SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2017, uge 12

Kære Læser

Denne uges SkatteMail er også omfattende. Der er en række gode publikationer og artikler samt en mange afgørelser. Herunder rigtig mange ikke-offenliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten.

Desuden er lovforslag L 137 om forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. blevet vedtaget.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Skat og moms ved tab på debitorer mv.
Udenlandsk arbejdskraft
Skattebøvl når voksne børn flytter hjem
Selvangivelsesfristen for selskaber for indkomståret 2016
Guide til glemte fradrag
Sådan er rentereglerne for restskat
Parcelhus - driftsudgifter
Skattebrevkasse
Energi & Forsyning - Marts 2017
Latin America and the Caribbean: Tax revenues continue to rise despite low economic growth
British Virgin Islands and Turks and Caicos Islands join the inclusive framework on BEPS
OECD Secretary-General Tax Report G20 Finance Ministers, Baden-Baden, March 2017
13-dages rejser i udlandet… og socialforsikringen gik galt
Firmabiler 2017
Første sag løst ved hjælp af mediation inden for Transfer Pricing
Første offentliggjorte dom i en transfer pricing-bødesag
Ransagning i privat hjem var lovlig, nødvendig og proportional i straffesag om skatteunddragelse
Personalesommerhus og beskatning
Notat om beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

Bindende svar
Fast driftssted - salgsmedarbejder - hjemmekontor

Afgørelser
Arbejdsudleje - klipning og pakning af pyntegrønt
Genoptagelse af skatteansættelse – fradrag for betaling af brobidrag
Fastsættelse af fradrag for forbedringer - Klageberettigelse
Fradrag for tab på renteindtægter

Domme
Ejendomsavance - parcelhusreglen - skovdrift - tilkendegivelser overfor skattemyndighederne
Ej skatte- og momsmæssigt fradrag - udgifter til underleverandører - fakturaer uden reelt indhold
Fradrag - grundværdi - udgifter til etablering af en ekstern vej
Manglende afregning af A-skat og AM-bidrag - nedsættelse af momsfradrag - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende
Skattepligt af gevinst - handel med pantebrev

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20170320' AND [SkatteraadChanged] <= '20170326') OR ([LSRChanged] >= '20170320' AND [LSRChanged] <= '20170326') OR ([ByretChanged] >= '20170320' AND [ByretChanged] <= '20170326') OR ([LandsretChanged] >= '20170320' AND [LandsretChanged] <= '20170326') OR ([HojesteretChanged] >= '20170320' AND [HojesteretChanged] <= '20170326')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
31-03-2017 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 Marts 2017
31-03-2017 A-skat og AM-bidrag i 2017 Marts 2017

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Skat og moms ved tab på debitorer mv.

Denne artikel handler om den moms- og skattemæssige behandling af tab på alle former for tilgodehavender.

BDO

Udenlandsk arbejdskraft

Mange danske virksomheder gør brug af udenlandsk arbejdskraft, men ved betalingen af medarbejderne indeholdes der sjældent dansk skat. Det skyldes, at arbejdskraften i de fleste tilfælde hyres gennem udenlandske virksomheder, ligesom betalingen tit sker hertil.

BDO

Skattebøvl når voksne børn flytter hjem

Når voksne børn flytter hjem til deres forældre, kan det meget nemt give en skatteregning til forældrene.

BDO

Selvangivelsesfristen for selskaber for indkomståret 2016

Efter et par år med forlænget selvangivelsesfrist er vi nu vendt tilbage til de almindelige regler.

BDO

Guide til glemte fradrag

Hvor langt tilbage i tid kan du få genoptaget dine gamle skatteansættelser

BDO

Sådan er rentereglerne for restskat

Det er klart en fordel at betale restskat med det samme. Restskat op til 19.968 kr. kan indregnes i forskudsskatten for 2018.

Beierholm

Parcelhus - driftsudgifter

Mulighed for fradrag ved erhvervsmæssig anvendelse

Deloitte

Skattebrevkasse

Nedenfor finder du en oversigt over vores seneste brevkassespørgsmål besvaret af Deloittes skatteekspert Richardt Tabori Kraft.

EY

Energi & Forsyning - Marts 2017

I denne udgave giver vi et overblik over indholdet af det fælles udspil fra brancheforeningerne: "Vi forsyner Danmark". Du kan også få seneste nyt om tilknyttet virksomhed i vandselskaber, hvor vi kigger nærmere på Energistyrelsens vejledning fra januar 2017. Endelig kan du få viden om, hvordan du søger offentlige midler til dit udviklingsprojekt.

OECD

Latin America and the Caribbean: Tax revenues continue to rise despite low economic growth

Tax revenues in Latin America and the Caribbean (LAC) countries continued to increase in 2015, according to new data from the annual Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean publication. The average tax-to-GDP ratio for LAC countries reached 22.8% of GDP in 2015, up from 22.2% in 2014.

OECD

British Virgin Islands and Turks and Caicos Islands join the inclusive framework on BEPS

The Inclusive Framework on BEPS welcomes the British Virgin Islands and Turks and Caicos Islands among the countries and jurisdictions participating on an equal footing in the BEPS Project as Associates.

OECD

OECD Secretary-General Tax Report G20 Finance Ministers, Baden-Baden, March 2017

This report consists of two parts. Part I is an update report by the OECD Secretary-General regarding the latest developments in the international tax agenda, including (Annex 1) the joint OECD/IMF Report on Tax Certainty. Part II is a Progress Report to the G20 by the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes.

PwC

13-dages rejser i udlandet… og socialforsikringen gik galt

EU-Domstolen skal tage stilling til socialforsikring for medarbejdere, som har løbende adhoc-forretningsrejser i EU/EØS. Afgørelsen kan få betydning for den danske direktør, som løbende rejser til Storbritannien, eller sælgeren, som afprøver det svenske marked.

PwC

Firmabiler 2017

Firmabiler 2017 giver dig indsigt i de aktuelle regler for skat, moms og afgifter inden for firmabiler. Du får med publikationen et grundlag til at tage stilling til, om en firmabetalt bil er økonomisk fordelagtigt som personalegode i jeres virksomhed.

PwC

Første sag løst ved hjælp af mediation inden for Transfer Pricing

Ny vej til at løse langvarige skattekonflikter.

PwC

Første offentliggjorte dom i en transfer pricing-bødesag

Ny dom fra en byret i en sag om mangelfuld TP-dokumentation.

Ret&Råd Advokater

Ransagning i privat hjem var lovlig, nødvendig og proportional i straffesag om skatteunddragelse

Et ægtepar, bosat i Tyskland, var mistænkt for skatteunddragelse på 100.000 euro over 5 år. Deres hjem blev ransaget i 2008, og 5 pc-filer samt konvolut med dokumenter fra klagernes bank blev beslaglagt.

Revisorgruppen Danmark

Personalesommerhus og beskatning

Skal en hovedanpartshaver rådighedsbeskattes af et personalesommerhus?

Rigsrevisionen

Notat om beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2016 om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet.

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Fast driftssted - salgsmedarbejder - hjemmekontor

SKM2017.213.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a. Dobbeltbeskatningsaftalen mellem Tyskland og Danmark

Skatterådet kan ikke bekræfte, at der efter ansættelsen af salgsmedarbejder i Danmark fortsat ikke er etableret et fast driftssted i Danmark for Spørger, og selskabet derfor fortsat ikke er begrænset skattepligtig efter reglerne i selskabsskattelovens § 2, stk.1, litra a.

 

Afgørelse: Arbejdsudleje - klipning og pakning af pyntegrønt

SKM2017.223.LSR

Vedrører: Kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, § 43, stk. 1 og stk. 2, litra h samt § 46, stk. 1. Arbejdsmarkedsfondslovens §§ 7, stk. 1, litra a, og 11, stk. 1

Der måtte anses at foreligge arbejdsudleje i en situation, hvor litauiske arbejdere foretog beskæring af pyntegrønt i en juletræsplantage. Arbejdet var tilbagevendende og sæsonbetonet og af kortere varighed og måtte anses for et integreret led i virksomhedens drift.

 

Afgørelse: Genoptagelse af skatteansættelse – fradrag for betaling af brobidrag

SKM2017.222.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, § 30 samt § 30 stk. 1. Afskrivningslovens § 43. Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Ejendomsavancebeskatningslovens § 5, stk. 2

Udlejer af en erhvervsejendom afholdt efter kommunens bestemmelser udgift til anlæg af en ny bro i nærheden af ejendommen, som indebar visse trafikale fordele. LSR tillod, at ansættelsen blev genoptaget, således at udgiften kunne tillægges ejendommens anskaffelsessum. Derimod var udgiften ikke afskrivningsberettiget efter afskrivningslovens § 43 eller statsskattelovens § 6.

 

Afgørelse: Fastsættelse af fradrag for forbedringer - Klageberettigelse

SKM2017.221.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 35 a, stk. 2

Klagen over en afgørelse vedrørende fastsættelse af fradrag for forbedringer blev afvist, idet klageren, der var lejer af ejendommen, ikke ansås for at være klageberettiget i henhold til skatteforvaltningsloven § 35 a, stk. 2.

 

Afgørelse: Fradrag for tab på renteindtægter

SKM2017.220.LSR

Vedrører: Ligningsloven § 2. Kursgevinstloven § 14, stk. 2. Aktieavancebeskatningsloven § 4

Klageren havde udlånt et beløb til sit selskab, og renter heraf var påført mellemregningskontoen og fratrukket i selskabet. Renterne måtte derfor i skattemæssig henseende tages til indtægt af klager. Den faktiske betaling af renterne blev ikke gennemført, og klageren led derfor et tab. Dette tab var ikke fradragsberettiget, jf. kursgevinstlovens § 14, stk. 2, om tab for hovedaktionærer/hovedanpartshavere.

 

Dom: Ejendomsavance - parcelhusreglen - skovdrift - tilkendegivelser overfor skattemyndighederne

SKM2017.215.ØLR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 og § 9, stk. 1

Den skattepligtige gjorde gældende, at et provenu, som stammede fra en køberet til en ejendom, var skattefrit, fordi ejendommen var omfattet af "parcelhusreglen" i ejendomsavancebeskatningslovens § 8. Skattemyndighederne havde anset ejendommen for omfattet af lovens § 9 om ejendomme, der helt eller delvist benyttes til landbrug. Den skattepligtige, som boede på den ca. 9,5 ha store ejendom, havde tilplantet hovedparten af arealet med skov og havde i den forbindelse registreret en landbrugsvirksomhed på ejendommen. Den skattepligtige gjorde imidlertid gældende, at der ikke havde været nogen erhvervsmæssig aktivitet på ejendommen, ligesom der hverken var driftsrelaterede bygninger, materiel, indtægter eller udgifter. Landsretten lagde til grund, at formålet med etableringen af skoven havde været at drive erhvervsmæssig virksomhed. Landsretten anførte herefter, at det gennem årene overfor Skattemyndighederne var tilkendegivet, at der blev drevet skovvirksomhed fra ejendommen. Den skattepligtige havde således i sin indkomst- og formueopgørelse angivet ejendommen under sine virksomheder, der var taget fradrag for renteudgifter og andre udgifter, idet ejendommen var opdelt i en erhvervsmæssig del og et "stuehus" og virksomhedsskatteordningen var anvendt for den erhvervsmæssige del. Som følge heraf og som følge af ejendommens skattemæssige notering som landbrugsejendom, var der i årenes løb opnået en række skattemæssige fordele. Efter en samlet vurdering fandt Landsretten det herefter ikke godtgjort, at ejendommen var omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens frifindelse af Skatteministeriet ( SKM2016.179.BR ).

 

Dom: Ej skatte- og momsmæssigt fradrag - udgifter til underleverandører - fakturaer uden reelt indhold

SKM2017.210.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 6, litra a. Momsbekendtgørelsen § 40. Skatteforvaltningsloven § 32, stk. 1, nr. 3

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren, en distributionsvirksomhed, var berettiget til skatte- og momsmæssigt fradrag på baggrund af en række fremlagte fakturaer udstedt af tre forskellige underleverandører. Skatteministeriet bestred under sagen, at der var realitet bag de udgifter, som sagsøgeren påstod at have afholdt til underleverandørerne.

Retten fandt indledningsvist, at de fremlagte fakturaer ikke overholdt kravene i momsbekendtgørelsens § 40. Under hensyntagen hertil samt til øvrige uregelmæssigheder ved både fakturaerne og underleverandørernes virksomheders forhold samt sagsøgerens manglende regnskabsmateriale, fandt retten, at der påhvilede sagsøgeren en meget tung bevisbyrde med hensyn til at godtgøre, at de fremlagte fakturaer berettigede til skatte- og momsmæssigt fradrag. Retten fandt, at sagsøgeren ikke havde løftet denne bevisbyrde, og retten kunne derfor ikke lægge til grund, at fakturaerne havde noget reelt indhold.

Afslutningsvist fandt retten, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af sagsøgerens momsansættelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, var opfyldt.

Skatteministeriet blev på denne baggrund frifundet.

 

Dom: Fradrag - grundværdi - udgifter til etablering af en ekstern vej

SKM2017.209.BR

Vedrører: Vurderingslovens § 17 og §18 (dagældende)

Sagen handlede om, hvorvidt et selskab var berettiget til fradrag i grundværdien for udgifter til etablering af en ekstern vej i medfør af den dagældende vurderingslovs §§ 17 og 18.

Selskabet gjorde gældende, at selskabet havde afholdt udgifter til den eksterne vej gennem grundkøbesummen, da selskabet erhvervede den omhandlede ejendom fra den kommune, som havde anlagt og bekostet vejen.

Under retssagens forberedelse rettede parterne fælles henvendelse til kommunen, som bekræftede, at kommunen havde anlagt og bekostet vejen, og at kommunen havde overvæltet etableringsudgifter på selskabet gennem grundkøbesummen. Kommunen kunne imidlertid hverken oplyse eller dokumentere, hvilket beløb kommunen havde bekostet til vejens etablering, eller hvilket beløb, der var overvæltet på selskabet gennem grundkøbesummen.

Selskabet gjorde på den baggrund gældende, at selskabet skulle indrømmes et skønsmæssigt fradrag.

Retten fandt, at det ved kommunens besvarelse af parternes spørgsmål og udstykningsregnskabet i sagen var dokumenteret, at kommunen havde afholdt udgifter til etableringen af vejen, og at kommunen havde overvæltet etableringsudgifterne på køberne gennem grundkøbesummen.

Retten fandt det imidlertid ikke bevist, i hvilket omfang kommunen havde afholdt udgifter til vejen, eller i hvilket omfang kommunens udgifter var overvæltet på selskabet. Selvom det måtte antages, at en del af etableringsudgifterne via købesummen for grunden var overvæltet på selskabet, og at der var tale om udgifter, som ville kunne fradrages efter vurderingslovens § 17, fandt retten således ikke, at der var grundlag for at indrømme et fradrag.

Retten lagde i den forbindelse vægt på den usikkerhed, der var forbundet med både etableringsudgifternes omfang, og den del af etableringsudgifterne, der var overvæltet på selskabet, samt at den omhandlede vej udover at betjene ca. 40 matrikler, var af gennemgående karakter og således betjente et større erhvervsområde, samt at der ikke var angivet nogen nøgle for fordeling af etableringsudgifterne mellem de omkringliggende matrikler. På den baggrund var der ikke grundlag for at indrømme et skønsmæssigt fradrag.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Manglende afregning af A-skat og AM-bidrag - nedsættelse af momsfradrag - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende

SKM2017.208.BR

Vedrører: Momslovens § 39. Kildeskattelovens § 46, stk. 1 og § 69, stk. 1. Arbejdsmarkedsbidragslovens § 11

Sagsøgeren var i indkomstårene 2010-2012 indehaver af en personligt drevet vognmandsvirksomhed.

Sagen handlede om, hvorvidt det var med rette, at SKAT havde anset sagsøgeren for at hæfte for manglende afregning af A-skat og AM-bidrag, jf. kildeskattelovens § 69, stk. 1, i forbindelse med udbetaling af vederlag til en vognmand i sagsøgerens virksomhed, hvori sagsøgeren ikke havde indeholdt skat. SKAT havde ved samme lejlighed nedsat sagsøgerens fradrag for moms af vederlaget.

Det væsentlige tvistepunkt i sagen var, hvorvidt vognmanden skulle anses for at være selvstændig erhvervsdrivende eller ansat lønmodtager i sagsøgerens virksomhed.

Retten lagde ved sin afgørelse til grund, at vognmanden ikke var registreret som selvstændig erhvervsdrivende og ikke havde et aktivt CVR-nummer i de omhandlede indkomstår, samt at sagsøgeren var vognmandens eneste hvervgiver i de pågældende år.

På grundlag af de fakturaer, som vognmanden havde udstedt til sagsøgeren i 2010 til 2012, fandt retten, at det kunne konstateres, at vognmandens arbejde for sagsøgeren havde været omfattende, og at arbejdet var foregået løbende og med stor hyppighed. Det kunne endvidere konstateres, at arbejdet ofte var faktureret til en bestemt enhedspris.

Herefter, og med henvisning i øvrigt til, at det måtte lægges til grund, at vognmandens arbejde for sagsøgeren i al væsentlighed var foregået ved kørsel med sagsøgerens lastbiler, og at betalingen for vognmandens arbejde ikke i særlig grad adskilte sig fra lønnen til sagsøgerens øvrige ansatte, var det rettens samlede vurdering, at vognmanden måtte betragtes som en lønmodtager i sagsøgerens virksomhed.

Retten fandt efter de nævnte omstændigheder og sagsøgerens forhold som erhvervsdrivende med flere ansatte, at sagsøgeren havde haft fornødent kendskab til pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag. Sagsøgeren havde i øvrigt ikke godtgjort, at han ikke havde udvist forsømmelighed ved at undlade indeholdelsen i relation til udbetalingerne til vognmanden, jf. kildeskattelovens § 69, stk. 1.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Skattepligt af gevinst - handel med pantebrev

SKM2017.206.BR

Vedrører: Statsskattelovens § 4. Ligningslovens § 16 A. Kursgevinstlovens § 2, stk. 1

Sagen vedrørende H1 ApS drejede sig om, hvorvidt selskabet havde opnået en skattepligtig kursgevinst ved salg af et pantebrev. For så vidt angår A var spørgsmålet, om han skulle udlodningsbeskattes af provenuet fra afhændelsen af pantebrevet, jf. ligningslovens § 16 A.

Pantebrevet var købt for kr. 525.000 den 7. december 2010. Retten fandt det godtgjort, at pantebrevet var overdraget den 8. december 2010 koncerninternt umiddelbart forud for en tvangsauktion over den ejendom, som der var pant i. Resultatet af tvangsauktionen over ejendommen indebar, at pantebrevets hovedstol blev fuldt indfriet. Retten fastslog, at armslængdeprisen af pantebrevet ved den koncerninterne transaktion umiddelbart før tvangsauktionen udgjorde kr. 525.000, svarende til den pris, som pantebrevet dagen før var købt til. På den baggrund blev forhøjelsen af selskabets skattepligtige indkomst nedsat.

Fortjenesten ved indfrielsen af pantebrevet var ikke selvangivet eller beskattet hverken i H1 ApS eller i dette selskabs moderselskab, der havde erhvervet pantebrevet. Retten fastslog, at Skatteministeriet havde sandsynliggjort, at A var ejer af kapitalen i moderselskabet. På den baggrund var A med rette blevet udlodningsbeskattet af provenuet, jf. ligningslovens § 16 A.

 

Nye straffesager

SKM2017.219.BR Straf – registreringsafgiftsbekendtgørelsen – manglende mærkning af varebil – udeblivelsesdom

Vedrører: Bekendtgørelse om registrering af køretøjer nr. 1315 af 9. december 2014 § 117, stk. 3, jf. § 87

Selskabet var tiltalt for overtrædelse af registreringsafgiftsbekendtgørelsen, idet selskabet den 30. januar 2016 kl. 11.07 havde anvendt en varebil, der har en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons og er registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug med selskabet som registreret ejer og bruger - uden at have mærket siderne på varebilen med oplysninger om virksomhedens navn eller logo samt virksomhedens cvr-nummer.

Selskabet udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt selskabet skyldig i tiltalen. Selskabet idømtes en bøde på 5.000 kr. Straffen fastsattes i overensstemmelse med forarbejderne til registreringsloven til en bøde på 5.000 kr.

SKM2017.218.ØLR Straf - momssvig - revisor - selskabsstiftelser - råderet over konti

Vedrører: Straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 1 og momslovens § 1, jf. momslovens § 47, stk. 1, 1. pkt.

T var tiltalt for momssvig for som stifter, reel daglig leder af to selskaber på trods af at SKAT havde nægtet momsregistrering, at drive momspligtig virksomhed og udstede fakturaer med moms uden at angive og afregne momsen til SKAT. T var revisor og havde stiftet de to selskaber. T kunne ikke selv stå som direktør i selskaberne, men havde råderetten over selskabernes bankkonti. T havde derved unddraget for 1.780.578 kr. i moms i alt.

T forklarede at han stiftede de to selskaber. Han har stiftet selskaber i årevis. Han har stiftet mange selskaber, både som skuffeselskaber og stiftet til konkrete klienter. Han er revisor og får tit forespørgsler om stiftelse af selskaber. Normalt stifter man selskaber hos en advokat, men disse kostede meget mere, og han kunne gøre det meget billigere. Han havde intet haft at gøre med driften af selskaberne. Det var hele tiden meningen, at to andre personer skulle stå som direktører i selskaberne. De fremsendte koder og nøglekort fra banken, havde han sendt videre, fordi de tilhørte selskabet. Han havde aldrig brugt nøglekortet eller koden.

Byretten fandt T skyldig i momssvig. T idømtes 1 års fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste samt en tillægsbøde på 1.775.000 kr. Retten fandt det ubestridt, at selskaberne har drevet den i tiltalen anførte momspligtige virksomhed. T havde oprettet de nævnte selskaber, hvor han stod som direktør ved oprettelsen. T havde fuldmagt til selskabernes konti. Retten tilsidesatte T's forklaring om overdragelse af kode og nøglekort.

Landsretten stadfæstede byretsdommen. T ernærede sig som revisor og havde lang erfaring med stiftelse af selskaber, ligesom T har kendskab til moms og EU-moms. Han har oprettet selskaberne og har også efter overdragelserne som den eneste kunnet råde over selskabernes konti. Der har være økonomisk aktivitet i selskaberne på et tidspunkt, hvor T var bekendt med, at de ikke kunne blive momsregistrerede med ham som direktør.

SKM2017.216.BR Straf – prøvesag – transfer pricing dokumentation

Vedrører: Skattekontrollovens § 17, stk. 3, jf. § 3B, stk. 5, jf. § 18

Selskabet var tiltalt for groft uagtsomt eller forsætligt at have undladt at indsende fyldestgørende transfer pricing dokumentation for indkomstårene 2009, 2010, 2011 og 2012 inden for den af SKAT fastsatte frist. SKAT fastsatte i brev af 20. august 2013 en frist til den 25. oktober 2013. Selskabet indsendte for disse indkomstår alene utilstrækkelig og mangelfuld dokumentation, der ikke muliggjorde, at SKAT kunne foretage en fyldestgørende kontrol, hvilket selskabet først rettede endeligt op på den 26. februar 2014.

Selskabet forklarede at det i selvangivelsen for 2009 ikke havde udfyldt rubrikken om TP. For 2010-12 havde selskabet krydset felt 067 af i selvangivelsen. Selskabet havde ikke indsendt blanket 05.021 til SKAT. Selskabets økonomichef havde ment at den valgte fremgangsmåde var anset for fyldestgørende i andre lande og derfor også i Danmark. Når selskabet laver årsregnskab er revisionskontoret i selskabet 2-5 dage og kontrollerer en række forhold. Revisoren laver selvangivelser bistået af selskabets bogholder. De har 2-3 regnskabsmøder årligt. Selskabet mente at det havde gjort alt hvad SKAT bad om. Selskabet havde haft et udemærket samarbejde med SKAT og det var overrasket over, at SKAT ikke var mere samarbejdsvillig, herunder ved at rette henvendelse før udløbet af fristen den 25. oktober 2013.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Selskabet havde handlet groft uagtsomt. T idømtes en bøde på 250.000 kr. Udgangspunktet er en bøde på 125.000 kr. pr. indkomstår, men retten fandt ikke at der i den konkrete situation skulle ske fuldstændig bødekumulation. Der blev herved henset til det i forarbejderne anførte vedrørte baggrunden for bødeberegningen og at T under sagen må anses for at have samarbejdet og bidraget til fremskaffelse af oplysninger til SKAT.

SKM2017.212.VLR Straf - rette ansvarssubjekt - momssvig - grov uagtsomhed

Vedrører: Momslovens § 81, stk. 1, nr. 1

T var tiltalt for som hovedaktionær, direktør og ansvarlig daglig leder af et selskab groft uagtsomt for 2. halvår 2011 at have afgivet urigtige momsangivelser, idet han havde angivet selskabets salgsmoms for lavt med 217.825 kr. og købsmomsen for lavt med 57.868 kr. T havde derved unddraget for 159.957 kr. i moms.

T forklarede at han ultimo 2011 - 2012 havde fået en ny bogholder, som blandt andet havde ansvaret for at lave virksomhedens momsangivelser.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 50.000 kr. Retten lagde i formildende retning blandt andet vægt på den tid der er gået, siden unddragelsen fandt sted, og at det unddragne beløb skønsmæssigt er fastsat til op mod 150.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedsatte bøden til 30.000 kr. på grund af at der for landsretten blev skabt betydelig usikkerhed om, hvor stor en del af det bogførte salgsmomsbeløb på 101.041,61 kr. vedrørende "Ubetalte fak.pr 30/9", der vedrører fakturaer udstedt i gerningsperioden. Det fandtes dog ubetænkeligt at lægge til grund, at en del af de omhandlede fakturaer er udstedt i gerningsperioden. Der fandtes herefter bevist, at der var unddraget for i hvert fald 60.000 kr.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0224821
Aktieavance og udbytte
Klagen vedrører ansættelse af aktieavance og udbytte selvangivet til nul. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen med en meget lille korrektion af den ansatte aktieavance.
Afsagt: 10-02-2017

Journalnr: 12/0219717
Aktieoptionsaftaler
Klagen vedrører diverse forhold i forbindelse med aktieoptionsaftaler. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 22-12-2016

Journalnr: 16/0445709
Aktindsigt
SKAT har delvist imødekommet klagerens anmodning om aktindsigt. SKAT har givet afslag på aktindsigt i interne dokumenter og forsendelseslogger. Skatteankestyrelsen stadfæster SKATs afgørelse vedrørende interne dokumenter og afviser klagen for så vidt angår aktindsigt i forsendelseslogger.
Afsagt: 23-11-2016

Journalnr: 13/6625108
Beskatning af beløb overført til udlandet
Klagen vedrører beskatning af beløb overført til virksomheder i udlandet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-11-2016

Journalnr: 15/0733066
Beskatning af indtægter ved udlejning
SKAT har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst idet indtægter ved udlejning er beskattet som kapitalindkomst, og anvendelse af virksomhedsordningen er nægtet. Landsskatteretten godkender, at feriecenteret er drevet erhvervsmæssigt, at resultatet skal beskattes som personlig indkomst, og at klageren kan anvende virksomhedsordningen. Den talmæssige opgørelse overlades til SKAT.
Afsagt: 12-01-2017

Journalnr: 14/2411865
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører beskatning af honorarer, befordringsfradrag og rentefradrag. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 26-01-2017

Journalnr: 13/4945150
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed, fradrag for børnebidrag og nedsættelse af befordringsfradrag. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 06-01-2017

Journalnr: 12/0201878
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører forhøjelse vedrørende rejseudgifter, repræsentationsudgifter og udgifter til revisor samt ansættelse af anskaffelsessum for ejendom. Landsskatteretten godkender en forhøjelse af anskaffelsessummen og stadfæster i øvrigt.
Afsagt: 22-12-2016

Journalnr: 11/0300701
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgift til vin, inventar m.v., rejseudgifter og kantineudgifter samt udgifter anset for repræsentation, hvoraf der godkendes fradrag for 25 %. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 22-12-2016

Journalnr: 13/5351416
Diverse forhøjelser - manglende regnskab
Klagen vedrører diverse forhøjelser i forbindelse med, at SKAT har konstateret regnskabet for mangelfuldt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 26-01-2017

Journalnr: 14/2642963
Fikseret lejeindtægt
Klagen vedrører fikseret lejeindtægt. Landsskatteretten ansætter lejeindtægten til det af klager påståede.
Afsagt: 06-12-2016

Journalnr: 13/0180672
Fradrag for fakturaer
Klagen vedrører nægtet fradrag for modtagne fakturaer ved opgørelsen af indkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-11-2016

Journalnr: 13/6434625
Fradrag for underskud af virksomhed
Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for underskud af virksomhed idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-12-2016

Journalnr: 14/0676915
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 09-12-2016

Journalnr: 16/0720876
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 13-12-2016

Journalnr: 15/5968990
Fradrag for underskud af virksomhed
SKAT har ikke godkendt fradrag for underskud af virksomhed med 173.183 kr., idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-12-2016

Journalnr: 13/0229047
Fremmed arbejde
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til fremmed arbejde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-02-2017

Journalnr: 14/0388007
Fri bolig mv.
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bolig udlejet til forældre, værdi af fri sommerhus og værdi af jagt til rådighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-11-2016

Journalnr: 15/0655620
Kørselsfradrag
Klagen vedrører nægtet kørselsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-02-2017

Journalnr: 12/0272623
Maskeret udbytte
Der klages over, at SKAT har forhøjet klagerens indkomst med maskeret udbytte vedrørende køb og salg af springhest mellem selskab og anpartshaver. Landsskatteretten forhøjelser ansættelsen yderligere.
Afsagt: 07-12-2016

Journalnr: 12/0273118
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-12-2016

Journalnr: 14/0432261
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri sommerhus, overpris ved salg af ejendom til selskab anset for maskeret udbytte og maskeret udlodning i form af selskabs afholdelse af private udgifter. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 02-02-2017

Journalnr: 13/0230054
Maskeret udlodning
Klagen vedrører maskeret udlodning angående fri bolig (med bopælspligt) på gods. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 23-11-2016

Journalnr: 16/0112557
Omgørelse
SKAT har ikke imødekommet en anmodning om omgørelse af modtageren af konsulenthonorar, således at klageren anses for at have modtaget konsulenthonoraret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-12-2016

Journalnr: 13/4679486
Opgørelse af indkomst - ejendomsselskab
Klagen vedrører opgørelsen af indkomsten i ejendomsselskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-01-2017

Journalnr: 12/0257114
Projekt Money Transfer
Klagen vedrører forhøjelse af indkomsten i fornbindelse med projekt Money Transfer. Landsskatteretten anser afgørelsen for delvist ugyldig.
Afsagt: 28-11-2016

Journalnr: 12/0192166
Selskabs indkomst - udgifter afholdt i aktionærs interesse
SKAT har ændret selskabets skattepligtige angivne indkomst, indberetnings- og indeholdelsespligt af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt hæftelserne herfor for indkomstårene 2007-2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-12-2016

Journalnr: 14/0547758
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-12-2016

Journalnr: 14/0643122
Skat af fri bil
Klagen vedrører forhøjelse af beskatningsgrundlaget for fri bil. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 14-12-2016

Journalnr: 13/6680084
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af frie biler. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 05-12-2016

Journalnr: 14/4665813
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 07-12-2016

Journalnr: 15/0059167
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-02-2017

Journalnr: 15/0147923
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil, af befordringsfradrag (fri befordring) og af privat brug af selskabets benzinkort. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 14-02-2017

Journalnr: 14/3524827
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil. Det er af parterne ubestridt, at klageren i indkomståret 2012 har været skattepligtig af værdi af fri bil. Det er ligeledes ubestridt, at beskatningsgrundlaget er bilens nyvognspris. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-02-2017

Journalnr: 15/0252521
Skat af fri bil mv
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil, skattefrie rejse- og befordringsgodtgørelser der er skattepligtige og ej godkendt fradrag for -øvrige lønmodtagerudgifter. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 02-02-2017

Journalnr: 13/0489144
Skat af fri bil og aktieindkomst
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil og aktieindkomst (maskeret udlodning). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-01-2017

Journalnr: 14/2643042
Skat af fri sommerbolig
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri sommerbolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-12-2016

Journalnr: 14/0387965
Skat af fri sommerbolig og jagt
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri sommerbolig og fri jagt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-11-2016

Journalnr: 12/0189409
Skat af gave
Klagen vedrører beskatning af gave. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-11-2016

Journalnr: 14/2315586
Skat af hævninger
Klagen vedrører beskatning af hævninger i selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-02-2017

Journalnr: 14/2315671
Skat af hævninger
Klagen vedrører beskatning af hævninger i selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-02-2017

Journalnr: 14/0015020
Skat af indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af beløb indsat på bankkonto. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 15-12-2016

Journalnr: 15/1659454
Skat af indsættelser
Klagen vedrører beskatning af indsættelser på konto fra arbejdsgiver. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-01-2017

Journalnr: 15/2974856
Skat af indsættelser
Klagen vedrører beskatning af indsættelser på bankkonto. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 28-11-2016

Journalnr: 14/5256016
Skattepligt til Danmark
SKAT har truffet afgørelse om, at klageren i indkomstårene 2011 og 2012 efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4, var begrænset skattepligtig til Danmark af indtægter hidrørende fra fast driftssted i Danmark. Endvidere har SKAT truffet afgørelse om, at klageren i indkomstårene 2011 og 2012 efter artikel 5, stk. 1, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 6. december 2001 mellem Danmark og Polen havde fast driftssted i Danmark, og at Danmark efter artikel 7, stk. 1, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten havde beskatningsretten til klagerens indtægter hidrørende fra dette faste driftssted. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-12-2016

Journalnr: 13/6002007
Skattepligt til Danmark
SKAT har truffet afgørelse om, at klageren i medfør af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, var fuldt skattepligtig til Danmark i indkomstårene 2010 og 2011 og skattepligtig af overførsler fra konti i udlandet til konti i Danmark, jf. statsskattelovens § 4. Landskatteretten er enig med SKAT i, at klageren i indkomstårene 2010 og 2011 er fuldt skattepligtig til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 men opgørelsen af den skattepligtige indkomst ændres.
Afsagt: 04-01-2017

Journalnr: 13/0093027
Skattepligt til Danmark
SKAT har anset klageren for efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1, at være fuld skattepligtig til Danmark i indkomstårene 2005-2011. Endvidere har SKAT afgjort, at der efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, kan ske ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2005-2008. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-11-2016

Journalnr: 13/0018593
Skattepligt til Danmark mv
SKAT har truffet afgørelse om, at klageren i medfør af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, var fuldt skattepligtig til Danmark i indkomstårene 2007, 2008 og 2009 og skattepligtig af overførsler fra konti i udlandet til konti i Danmark, jf. statsskattelovens § 4. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at klagerens fulde skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1, 1. pkt., indtrådte den 1. juli 2008.
Afsagt: 04-01-2017

Journalnr: 12/0272972
Skønsmæssig ansættelse af af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 10-01-2017

Journalnr: 13/0102155
Skønsmæssig ansættelse af af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 07-02-2017

Journalnr: 13/0156897
Skønsmæssig ansættelse af af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-01-2017

Journalnr: 10/0216653
Skønsmæssig ansættelse af af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud af virksomhed - spørgsmål om fristgennembrud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-01-2017

Journalnr: 12/0189173
Skønsmæssig ansættelse af af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-12-2016

Journalnr: 12/0265458
Skønsmæssig ansættelse af af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af personlig indkomst som følge af manglende selvangivelse og konkrete indsætninger på konti. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-11-2016

Journalnr: 12/0207597
Skønsmæssig ansættelse af af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-12-2016

Journalnr: 12/0212504
Skønsmæssig ansættelse af af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-12-2016

Journalnr: 13/3784655
Skønsmæssig ansættelse af af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 10-01-2017

Journalnr: 13/4300166
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse på grund af negativt privatforbrug. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-01-2017

Journalnr: 14/3306294
Tab på aktier
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på aktier. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-01-2017

Journalnr: 13/4328346
Udeholdt omsætning
Klagen vedrører beskatning af udholdt omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-02-2017

Journalnr: 13/5927805
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af uregistreret virksomhed og maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-11-2016

Journalnr: 14/3974169
Værdi af fri helikopter
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri helikopter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-01-2017

Journalnr: 13/0220430
Yderligere løn
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 21-11-2016

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 27-03-2017 - 25-04-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 04-05-2017 dom i C-98/16 Kommissionen mod Grækenland
Fiskale bestemmelser

Det fastslås, at Den Hellenske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 63 TEUF og artikel 40 i EØS-aftalen, idet den har vedtaget og opretholdt en lovgivning, som fastsætter en gunstig skattesats for donationer til foreninger, der drives uden gevinst for øje, etableret i andre medlemsstater i EU/EØS med forbehold for gensidighed.

Tidligere dokument: C-98/16 Kommissionen mod Grækenland - Ny sag

 

Nyt fra EU

Nyt fra Parlamentet

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer  

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

SKAT suspenderer pligten til indberetning af første kvartals renter

Vejledning til virksomheder

Skatteordning for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere

Nyt fra Skatteministeriet

Forenklet lovgivning er første skridt på vej til en effektiv inddrivelse

Skatteminister vil samle og styrke indsatsen mod international skattekriminalitet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

L 211 og L 212 - Forslag til Ejendomsvurderingsloven og Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 21-03-2017
Høringsfrist: 18-04-2017

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 27 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger).

Bilag

Bilag 14

Henvendelse af 20/3-17 fra Industriens Fond

Spørgsmål og svar

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/3-17 fra Industriens Fond, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 159

Reviderede grund- og nærhedsnotat, høringsskema samt høringssvar vedrørende Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag, KOM (2016) 0685 af 25. oktober 2016 (CCTB)

Bilag 160

Reviderede grund- og nærhedsnotat, høringsskema samt høringssvar vedrørende Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, KOM (2016) 0683 af 25. oktober 2016 (CCCTB)

Bilag 161

Lovudkast: Forslag til ejendomsvurderingsloven og forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagesagsbehandling for vurderingssager og ændringer som følge af ny ejendomsvurderingslov m.v.)

Bilag 162

Henvendelse af 22/3-17 fra Fanø Kommune vedrørende foretræde vedrørende fastfrysning af grundskylden

Bilag 163

Henvendelse af 22/3-17 fra Tønder Kommune vedrørende præsentation til foretræde den 23/3-17

Bilag 165

SKATs, Skatteankestyrelsens og Spillemyndighedens årsrapporter for 2016

Bilag 166

Henvendelse af 23/3-17 fra Lars Vestergaard vedrørende indberetningspligt for AirBnB og UBER

Spørgsmål og svar

Spm. 227

Spm. om ministeren kan redegøre for status på Skatteministeriets juridiske vurderinger af de lovgivningsmæssige tiltag om kommanditselskaber, som SKAT...  Svar  

Spm. 232

Spm. om i pris- og lønniveau for 2017 at oplyse det samlede budget for SKAT i årene 2017 til 2020, sådan som budgettet ser ud efter vedtagelsen af Fin...  Svar  

Spm. 234

Spm. om, hvilke adresser der på side 38 i SKATs rapport ”Skattely – brug og misbrug af kommanditselskaber” fra marts 2016, er tale om, til skatteminis...  Svar  

Spm. 235

Spm. om, hvordan ministeren specifikt agter at håndtere problemet med rådgivere, der udbyder kommanditselskabets konstruktion med hensigt på at kanali...  Svar  

Spm. 236

Spm. om ministeren mener, at der som proklameret i konklusionen på s. 53 i SKATs rapport ”Skattely – brug og misbrug af kommanditselskaber” fra marts ...  Svar  

Spm. 237

Spm. om at redegøre for, hvordan medarbejderne i SKAT (årsværk) er fordelt på forskellige områder og opgaver, til skatteministeren  Svar  

Spm. 238

Spm. om de to provenuskøn i svarene på spørgsmål 530 og 531 er additive, således at de to provenuvurderinger kan lægges sammen, eller er aktieindkomst...  Svar  

Spm. 247

Spm. om at oplyse om alle de gunstige vilkår for eksport af biler er dikteret af EU-regler, eller om der omvendt er en vis fortolkningsramme, der udfy...  Svar  

Spm. 248

Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/2-17 fra Hvidovre Kommunes borgmester, til skatteministeren  Svar  

Spm. 257

Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at kommunerne får kendskab til og dermed i deres budgetlægning kan tage højde for de krav om tilbagebetaling af...  Svar  

Spm. 258

Spm. om det er hensigtsmæssigt, at kommuner uforudset skal betale meget store beløb i renter, der tilskrives tilbagebetalingen af for meget betalt eje...  Svar  

Spm. 294

Spm. om SKATs kontrolprojekt ”Leasing af biler”, til skatteministeren  Svar  

Spm. 295

Spm. om at redegøre for udviklingen i bevillingerne til indsatsområderne i SKAT, til skatteministeren  Svar  

Spm. 296

Spm. om at opdatere svar på SAU alm. del – spørgsmål 36 (folketingsåret 2015-16) med 2016-tal, til skatteministeren  Svar  

Spm. 297

Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 21. marts 2017 om ejendomsværdiskat, til skatteministeren  Svar  

Spm. 298

Spm. om at oplyse ændringen i rådighedsbeløb (ift. gældende regler) i 2025 for den gennemsnitlige familie i ejerbolig i hele landet og fordelt på alle...  Svar  

Spm. 299

Spm. om at oplyse ændringen i rådighedsbeløb (ift. gældende regler) i 2025 for den gennemsnitlige familie i ejerlejlighed i hele landet og fordelt på ...  Svar  

Spm. 300

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/3-17 fra Fanø Kommune vedrørende fastfrysning af grundskylden, til skatteministeren  Svar  

Spm. 301

Spm. om kommentar til præsentation fra Tønder Kommune anvendt under foretræde for Skatteudvalget den 23. marts 2017 om placering af skattecenter, til ...  Svar  

Spm. 302

Spm. om at redegøre for den varige provenumæssige virkning af at hæve reparationsgrænsen til henholdsvis 75 pct., 85 pct. samt helt at afskaffe grænse...  Svar  

Spm. 303

Spm. om Skatteministeriets kommende strategi for fornyelse af it-understøttelsen på skatteområdet kan finansieres indenfor de nuværende økonomiske ram...  Svar  

Spm. 304

Spm. om at oplyse, ændringen i rådighedsbeløb i 2025 i forhold til i dag for den gennemsnitlige familie i henholdsvis ejerbolig og ejerlejlighed i hel...  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 925

Er ministeren enig med Socialdemokratiet i, at der er behov for at ansætte et betydeligt antal medarbejdere til at styrke skattevæsenets indsats over ...

Spm. S 926

Mener ministeren, at det er et problem, at skattegabet i Danmark forsigtigt skønnet er oppe på 25 mia. kr. årligt, og at virksomhedernes oplevede opda...

Spm. S 965

Hvem er det, ministeren specielt tænker på, når han på sin Facebookside skriver, at han kæmper for, at vendelboerne får lov til at beholde flere af si...

Samrådsspørgsmål

Spm. AD

Samrådsspm. om der er mulighed for at nedbringe skattegabet og øge skatteindtægterne ved at styrke SKATs indsatsområder med flere ressourcer, til skat...

Spm. AE

Samrådsspm. om ministeren kan bekræfte, som i tidligere skriftlige svar til udvalget, at evalueringer af tidligere indsatser på skatteområ¬det har vis...

Spm. AF

Samrådsspm. om regeringen med den kommende finanslov vil afsætte midler til at øge mandskab og ressourcer på SKATs indsatsområder, til skatteminister...