SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2017, uge 25

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. en række artikler og afgørelser om hovedaktionærbeskatning og kapitalejerlån. Desuden en artikle om at Folketinget netop har vedtaget et lovforslag, hvorefter man konkret skal vurdere om en deltager i et I/S, P/S eller K/S - de såkaldte skattetransparente personselskaber - driver selvstændig virksomhed eller er lønmodtager.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Øresundsguide 2017
Transparente selskaber – er man selvstændig eller lønmodtager?
Udleje af kontor i privaten
Derivatives & Financial Instruments: 2 - 2017
Energi & Forsyning - Juni 2017
International Transfer Pricing Journal: 3 - 2017
Third meeting of the Inclusive Framework on BEPS delivers results
Personalesommerhus og beskatning

Udkast til styresignal
Forlængelse af bagudforskudt indkomstår ved fusion - udkast til styresignal

Styresignaler
Styresignal om rentetilskrivninger til aktionærlån

Bindende svar
Fast driftssted ved udenlandske kommanditister investering i K/S
CEO Fraud, driftstab, fordring
Virksomhedsordningen – ubeboet stuehus – sikkerhedsstillelse

Domme
Syn og skøn - honorar til fratrådt skønsmand
Afvisning af anmodning om syn og skøn
Skønsmæssig forhøjelse - indsætninger på bankkonto - negativt/lavt privatforbrug
Forhøjelse af skattepligtig indkomst - familielån - ekstraordinær genoptagelse
Fradrag for forbedringer i grundværdien - tilslutningsbidrag - intern varmeforsyning
Konkursdekret - afsagt uanset klage - konkursfordring sandsynliggjort

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20170619' AND [SkatteraadChanged] <= '20170625') OR ([LSRChanged] >= '20170619' AND [LSRChanged] <= '20170625') OR ([ByretChanged] >= '20170619' AND [ByretChanged] <= '20170625') OR ([LandsretChanged] >= '20170619' AND [LandsretChanged] <= '20170625') OR ([HojesteretChanged] >= '20170619' AND [HojesteretChanged] <= '20170625')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
30-06-2017 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 Juni 2017
30-06-2017 A-skat og AM-bidrag i 2017 Juni 2017

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Beierholm

Øresundsguide 2017

Øresundsguiden er en folder om de skattemæssige konsekvenser for de lønmodtagere, der er bosat i henholdsvis Danmark og Sverige, og som arbejder på den anden side af Sundet. De såkaldte øresundspendlere.

Dansk Revision

Transparente selskaber – er man selvstændig eller lønmodtager?

Loven træder i kraft 1. juli 2017 og har virkning for indkomstår, der starter den 1. januar 2018 eller senere.

Deloitte

Udleje af kontor i privaten

Da du er hovedaktionær i et anpartsselskab, der fremover skal leje et kontor i din private bolig, er det indledningsvis værd at bemærke, at udlejningen skal ske på armslængdevilkår.

Derivatives & Financial Instruments (DFI)

Derivatives & Financial Instruments: 2 - 2017

I denne udgave:

 • Base Erosion and Profit Shifting Action 4: UK Banks
 • Supreme Court Restricts the Scope of the VAT Exemption for the Management of Special Investment Funds in the Netherlands
 • Hybrid Mismatches and the BEPS Project: A Spanish Perspective on Brazilian Juros
 • Regulations Deem Debt to Be Equity and Derivative Payments to Be Dividends
 • Introduction of Rule Limiting Interest Deduction

EY

Energi & Forsyning - Juni 2017

I denne udgave kan du læse om den politiske aftale om økonomiske regulering af fjernvarmesektoren, som blev vedtaget den 2. juni 2017. Du får også et overblik over den nye bekendtgørelse om forrentning i varmesektoren, der netop er sendt i høring. Endvidere sætter vi fokus på overskudsvarme i et afgiftmæssigt perspektiv.

