg af ejendomme fra et dødsbo. Men der skal foreligge særlige omstændigheder. Uklart, hvilken betydning afgørelsen får på gaveområdet.

BDO

Bedst at betale restskatten med det samme

Det lave renteniveau for bankindeståender betyder, at det er en fordel at betale restskatten med det samme, hvis der er penge til det. Dette gælder, uanset at det ikke koster det store at vente.

BDO

Dagsbeviser til gulpladebiler går som varmt brød

Interessen for at frikøbe gulpladebiler til privat brug i nogle få dage stiger og stiger. I 2015 blev der i gennemsnit solgt 669 dagsbeviser om ugen, og samlet steg salget med 32 % i forhold til 2014 og med 79 % i forhold til 2013.

FSR - danske revisorer

Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.


 

Nyt fra EU-domstolen

Nye sager for domstolen

C-6/16 Holcim France og Enka

Når en medlemsstat gør brug af muligheden i artikel 1, stk. 2, i direktiv 90/435/EØF af 23. juli 1990 , kan der da foretages prøvelse af de retsakter eller overenskomster, der er truffet for at gennemføre denne mulighed, i forhold til den primære EU-ret?

Skal bestemmelserne i direktivets artikel 1, stk. 2, der giver medlemsstaterne en vid skønsmargen til at fastslå hvilke bestemmelser, der er »nødvendige for at hindre svig og misbrug«, fortolkes således, at de er til hinder ...

C-14/16 Euro Park Service

Er det, når en medlemsstats nationale lovgivning i sin interne ret gør brug af muligheden i henhold til artikel 11, stk. 1, i Rådets direktiv 90/434/EØF af 23. juli 1990, om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater , som ændret, muligt at prøve de retsakter, der er vedtaget for at gennemføre denne mulighed, i forhold til Den Europæiske Unions primære ret?

Såfremt det første spørgsmål ...


Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 123 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 23/3-16 fra Ernst & Young P/S

Almindelig del

Bilag

Bilag 154

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven (Fastsættelse af brændstofforbrug for særligt store personbiler)

Spørgsmål og svar

Spm. 297

Spm., om bevillingerne til SKAT i 2015 og 2016, til skatteministeren  Svar  

Spm. 298

Spm. om, hvor mange faglærte, der ejer egen bolig, til skatteministeren  Svar  

Spm. 299

Spm. om, hvor mange danskere med en indkomst under 400.000 kr., der betaler grundskyld på en ejerbolig, til skatteministeren  Svar  

Spm. 300

Spm. om, hvor meget faglærte danskere samlet set betaler i grundskyld om året, til skatteministeren  Svar  

Spm. 301

Spm. om, meromkostninger fordelt på landets kommuner og regioner som følge af RV's forslag vedr. ejendomsværdiskatten og grundskylden, til skatteminis...  Svar  

Spm. 302

Spm. om oversendelse af en opdateret version af tabellerne i Skatteministeriets faktaark ”Brug og effekt af Boligjob-ordningen”, til skatteministeren  Svar  

Spm. 303

Spm. om, hvor meget lavere Danmarks BNP og beskæftigelse ville være, såfremt samtlige lettelser i skatter og afgifter fra og med 2001 ikke var blevet ...  Svar  

Spm. 304

Spm. om, hvor meget mindre en LO-familie ville have til rådighed om året, hvis samtlige lettelser i skatter og afgifter fra og med 2001 ikke var bleve...  Svar  

Spm. 305

Spm. om, hvor meget en familie med to børn i egen bolig betaler i samlede skatter og afgifter i hhv. Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Holland, Sto...  Svar  

Spm. 309

Spm. om hvad ministeren mener der bør og kan gøres for at undgå, at jurisdiktioner som f.eks. City of London, Delaware, Nevada, Luxembourg, Schweiz, H...  Svar  

Spm. 310

Spm. om at vurdere, om det er en rigtig formodning, at de svindlere, der uberettiget har fået tilbagebetalt udbytteskat, ikke umiddelbart kan identifi...  Svar  

Spm. 311

Spm. om det er en rigtig formodning, at de svindlere, der uberettiget har fået tilbagebetalt udbytteskat, ikke umiddelbart kan identificeres, fordi de...  Svar  

Spm. 312

Spm. om hvor mange konkrete sager om danske personer eller selskaber Danmark har anmodet om og fået information om fra skattely, også karakteriseret s...  Svar