SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2017, uge 22

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. SKATs aktivitetsplan for 2017. Planen indeholder de kontrolprojekter, som SKAT prioriterer i år.

Desuden har SKAT netop tabt sag om fri bil. SKAT var ikke berettiget til at beskatte en caféejer af værdi af fri bil i forhold til en Porsche Cayenne. Landsretten slår fast, at det er op til den erhvervsdrivende selv at bestemme niveauet for sin udgiftsafholdelse - og at SKAT ikke kan blande sig i, om en erhvervsdrivende ønsker at købe en Porsche til erhvervsmæssig benyttelse frem for en Toyota, VW eller anden tilsvarende bil.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Regeringens vækstplan offentliggjort
Det vil SKAT kigge på i år
Folketinget går på sommerferie
250.000 har fået nyt skattekort uden at have bedt om det
Det nye boligskattesystem i hovedtræk
Kapitalejerlån i skattemæssig belysning
Uddelinger fra fonde
Harmonizing Anti-Tax Avoidance Rules
The Interest Limitation Rule in the Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) and the Net Taxation Principle
Exit Taxation: From an Internal Market Barrier to a Tax Avoidance Prevention Tool
The General Anti-Abuse Rule of the Anti-Tax Avoidance Directive: An Analysis Against the Wider Perspective of the European Court of Justice's Case Law on Abuse of EU Law
CFC Rules and Anti-Tax Avoidance Directive
Hybrid Mismatches Under the ATAD I and II
Taking EU Fundamental Freedoms Seriously: Does the Anti-Tax Avoidance Directive Take Precedence over the Single Market?
OECD releases peer review document for assessment of the BEPS Action 6 minimum standard
The fight against offshore tax evasion continues: CRS disclosure facility delivers first results
Mulighed for favorable personalelån
Det vil SKAT kigge på i 2017
Ulovlige aktionærlån - presset er lettet … sådan da!

Bindende svar
Værdi af fri bil ved deleleasing
Dispensation for pensionsalder for kabinepersonale og piloter vedrørende deres arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger
Investeringsforening, opdeling i andelsklasser, overflytning, afståelse
Personalegode - installation af Officepakke på IT-udstyr

Afgørelser
Skattepligt af udbetalt godtgørelse i forbindelse med uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale
Grundlag for omberegning af grundværdien

Domme
Beskatning af fri bil - firmabil på gule plader

Nyt fra domstol.dk

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20170529' AND [SkatteraadChanged] <= '20170604') OR ([LSRChanged] >= '20170529' AND [LSRChanged] <= '20170604') OR ([ByretChanged] >= '20170529' AND [ByretChanged] <= '20170604') OR ([LandsretChanged] >= '20170529' AND [LandsretChanged] <= '20170604') OR ([HojesteretChanged] >= '20170529' AND [HojesteretChanged] <= '20170604')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Regeringens vækstplan offentliggjort

Finansministeriet har den 30. maj 2017 offentliggjort regeringens plan Vækst og Velstand 2025.

BDO

Det vil SKAT kigge på i år

SKAT har noget senere end normalt offentliggjort rapporten om deres primære kontrolaktiviteter i 2017. Hele 99 aktiviteter – fordelt på 5 hovedområder – er beskrevet i rapporten.

BDO

Folketinget går på sommerferie

Folketinget går på sommerferie ved udgangen af denne uge.

BDO

250.000 har fået nyt skattekort uden at have bedt om det

SKAT har udsendt ny forskudsopgørelse til rigtig mange. Ikke kun til dem, der synes at styre mod en større restskat, men også til dem, der måske bevidst betaler for meget i skat for at få udbetalt en pæn overskydende skat i 2018.

Bech-Bruun

Det nye boligskattesystem i hovedtræk

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik den 2. maj 2017 en politisk aftale om at ændre reglerne for boligbeskatning markant.

Deloitte

Kapitalejerlån i skattemæssig belysning

Hvis et selskab yder et kapitalejerlån – lovligt eller ulovligt – skal lånet skattemæssigt behandles efter reglerne om hævninger uden tilbagebetalingspligt.

Deloitte

Uddelinger fra fonde

Der kan generelt siges, at legater der søges i forbindelse med gennemførelse af en uddannelse, er skattepligtig indkomst for modtageren.

EC Tax Review

Harmonizing Anti-Tax Avoidance Rules

Authors: Rita de la Feria, Professor in Tax Law, University of Leeds, UK

EC Tax Review

The Interest Limitation Rule in the Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) and the Net Taxation Principle

This article discusses the rationale for limiting the income tax deduction of interest payments, taking into account the net taxation principle, as well as the compatibility of Article 4 of the Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) with the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

EC Tax Review

Exit Taxation: From an Internal Market Barrier to a Tax Avoidance Prevention Tool

Article 5 of the Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) seems at first glance to be a codification of the exit taxation case law developed by the Court of Justice of the European Union, mainly in the landmark judgments in the cases National Grid Indus (C-371/10, 29 November 2011) and DMC (C-164/12, 23 January 2014).

EC Tax Review

The General Anti-Abuse Rule of the Anti-Tax Avoidance Directive: An Analysis Against the Wider Perspective of the European Court of Justice's Case Law on Abuse of EU Law

A general anti-tax avoidance rule (GAAR) has been adopted as part of the Anti-Tax Avoidance Directive of 12 July 2016 (ATAD). This article first sets out the concept of abuse of (tax) law and its role within the European Union legal order, based on the jurisprudence of the European Court of Justice (section 2). Subsequently, it establishes a recent trend towards mandatory GAAR codification. The traditional approach whereby secondary EU laws merely authorizes national GAARs to combat abusive practices is replaced by an obligation for Member States to eliminate abusive tax practices (section 3).

EC Tax Review

CFC Rules and Anti-Tax Avoidance Directive

The effects of the Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) on Controlled Foreign Company (CFC) rules have been instructively discussed in depth, especially in the German scholarly literature.1 The following contribution re-examines a few aspects against the background of a hypothetical case and addresses various issues, including the question as to whether the Directive does not also give taxpayers a certain minimum level of protection and at the same time impose general limits on national legislatures.

EC Tax Review

Hybrid Mismatches Under the ATAD I and II

Both Anti-Tax Avoidance Directive (atad) 1 and 2 contain specific provisions to tackle hybrid mismatches. As a matter of principle it has been decided to not remove the cause of hybrid mismatches within the internal market but to counter only a few of the symptoms of hybrid mismatches. In this article the authors discuss both the measures from atad 1 and 2 regarding hybrid mismatches, mainly focussing on hybrid mismatches caused by the use of (reverse) hybrid entities.

EC Tax Review

Taking EU Fundamental Freedoms Seriously: Does the Anti-Tax Avoidance Directive Take Precedence over the Single Market?

This article provides a critical analysis of the Anti-Tax Avoidance Directive with the Single Market and, in particular, with the fundamental freedoms. After a brief description of the European Court of Justice case law on corporate income taxation, the contribution tackles the general compliance of the Directive with the legal basis of the Single Market, and especially the impact of the Directive on the European Union tax policy and the internal coherence of the Directive.

OECD

OECD releases peer review document for assessment of the BEPS Action 6 minimum standard

Today the OECD released the key document, approved by the Inclusive Framework on BEPS, which will form the basis of the peer review of the Action 6 minimum standard on preventing the granting of treaty benefits in inappropriate circumstances.

OECD

The fight against offshore tax evasion continues: CRS disclosure facility delivers first results

On 5 May, the OECD launched a public disclosure facility for information on schemes designed to circumvent the application of the Common Reporting Standard.

PwC

Mulighed for favorable personalelån

Landsskatteretten har bekræftet, at man kan fastsætte renten for personalelån til den såkaldte referencerente, uden at dette medfører beskatning af medarbejderen. Dette giver mulighed for meget billige personalelån.

PwC

Det vil SKAT kigge på i 2017

SKAT har offentliggjort sin aktivitetsplan for 2017. Planen indeholder de kontrolprojekter, som SKAT prioriterer.

Ret&Råd Advokater

Ulovlige aktionærlån - presset er lettet … sådan da!