 • Økonomisk regulering af fjernvarmesektoren - ny politisk aftale. Økonomisk regulering af fjernvarmesektoren har været på det politiske tegnebræt flere gange, og særligt siden vækstaftalen fra 2014 og den omtalte 'Ib Larsen-rapport' har forventningen været, at reguleringen kom inden længe. Med den seneste politiske aftale tyder alt på at reguleringen kommer, bl.a. da aftalen er tiltrådt af næsten alle partierne i Folketinget.
 • Ny bekendtgørelse om forrentning i varmesektoren sendt i høring. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet fremsatte i maj måned et lovforslag om kommunalt ejede varmeselskabers udlodning af forrentning af indskudskapital. Lovforslaget nåede igennem 3. Folketingsbehandling, inden Folketinget gik på sommerferie og blev dermed endelig vedtaget. Allerede under førstebehandlingen understregede minister Lars Christian Lilleholt, at yderligere bekendtgørelser var på vej. Seneste skud på stammen er et udkast til en bekendtgørelse, som er sendt i høring af Energistyrelsen, den 16. juni 2017
 • Overskudsvarme i et afgiftsmæssigt perspektiv. Flere og flere virksomheder har overskudsvarme, som kan udnyttes internt eller sælges. En af de oftest nævnte barrierer for udnyttelsen af overskudsvarmen er overskudsvarmeafgiften.

International Transfer Pricing Journal (ITPJ)

International Transfer Pricing Journal: 3 - 2017

I denne udgave:

 • Transfer Pricing Documentation Requirements
 • Revised Guidance on Intercompany Financing
 • UK View on Revised PE Standards in the Multilateral Instrument
 • Transfer Pricing Documentation for Permanent Establishments
 • Is a Letter of Comfort a Chargeable Intra-Group Service?
 • Changes in the Transfer Pricing Landscape and Impact of the BEPS Project

OECD

Third meeting of the Inclusive Framework on BEPS delivers results

Over 200 delegates from 83 countries and jurisdictions as well as 12 international and regional organisations met in Noordvijk, The Netherlands for the Third Meeting of the Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Redmark

Personalesommerhus og beskatning

Skal en hovedanpartshaver rådighedsbeskattes af et personalesommerhus?

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Forlængelse af bagudforskudt indkomstår ved fusion - udkast til styresignal

17-0964777

SKAT har hidtil praktiseret at forlænge et selskabs bagudforskudte indkomstår ved skattefri fusion med fusionsdato 1. januar efter det sædvanlige indkomstårs udløb. I styresignalet ændrer SKAT praksis, så der kun skal ske forlængelse ved fusionsdato til og med den 31. januar efter det sædvanlige indkomstårs udløb.

 

Styresignal: Styresignal om rentetilskrivninger til aktionærlån

SKM2017.402.SKAT

Vedrører: Ligningslovens § 16 E

Styresignalet præciserer, hvornår rentetilskrivninger til et aktionærlån, der er omfattet af ligningslovens § 16 E, skal anses for et nyt skattepligtigt aktionærlån.

 

Bindende svar: Fast driftssted ved udenlandske kommanditister investering i K/S

SKM2017.411.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a

Skatterådet bekræftede, at udenlandske kommanditister i A K/S eller parallelle K/S&

8217;er hertil samt eventuelle danske K/S&

8217;er eller tilsvarende udenlandske selskaber som A K/S måtte investere i, ikke ville have fast driftssted i Danmark efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, alene som følge af en investering i A K/S

 

Bindende svar: CEO Fraud, driftstab, fordring

SKM2017.410.SR

Vedrører: Kursgevinstloven § 3. Statsloven § 6

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kunne foretage fradrag efter kursgevinstlovens § 3 for et tab på ca. 13 mio. kr. for et tab som følge af såkaldt CEO Fraud.

Skatterådet kunn heller ikke bekræfte, at spørger kunne fradrage tabet efter statsskattelovens § 6.

 

Bindende svar: Virksomhedsordningen – ubeboet stuehus – sikkerhedsstillelse

SKM2017.408.SR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 3 og § 4b, stk. 3

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at et stuehus, der henstod ubenyttet kunne medtages under virksomhedsordningen. Gæld udenfor virksomhedsordningen med pant i landbrugsejendommen var omfattet af undtagelsesbestemmelsen om sikkerhedsstillelser i virksomhedsskattelovens § 4 b, stk. 3, selv om stuehuset henstod ubenyttet.

 

Dom: Syn og skøn - honorar til fratrådt skønsmand

SKM2017.414.VLR

Vedrører: Retsplejeloven § 208

Der skulle gennemføres et syn og skøn af et betydeligt antal udlejningsejendomme, der var ejet af dels et dansk selskab og gennem dette selskab dels af nogle udenlandske selskaber. Ejendommene var beliggende i udlandet.

Efter aftale mellem parterne og da skønsmanden også fandt det mest praktisk, blev det aftalt, at skønsmanden skulle forestå den praktiske indhentelse af det materiale, som skønsmanden havde brug for, samt at skønsmand også skulle sikre den praktiske adgang til de enkelte ejendomme. Dette skulle skønsmanden sørge for hos de relevante forretningsbestyrer af de udenlandske ejendomme, efter at rekvirenten havde oplyst om hvilke ejendomme og forretningsbestyrer der var tale om.

Efter at nogle få besigtigelser var gennemført fremsendte skønsmanden et aconto honorarkrav på kr. 356.250 incl. moms.

Inden parterne efter retsplejelovens § 208 havde udtalt sig om det fremsatte honorarkrav, fremlagde skønsmanden en lægeerklæring om, at han på grund af helbredsproblemer ikke kunne fortsætte som skønsmand.

Skønsmanden blev herefter fritaget for hvervet som skønsmand, men kravet om betaling af det fremsatte aconto honorarkrav blev opretholdt.

Såvel rekvirenten som SKAT indstillede efter retsplejelovens § 208, at skønsmandens aconto honorarkrav, dog bortset fra skønsmandens dokumenterede udgifter til hotelophold mv., ikke blev godkendt af retten. Det var parternes hovedsynspunkt, at det beroede på skønsmandens forhold, at der som følge af dennes helbredsforhold ikke ville blive udfærdiget et skønserklæring, og at det materiale mv. som skønsmanden allerede havde fremskaffet ikke kunne anvendes af en anden skønsmand. Skønsmanden fremlagde på trods af opfordring hertil ikke sit fremskaffet materiale.

Byretten gav rekvirenten og SKAT medhold og afviste således, at skønsmanden var berettiget til noget honorar ud over det af parterne accepterede.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse med begrundelsen om, at det var skønsmandens, der var den nærmeste til, at bære ansvaret for, at der ikke ville blive udarbejdet en skønserklæring, og videre havde skønsmanden ikke dokumenteret, at de fremskaffede oplysning kunne anvendes af en anden skønsmand, at skønsmanden ikke havde dokumenteret, at det beroede på rekvirentens forhold, at det havde været mere kompliceret end forudsat, at fremskaffe det relevante materiale, som det var aftalt, at skønsmanden skulle fremskaffe.

 

Dom: Afvisning af anmodning om syn og skøn

SKM2017.413.BR

Vedrører: Retsplejeloven §§ 260 og 261 jfr. § 343

Der var indgivet anmodning om afholdelse af syn og skøn om hvorvidt en ejendom var anvendt til erhvervsmæssig udlejning, og i givet fald hvad lejelindtægterne ville udgøre.

Anmodningen var indgivet af en statsautoriseret revisor på vegne af en skatteyderen.

SKAT nedlagde påstand om afvisning af anmodningen om afholdelse af syn og skøn, da et syn og skøn om hvorvidt ejendommen var anvendt til erhvervsmæssig udlejning ville medføre en ikke tilladt juridisk vurdering fra skønsmandens side.

SKAT gjorde samtidig opmærksom på, at det hverken i anmodningen om syn og skøn eller på anden måde var fremlagt oplysninger, der dokumenterede, at indgivelsen af anmodningen om syn og skøn var sket af en repræsentant, der, jf. retsplejeloven § 260 kunne indgive en sådan anmodning.

Retten gav SKAT medhold og afviste anmodningen om afholdelse af syn og skøn, da en statsautoriseret revisor ikke opfylder kravet til i retssager, at give møde på vegne af andre jf. retsplejeloven §§ 260 og 261, der, jf. § 343, også var gældende i sager om syn og skøn.

 

Dom: Skønsmæssig forhøjelse - indsætninger på bankkonto - negativt/lavt privatforbrug

SKM2017.407.ØLR

Vedrører: Statsskattelovens § 4

Landsretten fandt det ikke godtgjort, at indsætningerne på appellantens bankkonto i årene 2008, 2009 og 2010 var skattefri eller allerede beskattede midler.

Landsretten var enig i byrettens resultat og begrundelse, og lagde ud over det anførte af byretten endvidere vægt på, at appellanten under sagens behandling havde afgivet skiftende forklaringer om indsætningerne på hans bankkonto, og at ingen af disse skiftende forklaringer var understøttet af objektive kendsgerninger.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens frifindelse af Skatteministeriet ( SKM2017.120.BR ).

 

Dom: Forhøjelse af skattepligtig indkomst - familielån - ekstraordinær genoptagelse

SKM2017.405.BR

Vedrører: Statsskattelovens § 4. Skattekontrollovens § 1, stk. 1. Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1. og 2

Fra udlandet blev der i indkomstårene 2008-2010 overført ca. kr. 9,5 mio. til skatteyderens konto i Danmark. Skatteyderen gjorde gældende, at der var tale om et lån ydet af skatteyderens mor. Retten fandt ikke, at låneforholdet var tilstrækkeligt bestyrket ved objektive kendsgerninger. Der var derfor ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes forhøjelse af skatteyderens skattepligtige indkomst.

Retten fandt endvidere, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af indkomståret 2008, jf. skatteforvaltningslovens § 27, var opfyldt.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Fradrag for forbedringer i grundværdien - tilslutningsbidrag - intern varmeforsyning

SKM2017.404.BR

Vedrører: Vurderingslovens § 17 og § 18 (begge dagældende)

Sagen drejede sig om, hvorvidt et boligselskab havde godtgjort, at det via et tilslutningsbidrag, som var betalt til det lokale varmeforsyningsselskab, havde bekostet et internt hovedanlæg. På grundlag af sagens dokumenter fandt retten, at en nærmere specificeret del af tilslutningsbidraget udgjorde betaling for hovedanlægget. Boligselskabet var derfor berettiget til fradrag for anlægsomkostningerne, hvorfor sagen blev hjemvist til vurderingsmyndighederne.

 

Dom: Konkursdekret - afsagt uanset klage - konkursfordring sandsynliggjort

SKM2017.403.ØLR

Vedrører: Skattekontrollovens § 3 B. Konkurslovens § 17

Landsretten stadfæstede et konkursdekret, som var afsagt på baggrund af en konkursbegæring, indgivet af SKAT mod et selskab. Konkursbegæringen hvilede på en fordring, som bestod dels af nogle transfer pricing-forhøjelser og dels af en afgørelse om hæftelse for ikke-indeholdt udbytteskat. At de af SKAT afsagte afgørelser, som konkursfordringen udsprang af, var indbragt for Landsskatteretten, kunne ikke medføre, at der ikke kunne afsiges konkursdekret. Heller ikke det forhold, at selskabet havde indbragt SKATs afslag på henstand for Landsskatteretten, afskar afsigelse af konkursdekret.

 

Nye straffesager

SKM2017.409.ØLR Straf - momssvig - frifindelse - nye oplysninger

Vedrører: Straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 til dels nr. 2, jf. § 57, stk. 1

T1 og T2 var tiltalte for momssvig ved som henholdsvis pro firma tegningsberettiget direktør og anpartshaver samt daglig leder i forening med en tredje person og med forsæt til momsunddragelse i perioden 10.02.09 til 30.09.10 at have angivet virksomhedens momstilsvar til 0 kr., selvom selskabets momstilsvar udgjorde 612.251 kr., også ifølge selskabets årsregnskab og bogføring, samt for perioden fra den 01.10.10-31.12.10 helt at have undladt at angive selskabets momstilsvar som var på 201.471 kr. Selskabet var for perioden 01.10.10-31.12.10 foreløbigt fastsat til 8.000 kr. i momstilsvar.

