SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2014, uge 48

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. et styresignal om skærpelse af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af godtgørelser for direkte forskelsbehandling når godtgørelserne ydes i forbindelse med fratræden af stilling (Ligningsloven § 7 U). Desuden er der faldet en dom om, hvorvidt skatteyderens gevinst vundet ved en stor "live" pokerturnering i Irland var skattefri.

God læselyst.

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 


Specialt i ejendomsavancebeskatning

Vil du arbejde for et erhverv, hvis vigtigste formål er at producere fødevarer til hele verden og hvor bæredygtighed og klimaet er førsteprioritet? Vil du med din viden om skat gøre en forskel og være med til at hjælpe landmænd med især udfordringer ved salg og vurdering af fast ejendom? Så har vi jobbet til dig.

Om os
SEGES er landbrugets videns- og innovationscenter, og vi er specialisterne, når det kommer til udvikling og rådgivning til landbruget – også indenfor skat.

Lige nu mangler vi en faglig stærk kollega med speciale i skatteret, som vil være en del af vores afdeling med 13 fantastiske kolleger med speciale indenfor social- og familiejura, skat, moms og afgifter. Hos os er kompetenceniveauet højt, og vi brænder for vores fag og for rådgivningen af landmænd og rådgivere i hele landet – og så lægger vi stor vægt på samarbejde, sparring og at have det sjovt sammen.

Fokus på ejendomsavance og vurdering af fast ejendom
Som skattespecialist kommer du til at arbejde med forskellige områder indenfor skatteretten med særligt fokus på afståelse af fast ejendom samt vurdering af fast ejendom.

Derudover kommer du til at:
 • deltage i rådgivning indenfor flere områder af skattelovgivningen
 • forberede og gennemføre skattesager som repræsentant for kunder
 • kommentere på lovforslag og indgå i lovforberedende arbejde
 • skrive informationsmateriale om nyheder indenfor skatteområdet
 • tilrettelægge og undervise på kurser om skat
 • deltage i specialistgrupper indenfor ovennævnte områder
 • indgå i videndeling og sparring.

Du er…
Du har 8 – 10 års erfaring eller mere og har arbejdet med ejendomsavance. Det er vigtigt, at du brænder for skat og for at rådgive andre, der har brug for din hjælp, men det er lige så vigtigt, at du vil indgå i vores gruppe med fokus på sammenhold, et åbent sind og godt humør.

Hvis du også kan sætte flueben ved disse punkter, er det helt i top:

 • Du er struktureret og kan arbejde selvstændigt
 • Du er positiv og initiativrig og står altid klar med en hjælpende hånd – både overfor kolleger og kunder
 • Du er en dygtig formidler både som underviser og skribent, som har fokus på god, målrettet kommunikation
 • Du vil gerne udvikle dig og dine kompetencer, og du er ikke bange for at spørge, hvis du er i tvivl
 • Du er en god kollega, der sætter pris på det gode samarbejde og et godt fællesskab i afdelingen.

Ansøgning og mere information
Vil du vide mere om stillingen, kan du henvende dig til afdelingschef René Moody Nielsen tlf. 8740 6643, mobil 2331 4017. 

Stillingen ønskes besat snarest. Ansøgningerne behandles løbende.

Send ansøgning, CV og karakterudskrift ved at klikke på linket herunder, hvis du ønsker at søge stillingen.

Se annoncen og søg jobbet.

SEGES, maj 2021
Skriv gerne at du har set annoncen hos
Skatteforlaget

 


 

Indhold

Artikler og interessante links
Hvorfor skal hovedaktionærer stilles ringere?
A new way of calculating taxes benefits individuals working abroad
Ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love
OECD releases 2013 mutual agreement procedure statistics
Er lån til indiske datterselskaber underlagt transfer pricing-regler?
Slip for skattebøvl med udenlandske medarbejdere
RevisorPosten nr. 4 2014

Styresignaler
Styresignal - skærpelse af praksis - godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven

Bindende svar
Arbejdsudleje - selvstændig enkeltmandsvirksomhed
Investeringsselskab i Danmark - investeringsenhed i Luxembourg

Kendelser
Bindende svar - hvorvidt klageren er berettiget til fradrag jf. kursgevinstloven § 14

Domme
Pokergevinst - udland - skattepligt
Hovedaktionærs udlån til eget selskab - periodisering af renteindtægt, beskatningstidspunkt
Genoptagelse - klagefrist - afvisning - særlige omstændigheder
Skattepligt - samlivsophævelse - fraflytning - politiker
Kurstab - fordring - varelager - vederlag i næring

Nyt fra domstol.dk

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20141124' AND [SkatteraadChanged] <= '20141130') OR ([LSRChanged] >= '20141124' AND [LSRChanged] <= '20141130') OR ([ByretChanged] >= '20141124' AND [ByretChanged] <= '20141130') OR ([LandsretChanged] >= '20141124' AND [LandsretChanged] <= '20141130') OR ([HojesteretChanged] >= '20141124' AND [HojesteretChanged] <= '20141130')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Hvorfor skal hovedaktionærer stilles ringere?

SKAT kan normalt ikke varsle en ændring af en skatteansættelse senere end den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. I øjeblikket er indkomståret 2011 altså det ældste år, som SKAT kan regulere.


BDO

A new way of calculating taxes benefits individuals working abroad

A new way of administering the personal allowance when calculating Danish taxes benefits certain Danish resident individuals working abroad part of the year.


FSR - danske revisorer

Ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.


OECD

OECD releases 2013 mutual agreement procedure statistics

The OECD has released statistics on the MAP caseloads of OECD member countries and certain Partner economies for the 2013 reporting period.


PwC

Er lån til indiske datterselskaber underlagt transfer pricing-regler?

Landsretten i Bombay har lige afgjort skattesag med Vodafone og Royal Dutch Shell, som vil give lempelse til ca. 25 andre skatteydere, hvis lån fra udenlandske moderselskaber er blevet gransket nøje af de indiske transfer pricing-myndigheder.


RSM plus

RevisorPosten nr. 4 2014

Læs blandt andet om følgende i denne udgave af RevisorPosten:

 • Ændringer til virksomhedsskatteordningen
 • Den nye selskabsform - MS
 • Beregning af feriegodtgørelse ved ansættelsesforholdets ophør
 • Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende
 • Aktionærlån Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende


SEGES

Slip for skattebøvl med udenlandske medarbejdere

SKAT har bedt Videncentret udbrede kendskabet til blanket 04.069, hvor man kan selvangive supplerende oplysninger vedrørende udenlandske medarbejdere, inden hjemrejse. Læs også om SKATs informationsmøder for arbejdsgivere med udenlandske medarbejdere.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Styresignal - skærpelse af praksis - godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven

SKM2014.801.SKAT

Vedrører: Ligningsloven § 7 U

Med afgørelserne i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR tog Skatterådet stilling til den skattemæssige behandling af godtgørelser for direkte forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingslovens § 2 jf. § 7 når godtgørelserne ydes i forbindelse med fratræden af stilling.

Skatterådet lagde vægt på, at begrundelsen for udbetalingen af godtgørelserne var at kompensere for den retsstridige krænkelse, som medarbejderne havde lidt ved at blive forskelsbehandlet efter den nævnte bestemmelse i forskelsbehandlingsloven. Skatterådet fandt derfor, at de udbetalte godtgørelser til medarbejderne var skattefri, jf. statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a.

Af SKM2014.354.SR fremgår, at forholdene i den foreliggende sag kunne sidestilles med de forhold, der forelå i Skatterådets afgørelser i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR , ligesom det fremgår, at det er Skatterådets opfattelse, at afgørelserne i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR ikke kan anses for udtryk for den korrekte retstilstand i forhold til den skattemæssige behandling af tilsvarende godtgørelser efter forskelsbehandlingslovens § 7.

SKM2014.354.SR må anses for en skærpelse af den praksis der blev fastlagt i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR . Styresignalet omhandler virkningen heraf.

I den forbindelse bemærkes, at afgørelsen i SKM2014.355.SR , der vedrører godtgørelse efter ligebehandlingsloven ikke er udtryk for en ændring af praksis. Afgørelsen er i overensstemmelse med eksisterende praksis jf. bl.a. Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.A.3.5.2.2 .


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Arbejdsudleje - selvstændig enkeltmandsvirksomhed

SKM2014.799.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 1 og nr. 3

Skatterådet bekræfter, at personen C driver selvstændig erhvervsvirksomhed med sit enkeltmandsfirma B. C er dermed ikke begrænset skattepligtig af lønindkomst, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 9, nr. 2. Skatterådet lægger til grund, at spørger ikke udøver daglig instruktion over C. Endvidere lægger Skatterådet bl.a. vægt på, at C bærer ansvaret for rettidig aflevering og for fejl og mangler ved murerarbejdet, at arbejdet udføres til en fast pris pr. byggesag, at C har medarbejdere ansat, har flere kunder og har etableret sig i egne lokaler i Polen.

Endvidere bekræfter Skatterådet, at der ikke foreligger arbejdsudleje for B's ansatte, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3. Det gælder også, hvis B ikke medbringer stillads og skurvogne. Efter en samlet vurdering finder Skatterådet, at murerarbejdet er udskilt til selvstændig erhvervsvirksomhed. Skatterådet lægger vægt på, at B bærer ansvaret og den økonomiske risiko for fejl og mangler ved murerarbejdet, og at B udfører byggesagerne til fast pris. Derudover lægger Skatterådet til grund, at B udøver instruktion, vejledning og kontrol over egne ansatte og beslutter hvilke af sine ansatte murere, der skal deltage i en given byggesag samt har arbejdsgiverbeføjelser i form af beslutning om sanktioner, arbejdstider og ferier.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Investeringsselskab i Danmark - investeringsenhed i Luxembourg

SKM2014.797.SR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 19

Skatterådet bekræfter, at A A/S er et selvstændigt skattesubjekt, som er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, og dermed anses for at være et investeringsselskab.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at B S.C.A., SICAV-SIF kan anses for et selvstændigt skattesubjekt, og at investorer i selskabet skal beskattes efter aktieavancebeskatningsloven.