Siden 1. januar 2017 har det været muligt for kapitalselskaber at låne penge til sine kapitalejere og ledelse – noget som fandt sted også før 2017, men som altså var ulovligt. Med de nye regler er presset lettet, og danske kapitalselskaber er dermed blevet ligestillet med øvrige landes kapitalselskaber i EU. De skatteretlige regler er dog ikke ændret.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Værdi af fri bil ved deleleasing

SKM2017.384.SR

Vedrører: Ligningsloven § 16, stk. 4.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørgers koncept opfylder praksis for deleleasing.

Spørger, som er et leasingselskab, har ifølge leasingaftalerne adgang til at opsige en leasingaftale, hvis den anden leasingaftale ophører - uanset grund -, og dette indebærer, at aftalerne ikke er tilstrækkelig separate, som krævet ifølge hidtidig praksis.

Skatterådet kan dog bekræfte, at leasingtagerne forlods kan afholde udgifter i leasingarrangementet, men alene i de helt ekstraordinære situationer, hvor det ikke har været muligt at fakturere udgifterne direkte til spørger. Det er imidlertid en forudsætning, at udlægget fra leasingdeltagerne uden ugrundet ophold refunderes af leasingselskabet.

Skatterådet bekræfter derudover, at der kan ske opkrævning af ejerafgiften hos én af leasingtagerne, da der er tale om en kendt omkostning, som indregnes og opkræves via driftstillægget.

Skatterådet bekræfter også, at den af spørger anvendte model for en løbende månedlig fordeling af ordinære og ekstraordinære leasingydelser er i overensstemmelse med praksis herfor.

Skatterådet bekræfter endelig, at forsikringsydelsen kan faktureres særskilt og momsfrit

 

Bindende svar: Dispensation for pensionsalder for kabinepersonale og piloter vedrørende deres arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger

SKM2017.381.SR

Vedrører: Pensionsbeskatningsloven

Skatterådet imødekommer anmodning om godkendelse af lavere pensionsalder for kabinepersonale og piloter.

 

Bindende svar: Investeringsforening, opdeling i andelsklasser, overflytning, afståelse

SKM2017.377.SR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 19 og § 30. Ligningsloven § 16

Skatterådet bekræftede, at andelene i en investeringsforening ikke ansås for afstået, hvis en andelsklasse i en investeringsforening blev opdelt i to andelsklasser, hvor andele, der indgik i en aftale om diskretionær porteføljepleje eller uafhængig rådgivning i et pengeinstitut m.v. på en given dato, dog senest den 1. juli 2017, blev omdannet til en ny andelsklasse med lavere omkostninger.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at andelene i en investeringsforening skattemæssigt ikke ansås for afstået, hvis en gruppe af investorer i en andelsklasse, i en afdeling i en investeringsforening, der i en periode havde været opdelt i andelsklasser, blev flyttet til en anden andelsklasse i samme afdeling i samme investeringsforening, når det var forudsat, at de kunder, der skulle flyttes, indgik i en aftale om diskretionær porteføljepleje eller uafhængig rådgivning i et pengeinstitut m.v.

 

Bindende svar: Personalegode - installation af Officepakke på IT-udstyr

SKM2017.376.SR

Vedrører: Ligningsloven § 16

Skatterådet kan bekræfte, at opgradering til Office 365 ikke vil blive anset for et skattepligtigt personalegode for de ansatte hos arbejdsgiveren, når Officepakken alene downloades på en computer eller tablet, som arbejdsgiveren har stillet til rådighed til brug for arbejdet. Privat brug af Officepakken i den forbindelse vil ikke medføre beskatning, da Officepakken må anses for sædvanligt tilbehør til computer eller tablet efter ligningslovens § 16, stk. 13, 1. pkt. Hvis Officepakken installeres på en mobiltelefon, som arbejdsgiveren har stillet til rådighed til brug for arbejdet, anses godet heller ikke for et skattepligtigt personalegode for medarbejderne, hvis Officepakken alene anvendes erhvervsmæssigt på telefonen. Derimod vil den private brug af Officepakken på en mobiltelefon, som arbejdsgiveren har stillet til rådighed til brug for arbejdet, udgøre et personalegode for medarbejderen. Dog vil der ikke ske beskatning, hvis godet kan omfattes af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder. Skatterådet kan derudover bekræfte, at hvis en medarbejder faktisk anvender en arbejdsgiverbetalt licens til at downloade Officepakken på medarbejderens private enhed, vil der være tale om, at medarbejderen har fået stillet et skattepligtigt personalegode til rådighed. Da markedsværdien af en medarbejders downloads ikke kan antages at overstige et beløb på 1.100 kr. pr. år, vil godet dog som udgangspunkt være omfattet af reglen om bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

 

Afgørelse: Skattepligt af udbetalt godtgørelse i forbindelse med uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

SKM2017.383.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 2. Erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 1. Ligningslovens § 7 U, LL 88. Erstatningsansvarslovens § 26. Statsskattelovens § 5

En tidligere elev på en tandlægeklinik var skattepligtig af en erstatning, som eleven tilkendtes efter erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 1, for uberettiget ophævelse af en uddannelsesaftale.

 

Afgørelse: Grundlag for omberegning af grundværdien

SKM2017.382.LSR

Vedrører: Dagældende skatteforvaltningslov § 33, stk. 2 Vurderingslovens § 33, stk. 16-18

Landsskatteretten fandt, at en bebyggelse af en grund ikke i sig selv medførte, at der skulle ske omberegning af grundværdien i henhold til vurderingslovens § 33, stk. 17. En byggemodning af en grund ansås heller ikke for en ændret anvendelse. Da der ikke forelå en omberegningsgrund, blev SKATs afgørelse stadfæstet.

 

Dom: Beskatning af fri bil - firmabil på gule plader

SKM2017.385.ØLR

Vedrører: Ligningslovens § 16, stk. 4

A var eneanpartshaver i G1, som i indkomståret 2007 anskaffede en Porsche Cayenne. Ved erhvervelsen blev S registreret som bruger af bilen, momsen på bilen var fuldt afløftet, og bilen var registreret til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse.

På baggrund af en politikontrol den 31. december 2009 blev As skattepligtige indkomst i indkomstårene 2007 og 2008 forhøjet med værdien af fri bil, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

Det var Skatteministeriet, der efter ligningslovens § 16, stk. 4, således som denne bestemmelse blev ændret ved lov nr. 342 af 27. maj 2002 om ændring af lov om vægtafgift for motorkøretøjer, registreringsafgift og ligningsloven m.v., der havde bevisbyrden for, at bilen var blevet benyttet af A. Efter en samlet vurdering fandt landsretten, at det ikke var godtgjort, at S havde anvendt varebilen til privat brug.

Dermed var det uberettiget, at A var blevet beskattet af værdien af fri bil i indkomstårene 2007 og 2008, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, og A fik medhold i den nedlagte påstand.

Tidligere instans: ( SKM2016.333.BR )

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/4600967
Afskrivninger
Klagen vedrører nedsættelse af skattemæssige afskrivninger på driftsmidler. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2017

Journalnr: 15/2051529
Befordringsfradrag
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for befordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-05-2017

Journalnr: 15/3007233
Beskatning af tilbagebetaling til andelsboligforening
Klagen vedrører bindende svar om skattemæssige forhold i forbindelse med at en andelsboligforening har fået medhold i en klage mod SKAT om for høj ejendomsskat, og har tilbagebetalt denne tilbagebetaling til medlemmerne. De syv af medlemmerne har fået deres andel af tilbagebetalingen udbetalt kontant, medens de øvrige 23 medlemmer har fået en et nedslag i boligafgiften. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2017

Journalnr: 15/2231770
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-05-2017

Journalnr: 14/3825249
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, og stk. 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-05-2017

Journalnr: 14/0037860
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen på baggrund af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 og § 27, stk. 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2017

Journalnr: 14/0361475
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-05-2017

Journalnr: 14/3200677
Erhvervsmæssig virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag vedrørende underskud af virksomhed, idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2017

Journalnr: 13/6491097
Erhvervsmæssig virksomhed
Klagen vedrører spørgsmål om klager kan anses for at have drevet erhvervsmæssig virksomhed og afledte konsekvenser heraf. Landsskatteretten godkender virksomheden som erhvervsmæssigt drevet.
Afsagt: 08-05-2017

Journalnr: 15/1126059
Fradrag for renteudgifter
Klagen skyldes, at fradrag for renteudgifter er nægtet, da renterne ikke er forfaldne, men tilskrevet hovedstolen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-05-2017

Journalnr: 14/0204470
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-05-2017

Journalnr: 16/0441894
Fri jagt
Klagen vedrører beskatning af vederlagsfri jagtdeltagelse. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 08-05-2017

Journalnr: 14/0033964
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2017

Journalnr: 14/0033994
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2017

Journalnr: 14/5164669
Genoptagelse af skatteansættelsen
Der klages over, at SKAT har afslået at genoptage skatteansættelsen for 2009 ekstraordinært vedrørende fradrag for tab på lagerbeskattede værdipapirer, når SKAT har genoptaget skatteansættelsen for 2010 – 2012 og beskattet klageren af gevinst på lagerbeskattede værdipapirer samt, at SKAT ikke har ændret skatteansættelsen for 2013. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen i al overvejende grad.
Afsagt: 08-05-2017

Journalnr: 15/2147032
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2006. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-05-2017

Journalnr: 15/2546275
Indberetning - fri kost
Klagen vedrører pålæg om indberetning af værdi af fri kost til medarbejder. Landsskatteretten følger klagers påstand om, at denne ikke har indberetningspligt.
Afsagt: 04-05-2017

Journalnr: 15/3075348
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-05-2017

Journalnr: 15/3194097
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-05-2017

Journalnr: 14/0024737
Kursusudgifter
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for kursusudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-05-2017

Journalnr: 15/1656731
Løn og skatteberegning
Klagen skyldes, at klager mener den indberettede løn og det tilhørende skattekrav er opgjort forkert. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-05-2017

Journalnr: 16/0655019
Lønindkomst fra udlandet
Klagen skyldes, at lønindkomst fra udlandet er anset som skattepligtig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-05-2017

Journalnr: 13/4300518
Maskeret udbytte
Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-05-2017

Journalnr: 14/2074143
Maskeret udbytte
Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte. Landsskatteretten ændrer periodiseringen og stadfæster herudover.
Afsagt: 11-05-2017

Journalnr: 14/3899337
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning i forbindelse med køb af ejendom af selskabet. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 08-05-2017

Journalnr: 15/2721394
Rejseudgifter
Klagen vedrører ikke godkendte fradrag for rejseudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-05-2017

Journalnr: 15/2830811
Rejseudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for rejseudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-05-2017

Journalnr: 15/0965074
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-05-2017

Journalnr: 14/0012794
Skattepligt til Danmark og diverse forhold
Klagen vedrører grundlæggende om skattepligt til Danmark og hertil beskatning af forskellige indkomster. Landsskatteretten stadfæster at klager har dansk skattepligt, men nedsætter skatten af værdi af fri bil.
Afsagt: 10-05-2017

Journalnr: 14/3788572
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af personlig indkomst på baggrund af et negativt privatforbrug for klagerens husstand. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 02-05-2017

Journalnr: 14/3349101
Sponsorater
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for udgifter til sponsorater. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2017

Journalnr: 13/6309250
Tab efter afskrivningsloven og renteudgifter
Klagen skyldes, at fradrag for tab efter afskrivningsloven og renteudgifter i virksomheden er nedsat. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse for så vidt angår fradrag for tab men ændrer SKATs afgørelse vedrørende nedsættelse af renteudgifter i virksomheden, således at der sker en yderligere nedsættelse af renteudgifter.
Afsagt: 02-05-2017

Journalnr: 12/0191172
Yderligere moms, A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører opkrævning af yderligere moms, A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten godkender det selvangivne vedrørende A-skat og AM-bidrag og nedsætter det yderligere momstilsvar i overvejende grad.
Afsagt: 04-05-2017

Journalnr: 12/0272187
Yderligere overskud
Klagen vedrører ansættelse af yderligere overskud af virksomhed. Landsskatteretten skærper afgørelsen.
Afsagt: 04-05-2017

Journalnr: 13/5283101
Yderligere overskud af virksomhed
Klagen vedrører ansættelse af yderligere overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2017

Journalnr: 15/0996380
Modregning
SKAT har modregnet i et beløb, der hidrører fra klagerens virksomheds skattekonto, og som ifølge repræsentanten er indbetalt til dækning af specifikt momstilsvar. Modregningen er sket til dækning af klagerens misligholdte studielån. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2017

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 05-06-2017 - 04-07-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 27-06-2017 dom i C-74/16 Statsstøtte Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - artikel 107, stk. 1, TEUF - begrebet »statsstøtte« - begreberne »virksomhed« og »økonomisk aktivitet« - øvrige betingelser for anvendelse af artikel 107, stk. 1, TEUF - artikel 108, stk. 1 og 3, TEUF - begreberne »eksisterende støtte« og »ny støtte« - aftale af 3. januar 1979 indgået mellem Kongeriget Spanien og Den Hellige Stol - skat på byggeri, installationer og arbejder - fritagelse for den katolske kirkes ejendomme

Tidligere dokument: C-74/16 Statsstøtte Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania - Dom
Tidligere dokument: C-74/16 Statsstøtte Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania - Indstilling

 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Commission welcomes adoption of new rules to block tax avoidance

 

Nyt fra Parlamentet

Udkast til udtalelse Fælles selskabsskattegrundlag  

Udkast til udtalelse Fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG)  

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Systemvejledninger

eIndkomst: Indberetningsvejledning

Nyt fra Skatteministeriet

Skatten på arbejde er faldet i Danmark


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 103 Forslag til lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven. (Kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter).

Spørgsmål og svar

Spm. 17

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/5-17 fra Blue Capital A/S, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om ministeren vil foretage en fornyet beregning af provenuet ved lovforslaget og redegøre nærmere for, hvorfor lovforslaget vurderes at få samme økonomiske konsekvenser for det offentlige trods ændringsforslagene, til skatteministeren

L 183 Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.).

Bilag

Bilag 15

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 16

Ændringsforslag til 3 behandling stillet den 2. juni 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 40

Spm. om at tilsende udvalgt talepapir fra samrådet den 23. maj 2017, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om kommentar til henvendelsen f 23/5-17 fra Bech-Bruun Advokatfirma, til skatteministeren

Spm. 42

Spm. om antallet af virksomheder, som vil få gavn af nedsættelsen af bo- og gaveafgift, til skatteministeren

Spm. 43

Spm. om konkrete virksomheder, der har måttet lukke som følge af den nuværende bo- og gaveafgiftssats, til skatteministeren

Spm. 44

Spm. om ministeren kan udelukke, at nedsættelsen af arveafgiften vil gavne de familier i Danmark, som ifølge lektor ved Københavns Universitet Niels Johannesen skjuler milliarder i skattely, til skatteministeren

Spm. 45

Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til de økonomiske vismænds rapport ”Diskussionsoplæg - Dansk Økonomi, forår 2017”, hvor de økonomiske vismænd påpeger, at en nedsættelse af bo- og arveafgiften ved generationsskifte, bevirker at denne ikke længere sidestilles med anden arv i skattesystemet, til skatteministeren

Spm. 46

Spm. om ministeren kan afvise det de økonomiske vismænd påpeger i rapporten ”Diskussionsoplæg - Dansk Økonomi, forår 2017”, at virksomheder videreføres inden for den samme familie i flere generationer, hvilket kan have negative konsekvenser for virksomhedens produktivitet, til skatteministeren

Spm. 47

Spm. om ministeren er uenig med de økonomiske vismænd i, når de i deres ”Diskussionsoplæg - Dansk Økonomi, forår 2017” anfører, at arveafgiften, også for virksomheder, formodes at forvride opsparingsbeslutningen i mindre grad end anden kapitalindkomstbeskatning, til skatteministeren

Spm. 48

Spm. om ministeren kan afvise de økonomiske vismænds antagelse om, at der vil kunne opnås en større effekt på det indenlandske investeringsniveau ved at give skattelettelser til virksomhederne frem for til ejeren, til skatteministeren

Spm. 49

Spm. om at oversende en beregning af nedsættelsen af bo- og gaveafgiften, som de 12 største familieejede virksomheder i Danmark, som opererer i netværket Vækst i Generationer, vil opnå ud fra den forudsætning, at de generationsskiftes umiddelbart efter vedtagelsen af lovforslaget, til skatteministeren

L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Kvalifikation af selvstændig erhvervsvirksomhed ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab).

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/5-17 fra Danske Advokater, DI og FSR-danske revisorer, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelse af 26/5-17 fra FSR - danske revisorer, til skatteministeren

L 211 Forslag til ejendomsvurderingsloven.

Bilag

Bilag 13

Henvendelse af 29/5-17 fra DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

Bilag 15

Henvendelse af 29/5-17 fra DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

Bilag 16

Henvendelse af 29/5-17 fra Dansk Skovforening

Bilag 17

Henvendelse af 31/5-17 fra Landbrug og Fødevarer

Spørgsmål og svar

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/5-17 fra DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/5-17 fra Bech-Bruun Advokatfirma, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om ministeren bedes kommentere henvendelsen af 29/5-17 fra DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/5-17 fra Dansk Skovforening, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om ministeren mener, at lovforslaget i betydeligt omfang vil påvirke motivationen til at udlægge arealer til biodiversitetsformål, herunder særligt urørt skov, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om kommentar til henvendelse af 31/5-17 fra Landbrug og Fødevarer, til skatteministeren

L 212 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love. (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagesagsbehandling for vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.).

Bilag

Bilag 12

Henvendelse af 29/5-17 fra DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/5-17 fra DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 202

SKATs gennemgang af bevillingsmæssige bindinger som følge af politiske aftaler i SKAT

Bilag 203

Præsentationer fra høringen om skattely i Skatteudvalget den 29. maj 2017

Bilag 204

Henvendelse af 27/3-17 fra Vallensbæk Kommune vedrørende grundskyld

Bilag 205

Skatteministeriets præsentation fra den tekniske gennemgang af leasingregler og regler om registreringsafgift den 23. maj 2017

Bilag 206

Henvendelse af 31/5-17 fra Støtteforeningen Plejefamilier vedrørende plejefamiliers ansættelsesforhold

Bilag 207

Indtægtsliste for januar 2017

Bilag 208

Henvendelse af 31/5-17 fra Kenneth Holm vedrørende topskat

Bilag 209

Orientering om aftale indgået den 13. marts 2017 mellem Danmark og Singapores vedrørende automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti

Bilag 210

Henvendelse af 2/6-17 fra Vallensbæk Kommune vedrørende supplerende oplysninger om fastsættelse af grundværdi på erhvervsejendom

Bilag 211

Henvendelse af 1/6-17 fra F-Camping/Frie Campingpladser vedrørende klage over SKATs juridiske vejledninger

Spørgsmål og svar

Spm. 360

Spm. om, hvornår SKATs kontrolaktivitetsplan for 2017 offentliggøres, til skatteministeren  Svar  

Spm. 374

Spm. om, hvad konsekvenserne af aftalen ”Tryghed om boligbeskatningen” af 2. maj 2017 er i 2017-kr. (samlet, fordelt på kommuner og ejendomsværdi) sam...  Svar  

Spm. 375

Spm. om at oplyse, hvor stor en rabat i boligskatterne virkningerne af skattestoppet kan beregnes til, fra det blev indført til de nye regler træder i...  Svar  

Spm. 376

Spm. om at oplyse, om den samlede udgift aftalen ”Tryghed om boligbeskatningen” af 2. maj 2017 bør hæves med de 13,25 mia. kr., der skal udbetales til...  Svar  

Spm. 377

Spm. om, hvor stor en stigning i ejendomsvurderingerne inklusiv grundværdierne der er regnet ud fra – fra de nugældende vurderinger til de nye vurderi...  Svar  

Spm. 378

Spm. om, hvad konsekvenser er for kommunernes økonomi, når kompensationen for det sænkede loft for grundskylden ophører efter 2025, til skatteminister...  Svar  

Spm. 380

Spm. om at redegøre for, hvad aftalen ”Tryghed om boligbeskatningen” af 2. maj 2017 betyder for henholdsvis den såkaldte ”hængekøjeudfordringer” og de...  Svar  

Spm. 381

Spm. om at redegøre for den fordelingsmæssige virkning af aftalen ”Tryghed om boligbeskatningen” af 2. maj 2017 på indkomstdeciler i kroner og øre, i ...  Svar  

Spm. 382

Spm. om at oplyse aftalen ”Tryghed om boligbeskatningen” af 2. maj 2017 virkning er på formueindkomsten på formuedeciler i kroner og øre, i pct. af fo...  Svar  

Spm. 383

Spm. om at redegøre for, om kollektiver og foreninger er omfattet af skatterabatten, til skatteministeren  Svar  

Spm. 384

Spm. om at redegøre for, om der med aftalen ”Tryghed om boligbeskatningen” af 2. maj 2017 er en symmetrisk beskatning mellem boligbeskatning og beskat...  Svar  

Spm. 385

Spm. om at redegøre for, om der i regneeksempler på forskellige typer huse, og ændringen i boligbeskatningen som et resultat af aftalen ”Tryghed om bo...  Svar  

Spm. 386

Spm. om, hvad skatterabatten havde været, hvis det ”Dyrere hus” i Gentofte havde haft en ejendomsværdi på henholdsvis 15 mio. kr. og 20 mio. kr. med s...  Svar  

Spm. 387

Spm. om, at der ikke er en endelig afklaring på, hvordan situationen er for lejere i almene boliger, samt for personer, der bor i en andelsbolig, til ...  Svar  

Spm. 389

Spm. om, hvordan regeringen forventer, at de knap 20 mia. kroner, der frem til 2025 er afsat til indfasning af den nye boligskat, vil blive fordelt me...  Svar  

Spm. 420

Spm. om, hvad effekterne vil være ved at sænke det skrå skatteloft til 50 pct., til skatteministeren  Svar  

Spm. 421

MFU spm. om kommentar til henvendelsen af 27/3-17 fra Vallensbæk Kommune vedrørende grundskyld, til skatteministeren  Svar  

Spm. 423

Spm. om at oplyse antal tilknyttede årsværk for SKATs projekt Skattely for årene 2015 og 2016 m.v., til skatteministeren  Svar  

Spm. 424

Spm. om at oplyse antal tilknyttede årsværk for SKATs projekt Money Transfer for årene 2015 og 2016 m.v., til skatteministeren  Svar  

Spm. 425

Spm. om, hvordan og hvornår regeringen vil sætte ind over for det omfattende problem med udlevering af skattekort til illegale indvandrere, til skatte...  Svar  

Spm. 426

Spm., om årsagen til, at der endnu ikke sker samkøring af registre mellem SKAT og øvrige relevante myndigheder, således at virksomhederne hjælpes til ...  Svar  

Spm. 427

Spm., om det er rimeligt, at virksomheder straffes for at overtræde udlændingeloven, når de i god tro har kontrolleret opholdsgrundlag og betalt dansk...  Svar  

Spm. 428

Spm. om, hvilke skridt ministeren vil tage for at sikre, at den arbejdsgruppe, der allerede i 2014 blev nedsat for at se på problemet med, at arbejdsg...  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1198

Vil ministeren, henset til, at ministerens parti gik til valg i 2015 på, at nye forslag skal vækst- og beskæftigelsesvurderes, og at hvis et lovforsla...

Spm. S 1200

Vil ministeren henset til, at ministeren har kaldt det for »flueknepperi«, at forslaget om at sænke arveafgiften for udvalgte virksomheder maksimalt v...

Spm. S 1264

Når erhvervsministeren den 18. maj 2017 udtalte til Berlingske, at »vi skal fjerne byrder og sætte kapitalskatterne ned«, er det så efter ministerens ...

Samrådsspørgsmål

Spm. AN

Samrådsspm. om at redegøre for det efterretningsmæssige forløb, af den momssvindel og terrorfinansiering, der har været beskrevet af Danmark Radio og ...