T1 og T2 unddrog herved for 805.722 kr. i moms.

T1 forklarede at han var stråmand og ingen indsigt havde i virksomhedens drift. Han har tidligere været selvstændig i 15-16 år, men har ikke erfaring med drift af selskaber. Han var klar over at den omtalte tredje person stod i "den sorte bog" så han var afskåret fra at stå som direktør. Han har modtaget 3.000 kr. i løn om måneden for at være direktør og har 2-3 gange underskrevet regnskabet hos revisoren, det gjorde han også i december 2010.

T2 forklarede at han havde et selskab. Han ville starte noget nyt med den tredje person. De lavede et selskab hvis form var passende for virksomheden. Han bad sin far underskrive stiftelsespapirerne og om at underskrive regnskabet inden udgangen af 2010. I løbet af de første 6 måneder brændte deres regnskabssystem sammen. Det hele skulle genetableres. Det er grunden til, at der var angivet 0 kr. i momstilsvar i de første 7 kvartaler. Det var ikke ham, der indberettede moms og ved ikke, hvem der gjorde det. Den sidste revisor de havde fik samlet det hele. Han var ikke klar over, at der var en momsrestance, før SKAT kom på besøg.

Byretten fandt T1 skyldig i momssvig. Ved at lade sig registrere som direktør, for hvilket han blev honoreret med 3.000 kr. om måneden og flere gange at have underskrevet årsregnskabet uden at have sat sig ind i regnskabet, har han accepteret risikoen for at selskabet blev drevet med ham som direktør, uden at reglerne om afregning af moms blev fulgt. T1 idømtes 6 måneders betinget fængsel samt en tillægsbøde på 400.000 kr. Der tillagdes blandt andet vægt, at han havde en forventning om at få sin sag afgjort i december 2013. T2 fandtes som reel ansvarlig leder for selskabets drift skyldig i tiltalen og idømtes 6 måneders fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste samt en tillægsbøde på 800.000 kr.

Landsretten frifandt T1 og T2 efter anklagemyndighedens endelige påstand efter afhøring af en revisor. Revisoren havde blandt andet forklaret, at han havde drøftet nul-angivelserne med de tiltalte og fortalt dem, at det ikke var i orden. Han skrev herefter efter aftale med de tiltalte til SKAT den 4. februar 2011, hvor han oplyste og angav den korrekte moms for perioden. Han havde ikke fået en kvittering og konstaterede senere, at hans momsindberetning ikke var registreret af SKAT. Han fik at vide, at det skulle være sket digitalt og ikke pr. brev, som han havde gjort i februar 2011. Derfor foretog han en digital indberetning af moms den 4. juli 2011.

SKM2017.401.ØLR Straf - registreringsafgift - momssvig

Vedrører: Straffelovens § 289. Registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1. Momslovens § 81, stk. 3, jf. § 81, stk. 1, nr. 1

T var tiltalt i forhold I for svig med hensyn til registreringsafgift for perioden 5. juni 2007-20. december 2007 i 19 tilfælde i forening med to andre, hvorved staten blev unddraget 8.860.944 kr. i registreringsafgift. T var som forhold II tiltalt for momssvig for perioden 1. januar 2007-31. marts 2008 i forening med de to andre medtiltalte, hvorved staten blev unddraget for 6.876.201 kr. i moms. T havde sammen med medtiltalte ved afgiftsberigtigelsen over for SKAT fremlagt dokumenter, hvorefter bilerne skulle været købt gennem et spansk selskab. Dette firma var fiktivt eller dets firmanavn tiltog de tiltalte sig ret til at bruge i forbindelse med udstedelse af købs- og salgsdokumenter vedrørende biler, og hvor formålet med at udfærdige og gøre brug af disse købs- og salgsdokumenter alene var at give urigtige oplysninger om værdien af bilerne i relation til beregning af registreringsafgift og i forhold til at betale moms ved køb og salg af biler.

T forklarede, at han alene har foretaget indkøbene af bilerne i Tyskland på grund af sine sprogkundskaber, og at han i øvrigt har handlet efter ordre eller instruks fra andre.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig overtrædelse af registreringsafgiftsloven samt skattesvig vedrørende forhold I bilerne 1-19, men blev frifundet vedrørende bilerne 13-17. T blev frifundet for forhold II, da der intet er i den skriftlige dokumentation, der med den fornødne sikkerhed beviser, at T har været klar over, at hans handlinger kunne anvendes og blev anvendt til momsunddragelse. T idømtes fængsel i 1 år 6 måneder samt en tillægsbøde på 1 mio. kr. samt betale 6.610.582 kr. i registreringsafgift til SKAT in solidum med medtiltalte. Ved strafudmålingen lagde retten til grund, at T næppe havde modtaget samme udbytte som de medtiltalte.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, med den ændring at dommens bestemmelse om erstatning udgår, da oplysningerne, der forelå om SKATs erstatningskrav var forbundet med en sådan usikkerhed, at det måtte udskydes til et civilt erstatningssøgsmål.

SKM2017.400.ØLR Straf - skattesvig - sort aflønning

Vedrører: Skattekontrollovens § 13, stk. 1

T var tiltalt for skattesvig for indkomståret 2011. Han havde via Tast Selv angivet sin lønindkomst for lavt med 88.864 kr. T var chauffør og invalidepensionist. Han fik invalidepension efter at have brækket ryggen. Der var en aftale om, at han alene måtte arbejde 20 timer.

T unddrog herved for 32.885 kr. i skat.

T erkendte, at han havde kørt mere end de 20 timer på en 14 dagsperiode, som han indkomstangav til SKAT, men nægtede at have udført arbejde med betaling vedrørende de resterende timer. Han sad alene med i bilen som underviser, og han havde ikke mulighed for at afbryde turen, hvis denne tidsmæssigt strakte sig udover den aftalte arbejdstid. Han udfyldte lønsedler som om han var fører som led i undervisningen. Hans ansættelsesforhold var aftalt med Arbejdsformidlingen.

Byretten tilsidesatte T's forklaring og fandt T skyldig i tiltalen. Retten lagde vægt på, at T flere gange forud for retssagen havde skiftet forklaring vedrørende sin ansættelse, at T's forklaring om at han ikke var fører af bilen eller fik betaling for køretiden, ikke finder støtte i udskrifter fra tachografen og køresedler og det forhold at vognmanden efterfølgende har kontrolleret og registreret hvor mange timer, at T var berettiget til at få betaling for. Endvidere indgik det i rettens vurdering, at der hos vognmanden var en kultur med sort aflønning af chauffører.

T idømtes en bøde på 30.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/3080545
Beskatning af godtgørelse
Klagen vedrører bindende svar, hvorefter godtgørelse/vederlag, der er erhvervet ret til ved aftale, udbetalt i henhold til lov om forskelsbehandling, ikke fritages for beskatning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-05-2017

Journalnr: 12/0236747
Beskatning af godtgørelse
Klagen vedrører beskatning af kørselsgodtgørelse og ansættelse af yderligere indkomst fra A/S. Landsskatteretten skærper ansættelsen i ét af årene og nedsætter i et andet. Samlet nedsættes forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 29-05-2017

Journalnr: 08/0200135
Ejendomsværdi skat og værdi af fri bolig
Klagen vedrører ansættelse af ejendomsværdiskat og beskatning af værdi af fri bolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 22-05-2017

Journalnr: 16/0501589
Fradrag for underskud af virksomhed
Sagen, der er afgjort ved Landsskatterettens afgørelse af 3. juni 2015, er genoptaget på klagerens repræsentants anmodning. Landsskatteretten godkender, at virksomheden anses for erhvervsmæssig i skattemæssig henseende i det påklagede indkomstår. Derfor godkender Landsskatteretten fradrag for underskud af virksomhed.
Afsagt: 17-05-2017

Journalnr: 14/4272290
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-05-2017

Journalnr: 12/0221220
Fremvisningshonorar
Klagen skyldes, at fremvisningshonorar er anset for skattepligtigt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-05-2017

Journalnr: 16/0778251
Genoptagelse af indkomstansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-05-2017

Journalnr: 16/1170596
Genoptagelse af indkomstansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2015. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-05-2017

Journalnr: 13/6623038
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har nægtet genoptagelse af indkomståret 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-05-2017

Journalnr: 14/2826451
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2008. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage indkomstansættelsen.
Afsagt: 31-05-2017

Journalnr: 13/0222849
Indeholdelsespligt
Klagen vedrører efterbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag på baggrund af hæftelsesansvar for manglende indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 24-05-2017

Journalnr: 13/0191824
Indeholdelsespligt
Klagen vedrører pålæg om indeholdelse af A-skat og AM-bidrag af udbetalt løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-05-2017

Journalnr: 15/3270762
Markedsværdi på fast ejendom
Sagen vedrører et bindende svar om fastsættelse af markedsværdien ved overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-05-2017

Journalnr: 12/0221173
Naturalieaflønning mv.
Klagen vedrører følgende forhøjelser: Vederlag i naturalieydelser i form af merkøb af køkken anset som personlig indkomst, arbejdsgivers betaling af private udgifter anset som yderligere løn og fremvisningshonorar anset for skattepligtig kapitalindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-05-2017

Journalnr: 14/2584919
Salg af juletræskultur og værdi af fri jagt
Klagen vedrører beskatning af vederlag for salg af jueltræskultur og beskatning af værdi af fri jagt. Landsskatteretten fastholder beskatning af værdi af fri jagt men nedsætter øvrige forhøjelser til nul.
Afsagt: 17-05-2017

Journalnr: 15/1013602
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af udbetalt befordringsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-05-2017

Journalnr: 14/3384517
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 19-05-2017

Journalnr: 15/2515641
Skat af fri bil og sommerbolig
Klagen vedrører beskatning af værdi af fril bil og sommerbolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 19-05-2017

Journalnr: 14/4151392
Skat af kontanthævninger
Klagen vedrører beskatning af beløb hævet på selskabets konto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-05-2017

Journalnr: 14/2349229
Skattefritagelse for ATP
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på skattefritagelse for ATP modtaget fra den 1. januar 2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-06-2017

Journalnr: 12/0272951
Skattepligt
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for fuldt skattepligtig til Danmark i indkomstårene 2008 og 2009. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-06-2017

Journalnr: 13/6629384
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af personlig indkomst på baggrund af overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 24-05-2017

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 26-06-2017 - 25-07-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 27-06-2017 dom i C-74/16 Statsstøtte Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - artikel 107, stk. 1, TEUF - begrebet »statsstøtte« - begreberne »virksomhed« og »økonomisk aktivitet« - øvrige betingelser for anvendelse af artikel 107, stk. 1, TEUF - artikel 108, stk. 1 og 3, TEUF - begreberne »eksisterende støtte« og »ny støtte« - aftale af 3. januar 1979 indgået mellem Kongeriget Spanien og Den Hellige Stol - skat på byggeri, installationer og arbejder - fritagelse for den katolske kirkes ejendomme

Tidligere dokument: C-74/16 Statsstøtte Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania - Dom
Tidligere dokument: C-74/16 Statsstøtte Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania - Indstilling

Den 13-07-2017 indstilling i C-292/16 Etableringsfrihed A
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel anmodning - skatteret - virksomhedsbeskatning - fusionsdirektivet (direktiv 90/434/EØF) - tilførsel af et hjemmehørende selskabs udenlandske driftssted til et udenlandsk selskab - omgående beskatning i grænseoverskridende situationer i modsætning til manglende beskatning i nationale situationer - kontrol af afledt ret ud fra de grundlæggende friheder - sammenlignelighed med exitbeskatning - proportionalitet ved omgående beskatning ved reduktion af skattebyrden

Tidligere dokument: C-292/16 Etableringsfrihed A - Dom
Tidligere dokument: C-292/16 Etableringsfrihed A - Indstilling
Tidligere dokument: C-292/16 A - Ny sag

 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Økofinrådets rapport til Det Europæiske Råd om beskatningsspørgsmål

 

Nyt fra Kommissionen

Commission forges ahead on new transparency rules for tax planning intermediaries

Questions and Answers on new tax transparency rules for intermediaries

Speech by Commissioner Pierre Moscovici at the press conference on the Commission's proposal on tax intermediaries

 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 219

Henvendelse af 8/6-17 fra Hanno P. Ohlen vedrørende privat skattesag

Bilag 220

Indtægtsliste for november og december 2016, fra Skatteministeriet

Bilag 221

Redegørelse om omkostningsgodtgørelse

Bilag 223

Henvendelse af 22/6-17 fra Den Danske Dommerforening vedrørende nedsættelse af en skattekommission

Bilag 224

Henvendelse af 14/6-17 fra DANVA vedrørende aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse

Spørgsmål og svar

Spm. 329

Spm. om, hvordan etableringen af Skatteankestyrelsen er gået fra at skulle give en besparelse og kortere sagsbehandling til i stedet at medføre en væs...  Svar  

Spm. 330

Spm. omat redegøre for, om forudsætningerne for besparelsespotentialerne ville holde, hvis ikke Skatteankestyrelsen også skulle behandle en stor mængd...  Svar  

Spm. 390

Spm. om at redegøre for BNP-effekterne af et ekstrafradrag på 130 af virksomheders egen-udgifter til forskning og udvikling, til skatteministeren  Svar  

Spm. 396

Spm. om at vurdere provenutabet ved afskaffelse af loftet over beskæftigelsesfradraget fra og med 2018, i det tilfælde, hvor topskatten beregningstekn...  Svar  

Spm. 409

Spm. om, hvor mange boligejere der skønnes at opleve hhv. en stigning og et fald i de samlede boligskatter, når den nye boligskatteaftale træder i kra...  Svar  

Spm. 410

Spm. om, hvor meget mindre boligskatterne samlet set er i 2040 som følge af den nye aftale, til skatteministeren  Svar  

Spm. 413

Spm. om, hvad boligskatternes andel af de samlede skatteindtægter årligt var fra 2001-2016, til skatteministeren  Svar  

Spm. 414

Spm. om ministeren vil opgøre boligskatteaftalens effekt på ginikoefficienten for årene 2025, 2030, 2035 og 2040, til skatteministeren  Svar  

Spm. 418

Spm. om ministeren vil opgøre, hvor stort provenuet fra boligskatten ville have været i 2040 med de nuværende regler, til skatteministeren  Svar  

Spm. 419

Spm. om ministeren vil opgøre, hvor mange boligejere der ville have været omfattet af et knæk i ejendomsværdiskatten på 3,75 mio, til skatteministeren  Svar  

Spm. 433

Spm. om at opgøre antallet af topskatteydere fordelt på kommuner og regioner, til skatteministeren  Svar  

Spm. 434

Spm. om at oplyse om kollektiver og bofællesskaber er omfattet af indefrysningsordningen, jf. svar på spm. 383, til skatteministeren  Svar  

Spm. 435

Spm. om at redegøre for, hvilke nye vurderinger der er tale om, jf. svar på spm. 381, til skatteministeren  Svar  

Spm. 436

Spm. om at redegøre for, om ændringerne i den disponible indkomst i figur 1 og 2 er inklusive tilbagebetalingsordningen til de ejendomme, der har beta...  Svar  

Spm. 467

Hvad kan ministeren – evt. fortroligt – oplyse om SKATs interne revision af den nu sigtede medarbejder i sagen om svindel med udbytteskat, jf. artiklen ”Skattemedarbejder blev undersøgt før milliardtab - og Skat fandt noget 'interessant'” bragt på TV2.dk den 18. juni 2017. Ministeren bedes endvidere oversende den pågældende revisionsrapport.  Svar  

Spm. 468

Vil ministeren redegøre for, hvilke lande (indenfor og udenfor EU), der har taget initiativer for at imødegå den stigende udlejning via Airbnb og kontrol af denne? I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre for, hvilke initiativer de respektive lande har taget eller er på vej til at tage.  Svar