Skatterådet bekræfter, at idet B S.C.A., SICAV-SIF er skattemæssigt transparent, anses investorerne for at have en forholdsmæssig/ideel andel af aktiverne og passiverne i B S.C.A., SICAV-SIF og skal beskattes af denne forholdsmæssige/ideelle andel.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Bindende svar - hvorvidt klageren er berettiget til fradrag jf. kursgevinstloven § 14

SKM2014.795.LSR

Vedrører: Kursgevinstloven § 14 og § 26 Statsskatteloven § 4

Kravet på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte samt renter som følge af en arbejdsulykke kunne fradrages i medfør af kursgevinstlovens § 14. kravet, der var anmeldt i arbejdsgiverens konkursbo, var forud for konkursen anerkendt af arbejdsgiveren. For så vidt angik tabt arbejdsfortjeneste, der var at sidestille med lønindkomst, og renter, var fradrag dog betinget af, at beløb svarende til erstatningsbeløbene blev medregnet ved indkomstopgørelsen.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Pokergevinst - udland - skattepligt

SKM2014.807.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 4, litra f

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt skatteyderens gevinst vundet ved en stor "live" pokerturnering i Irland var skattefri. Skatteyderen indhentede et bindende svar fra SKAT, hvoraf det fremgik, at gevinsten ikke var skattefri, hvilket Landsskatteretten stadfæstede med dissens.

Det følger af SKM2004.121.DEP , at gevinster vundet i spil, som er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU-land og opfylder betingelserne i det pågældende lands spillelovgivning, er fritaget for indkomstbeskatning i det omfang, et tilsvarende spil udbydes lovligt i Danmark, uden at gevinsterne indkomstbeskattes. Det var under sagen ubestridt, at den irske pokerturnering var lovlig efter irsk lov, at pokergevinster vundet på godkendte danske spillekasinoer var skattefri, at afholdelsen af den irske pokerturnering ikke krævede licens eller anden tilladelse fra de irske myndigheder, at der rent faktisk ikke var udstedt licens eller anden tilladelse, og at skatteyderen kun kunne deltage i pokerturneringen ved at melde sig ind i en af de private medlemsklubber, der arrangerede turneringen.

Spørgsmålet under sagen var, om pokerturneringen var godkendt og kontrolleret af de irske myndigheder. Det fremgår af en rapport fra det irske justitsministerium, at den irske spillelovgivning ikke indeholder regulering af aktiviteterne i private medlemsklubber, som (uden licens) udbyder kasinoaktiviteter som fx pokerturneringer. Arrangørerne af turneringen betalte det irske politi for at stå for sikkerheden i forbindelse med turneringen. Retten fandt det ikke godtgjort, at det irske politi eller andre offentlige irske myndigheder har godkendt eller kontrolleret pokerturneringen, hvorfor skatteyderens gevinst ikke var skattefri. Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Hovedaktionærs udlån til eget selskab - periodisering af renteindtægt, beskatningstidspunkt

SKM2014.798.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Ligningsloven § 5, stk. 4 og 5

I årene 2005 til 2010 fik skatteyderen overført i alt 33,6 mio. kr. fra Singapore, hvoraf en stor del løbende blev udlånt til hans selskab. Selskabet betalte ikke de renter, der blev beregnet af lånene, og spørgsmålet var, om skatteyderen alligevel skulle beskattes af renteindtægterne.

Den omstændighed, at der forud for forfaldstidspunktet var ydet henstand med betaling af renterne, kunne ikke føre til, at skatteyderen ikke skulle beskattes heraf, fordi han som hovedanpartshaver skulle periodisere renteindtægterne til de perioder, de vedrørte, jf. ligningslovens § 5, stk. 4, sidste punktum og stk. 5, første punktum.

Skatteyderen kunne ikke i medfør af ligningslovens § 5 A nedskrive renteindtægterne til nul. Retten henviste herved til, at renterne ikke var forfaldne, at selskabet ikke var i misligholdelse, og til at skatteyderen som hovedanpartshaver var forpligtet til at periodisere renteindtægterne i medfør af ligningslovens § 5, stk. 4, sidste punktum og stk. 5, første punktum.

Skatteyderen havde ikke godtgjort, at renteindtægterne var uerholdelige, hvorfor han heller ikke kunne undgå beskatning med henvisning hertil. Retten anførte i den forbindelse, at den fandt det godtgjort, at skatteyderen, der over en årrække vedblev med at yde selskabet lån, var af den opfattelse, at selskabet ville blive i stand til at betale skyldige renter.

Hvad angik pengeoverførslerne fra Singapore udgjorde disse i 2010 3.787.356,- mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr. hidrørte fra skatteyderens far. Retten anførte, at der ikke var fremlagt dokumentation for, at dette beløb udgjorde et lån til skatteyderen, og retten fandt, at de af skatteyderen og hans far afgivne forklaringer herom ikke alene kunne føre til en antagelse herom. Retten fandt derfor, at beløbet var en gave til skatteyderen, hvoraf der skulle betales gaveafgift.

For så vidt angik restoverførslen i 2010 på 287.356 kr. fandt retten ikke, at der var fremlagt dokumentation for, at dette beløb stammede fra faderen, hvorfor det var almindelig skattepligtigt.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Genoptagelse - klagefrist - afvisning - særlige omstændigheder

SKM2014.806.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 42, stk. 1 og § 46

Landsskatteretten afviste ved afgørelse af 15. januar 2013 at behandle sagsøgerens klage over SKATs afgørelse, idet klagen var indgivet til Landsskatteretten efter udløbet af klagefristen i skatteforvaltningslovens § 42, stk. 1. Sagsøgeren anmodede herefter Landsskatteretten om genoptagelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 46, hvilket Landsskatteretten ved kendelse af 24. april 2013 afviste. Sagsøgeren indbragte herefter kendelsen af 24. april 2013 for domstolene.

Det overordnede spørgsmål i sagen var, om betingelserne for genoptagelse var opfyldt og endvidere konkret, om der forelå sådanne særlige omstændigheder, at der skulle ses bort fra klagefristoverskridelsen i medfør af skatteforvaltningslovens § 42, stk. 1, 3. pkt.

Retten udtalte, at vurderingen af, om betingelserne i skatteforvaltningslovens § 46 var opfyldt, skulle ske i relation til Landsskatterettens afgørelse vedrørende afvisning. Retten fandt, at sagsøgerens synspunkt om, at SKATs afgørelse led af en retlig mangel ikke kunne begrunde genoptagelse af afvisningssagen, hverken efter skatteforvaltningslovens § 46, stk. 1, eller efter stk. 2. Da der heller ikke i øvrigt var fremkommet nye faktiske oplysninger, som kunne have medført et væsentligt andet udfald af afgørelsen om afvisning, blev Skatteministeriet frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Skattepligt - samlivsophævelse - fraflytning - politiker

SKM2014.802.BR

Vedrører: Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1

Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgerens fulde skattepligt var ophørt i indkomstårene 2006 - 2008. Sagsøgeren flygtede i 1990 fra Mellemøsten til Danmark og havde ubestridt bopæl i Danmark frem til august 2004. I denne periode boede hun med sin mand i en lejlighed i ...1.

Sagsøgeren var medlem af det Z-Råd fra marts 2006 til marts 2010, og hendes fulde skattepligt ophørte ubestridt i hvert fald fra 2010. Det var ubestridt, at sagsøgeren opholdt sig i Mellemøsten størstedelen af tiden i de omhandlede indkomstår.

Sagsøgeren gjorde gældende, at hun i 2004 flyttede til Mellemøsten, blev skilt fra og ophævede samlivet med sin mand og herefter ikke anvendte lejligheden i ....1. Til støtte herfor fremlagde hun bl.a. dokumentation for, at de var skilt i 2004, og hun førte en lang række vidner, som forklarede, at samlivet var ophørt, og at hun ikke længere anvendte lejligheden i ...1, men opholdt sig og overnattede hos vidnerne og på hotel m.v., når hun var på få og kortvarige besøg i Danmark i forbindelse med sit politiske virke.

Med henvisning til bl.a., at sagsøgeren fortsat havde betalt den fulde husleje og andre faste udgifter knyttet til lejligheden i ...1 uden at kræve betaling fra sin tidligere ægtefælle, fandt retten, at det ikke kunne lægges til grund, at deres samliv reelt var ophørt. Retten fandt således, at hun havde bevaret rådigheden over lejligheden som bolig, og at hun dermed ikke havde godtgjort, at hun opgav sin bopæl i Danmark i de omhandlede år.

For indkomstårene 2006-2008 blev ministeriet derfor frifundet.

Skatteministeriet havde taget bekræftende til genmæle for indkomstårene 2004 og 2005, da ansættelsen ikke var sket i overensstemmelse med fristreglerne i skatteforvaltningsloven.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Kurstab - fordring - varelager - vederlag i næring

SKM2014.800.BR

Vedrører: Kursgevinstloven § 17

En skatteyder havde overdraget en virksomhed til et af ham ejet aktieselskab. Købesummen var fastsat til kroner nul svarende til differencen mellem aktivmassen og passiverne. Skattemyndighederne forhøjede efterfølgende værdien af den overdragne goodwill. Som følge af et aftalt skatteforbehold blev købesummen tilsvarende forhøjet, hvorved skatteyderen fik en fordring på selskabet.

Ved selskabets senere konkurs led skatteyderen et tab på denne fordring og påstod nu fradrag efter kursgevinstlovens § 17, idet han gjorde gældende, at en del af fordringen og dermed tabet kunne henføres til den overdragne virksomheds varelager, og at denne del var erhvervet som vederlag i næring.

Med henvisning til skatteforbeholdet, nogle oplysninger i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og skatteyderens tidligere forklaringer fandt retten det ikke godtgjort, at nogen del af tabet kunne henføres til manglende betaling for varelageret, hvorfor Skatteministeriet blev frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk


Aktieavance ved udrejse

X udrejste i 2003 til Schweiz. I forbindelse hermed blev der opgjort fraflytterskat på hans anparter i selskabet Y Holding ApS, og han fik henstand med betaling heraf. Selskabet blev likvideret i 2009, og X opgjorde på dette tidspunkt avancen ved afståelse af anparterne med fradrag af et hovedaktionærnedslag efter aktieavancebeskatningslovens § 47. SKAT traf afgørelse om, at X ikke kunne opnå hovedaktionærnedslag ved beregningen efter § 39 A i aktieavancebeskatningsloven.

Højesteret kom frem til, at den endelige opgørelse af aktieavancebeskatningen sker ved fraflytningen til udlandet. Det er på dette tidspunkt, et hovedaktionærnedslag kan opnås. Aktieavancebeskatningslovens § 39 A regulerer efterfølgende betaling af det beløb, der er givet henstand med, og der er ikke grundlag for at antage, at § 47 om hovedaktionærnedslag finder anvendelse i den forbindelse.

Landsretten var nået til samme resultat.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2014.796.SANST Gæld vedrørende sagsomkostninger forældet

Vedrører: Forældelsesloven § 3 og § 30

Gæld vedrørende sagsomkostninger blev af Skatteankestyrelsen anset for forældet, uanset SKATs meddelelse om henstand indtil videre, da SKAT ikke var afskåret fra at kræve beløbet betalt, og der i øvrigt ikke forelå en erkendelse af gælden.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/0566116
Ejendomsværdiskat
SKAT har ikke fundet grundlag for at ændre klagerens ansættelse af ejendomsværdiskat for indkomstårene 2009 til 2012. Landsskatteretten nedsætter klagerens ejendomsværdiskat til 0 i indkomstårene 2010 til 2012.
Afsagt: 08-10-2014

Journalnr: 13/5035715
Fradrag for udgifter til advokat og revisor
Sagen drejer sig om, hvorvidt selskabet har fradrag for nærmere opregnede udgifter til advokat og revisor efter ligningslovens dagældende § 8 J, stk. 1 og/eller statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Såfremt selskabet ikke har fradragsret drejer sagen sig om, hvorvidt SKATs forhøjelse af selskabets indkomst er ugyldig på grund af forældelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-10-2014

Journalnr: 13/0198302
Befordringsfradrag
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for befordring efter ligningslovens § 9 C. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 08-10-2014

Journalnr: 13/0118840
Fradrag for tab på debitorer
Klagen skyldes, at skatteankenævnet ikke har godkendt fradrag for tab på debitorer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-10-2014

Journalnr: 13/2914684
Fradragskonto i K/S
SKAT har nedsat resultat (underskud) af udenlandsk virksomhed på grund af negativ fradragskonto og fradrag for renteudgifter af udenlandsk virksomhed. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 08-10-2014

Journalnr: 13/0982251
Fradragskonto i K/S
Sagen drejer sig om opgørelse af fradragskontoen for kommanditisterne i K/S , herunder om restgæld på 2. prioritetslånet i kommanditselskabets ejendom kan tillægges fradragskontoen. SKAT har nedsat resultat (underskud) af udenlandsk virksomhed på grund af negativ fradragskonto og fradrag for renteudgifter af udenlandsk virksomhed. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 08-10-2014

Journalnr: 13/2879911
Fradragskonto i K/S
SKAT har nedsat resultat (underskud) af udenlandsk virksomhed på grund af negativ fradragskonto med og fradrag for renteudgifter af udenlandsk virksomhed. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 08-10-2014

Journalnr: 13/2888303
Fradragskonto i K/S
SKAT har nedsat resultat (underskud) af udenlandsk virksomhed på grund af negativ fradragskonto med og fradrag for renteudgifter af udenlandsk virksomhed. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 08-10-2014

Journalnr: 13/0074225
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage skatteansættelsen som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelsen for indkomstårene 2001, 2002 og 2003 med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 08-10-2014

Journalnr: 13/0074227
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage skatteansættelsen som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelsen for indkomståret 2001 med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 08-10-2014

Journalnr: 13/0074490
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 08-10-2014

Journalnr: 13/0074543
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 08-10-2014

Journalnr: 13/0074548
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår.
Afsagt: 08-10-2014

Journalnr: 12/0189351
Indeholdelse af A-skat og AM-bidrag
SKAT har pålagt selskabet at indeholde A-skat og AM-bidrag m.v. af værdi af fri bil til med 1/12 af den skattemæssige værdi på lønsedlen samt oplysningspligt om værdi af fri bil. Pålægget har virkning fra den 1. januar 2011 og frem. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-10-2014

Journalnr: 13/2875941
Indkomst i udenlandsk virksomhed
SKAT har forhøjet indkomsten i udenlandsk virksomhed. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 08-10-2014

Journalnr: 13/2913797
Indkomst i udenlandsk virksomhed'
SKAT har forhøjet indkomsten fra udenlandsk virksomhed. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 08-10-2014

Journalnr: 14/1586638
Konsekvensafgørelse
Sagen drejer sig om konsekvensændringer som følge af SKATs afgørelse af 26. november 2013 vedrørende indkomståret 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-10-2014

Journalnr: 13/0018271
Opgørelse af overskud af virksomhed
Skatteankenævnet har opgjort klagerens overskud af virksomhed svarende til det selvangivne. Klageren gør gældende, at overskuddet skal nedsættes. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-10-2014

Journalnr: 13/0097956
Opgørelse af overskud af virksomhed
Skatteankenævnet har opgjort klagerens overskud af virksomhed svarende til det selvangivne. Klageren gør gældende, at overskuddet skal nedsættes. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-10-2014

Journalnr: 12/0203797
Selvstændig erhvervsdrivende
Klagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt klager kan anses for at have drevet selvstændig erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-10-2014

Journalnr: 12/0233043
Skat af andel af transfersum
Klagen vedrører beskatning af andel i transfersum. SKAT har anset klageren for skattepligtig af et beløb på 1.040.167 kr. SKAT har afvist at beskatte beløbet efter kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 03-10-2014

Journalnr: 13/6626097
Skat af fredningserstatning
Sagen vedrører, hvorvidt selskabet er næringsdrivende og den deraf følgende beskatning af en fredningserstatning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-10-2014

Journalnr: 13/4945368
Skat af fri bil
SKAT har beskattet klageren af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-10-2014

Journalnr: 12/0243862
Skat af fri bil
Skatteankenævnet har anset klager for skattepligtig af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-09-2014

Journalnr: 13/0235184
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-10-2014

Journalnr: 14/0676972
Skat af indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 08-10-2014

Journalnr: 13/0089786
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører en række skønsmæssige forhøjelser. Landsskatteretten forhøjer ansættelsen yderligere og ændrer vedrørende anvendelse af kapitalafkastordningen.
Afsagt: 01-10-2014

Journalnr: 14/2052284
Ændringer med virkning for følgende indkomstår
Der klages over, at der er udskrevet en ny årsopgørelse for 2011 som konsekvens af, at underskuddet fra indkomståret 2010, der var fremført til indkomståret 2011, ved en afgørelse for indkomståret 2010 blev ændret til et overskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-10-2014

Journalnr: 14/2052462
Ændringer med virkning for følgende indkomstår
Der klages over, at der er udskrevet en ny årsopgørelse for 2011 som konsekvens af, at underskuddet fra indkomståret 2010, der var fremført til indkomståret 2011, ved en afgørelse for indkomståret 2010 blev ændret til et overskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-10-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 01-12-2014 - 30-12-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-357/13 Drukarnia Multipress
Dato: 18-12-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Polen) – fortolkning af artikel 2, stk. 1, litra b), og c), og artikel 9 i Rådets direktiv 2008/7/EF af 12. februar 2008 om kapitaltilførselsafgifter – national lovgivning, der pålægger kapitaltilførselsafgift på kapitalindskud i kommanditaktieselskaber – mulighed for at anse et sådant selskab for et kapitalselskab – afgiftsfritagelse for omstruktureringsdispositioner – en medlemsstats frihed til at opkræve kapitaltilførselsafgift af enheder, der tjener erhvervsformål, og som ikke anses for kapitalselskaber

Tidligere dokument: C-357/13 Drukarnia Multipress - Ny sag
Tidligere dokument: C-357/13 Drukarnia Multipress - Indstilling
Tidligere dokument: C-357/13 Drukarnia Multipress - Dom

Dom C-640/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Dato: 18-12-2014
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud – tilsidesættelse af artikel 4, stk. 3, TEU – tilbagesøgning af uretmæssigt udbetalte beløb – afgifter opkrævet i strid med EU-retten – national lovgivning der med tilbagevirkende kraft begrænser retsmidlerne for tilbagesøgningskrav vedrørende beløb der er betalt med urette – overtrædelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og retssikkerhedsprincippet

Tidligere dokument: C-640/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

IP/14/2135 - Taxation: Commission refers Spain to the Court of Justice of the European Union for discriminatory tax treatment applied to investments in certain foreign bonds

IP/14/2136 - Taxation: Commission decided to refer Spain to the Court of Justice of the European Union for discriminatory tax treatment applied to investments in non-resident companies

MEMO/14/2130 - November infringements package: main decisions

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Blanket

Indberetningsblanket vedrørende kvartalsvise renter af deponerede pantebreve


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2015  

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 40 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Lempelse af udbyttebeskatningen af visse unoterede porteføljeaktier).

Bilag

Bilag 4

2. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 26. november 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at foretage en EU-retlig vurdering af et ændringsforslag til lovforslagets § 4, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorfor tiltag, der skal beskytte mod skattespekulation, skal afvises på grund af en henvisning til kapitalens fri bevægelighed, til skatteministeren

L 41 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om et indkomstregister og forskellige andre love. (Udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag, forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten og udvidet mulighed for videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder).

Bilag

Bilag 6

Betænkning afgivet den 26. november 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/11-14 fra Rejsearbejdere.dk, til skatteministeren

L 42 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.).

Bilag

Bilag 5

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorfor princippet om ”no cure no pay” ikke kan støttes, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvor ofte konstruktionen som den i SKM2007.99.LSR nævnte er forekommet i praksis i perioden 2008-2014, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om det er en forudsætning for skattepligt efter forslagets § 4, at tilskudsyderen også har udført den rådgivende bistand i sagen (som i SKM2007.99.LSR), til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvilket skatteprovenu der forventes i relation til indførelsen af skattepligt i henhold til forslagets § 4 isoleret set, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorfor man nu med forslagets § 4 retter konsekvenserne mod modtageren af rådgivningen og ikke rådgiveren, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om der med indførelsen af beskatning i henhold til lovforslagets § 4 vil blive ført færre sager mod SKAT/Skatteministeriet ved Landsskatteretten og domstolene, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om baggrunden for, at en tilskudsmodtager ikke skal beskattes, hvis hans rådgiver betales efter en timetakst, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvorfor det er honorarets betalingstidspunkt og ikke tidspunktet for arbejdets udførelse, der er det afgørende for, om der opstår skattepligt, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om man ikke er bange for, at en række sager, der ellers viser sig fuldt ud berettigede, ikke bliver ført, hvis der indføres skattepligt, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om at oplyse, hvornår, hvordan og af hvem Skatteministeriet blev gjort opmærksom på, at no cure no pay princippet skulle laves om, til skatteministeren

Spm. 11

MFU spm. om at oplyse, om en advokatafregning vil blive opfattet som et honorar, der udgør "en andel af den økonomiske gevinst", jf. lovforslagets § 4, nr. 1, til skatteministeren

L 42 A Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.).

Bilag

Bilag 5

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorfor princippet om ”no cure no pay” ikke kan støttes, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvor ofte konstruktionen som den i SKM2007.99.LSR nævnte er forekommet i praksis i perioden 2008-2014, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om det er en forudsætning for skattepligt efter forslagets § 4, at tilskudsyderen også har udført den rådgivende bistand i sagen (som i SKM2007.99.LSR), til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvilket skatteprovenu der forventes i relation til indførelsen af skattepligt i henhold til forslagets § 4 isoleret set, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorfor man nu med forslagets § 4 retter konsekvenserne mod modtageren af rådgivningen og ikke rådgiveren, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om der med indførelsen af beskatning i henhold til lovforslagets § 4 vil blive ført færre sager mod SKAT/Skatteministeriet ved Landsskatteretten og domstolene, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om baggrunden for, at en tilskudsmodtager ikke skal beskattes, hvis hans rådgiver betales efter en timetakst, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvorfor det er honorarets betalingstidspunkt og ikke tidspunktet for arbejdets udførelse, der er det afgørende for, om der opstår skattepligt, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om man ikke er bange for, at en række sager, der ellers viser sig fuldt ud berettigede, ikke bliver ført, hvis der indføres skattepligt, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om at oplyse, hvornår, hvordan og af hvem Skatteministeriet blev gjort opmærksom på, at no cure no pay princippet skulle laves om, til skatteministeren

Spm. 11

MFU spm. om at oplyse, om en advokatafregning vil blive opfattet som et honorar, der udgør "en andel af den økonomiske gevinst", jf. lovforslagets § 4, nr. 1, til skatteministeren

L 42 B Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.).

Bilag

Bilag 5

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorfor princippet om ”no cure no pay” ikke kan støttes, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvor ofte konstruktionen som den i SKM2007.99.LSR nævnte er forekommet i praksis i perioden 2008-2014, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om det er en forudsætning for skattepligt efter forslagets § 4, at tilskudsyderen også har udført den rådgivende bistand i sagen (som i SKM2007.99.LSR), til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvilket skatteprovenu der forventes i relation til indførelsen af skattepligt i henhold til forslagets § 4 isoleret set, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorfor man nu med forslagets § 4 retter konsekvenserne mod modtageren af rådgivningen og ikke rådgiveren, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om der med indførelsen af beskatning i henhold til lovforslagets § 4 vil blive ført færre sager mod SKAT/Skatteministeriet ved Landsskatteretten og domstolene, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om baggrunden for, at en tilskudsmodtager ikke skal beskattes, hvis hans rådgiver betales efter en timetakst, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvorfor det er honorarets betalingstidspunkt og ikke tidspunktet for arbejdets udførelse, der er det afgørende for, om der opstår skattepligt, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om man ikke er bange for, at en række sager, der ellers viser sig fuldt ud berettigede, ikke bliver ført, hvis der indføres skattepligt, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om at oplyse, hvornår, hvordan og af hvem Skatteministeriet blev gjort opmærksom på, at no cure no pay princippet skulle laves om, til skatteministeren

Spm. 11

MFU spm. om at oplyse, om en advokatafregning vil blive opfattet som et honorar, der udgør "en andel af den økonomiske gevinst", jf. lovforslagets § 4, nr. 1, til skatteministeren

L 5 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland.

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 25/11-14 fra Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Bilag 5

Betænkning afgivet den 26. november 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/11-14 fra Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, til skatteministeren

L 55 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond).

Bilag

Bilag 2

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema_L55
Høringssvar_L55

L 63 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven. (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere).

Bilag

Bilag 2

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

L 7 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien.

Bilag

Bilag 3

Betænkning afgivet den 26. november 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om der i formuleringen ”som udgangspunkt" ligger, at der kan være tilfælde, hvor de danske myndigheder ikke bestemmer vilkårene, og kan ministeren nævne eksempler på disse tilfælde, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ministerens svar på spørgsmål 1 skal opfattes således, at der ikke tidligere er indgået dobbeltbeskatningsaftaler med en lignende artikel 2, og at dette ikke er artikel man fremover vil tilføje, med mindre det kræves af det andet land, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at garantere at indiske embedsfolk ikke har nogen beføjelser ved en skatteundersøgelse, som danske myndigheder foretager i Danmark, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at oplyse om indiske embedsfolk f.eks. må udspørge eller bede om oplysninger direkte fra danske skatteydere eller virksomheder, hvis de deltager i en skatteundersøgelse, til skatteministeren

L 74 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse. (Forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter og beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne).

Bilag

Bilag 2

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 75 Forslag til lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Bilag

Bilag 1

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 76 Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme. (Vurderinger i årene 2015 og 2016).

Bilag

Bilag 1

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenL 76 - høringsskema
L 76 - høringssvar

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om en opgørelse over det ikke-disponerede råderum til offentlige investeringer år for år frem til 2022 dels såfremt lovforslag L 76 gennemføres, dels såfremt lovforslaget ikke gennemføres, til skatteministeren

L 8 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana.

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 24/11-14 fra Mellemfolkeligt Samvirke og IBIS

Spørgsmål og svar

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/11-14 fra Mellemfolkeligt Samvirke og IBIS, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om at tilsende ministerens talepapir fra samrådet den 25/11-14, til skattteministeren

L 9 Forslag til lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. (Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.).

Bilag

Bilag 6

Betænkning afgivet den 26. november 2014

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 85

Spm. om, hvor meget der skyldtes i restancer i henholdsvis hele 2013 og i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. august 2014, til skatteministere...
Udvalgsspørgsmål.pdf
02 sau alm del spm 85  Svar  

Spm. 86

Spm. om, hvor stor en andel af restancer SKAT har opkrævet i henholdsvis hele 2013 og i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. oktober 2014, til ...
03 sau alm del spm 86
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 87

Spm. om, hvor ofte/hvornår et leasingselskab skal sende en opgørelse over fordelingen mellem erhvervsmæssig og privat kørsel ud til kunden ved delleas...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 87  Svar  

Spm. 107

Spm. om ministeren vil oversende en oversigt over samtlige eksisterende fradrag m.m. knyttet til biler og motorcykler og deres påvirkning af det samle...
Foreløbigt svar på alm del spm 107 DOK72287264X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 124

Spm. om man som privatperson eller virksomhed kan opnå et fradrag ved donation af en andel af et kunstværk til en kulturinstitution, der i det foregåe...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 124  Svar  

Spm. 142

Spm. om talepapir fra samrådet den 12/11-14 (SKATs metoder), jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål E-G, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
[Captia] Tale, G (r) (DOK70046428) (DOK72462468)
[Captia] Tale, E, F (12112014) (DOK71139141)
Captia Svar på SAU alm del spm 142 (DOK71285881)  Svar  

Spm. 217

Spm. om en oversigt over antallet af personer, der har anvendt BoligJobordningen i hhv. 2011, 2012 og 2013 fordelt på kommuner, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 217  Svar  

Spm. 221

MFU spm. om, hvem ministeren samarbejder med fra tysk side om initiativet til et styrket grænseoverskridende samarbejde, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 221  Svar  

Spm. 222

MFU spm. om, hvilke områder der fra tysk side ønskes prioriteret i et styrket grænseoverskridende samarbejde, til skatteministeren
SAU 222
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 223

MFU spm. om at Transportministeriet ikke deltager i initiativet om et styrket grænseoverskridende samarbejde, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 223  Svar  

Spm. 224

MFU spm. om antallet af SKATs virksomhedskontrolbesøg i forbindelse med dobbeltforsørgelse og sort arbejde, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 224  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 313

Kan ministeren garantere, at der ikke vil være indskrænkning af klageadgang ved et nyt ejendomsvurderingssystem?  Svar  

Spm. S 324

Hvad er ministerens konkrete planer for, at den enkelte borger selv kan bestemme, hvor borgeren vil betale kommuneskat, hvis borgeren har og bruger bo...  Svar  

Spm. S 325

Hvad er ministerens holdning til, at et forslag om at fordele borgerens skat til kommunen, skal afgøres af borgernes egen beskrivelse af tilknytningen...  Svar  

Spm. S 365

Hvorfor vil ministeren stramme reglerne for, at foreninger m.v. kan godkendes efter ligningslovens § 8 A?  Svar  

Spm. S 366

Forventer ministeren, at flere eller færre foreninger kan opnå godkendelse af ligningslovens § 8 A i forhold til de ændringer, som ministeren ligger o...  Svar  

Spm. S 367

Mener ministeren, at der bliver administrativt lettere eller mere byrdefuldt med de foreslåede ændringer af ligningslovens § 8 A?  Svar  

Spm. S 368

Finder ministeren det rimeligt, at det frivillige, almennyttige arbejde i veteranbaneforeningerne landet over rammes hårdt af regeringens påtænkte str...  Svar  

Spm. S 370

Vil ministeren tage skridt til at sikre, at kommunerne skal kunne udregne det særlige børnetilskud pr. måned, således den efterladte ikke bliver press...  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse