SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2014, uge 01

Kære læser

Først og fremmest godt nytår!

Denne årets første SkatteMail indeholder ikke mange nyheder, da der jo ikke har været mange arbejdsdage de sidste 2 uger. Derfor en meget stille start på 2014 på skatteområdet.

Med venlig hilsen
Flemming L. Bach


 


Specialt i ejendomsavancebeskatning

Vil du arbejde for et erhverv, hvis vigtigste formål er at producere fødevarer til hele verden og hvor bæredygtighed og klimaet er førsteprioritet? Vil du med din viden om skat gøre en forskel og være med til at hjælpe landmænd med især udfordringer ved salg og vurdering af fast ejendom? Så har vi jobbet til dig.

Om os
SEGES er landbrugets videns- og innovationscenter, og vi er specialisterne, når det kommer til udvikling og rådgivning til landbruget – også indenfor skat.

Lige nu mangler vi en faglig stærk kollega med speciale i skatteret, som vil være en del af vores afdeling med 13 fantastiske kolleger med speciale indenfor social- og familiejura, skat, moms og afgifter. Hos os er kompetenceniveauet højt, og vi brænder for vores fag og for rådgivningen af landmænd og rådgivere i hele landet – og så lægger vi stor vægt på samarbejde, sparring og at have det sjovt sammen.

Fokus på ejendomsavance og vurdering af fast ejendom
Som skattespecialist kommer du til at arbejde med forskellige områder indenfor skatteretten med særligt fokus på afståelse af fast ejendom samt vurdering af fast ejendom.

Derudover kommer du til at:
 • deltage i rådgivning indenfor flere områder af skattelovgivningen
 • forberede og gennemføre skattesager som repræsentant for kunder
 • kommentere på lovforslag og indgå i lovforberedende arbejde
 • skrive informationsmateriale om nyheder indenfor skatteområdet
 • tilrettelægge og undervise på kurser om skat
 • deltage i specialistgrupper indenfor ovennævnte områder
 • indgå i videndeling og sparring.

Du er…
Du har 8 – 10 års erfaring eller mere og har arbejdet med ejendomsavance. Det er vigtigt, at du brænder for skat og for at rådgive andre, der har brug for din hjælp, men det er lige så vigtigt, at du vil indgå i vores gruppe med fokus på sammenhold, et åbent sind og godt humør.

Hvis du også kan sætte flueben ved disse punkter, er det helt i top:

 • Du er struktureret og kan arbejde selvstændigt
 • Du er positiv og initiativrig og står altid klar med en hjælpende hånd – både overfor kolleger og kunder
 • Du er en dygtig formidler både som underviser og skribent, som har fokus på god, målrettet kommunikation
 • Du vil gerne udvikle dig og dine kompetencer, og du er ikke bange for at spørge, hvis du er i tvivl
 • Du er en god kollega, der sætter pris på det gode samarbejde og et godt fællesskab i afdelingen.

Ansøgning og mere information
Vil du vide mere om stillingen, kan du henvende dig til afdelingschef René Moody Nielsen tlf. 8740 6643, mobil 2331 4017. 

Stillingen ønskes besat snarest. Ansøgningerne behandles løbende.

Send ansøgning, CV og karakterudskrift ved at klikke på linket herunder, hvis du ønsker at søge stillingen.

Se annoncen og søg jobbet.

SEGES, maj 2021
Skriv gerne at du har set annoncen hos
Skatteforlaget

 


 

Indhold

Artikler og interessante links
Depechen 2014/01
Dødsboers skattepligt
Restskat og overskydende skat for indkomståret 2013
Befordringsfradraget falder

Styresignaler
Genoptagelse som følge af Kommissionens åbningsskrivelse om personfradrag og fri bevægelighed - styresignal

Nyt fra andre lande og organisationer
HM Revenue & Customs, England
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Toll, Norge
VERO Skat, Finland

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20131223' AND [SkatteraadChanged] <= '20140105') OR ([LSRChanged] >= '20131223' AND [LSRChanged] <= '20140105') OR ([ByretChanged] >= '20131223' AND [ByretChanged] <= '20140105') OR ([LandsretChanged] >= '20131223' AND [LandsretChanged] <= '20140105') OR ([HojesteretChanged] >= '20131223' AND [HojesteretChanged] <= '20140105')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Depechen 2014/01

I denne udgave

 • Skattefrie kørepenge og diæter i 2014
 • SKAT kan gå 6 år tilbage i firmabilsager
 • Bestil bogen: Skat og personalegoder 2014
 • Ændringer til forsker-skatteordningen
 • Indberetning til EU-salgslisten
 • Moms og optionsaftaler vedrørende fast ejendom


Beierholm

Dødsboers skattepligt

I 2012 skete der som følge af en kendelse fra Landsskatteretten praksisændring i relation til afgørelsen af, om et dødsbo er skattepligtigt eller skattefrit. Skatterådet har nu afsagt tre kendelser, der præciserer, at den nye praksis også gælder ved skifte af et uskiftet bo, såvel når dette skifte sker i længstlevendes levende live som ved længstlevendes død. Konsekvensen af praksisændringen og præciseringen heraf er, at væsentligt flere dødsboer er skattefritagne.


Revisorgruppen Danmark

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2013

Rentebetaling af restskat


Revisorgruppen Danmark

Befordringsfradraget falder

2014-satserne.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Genoptagelse som følge af Kommissionens åbningsskrivelse om personfradrag og fri bevægelighed - styresignal

SKM2013.920.SKAT

Vedrører: TEUF artiklerne 21, 45 og 63 og EØS artiklerne 36 og 40. OECDs Modeloverenskomst art. 23 A og B. Ligningsloven § 33 og § 33 A. Personskatteloven § 10

Den danske regering modtog den 26. april 2013 en åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen. Det fremgår heraf, at det efter Kommissionens opfattelse er i strid med den fri bevægelighed for personer, arbejdstagere og kapital, når personer der er hjemmehørende i Danmark, der har modtaget indkomst i en anden EU-medlemsstat eller EØS-stat, mister en forholdsmæssig del af deres personfradrag, fordi dette beregningsteknisk bliver henført til den udenlandske indkomst ved lempelsesberegningen.

Det er Kommissionens opfattelse, at det danske personfradrag må anses for en begunstigelse af personlig og/eller familiemæssig karakter, da det sikrer den skattepligtige et indkomstskattefrit eksistensminimum, og at sådanne begunstigelser efter EU-Domstolens praksis ikke må fortabes som følge af indkomst fra en anden medlemsstat, med mindre de personlige og familiemæssige forhold er taget i betragtning ved beskatningen i denne stat.

Regeringen har underrettet Kommissionen om, at man kan tilslutte sig dens synspunkter. På den baggrund ændres beregningsmetoderne for lempelse.

I den anledning udsendes retningslinjer for genoptagelse, idet der som følge af ændringen af den gældende beregningspraksis vil kunne ske genoptagelse af skatteansættelser fra og med indkomståret 2010. Da SKAT kan udsøge de berørte personer jf. styresignalets pkt. 5, vil der automatisk blive udsendt nye årsopgørelser til de personer, hvor den ændrede praksis resulterer i en overskydende skat eller et uudnyttet personfradrag, der kan overføres til en evt. ægtefælle jf. styresignalets pkt. 6.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 06-01-2014 - 04-02-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-164/12 DMC
Dato: 23-01-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Finanzgericht Hamburg (Tyskland) – fortolkning af artikel 43 EF (nu artikel 49 TEUF) – selskaber med hjemsted i en anden medlemsstat, der indskyder selskabsandele i et nationalt kapitalselskab, og som herfor modtager andele i dette selskab – lovgivning, der i et sådant tilfælde fastsætter, at de indskudte aktiver skal fastsættes i kapitalselskabets balance med deres faktiske værdi, og ikke deres bogførte værdi, således at de skjulte reserver afdækkes – mulighed for at betale den omhandlede skat i fem delbeløb under sikkerhedsstillelse for betalingen

Tidligere dokument: C-164/12 DMC - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nye eller opdaterede satser fra Skatteministeriet

Kredittider for skatter og afgifter
Betalingsfrister og gennemsnitlige kredittider for indbetaling af skatter og afgifter


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om afgørelse af visse klager i Skatteankestyrelsen  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 73

Skatteministerens svar på EUU alm. del - spm. 47-49 vedrørende beregningsmetoder
SAU følgebrev.EUU
SKMs besvarelse af spørgsmål nr. 47-49 ad EUU alm. del vedr. beregningsmetoder
EUU alm. del spm. 47 [DOK31361648]
EUU alm. del spm 48 [DOK31364354]
EUU - alm. del spm. 49 [DOK31366868]

Bilag 74

Grund- og nærhedsnotat om ændring af direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater, KOM(2013) 0814
SAU.EUU
SKMs grund- og nærhedsnotat vedr. fælles beskatningsordning for moder- og dattersel
Grund- og nærhedsnotat [DOK31505853]

Bilag 75

Henvendelse af 22/12-13 fra Glostrup Boligselskab vedrørende ejendomsskatter i den almene sektor

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse