SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2014, uge 37

Kære Læser

Denne uges SkatteMail er domineret af at Folketinget den 9. september vedtog en række væsentlige stramninger i virksomhedsskatteloven, der er rettet mod områder, som anses for utilsigtet anvendelse af ordningen. Lovindgrebet skal sikre, at det fremover ikke skal være muligt at anvende lavt beskattede midler i virksomhedsordningen til finansiering af privatforbrug samt afvikling af privat gæld. Læs om de nye regler og en række artikler om konsekvenserne.

God læselyst.

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 


Specialt i ejendomsavancebeskatning

Vil du arbejde for et erhverv, hvis vigtigste formål er at producere fødevarer til hele verden og hvor bæredygtighed og klimaet er førsteprioritet? Vil du med din viden om skat gøre en forskel og være med til at hjælpe landmænd med især udfordringer ved salg og vurdering af fast ejendom? Så har vi jobbet til dig.

Om os
SEGES er landbrugets videns- og innovationscenter, og vi er specialisterne, når det kommer til udvikling og rådgivning til landbruget – også indenfor skat.

Lige nu mangler vi en faglig stærk kollega med speciale i skatteret, som vil være en del af vores afdeling med 13 fantastiske kolleger med speciale indenfor social- og familiejura, skat, moms og afgifter. Hos os er kompetenceniveauet højt, og vi brænder for vores fag og for rådgivningen af landmænd og rådgivere i hele landet – og så lægger vi stor vægt på samarbejde, sparring og at have det sjovt sammen.

Fokus på ejendomsavance og vurdering af fast ejendom
Som skattespecialist kommer du til at arbejde med forskellige områder indenfor skatteretten med særligt fokus på afståelse af fast ejendom samt vurdering af fast ejendom.

Derudover kommer du til at:
 • deltage i rådgivning indenfor flere områder af skattelovgivningen
 • forberede og gennemføre skattesager som repræsentant for kunder
 • kommentere på lovforslag og indgå i lovforberedende arbejde
 • skrive informationsmateriale om nyheder indenfor skatteområdet
 • tilrettelægge og undervise på kurser om skat
 • deltage i specialistgrupper indenfor ovennævnte områder
 • indgå i videndeling og sparring.

Du er…
Du har 8 – 10 års erfaring eller mere og har arbejdet med ejendomsavance. Det er vigtigt, at du brænder for skat og for at rådgive andre, der har brug for din hjælp, men det er lige så vigtigt, at du vil indgå i vores gruppe med fokus på sammenhold, et åbent sind og godt humør.

Hvis du også kan sætte flueben ved disse punkter, er det helt i top:

 • Du er struktureret og kan arbejde selvstændigt
 • Du er positiv og initiativrig og står altid klar med en hjælpende hånd – både overfor kolleger og kunder
 • Du er en dygtig formidler både som underviser og skribent, som har fokus på god, målrettet kommunikation
 • Du vil gerne udvikle dig og dine kompetencer, og du er ikke bange for at spørge, hvis du er i tvivl
 • Du er en god kollega, der sætter pris på det gode samarbejde og et godt fællesskab i afdelingen.

Ansøgning og mere information
Vil du vide mere om stillingen, kan du henvende dig til afdelingschef René Moody Nielsen tlf. 8740 6643, mobil 2331 4017. 

Stillingen ønskes besat snarest. Ansøgningerne behandles løbende.

Send ansøgning, CV og karakterudskrift ved at klikke på linket herunder, hvis du ønsker at søge stillingen.

Se annoncen og søg jobbet.

SEGES, maj 2021
Skriv gerne at du har set annoncen hos
Skatteforlaget

 


 

Indhold

Artikler og interessante links
Højere beløbsgrænser giver ikke lavere skat
Ændringen af virksomhedsskatteloven er vedtaget
Små fonde bliver skattefrie
Virksomhedsordningen
Nyt om ejendomsvurderingssystemet
Indbetaling af 2. rate af aconto selskabsskat for 2014
Ændring af virksomhedsordningen er vedtaget
Folketinget har vedtaget lovindgrebet mod virksomhedsskatteordningen
Indgribende lovændringer vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget
Finanslovforslaget 2015
2014-22. Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog
OECD to release first recommendations for combating international tax avoidance by multinational enterprises on Tuesday 16 September 2014
Skal man betale selskabsskat uden at have tjent penge?
Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget
Nyt håndhævelsesdirektiv vedtaget – nye regler for sikring af udstationerede arbejdstageres rettigheder i kampen mod social dumping
Virksomhedsordningen
Ulovlig beskatning?
Border Crossing August 2014

Bindende svar
Skattefri aktieombytning og spaltning uden tilladelse
Grundværdi, nedsættelse, vurderingsprincipper
Udenlandske investorer deltagelse i K/S - ikke fast driftssted
Grundværdi, nedsættelse, vurderingsprincipper.
Ejendomsværdi, registreringsfejl og skønsfejl
Kvalifikation af selskab i Dubai
Afvisning - transfer pricing transaktioner ikke tilstrækkeligt oplyst

Kendelser
Genoptagelse af skatteansættelse
Bindende svar om, hvorvidt godtgørelse for uberettiget afskedigelse er skattefri

Domme
Skønsmæssig ansættelse - selvstændig virksomhed - manglende regnskab - udstedte fakturaer - vagtopgaver
Kreditkort - ekstraordinær ansættelse - varslingsfrist - følgeændringer for ægtefælle
Skattepligt - tilflyttersituation - dobbeltdomicil
Genanbringelse af ejendomsavance - ekstraordinær genoptagelse
Virksomhedsoverdragelse - tidspunkt - værdiansættelse - skønsmæssig forhøjelse

Nyt på inddrivelsesområdet

Nye straffesager

Nyt fra andre lande og organisationer
Toll, Norge
VERO Skat, Finland
Skatteverket, Sverige

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20140908' AND [SkatteraadChanged] <= '20140914') OR ([LSRChanged] >= '20140908' AND [LSRChanged] <= '20140914') OR ([ByretChanged] >= '20140908' AND [ByretChanged] <= '20140914') OR ([LandsretChanged] >= '20140908' AND [LandsretChanged] <= '20140914') OR ([HojesteretChanged] >= '20140908' AND [HojesteretChanged] <= '20140914')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Højere beløbsgrænser giver ikke lavere skat

Skatteministeriet har offentliggjort beløbsgrænserne for 2015. De umiddelbare skattelettelser udlignes dog for de fleste, da bundskatten og det skrå skatteloft samtidig hæves.


BDO

Ændringen af virksomhedsskatteloven er vedtaget

Folketinget har vedtaget forslaget om ændring af virksomhedsskatteloven for de selvstændige, som har negativ indskudskonto og/eller har stillet sikkerhed for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen.


BDO

Små fonde bliver skattefrie

Kapitalkravet til fonde er med virkning fra den 1. september 2014 forhøjet fra 250.000 kr. til 1 mio. kr. Fonde, der ikke opfylder kapitalkravet, skal ikke længere beskattes efter reglerne i fondsbeskatningsloven.


Beierholm

Virksomhedsordningen

Lovforslaget om indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen, er blevet vedtaget. Stramningerne rammer bredt - og i en række tilfælde langt uden for målskiven. Det havde været ønskeligt, at politikerne i stedet havde gennemført ændringer præcist og målrettet over for de selvstændigt erhvervsdrivende, der anses for at have misbrugt virksomhedsordningen.


Dansk Revision

Nyt om ejendomsvurderingssystemet

Skatteministeriet har meddelt, at man vil foreslå at forlænge den nuværende rabat til landets boligejere frem til 2017, hvorefter et nyt ejendomsvurderingssystem skal være klar.


Deloitte

Folketinget har vedtaget lovindgrebet mod virksomhedsskatteordningen

Folketinget har den 9. september vedtaget en række væsentlige stramninger i virksomhedsskatteloven, der er rettet mod områder, som anses for utilsigtet anvendelse af ordningen. Det anføres i lovforslaget, at indgrebet skal sikre, at det fremover ikke skal være muligt at anvende lavt beskattede midler i virksomhedsordningen til finansiering af privatforbrug samt afvikling af privat gæld. Stramningerne skønnes at berøre flere end 10.000 erhvervsdrivende, hvoraf mange må forvente, at de nye regler vil medføre en væsentlig forøgelse af beskatningen allerede fra 2014.


EY

Indgribende lovændringer vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Anvender du virksomhedsordningen og har negativ indskudskonto eller har du stillet aktiver i virksomheden til sikkerhed for privat gæld udenfor virksomhedsordningen, vil de ændrede bestemmelser i virksomhedsskatteloven kunne udløse væsentlige skattemæssige konsekvenser for dig.


EY

Finanslovforslaget 2015

Regeringen har den 26. august 2014 fremsat finanslovforslag for 2015.


Folketingets Ombudsmand

2014-22. Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog

En borger anmodede Skatteministeriet om aktindsigt i ministeriets dokumenter i forbindelse med en beretning fra Rigsrevisionen om fusion af skatteforvaltningen. Skatteministeriet afslog at behandle aktindsigtsanmodningen med henvisning til, at behandlingen ville kræve et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, jf. offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1. Inden afslaget havde ministeriet forgæves bedt borgeren om at præcisere anmodningen om aktindsigt.

Ombudsmanden kunne ikke kritisere Skatteministeriets afslag på at behandle anmodningen.

Ombudsmanden mente dog, at ministeriet burde have forklaret, hvorfor ministeriet bad borgeren om at præcisere anmodningen om aktindsigt, og at konsekvenserne af en manglende præcisering kunne være, at ministeriet ville afslå at behandle sagen af hensyn til ministeriets ressourcer.

Ombudsmanden mente også, at Skatteministeriet som led i dialogen med borgeren burde have overvejet, om en allerede udarbejdet aktliste eller dele af den kunne have været udleveret til borgeren.


OECD

OECD to release first recommendations for combating international tax avoidance by multinational enterprises on Tuesday 16 September 2014

The OECD will release its first recommendations for a co-ordinated international approach to combat tax avoidance by multinational enterprises under the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project on Tuesday 16 September 2014.


PwC

Skal man betale selskabsskat uden at have tjent penge?

Hvis ikke min virksomhed tjener penge, så skal jeg heller ikke betale selskabsskat. Det lyder måske rigtigt for de fleste, men det er ikke længere tilfældet. Fra 2013 er reglerne, der gør det muligt for virksomheder at rykke virksomhedens skattemæssige underskud frem, nemlig blevet ændret.


PwC

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Folketinget har i dag, den 9. september 2014, vedtaget et indgreb mod utilsigtet brug af virksomhedsordningen. Benytter du virksomhedsordningen, er det vigtigt, at du kender indholdet af den nye lov. PwC har derfor udarbejdet et kort notat, der fortæller om konsekvenserne. Derudover kan du kontakte os for en drøftelse af de konkrete konsekvenser for dig.


PwC

Nyt håndhævelsesdirektiv vedtaget – nye regler for sikring af udstationerede arbejdstageres rettigheder i kampen mod social dumping

Den 15. maj 2014 blev håndhævelsesdirektivet endeligt vedtaget, og EU-landene får herigennem bedre mulighed for at sikre de rettigheder, den udstationerede medarbejder sikres igennem udstationeringsdirektivet. Udstationeringsdirektivet er i Danmark implementeret i udstationeringsloven. Vi kan forvente en klarere definition af udstationering, forbedret samarbejde imellem de nationale myndigheder samt forbedret klageadgang.


Revisorgruppen Danmark

Virksomhedsordningen

Værnsreglerne er nu en realitet


RSM plus

Ulovlig beskatning?

Misbrug af selvstændige erhvervsdrivendes anvendelse af virksomhedsordningen blev stoppet med vedtagelse af lov i dag.


RSM plus

Border Crossing August 2014

Læs i nyhedsbrevet fra RSM International om:

 • Hong Kong: Effects of the international tax framework
 • Europe: The Mini One Stop Shop for e-services, broadcasting and telecom services
 • China: Corporate Income Tax Incentives
 • Hungary: Advertisement Tax
 • USA: New global tax and information reporting regimes create risks and burdens for businesses


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Skattefri aktieombytning og spaltning uden tilladelse

SKM2014.640.SR

Vedrører: Fusionsskatteloven § 5, § 9, § 11, stk. 1 og 2, § 15 a, stk. 1 og 2 samt § 15 b, stk. 4. Selskabsskatteloven § 10, stk. 5

Skatterådet bekræftede, at en nærmere beskrevet ombytning af anparter i B ApS opfyldte betingelserne for en skattefri aktieombytning uden tilladelse, og at dette også var tilfældet efter vedtagelsen af L 81 2013-14. Skatterådet bekræftede, at en efterfølgende ophørsspaltning af det nystiftede holdingselskab opfyldte betingelserne for en skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT, og at dette også var tilfældet efter vedtagelsen af L 81 2013-14. Skatterådet bekræftede, at der kunne spaltes med en spaltningsdato svarende til dagen efter etableringen af holdingselskabet NewCo ApS, dvs. den første dag i de modtagende selskabers regnskabsår. Skatterådet bekræftede, at anskaffelsessummerne for anparterne i de modtagende selskaber svarede til en forholdsmæssig prorata fordeling af anskaffelsessummen af anparterne i det indskydende selskab, NewCo ApS. Skatterådet bekræftede, at anskaffelsestidspunkterne for anparterne i de modtagende selskaber svarede til en forholdsmæssig pro rata fordeling af anskaffelsestidspunkterne for anparterne i NewCo ApS.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Grundværdi, nedsættelse, vurderingsprincipper

SKM2014.639.SR

Vedrører: Vurderingsloven Lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30-08-2013 § 13.

Uanset der ikke forelå nogen fejl blev grundværdiansættelsen ekstraordinært genoptaget fordi ansættelsen væsentligt oversteg markedsværdien i ubebygget stand.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Udenlandske investorer deltagelse i K/S - ikke fast driftssted

SKM2014.632.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a

Skatterådet bekræftede, at udenlandske investorers deltagelse i X K/S ikke i sig selv gør, at investorerne vil have fast driftssted i Danmark efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a. Betingelserne for fast driftssted efter artikel 5, stk. 1 og artikel 5, stk. 5 blev ikke anset for opfyldt. Der blev lagt vægt på, at der var en ledelses- og styringsmæssig adskillelse mellem kommanditselskabet og managementselskabet uden personsammenfald. Ligeledes blev beslutningskompetencen holdt adskilt fra X Management A/S.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Grundværdi, nedsættelse, vurderingsprincipper.

SKM2014.631.SR

Vedrører: Vurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30-08-2013 § 13

Uanset der ikke forelå nogen fejl blev grundværdiansættelsen ekstraordinært genoptaget fordi ansættelsen væsentligt oversteg markedsværdien i ubebygget stand.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ejendomsværdi, registreringsfejl og skønsfejl

SKM2014.625.SR

Vedrører: Vurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30-8-2013 § 6

Ejendomsværdien og den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi blev nedsat fordi der forelå såvel faktiske som skønsmæssige fejl.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Kvalifikation af selskab i Dubai

SKM2014.620.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 1, stk. 1. nr. 2. Aktieavancebeskatningsloven § 4 B

Skatterådet kan ikke bekræfte, at det i Dubai registrerede selskab, C LLC, efter danske skatteregler er skatteretligt transparent. Det forhold, at selskabsdeltagerne, UAE National Partner og B A/S har indgået ejeraftaler, hvorefter UAE National Partner alene har ret til et årligt vederlag fra B A/S, ledelsen af C LLC fuldstændigt og uigenkaldeligt er B A/S´ ansvar, samt hvorefter hele provenuet i tilfælde af likvidation af selskabet tilfalder B A/S, ændrer ikke på, at C LLC må sidestilles med et selvstændigt skattesubjekt. Disse forhold kan således ikke fratage enheden karakteren af at være et selvstændigt skattesubjekt set i lyset af vedtægternes indhold mht. til enhedens organisering, struktur, deltagernes retsstilling mv., og som er i overensstemmelse med lovgivningsmæssige krav. Skatterådet kan bekræfte, at aktierne i C LLC - på baggrund af de pr. 1. januar 2014 foreliggende vedtægter og aktionærernes aftalegrundlag i øvrigt - anses for at være koncernselskabsaktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 4 B.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Afvisning - transfer pricing transaktioner ikke tilstrækkeligt oplyst

SKM2014.619.SR

Vedrører: Ligningsloven § 2. Skattekontrolloven § 3 B. Skatteforvaltningsloven § 24

Skatterådet afviste at tage stilling til, om de fastsatte priser og vilkår var fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet i ligningslovens § 2, idet spørgsmålet ikke var tilstrækkeligt oplyst.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Genoptagelse af skatteansættelse

SKM2014.637.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 20, § 26 og § 27. Forvaltningsloven § 22 og § 24

Da skatteansættelsen var baseret på et klart urigtigt grundlag, og det derfor ville være åbenbart urimeligt at opretholde ansættelsen, ansås der at foreligge sådanne særlige omstændigheder, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, var opfyldt.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Bindende svar om, hvorvidt godtgørelse for uberettiget afskedigelse er skattefri

SKM2014.636.LSR

Vedrører: Erstatningsansvarsloven § 26. Ligningsloven § 7 U. Statsskatteloven § 5

En erstatning til en sygeplejerske for uberettiget afskedigelse, svarende til 3 måneders løn, kunne ikke anses for en skattefri erstatning for en retsstridig krænkelse (tort), men erstatningen var skattepligtig, jf. ligningslovens § 7 U.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Skønsmæssig ansættelse - selvstændig virksomhed - manglende regnskab - udstedte fakturaer - vagtopgaver

SKM2014.635.BR

Vedrører: Skattekontrolloven § 5, stk. 3 og § 3, stk. 4

SKAT havde med hjemmel i skattekontrollovens § 5, forhøjet skatteyderens indkomst for indkomståret 2007 med i alt kr. 2.815.013,-. Forhøjelsen var bl.a. sket på baggrund af en række fakturaer udstedt af skatteyderen selv. Skatteyderen havde desuden rykket for de udstedte fakturaer, samt anmeldt kravet i debitors konkursbo.

Skatteyderen gjorde imidlertid gældende, at han ikke havde drevet selvstændig virksomhed, og at der ikke var realitet bag de udstedte fakturaer. Dette støttede han bl.a. på, at han efterfølgende havde udstedt kreditnotaer på de omhandlede fakturaer samt trukket anmeldelsen i konkursboet tilbage.

Retten fandt på baggrund af de foreliggende omstændigheder i sagen, at skatteyderen måtte anses for at have drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i 2007.

Retten fandt endvidere, at skatteyderen ikke havde løftet bevisbyrden for, at SKATs skøn var åbenbart urimeligt, eller at det hvilede på et forkert grundlag.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Kreditkort - ekstraordinær ansættelse - varslingsfrist - følgeændringer for ægtefælle

SKM2014.634.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 2 og 5 samt § 27, stk. 2

Sagerne vedrørte dels spørgsmålet om, hvorvidt betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af sagsøgernes skatteansættelser var opfyldt i forbindelse med brug i Danmark af et udenlandsk kreditkort udstedt af den ene sagsøgers (mandens) amerikanske arbejdsgiver, dels spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgerne, der var ægtefæller, var skattepligtige af øvrige lejeindtægter som følge af udlejning af lokaler i deres private ejendom.

Det var i forbindelse med brugen af kreditkortene ubestridt, at der var udeholdt skattepligtige indtægter, og at manden havde handlet groft uagtsomt. For så vidt angår fristspørgsmålet henviste retten til, at der frem til den 12. marts 2008 var fremkommet nye oplysninger til belysning af skatteforholdene for manden. Retten udtalte herefter i overensstemmelse med Landsskatterettens kendelse, at fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, tidligst måtte anses for at løbe fra den 17. september 2007, hvor manden under et møde hos SKAT meddelte, at han ikke kunne få de af SKAT udbedte oplysninger om brug af kreditkortene i ind- og udland fra sin tidligere arbejdsgiver.

Manden oplyste under SKATs sagsbehandling, at en del af kreditkorthævningerne udgjorde leje betalt af den amerikanske arbejdsgiver i forbindelse med, at arbejdsgiveren havde haft kontorplads stillet til rådighed i ægtefællernes private ejendom. Derudover oplyste manden, at der var tillige var modtaget ikke-selvangivne lejeindtægter fra anden side. SKAT forhøjede som følge heraf den af manden selvangivne lejeindkomst med halvdelen af de ikke-selvangivne lejeindtægter. Den anden halvdel blev henført til hustruen, der ligeledes fik forhøjet sin skatteansættelse, idet ægtefællerne ejede ejendommen i lige sameje.

Retten fandt - under hensyntagen til de til SKAT afgivne oplysninger - at ægtefællerne var skattepligtige af de ikke-selvangivne lejeindtægter. Forhøjelsen af hustruens indkomst kunne derudover ske med hjemmel i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2, idet den ændring som SKAT havde foretaget vedrørende hustruens overskud ved udlejningen, måtte anses for en direkte følge af forhøjelsen af mandens indkomst vedrørende samme forhold.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Skattepligt - tilflyttersituation - dobbeltdomicil

SKM2014.624.BR

Vedrører: Kildeskatteloven § 7, stk. 1. Dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Luxembourg artikel 4, stk. 1

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt A's fulde skattepligt til Danmark var genindtrådt den 1. maj 2002, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1.

Retten bemærkede, at det var ubestridt, at A fra midten af marts 2002 havde en bopæl i Danmark. Det var endvidere ubestridt, at han fra midten af december 2002 havde fast ophold i Danmark, og at han den 1. januar 2003 tiltrådte en stilling ved G1.1 A/S i ...21.

På denne baggrund og efter de foreliggende oplysninger om A's anvendelse af kreditkort i Danmark og køb af flyrejser til og fra Danmark, fandt retten det godtgjort, at hans samlede ophold i Danmark i den 12-måneders periode, der fulgte efter den 1. maj 2002, oversteg 180 dage. Herefter, og da skattepligten indtræder fra opholdets første dag, var A fuldt skattepligtig til Danmark fra den 1. maj 2002.

Vedrørende dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg henviste retten til artikel 4, stk. 1, hvorefter enhver person, som i henhold i lovgivningen er skattepligtig i et af landene på grund af hjemsted, bopæl, ledelsens sæde eller ethvert hvert kriterium, anses som hjemmehørende i Danmark eller Luxembourg.

Efter det oplyste lagde retten til grund, at A opsagde familiens hidtidige bolig i Luxembourg omkring sommerferien 2002. Det var ikke under sagen dokumenteret, at A efter dette tidspunkt havde bopæl i Luxembourg. På denne baggrund, og da det ikke var godtgjort, at han på andet grundlag var hjemmehørende i Luxembourg, kunne han ikke anses for at have skattemæssigt hjemsted i Luxembourg.

Retten gav derfor Skatteministeriet medhold i frifindelsespåstanden.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Genanbringelse af ejendomsavance - ekstraordinær genoptagelse

SKM2014.618.BR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningsloven § 6A. Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1 og 2

Ved salget af en ejendom i 2000 opgjorde sagsøgeren en avance, der i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, blev genanbragt i en anden ejendom. Ved salget af sidstnævnte ejendom opgjorde sagsøgeren imidlertid en avance på grundlag af en genanbragt fortjeneste, der var lavere end den tidligere opgjorte.

Retten fandt, at den oprindeligt opgjorte avance skulle lægges til grund ved salget af den ejendom, som avancen var genanbragt i. Der blev henvist til, at ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A alene hjemler en udskydelse af beskatningen af fortjeneste og ikke en udskydelse af tidspunktet for opgørelsen af fortjenesten.

Sagsøgeren fik heller ikke medhold i, at skatteansættelsen for indkomståret 2000 kunne genoptages ekstraordinært. Der blev henvist til, at der ikke var sket noget nyt siden den oprindelige ansættelse, og at det ikke var godtgjort, at den oprindelige avanceopgørelse var forkert.

Ministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Virksomhedsoverdragelse - tidspunkt - værdiansættelse - skønsmæssig forhøjelse

SKM2014.616.BR

Vedrører: Afskrivningsloven § 40, stk. 6 og § 45. Momsloven § 4, stk. 1. Opkrævningsloven § 5, stk. 1

Sagen vedrørte dels spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren havde opnået en skattepligtig avance ved salg af sin personligt drevne virksomhed, herunder en varemærkerettighed, dels spørgsmålet om hvornår virksomheden var overdraget.

Sagsøgeren gjorde under sagen gældende, at der var indgået en endelig og bindende aftale om overdragelse af virksomheden den 29. december 2008, hvorfor beskatning skulle ske i dette indkomstår. Derudover gjorde sagsøgeren gældende, at avancen skulle opgøres i henhold til goodwillcirkulæret, idet køber og sælger var interesseforbundne på dette tidspunkt, og idet værdien af det overdragne alene udgjordes af goodwill. Hvis retten konkluderede - i overensstemmelse med Skatteministeriets anbringender - at overdragelsen var sket den 22. januar 2009, hvor parterne ikke var interesseforbundne, gjorde sagsøgeren gældende, at der ved kontantomregningen skulle ske en kursfastsættelse af den gældsforpligtelse, som udgjorde berigtigelsen af købesummen.

Retten bemærkede, at aftalen af 29. december 2008 ikke indeholdt en udtømmende opregning af, hvilke rettigheder der overdragedes, at aftalen ikke indeholdt en overtagelsesdato, og at købesummen ifølge aftalen udgjordes af udviklingsomkostningerne uden en nærmere opgørelse heraf og uden oplysninger om berigtigelsesmåden. Aftalen af 22. januar 2009 indeholdt derimod en fastlæggelse af købesummen til kr. 2.300.000,-, og det fremgik af aftalen, at den erstattede alle tidligere aftaler. Under hensyntagen bl.a. hertil kunne aftalen af 22. januar 2009 ikke alene betegnes som en opfølgende eller udfyldende aftale, og overdragelsen var som følge heraf foretaget i indkomståret 2009.

Overdragelsen fandt dermed sted på et tidspunkt, hvor parterne var uafhængige. SKAT havde ikke anfægtet opgørelsen af overdragelsessummen, og da sælgeren skulle indfri den overtagne gæld til kurs 100, svarede den kontantomregnede værdi til købesummen.

Skatteministeriet blev derfor frifundet for så vidt angår dette punkt.

Derudover vedrørte sagen spørgsmålet om, hvorvidt SKATs skønsmæssige forhøjelse af sagsøgerens indkomst og momstilsvar for indkomståret 2010 på baggrund af sagsøgerens modtagelse af to beløb kunne tilsidesættes. Retten fandt efter en konkret bevisvurdering, at beløbene ikke blev anvendt til køb af aktiver, som senere blev solgt med skattepligtig avance til følge. Sagsøgerens indkomst og momstilsvar for indkomståret 2010 blev som følge heraf nedsat.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2014.628.ØLR Salærfastsættelse - udredning - skattestraffesag - forsvarerbistandsloven

Vedrører: Forsvarerbistandsloven § 5. Retsplejeloven § 1008, stk. 1

A havde vedtaget et bødeforlæg for grov uagtsom skatteunddragelse. A var enig i den talmæssige opgørelse. Normalbøden var nedsat fra 294.865 kr. til 200.000 kr. da A havde betalt de unddragne skatter.

Byretten pålagde det offentlige endeligt at udrede salæret til den beskikkede forsvarer.

SKAT kærede kendelsen.

A påstod i landsretten, at der var så langt mellem den oprindelige sigtelse, som han havde forstået vedrørte forsætlige unddragelser af skat og arbejdsmarkedsbidrag, og sagens udfald, at omkostningerne endeligt skulle afholdes af det offentlige.

Landsretten gav SKAT medhold i, at salæret endeligt skulle udredes af A. Bødeforlægget fandtes i overensstemmelse med den af SKAT rejste sigtelse og foretagne vurdering af sagen.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2014.628.ØLR Salærfastsættelse - udredning - skattestraffesag - forsvarerbistandsloven

Vedrører: Forsvarerbistandsloven § 5. Retsplejeloven § 1008, stk. 1

A havde vedtaget et bødeforlæg for grov uagtsom skatteunddragelse. A var enig i den talmæssige opgørelse. Normalbøden var nedsat fra 294.865 kr. til 200.000 kr. da A havde betalt de unddragne skatter.

Byretten pålagde det offentlige endeligt at udrede salæret til den beskikkede forsvarer.

SKAT kærede kendelsen.

A påstod i landsretten, at der var så langt mellem den oprindelige sigtelse, som han havde forstået vedrørte forsætlige unddragelser af skat og arbejdsmarkedsbidrag, og sagens udfald, at omkostningerne endeligt skulle afholdes af det offentlige.

Landsretten gav SKAT medhold i, at salæret endeligt skulle udredes af A. Bødeforlægget fandtes i overensstemmelse med den af SKAT rejste sigtelse og foretagne vurdering af sagen.

SKM2014.626.BR Straffesag - aktieavance - ikke selvangivet - forskudsregistreret

Vedrører: Skattekontrolloven § 16

T var tiltalt for groft uagtsomt at have undladt inden 4 uger efter 1. maj 2012 for 2011 at meddele SKAT, at indkomsten var for lav med 130.414 kr. i aktieavance. T havde derved unddraget for 48.389 kr. i skat. T havde på forskudsopgørelsen for 2011 selvangivet en aktieavance på 132.346 kr. Årsopgørelsen havde han modtaget i marts 2012. Den 24. august 2012 blev han opfordret til at foretage endelig angivelse af salget. Først efter SKATs fornyede henvendelse den 1. november 2012 fremkom T med de nødvendige oplysninger.

T´s forklaring blev lydoptaget.

T idømtes en bøde på 11.000 kr. T havde handlet med den fornødne grove uagtsomhed i f.b.m. ikke rettidigt at have oplyst aktieavancen. T havde i forbindelse med modtagelsen af årsopgørelsen i marts 2012 pligt til at kontrollere at aktieavancen fremgik heraf.

SKM2014.617.ØLR Straffesag - skattesvig - løn - selskab på Gilbratar

Vedrører: Straffeloven § 289. Skattekontrolloven § 15

T var tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter. T havde for indkomståret 2008 undladt at selvangive et honorar på 4.100.000 kr. for arbejde udført i Danmark. Et selskab hjemmehørende på Gibraltar og som var ejet og ledet af T, havde udstedt en faktura til T's selskab i Danmark vedrørende T's arbejde udført i Danmark, og det tilgik T's personlige formue som et aktiv. T havde derved unddraget for 2.119.404,80 kr. i skat.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig skattesvig af særlig grov karakter. Det fandtes bevist, at T personligt i 2008 modtog aflønningen for arbejde udført i Danmark. T kunne ikke sammenhængende redegøre for sine bopæl- og opholdssteder på det omhandlede tidspunkt og måtte anses for skattepligtig til Danmark. Det fandtes bevist, at T havde haft til hensigt, at undgå skattebetaling af beløbet i Danmark, under hensyn til at hans revisor trods forespørgsel og revisorforbehold herom ikke havde set nogen form for dokumentation for de af T påberåbte underliggende aftaler mellem T og de omhandlede selskaber eller de påståede aktivers eksistens samt til de nøje tilrettelagte omstændigheder vedrørende overførsel af aktiver.

T idømtes 1 år og 3 måneders fængsel samt en tillægsbøde på 2.100.000 kr. Fængselsstraffen blev gjort betinget p.g.a. hans personlige forhold, herunder alder og helbredsmæssige forhold.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 15-09-2014 - 14-10-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-299/13 Gielen
Dato: 09-10-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Grondwettelijk Hof (Nederlandene) – fortolkning af artikel 5, stk. 2, i Rådets direktiv 2008/7/EF af 12. februar 2008 om kapitaltilførselsafgifter – national lovgivning, der indfører en afgift på omdannelse af ihændehaverpapirer til papirer på navn eller til værdipapirer i elektronisk form – forenelighed med direktivet – hjemmel

Tidligere dokument: C-299/13 Gielen - Ny sag
Tidligere dokument: C-299/13 Gielen - Dom

Dom C-541/13 Douane Advies Bureau Rietveld
Dato: 09-10-2014
Toldunion

Præjudiciel – Finanzgericht Hamburg (Tyskland) – fortolkning af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 927/2012 af 9. oktober 2012 – pos. 3822 i nomenklaturen – begrebet »reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug« – temperatur indikator – produkt, hvis funktion ikke afhænger af en kemisk reaktion, men af en fysisk proces

Tidligere dokument: C-541/13 Douane Advies Bureau Rietveld - Ny sag
Tidligere dokument: C-541/13 Douane Advies Bureau Rietveld - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Blanket

Samtykkeerklæring efter retssikkerhedslovens § 10


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om sambeskatning af selskaber m.v.  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 200 Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven. (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v.).
Vedtaget den 9. september 2014

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 200 Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven. (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v.).

Bilag

Bilag 14

Supplerende ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 15

4. udkast til betænkning

Bilag 16

Betænkning afgivet den 8. september 2014

Almindelig del

Bilag

Bilag 259

Henvendelse af 8/9-14 fra FSR - danske revisorer vedrørende L 200

Bilag 261

Indtægtsliste for juli måned 2014

Bilag 262

Notat om Kommissionens supplerende begrundede udtalelse nr. 2008/4992 vedrørende exitbeskatning af aktier ejet af personer

Bilag 263

Rapporten ”Forbedring af ejendomsvurderingen” fra Ekspertudvalget om ejendomsvurdering

Spørgsmål og svar

Spm. 677

Spm. om ministeren vil oplyse om det tidligere styresignal om arbejdsudleje var forkert og i strid med loven, siden det nu er blevet ændret, jf. samrå...   Svar  

Spm. 723

MFU spm. om, hvor mange personer der i år (2011, 2012 og 2013) har fået eftergivelse af offentlig gæld, til skatteministeren  Svar  

Spm. 724

MFU spm. om, hvor mange personer der i hvert af de foregående år (2011, 2012 og 2013) har fået afskrevet deres gæld til det offentlige på SKATs initia...   Svar  

Spm. 725

MFU spm. om, hvor mange fysiske personer der aktuelt (eller de seneste tilgængelige tal) skylder det offentlige penge, som opkræves af SKAT, til skatt...   Svar  

Spm. 726

Spm. om at oplyse provenutabet ved at sænke beskatningen af telefon, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren til privat brug, med 50 pct., til skat...   Svar  

Spm. 736

Spm. om, hvorvidt afgiftsfritagelsen i bilag 1 til elafgiftsloven ydes på baggrund af den generelle statsstøtte gruppefritagelsesforordning, til skatt...   Svar  

Spm. 737

Spm. om ministeren er enig i, at Kommissionen blot via et "information sheet" skal orienteres om ændringer i en støtteordning omfattet af gruppefritag...   Svar  

Spm. 745

Spm. om at tilsende udvalget talepapir fra samrådet den 27. august 2014 om samrådsspørgsmål AS (Topskat), til finansministeren, kopi til skatteministe...   Svar  

Spm. 746

MFU spm. om at fremsende en tabel, der viser antallet af samtlige skatte- og afgiftsstigninger til erhvervslivet i perioden fra den 5. april 2009 til ...   Svar  

Spm. 757

MFU spm. om ministeren vil redegøre for syn på mulighederne for at opdele SKAT i to selvstændige enheder, der så skal tage sig af hvert sit ressortomr...   Svar  

Spm. 760

Spm. om, hvor meget et medlem af henholdsvis 3F, HK, DJØF, MA, Krifa og Det Faglige Hus vil spare årligt som følge af regeringens forslag om at hæve f...   Svar  

Spm. 775

Spm. om at oversende alle evalueringer fra projekterne i 2007-2013, så de er opdelt år for år, til skatteministeren
Captia Færdig_SAU spm 775
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 776

Spm. om at redegøre for, hvad indsatsen konkret har været i årsværk og ressourcer i hvert enkelt projekt i de enkelte år 2007-2013, til skatteminister...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 776  Svar  

Spm. 778

Spm. om, hvad en teknisk løsning til, at SKAT kan udfærdige skatteattester med indkomstoplysninger, men uden formueoplysninger, vil koste, til skattem...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 778 DOK62534745X  Svar  

Spm. 779

Spm. om, hvilken effekt det har på den økonomiske ramme for Skatteankestyrelsen, at klagefristen er suspenderet på ejendomsvurderingsområdet, til skat...
Svar SAU-spørgsmål 779 v3
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 787

Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/9-14 fra FSR - danske revisorer vedrørende L 200, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spørgsmål 787 af 9 september 2014 (alm del)  Svar  

Spm. 788

Spm. om at oplyse på henholdsvis selskaber og erhvervsdrivende for indkomstårene 2011-2013, hvor mange skattepligtige der var i de enkelte indkomstår,...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 788  Svar  

Spm. 789

Spm. om, hvor stor en andel af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, moms og lønsumsafgift - fordelt på de enkelte områder - er angivet ved udløbet af den o...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 789
SAU 789 bilag 1
SAU 789 bilag 2
SAU 789 bilag 3  Svar  

Spm. 790

Spm. om, hvor stor en del af den samlede restance til SKAT er foreløbigt fastsatte tilsvar inden for A-skatter, arbejdsmarkedsbidrag, moms og lønsumsa...
SAU 790X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 791

Spm. om at redegøre for forløb og rimelighed i udbetaling af bonusser til ledende medarbejdere inden for ejendomsvurderinger hos Skat m.v., til skatte...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del spm 791  Svar  

Spm. 798

MFU spm. om, hvor mange personer der i 2013 har fået afskrevet deres gæld på SKATs initiativ efter inddrivelseslovens § 16, altså ikke pga. forældelse...
Svar_SAU_alm_del_spm_798
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 799

MFU spm. om, hvor mange personer der aktuelt (eller de seneste tal) får foretaget lønindeholdelse fra SKAT, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar_SAU_alm_del_spm_799  Svar  

Spm. 800

MFU spm. om, hvor mange personer der aktuelt (eller de seneste tal) får foretaget lønindeholdelse fra SKAT i henhold til inddrivelseslovens § 4 A om i...
Svar_SAU_alm_del_spm_800
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1832

Er ministeren enig med den foregående skatteminister i, at der bør findes en løsning, så borgere, der havner i en situation som den nuværende i andels...  Svar  

Spm. S 1833

Er den nye skatteminister enig med den foregående skatteministers besvarelse af S 1732 om Grøndalsvænge-sagen?  Svar  

Spm. S 1834

Er ministeren enig med den foregående skatteministers udtalelse til Berlingske den 29. august 2014 angående sagen om andelsboligforeningen Grøndalsvæn...  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse