SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2014, uge 26

Kære læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. sidste nyt om lovforslag L 200 om indgreb mod Virksomhedsordningen. Lovforslaget, der blev fremsat den 11. juni 2014 med det formål at forhindre "misbrug" af virksomhedsordningen, forventes at komme til at indeholde en overgangsordning.

Dette er den sidste SkatteMail inden sommerferien. Vi er tilbage 11. august.

Vi ønsker alle vores læsere en rigtig god sommer:-)

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 


Specialt i ejendomsavancebeskatning

Vil du arbejde for et erhverv, hvis vigtigste formål er at producere fødevarer til hele verden og hvor bæredygtighed og klimaet er førsteprioritet? Vil du med din viden om skat gøre en forskel og være med til at hjælpe landmænd med især udfordringer ved salg og vurdering af fast ejendom? Så har vi jobbet til dig.

Om os
SEGES er landbrugets videns- og innovationscenter, og vi er specialisterne, når det kommer til udvikling og rådgivning til landbruget – også indenfor skat.

Lige nu mangler vi en faglig stærk kollega med speciale i skatteret, som vil være en del af vores afdeling med 13 fantastiske kolleger med speciale indenfor social- og familiejura, skat, moms og afgifter. Hos os er kompetenceniveauet højt, og vi brænder for vores fag og for rådgivningen af landmænd og rådgivere i hele landet – og så lægger vi stor vægt på samarbejde, sparring og at have det sjovt sammen.

Fokus på ejendomsavance og vurdering af fast ejendom
Som skattespecialist kommer du til at arbejde med forskellige områder indenfor skatteretten med særligt fokus på afståelse af fast ejendom samt vurdering af fast ejendom.

Derudover kommer du til at:
 • deltage i rådgivning indenfor flere områder af skattelovgivningen
 • forberede og gennemføre skattesager som repræsentant for kunder
 • kommentere på lovforslag og indgå i lovforberedende arbejde
 • skrive informationsmateriale om nyheder indenfor skatteområdet
 • tilrettelægge og undervise på kurser om skat
 • deltage i specialistgrupper indenfor ovennævnte områder
 • indgå i videndeling og sparring.

Du er…
Du har 8 – 10 års erfaring eller mere og har arbejdet med ejendomsavance. Det er vigtigt, at du brænder for skat og for at rådgive andre, der har brug for din hjælp, men det er lige så vigtigt, at du vil indgå i vores gruppe med fokus på sammenhold, et åbent sind og godt humør.

Hvis du også kan sætte flueben ved disse punkter, er det helt i top:

 • Du er struktureret og kan arbejde selvstændigt
 • Du er positiv og initiativrig og står altid klar med en hjælpende hånd – både overfor kolleger og kunder
 • Du er en dygtig formidler både som underviser og skribent, som har fokus på god, målrettet kommunikation
 • Du vil gerne udvikle dig og dine kompetencer, og du er ikke bange for at spørge, hvis du er i tvivl
 • Du er en god kollega, der sætter pris på det gode samarbejde og et godt fællesskab i afdelingen.

Ansøgning og mere information
Vil du vide mere om stillingen, kan du henvende dig til afdelingschef René Moody Nielsen tlf. 8740 6643, mobil 2331 4017. 

Stillingen ønskes besat snarest. Ansøgningerne behandles løbende.

Send ansøgning, CV og karakterudskrift ved at klikke på linket herunder, hvis du ønsker at søge stillingen.

Se annoncen og søg jobbet.

SEGES, maj 2021
Skriv gerne at du har set annoncen hos
Skatteforlaget

 


 

Indhold

Artikler og interessante links
Gør crowdfunding skattefri
International hiring-out of labour – New guidelines are released
The Danish tax return for 2013
Bedre beskatningsvilkår for specialskibe i Danmark
Stramning af virksomhedsskatteordningen på vej
Vækstplan 2014 vil ændre lovforslag om indgreb mod Virksomhedsordningen
Anbefalingerne for god selskabsledelse – skattepolitik
2014-14. Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt
2014-10. Indhentelse af oplysninger efter skattekontrollovens § 8 D og dagbøder efter lovens § 9
Overgangsordning på vej
RevisorPosten nr. 2 2014

Styresignaler
Arbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal

Bindende svar
Debitorskifte af konvertible gældsbreve
Erstatning for mistet seniornedslag anset for skattefri
Ejendomsvurdering-dækningsafgift
Ejendomsvurdering - dækningsafgiftspligtig forskelsværdi - vægtning af arealer
Ejendomsvurdering-dækningsafgift
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi
Ændret kvalifikation af varegæld, skattefri af gevinst på gæld ved indfrielse og konvertering, underskudsreduktion
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi
Grundværdi-benyttelseskode--grønt område- privatejet.
Afvisning - kunne ikke besvares med fornøden sikkerhed

Afgørelser
Aktindsigt i oplysninger om omkostningsgodtgørelse
Afgørelse om acontoudbetaling af omkostningsgodtgørelse

Kendelser
Tab på valutaswap anset som kildeartsbegrænset
Afgørelse om forældelse anset for ugyldig som følge af manglende udarbejdelse af sagsfremstilling
Afslag på selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 med henblik på ændring af fordeling af prioritetsgæld i virksomhedsordningen mellem erhverv og privat
Hvorvidt erstatning for påbud ifm. dambrug er skattepligtig – bindende svar
Genoptagelse af sag omkring, hvorvidt valutaswap kunne anses som erhvervsmæssig

Domme
Rette indkomstmodtager - ekstraordinær genoptagelse
Ekstraordinær skatteansættelse - reaktionsfrist - grov uagtsomhed - udenlandsk ejendom - Money Transfer
Skat - ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - skattepligt til Danmark

Nyt fra domstol.dk

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 27

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
HM Revenue & Customs, England
Skatteetaten, Norge
Toll, Norge
VERO Skat, Finland
Skatteverket, Sverige
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20140623' AND [SkatteraadChanged] <= '20140629') OR ([LSRChanged] >= '20140623' AND [LSRChanged] <= '20140629') OR ([ByretChanged] >= '20140623' AND [ByretChanged] <= '20140629') OR ([LandsretChanged] >= '20140623' AND [LandsretChanged] <= '20140629') OR ([HojesteretChanged] >= '20140623' AND [HojesteretChanged] <= '20140629')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Gør crowdfunding skattefri

Socialdemokraternes vækst- og erhvervsordfører, Benny Engelbrecht, er ifølge et indlæg i Politiken den 1. juni 2014 en varm fortaler for crowdfunding. Den nye finansieringsform, der baseres på mindre bidrag fra mange mennesker, og som blev kendt, da Barack Obama i sin tid finansierede store dele af sin kampagne ved at indsamle midler over nettet.


BDO

International hiring-out of labour – New guidelines are released

The Danish tax authorities have released new guidelines for interpreting the rules on international hiring-out of labour.


BDO

The Danish tax return for 2013

The deadline for filing the Danish tax return for individuals concerning the income year 2013 approaches.


Bech-Bruun

Bedre beskatningsvilkår for specialskibe i Danmark

Regeringen vil styrke rammevilkårene for offshore-skibe for at sikre bedre konkurrenceevne. Derfor skal rederierne have mulighed for at bruge tonnageskatteordningen på en række specialskibe.


Bech-Bruun

Stramning af virksomhedsskatteordningen på vej

Regeringen og Venstre vil stramme reglerne for brug af virksomhedsskatteordningen. Det sker for at sikre, at ordningen ikke bruges i strid med dens oprindelige formål.


DELACOUR

Anbefalingerne for god selskabsledelse – skattepolitik

Komitéen for god selskabsledelse har for nyligt tilføjet en ny kommentar i sine anbefalinger om skattepolitik.


Folketingets Ombudsmand

2014-14. Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt

En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i et notat, som SKAT havde sendt til Skatteministeriets departement til orientering for ministeren. Notatet indeholdt bl.a. en beskrivelse af SKATs praksis vedrørende foreløbige fastsættelser af moms mv. i tilfælde, hvor indberetning til SKAT ikke er foretaget til tiden. Skattemyndighederne havde over for journalisten henvist til, at notatet kunne undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 24, stk. 1, nr. 1, om dokumenter udarbejdet til brug for ministerbetjening.

Ombudsmanden var enig i, at notatet som udgangspunkt kunne undtages fra aktindsigt efter bestemmelsen om ministerbetjening. Ombudsmanden mente imidlertid, at en meget væsentlig del af notatet indeholdt oplysninger om sagens faktiske grundlag, og at disse oplysninger derfor burde være udleveret til journalisten i medfør af offentlighedslovens § 28, stk. 1, om ekstrahering.

Ombudsmanden henstillede til Skatteankestyrelsen at træffe en ny afgørelse om spørgsmålet om ekstrahering for så vidt angik de pågældende oplysninger i notatet.

Skatteankestyrelsen traf herefter afgørelse om at meddele journalisten aktindsigt i hele notatet bortset fra et enkelt afsnit.

(Sag nr. 14/01197)


Folketingets Ombudsmand

2014-10. Indhentelse af oplysninger efter skattekontrollovens § 8 D og dagbøder efter lovens § 9

Landsskatteretten havde afvist at behandle en klage fra en mand, der var udrejst af Danmark, over SKATs anmodning efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 1, til hans bank i Danmark om at fremsende udskrifter fra hans konto og oplysninger om, hvilke personer der havde fuldmagt til kontoen. Landsskatteretten havde henvist til, at SKATs anmodning om udlevering af kontoudskrifter og oplysninger måtte anses for at være en processuel beslutning vedrørende sagens oplysning og ikke en forvaltningsretlig afgørelse.

Landsskatteretten havde senere stadfæstet SKATs efterfølgende afgørelse truffet efter skattekontrollovens § 9, hvorefter bestyrelsesformanden for banken blev pålagt dagbøder, hvis banken ikke efterkom SKATs anmodning om udlevering af de ønskede oplysninger.

Mandens advokat klagede til ombudsmanden over Landsskatterettens kendelser. Efter en gennemgang af klagen og de indsendte bilag meddelte ombudsmanden advokaten, at han havde besluttet ikke at undersøge sagerne i relation til Landsskatteretten yderligere. Ombudsmanden henviste til, at der ikke var udsigt til, at han kunne kritisere resultatet af Landsskatterettens kendelser.

For det første var ombudsmanden således enig i, at SKATs anmodning efter skattekontrollovens § 8 D om udlevering af kontoudskrifter og oplysninger ikke var en afgørelse i forvaltningslovens forstand.

For det andet var ombudsmanden enig i, at bestemmelsen i § 9 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter ikke finder anvendelse i sager, der som denne vedrører udlevering af oplysninger.

For det tredje var der ikke udsigt til, at ombudsmanden kunne kritisere, at Landsskatteretten havde ment, at tvangsindgrebslovens § 10 ikke forhindrede SKAT i at indhente oplysninger fra banken. Og for det fjerde var der også efter ombudsmandens opfattelse hjemmel til at anvende skattekontrollovens § 8 D og dernæst § 9 i forhold til skatteyderens danske pengeinstitut.

(Sag nr. 13/05055)


Revisorgruppen Danmark

Overgangsordning på vej

Der kan forventes lempelser i det fremsatte lovforslag om "misbrug" af virksomhedsordningen.


RSM plus

RevisorPosten nr. 2 2014

Læs om følgende i denne udgave af RevisorPosten:

 • Selskabers underskudsfremførsel
 • Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT´s værdipapirsystem
 • Bortvisning
 • Gennemgå din erhvervslejekontrakt
 • Konvertible gældsbreve – husk formalia
 • Skattefradrag for fonde og foreninger


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Arbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal

SKM2014.478.SKAT

Vedrører: Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3

SKAT præciserer i dette styresignal praksis inden for reglerne om arbejdsudleje. Herefter vil det i højere grad blive anerkendt, at virksomheder kan bruge underleverandører, herunder inden for samme branche, uden at de ansatte skal beskattes efter reglerne om arbejdsudleje. Styresignalet slår fast, at arbejdsudlejereglerne gælder inden for alle brancher, og at de danske regler om arbejdsudleje følger OECD's Modeloverenskomst. Afgørelsen af, om der foreligger arbejdsudleje afgøres ud fra skatteretlige principper, herunder under hensyn til hvem der reelt skal anses for arbejdsgiver for de tjenesteydelser, der udføres for en dansk virksomhed. Arbejdsudlejereglerne omfatter også virksomheder, der indgår i en koncern, men beskatning finder ikke sted i en række situationer, fx når ansatte i et udenlandsk selskab deltager i koncerninterne møder og lignende i Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Debitorskifte af konvertible gældsbreve

SKM2014.479.SR

Vedrører: Ligningsloven § 16 B

Skatterådet bekræftede, at et debitorskifte af konvertible gældsbreve ikke medførte en skattepligtig avance, og at debitorskiftet ikke skulle anses for udbytte efter ligningslovens § 16 B


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Erstatning for mistet seniornedslag anset for skattefri

SKM2014.475.SR

Vedrører: Statsskatteloven §§ 4-6

Skatterådet bekræftede, at en erstatning for et mistet seniornedslag og tilkendte sagsomkostninger er skattefri


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ejendomsvurdering-dækningsafgift

SKM2014.456.SR

Vedrører: Vurderingsloven § 6 og § 33, stk. 3

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1.10.2005 med henblik på at nedsætte ejendomsværdien. Nedsættelsen skyldes at vurderingsmyndigheden ved fastsættelsen af den årlige leje og lejefaktor, ikke har taget højde for ejendommens dårlige vedligeholdelsesstand og deraf manglende mulighed for udlejning.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ejendomsvurdering - dækningsafgiftspligtig forskelsværdi - vægtning af arealer

SKM2014.457.SR

Vedrører: Lov om kommunal ejendomsskat § 23 A, stk. 1. Vurderingsloven § 33, stk. 3

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingen pr. 1.10.2005 og 1.10.2006 med henblik på at nedsætte den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi til 0,-. Nedsættelsen skyldes at erhvervsarealerne har været vægtet for højt i forhold til de ikke erhvervsmæssige arealer, jfr.Vurderingsvejledningen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ejendomsvurdering-dækningsafgift

SKM2014.455.SR

Vedrører: Vurderingsloven § 6 og § 33, stk. 3

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1.10.2005 med henblik på at nedsætte ejendomsværdien. Nedsættelsen skyldes at vurderingsmyndigheden ved fastsættelsen af den årlige leje og lejefaktor, ikke har taget højde for ejendommens vedligeholdelsesstand og deraf manglende mulighed for udlejning.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi

SKM2014.468.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3. Vurderingsloven § 6 og § 13

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. januar 2002 med henblik på at få rettet grundværdien.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ændret kvalifikation af varegæld, skattefri af gevinst på gæld ved indfrielse og konvertering, underskudsreduktion

SKM2014.467.SR

Vedrører: Kursgevinstloven §§ 3 - 8. Selskabsskatteloven §§ 12 A - 12 C

Skatterådet kan bekræfte, at et datterselskabs varegæld til et moderselskab har skiftet karakter til pengelån, og at moderselskabets kapitalindskud til indfrielse heraf - eller ved gældskonvertering - hverken er skattepligtigt eller underskudsreducerende for datterselskabet


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi

SKM2014.466.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3. Vurderingsloven § 6 og § 13

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2004 med henblik på at få rettet grundværdien.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi

SKM2014.465.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3. Vurderingsloven § 6 og § 13

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. januar 2002 med henblik på at få rettet grundværdien.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi

SKM2014.463.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3. Vurderingsloven § 6 og § 13

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. januar 2002 med henblik på at få rettet grundværdien.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Grundværdi-benyttelseskode--grønt område- privatejet.

SKM2014.453.SR

Vedrører: Vurderingsloven § 6 og § 13. Skatteforvaltningsloven § 33 stk 3 (historisk)

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen med henblik på ændring af grundværdien på en ejendom, der var vurderet med etagemeterpriser og lokalplanområdets overordnede bebyggelsesprocent. Ændringen skyldes at ejendommen efter lokalplanen ikke må bebygges eller har anden anvendelse end friareal/grønt område.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Afvisning - kunne ikke besvares med fornøden sikkerhed

SKM2014.451.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 24, stk. 2

Skatterådet afviste at besvare anmodningen om bindende svar, idet anmodningen ikke kunne besvares med fornøden sikkerhed, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Aktindsigt i oplysninger om omkostningsgodtgørelse

SKM2014.473.SANST

Vedrører: Offentlighedsloven §§ 4 og 14. Skatteforvaltningsloven § 17

En anmodning om aktindsigt i oplysninger om salær og omkostningsgodtgørelse til advokater var med rette afslået under henvisning til SKATs tavshedspligt.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Afgørelse om acontoudbetaling af omkostningsgodtgørelse

SKM2014.476.SANST

Vedrører: Skatteforvaltningslovens §§ 52, 54 og 55

Der var adgang til omkostningsgodtgørelse for udgift til sagkyndig bistand for bistand ydet i en periode, hvor klagesagen var berostillet.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Tab på valutaswap anset som kildeartsbegrænset

SKM2014.477.LSR

Vedrører: Kursgevinstloven §§ 6, 8 C-G og 32. Ligningsloven § 8 D

Tab på valutaswap anset som kildeartsbegrænset. Klageren, der drev et mindre landbrug, kunne derfor ikke udnytte tabet til fradrag i anden indkomst.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Afgørelse om forældelse anset for ugyldig som følge af manglende udarbejdelse af sagsfremstilling

SKM2014.472.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 19

En afgørelse vedrørende forældelse af restskat m.v., som var truffet af SKAT, var ugyldig som følge af manglende udarbejdelse og fremsendelse af sagsfremstilling.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Afslag på selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 med henblik på ændring af fordeling af prioritetsgæld i virksomhedsordningen mellem erhverv og privat

SKM2014.470.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 30

Anmodning om selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 med henblik på at ændre på fordelingen af prioritetsgæld i virksomhedsskatteordningen mellem erhverv og privat blev ikke imødekommet. Der var ikke foretaget en ændring af klagerens skatteansættelse vedrørende prioritetsgælden, men alene korrigeret vedrørende opgørelsen af ejendomsavancen ved salg af 2 ejendomme.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Hvorvidt erstatning for påbud ifm. dambrug er skattepligtig – bindende svar

SKM2014.469.LSR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningsloven § 11. Statsskatteloven § 4. Vandløbsloven § 51

Erstatning til en dambrugsejer udbetalt efter vandløbslovens § 51 kunne ikke anses som en ekspropriationserstatning. Erstatningen var skattepligtig.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Genoptagelse af sag omkring, hvorvidt valutaswap kunne anses som erhvervsmæssig

SKM2014.462.LSR

Vedrører: Art. 63 Traktat om Den Europæiske Unions Funktionsmåde. Kursgevinstloven § 23 og § 32. Skatteforvaltningsloven § 35

En anmodning om genoptagelse af en landsskatteretsafgørelse SKM2014.211.LSR vedrørende en swapaftale indgået af en landmand blev ikke imødekommet, da det fortsat ikke var godtgjort, at aftalen vedrørte hans erhvervsmæssige virksomhed.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Rette indkomstmodtager - ekstraordinær genoptagelse

SKM2014.459.VLR

Vedrører: Statsskatteloven § 4

Sagen handlede i første række om, hvorvidt appellanten eller to selskaber (G11 og G11.1), som appellanten var revisor for, var rette indkomstmodtager af en række indtægter hidrørende fra tre forskellige selskaber. Appellanten havde ingen ejerandel i anparterne i selskabet. Han havde dog en fordring på ca. kr. 1,6 millioner på selskabet, som han havde købt for kr. 1,- af et selskab hjemmehørende i de Arabiske Emirater. Sagen handlede derfor alternativt om, hvorvidt appellanten ved at have modtaget indtægterne som afdrag på den nævnte fordring havde opnået skattepligtige kursgevinster. Endelig handlede sagen om, hvorvidt betingelserne for ekstraordinær genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 og stk. 2 af skatteansættelsen for indkomståret 2003 var opfyldt for så vidt angik et af honorarerne.

Byretten fandt det ikke bevist, at appellanten havde udført det til grund for indtægterne liggende arbejde og således var rette indkomstmodtager af indtægterne. Retten fandt dog samtidigt ikke, at det var bevist, at appellantens fordring mod selskabet opfyldte betingelserne for skattefrihed i henhold til kursgevinstloven. De modtagne beløb, som blev kvalificeret som afdrag på fordringen, var således skattepligtige kursgevinster. Retten fandt, at betingelserne for at foretage ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen var opfyldt. Retten tillagde det i den forbindelse betydning, at appellanten var revisor.

Landsretten ændrede byrettens afgørelse, idet Landsretten fandt det godtgjort af Skatteministeriet, at appellanten var rette indkomstmodtager af de i sagen omhandlede indtægter. Landsretten lagde i den forbindelse blandt andet også vægt på, at direktøren for G11 og G11.1 havde forklaret, at det var appellanten, der havde udført det til grund for indtægterne liggende arbejde. Landsretten lagde desuden blandt andet vægt på, at appellanten trods sin egenskab af revisor for G11 og G11.1 ikke kunne fremkomme med en forklaring på, hvilket arbejde der var udført i forhold til de tre indtægter. Landsretten fandt desuden, at betingelserne for at foretage ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen var opfyldt.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ekstraordinær skatteansættelse - reaktionsfrist - grov uagtsomhed - udenlandsk ejendom - Money Transfer

SKM2014.464.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr 5 og stk. 2. Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1 og 2

SKAT fik gennem indberetninger til Projekt Money Transfer i 2010 kendskab til, at sagsøgeren havde modtaget en ubeskattet avance fra England i forbindelse med salg af en lejlighed i London i 2007.

Sagsøgeren havde ikke ved en generel forespørgsel til SKAT i 2007 om beskatning af en sådan (hypotetisk) avance uden oplysninger om det konkrete salg - eller i øvrigt - foretaget en selvangivelse af indkomsten. Retten fandt, at sagsøgeren havde handlet i hvert fald groft uagtsomt ved ikke at selvangive indkomsten, og at betingelserne for ekstraordinær skatteansættelse i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, var opfyldt.

Betingelserne for at kunne afstå lejligheden skattefrit under sommerhusreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, var ikke opfyldt, og sagsøgeren var skattepligtig af avancen.

Reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, begyndte ikke at løbe fra tidspunktet for indberetningen fra udlandet til SKATs money transferdatabase ultimo 2010, men først ved udløbet af en høringsfrist i september 2011, og SKATs forslag til afgørelse var herefter rettidigt. Afgørelsen led heller ikke af begrundelsesmangler.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Skat - ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - skattepligt til Danmark

SKM2014.452.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 8 og § 27, stk. 2

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren havde krav på ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2005, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, jf. stk. 2. Skattemyndighederne havde forhøjet sagsøgerens kapitalindkomst med ca. 3 mio. kr. for 2005. Størrelsen af kapitalindkomsten var ubestridt, men det var sagsøgerens opfattelse, at hans fulde skattepligt til Danmark var ophørt i 2005. Han anmodede om ekstraordinær genoptagelse med henvisning til, at hans skattepligt til Danmark var ophørt, og at han ikke havde modtaget SKATs breve (herunder agterskrivelse og afgørelse), hvorfor han ikke vidste, at SKAT anså ham for fuldt skattepligtig.

Retten fandt ikke, at det var tilstrækkeligt dokumenteret eller sandsynliggjort, at SKATs breve ikke var kommet frem til sagsøgeren.

Det var desuden ubestridt, at ét af SKATs breve var kommet frem til sagsøgeren. Brevet var dateret 13. maj 2008, og det fremgik heraf, at SKAT anså sagsøgeren for fuldt skattepligtig til Danmark. Retten fandt derfor, at sagsøgerens genoptagelsesanmodning af 30. april 2010 var fremsat for sent, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, og Skatteministeriet blev frifundet. Retten tog ikke stilling til, om sagsøgerens skattepligt til Danmark rent faktisk var ophørt i 2005, eller til om der forelå særlige omstændigheder", der kunne begrunde ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk


Opgørelse af anskaffelsessum - afskrivningsloven


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2014.460.SANST Eftergivelse af offentlig gæld

Vedrører: Inddrivelsesloven § 13. Opkrævningsloven § 15

En anmodning om eftergivelse af gæld blev imødekommet under henvisning til, at der ikke var konstateret et strafbart eller erstatningspådragende forhold, samt at der ikke i øvrigt forelå omstændigheder, der talte afgørende imod eftergivelse.

SKM2014.458.BR Særskilt lønindeholdelse - beskeden levefod - ny påstand - ugyldighed - erstatning

Vedrører: Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 4 a. Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige § 9. Skatteforvaltningsloven § 48

Sagen vedrørte særskilt lønindeholdelse af medielicens, jf. bestemmelserne i inddrivelseslovens § 4 a og inddrivelsesbekendtgørelsens § 9. Under sagen havde sagsøgeren indbragt to afgørelser fra Landsskatteretten, hvorved Landsskatteretten havde stadfæstet de af SKAT Inddrivelsescentret fastsatte indeholdelsesprocenter. Landsskatteretten havde derimod ikke taget stilling til de beløbsmæssige konsekvenser af den særskilte lønindeholdelse i form af de enkelte og særskilte træk på sagsøgerens lønseddel.

For det første havde sagsøgeren nedlagt påstand om, at Landsskatterettens afgørelser var ugyldige. Heri fik sagsøgeren ikke medhold. Retten fandt således, at lønindeholdelsesprocenterne var beregnet korrekt, at sagsøgeren var blevet levnet tilstrækkeligt til at kunne opretholde en beskeden levefod, og at sagsøgeren i øvrigt ikke havde anført grunde, der kunne medføre afgørelsernes ugyldighed.

For det andet havde sagsøgeren nedlagt påstand om godtgørelse for tort, hvilket retten ikke fandt grundlag for, og Skatteministeriet blev derfor også frifundet på dette punkt.

Endelig havde sagsøgeren nedlagt påstand om tilbagebetaling af det indeholdte beløb i perioden 1. - 22. januar 2014. I overensstemmelse med Skatteministeriets påstand, afviste retten denne påstand i medfør af skatteforvaltningslovens § 48, stk. 1. Retten lagde herved vægt på, at Landsskatteretten ikke havde taget stilling til den beløbsmæssige opgørelse, som påstanden vedrørte, og at der ikke undtagelsesvis var grundlag for at tillade spørgsmålets inddragelse under sagen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 11/0300502
Fradrag for udgifter vedrørende ejendom og leasing
Klagen vedrører ikke godkendte fradrag for udgifter vedrørende ejendom og leasing. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-05-2014

Journalnr: 12/0190600
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen angår afslag på anmodning om genoptagelse af skatteansættelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-05-2014

Journalnr: 13/4525392
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har nægtet at genoptage klagerens skatteansættelse for indkomstårene 2007 og 2008. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-05-2014

Journalnr: 12/0236128
Skat af fri bil
SKAT har den 21. september 2012 forhøjet den skattepligtige indkomst for årene 2007 – 2011 med værdi af fri bil. Nærværende klage vedrører alene 2007 og 2008, og alene sagens formalitet, hvorfor de faktiske forhold begrænser sig til alene at vedrøre dette emne. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-05-2014

Journalnr: 13/1787198
Anvendelse af VSO
Klagen vedrører erhvervsmæssig virksomhed med udlejning af ferielejligheden, herunder anvendelse af virksomhedsskatteordningen i indkomstårene 2010-2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-03-2014

Journalnr: 13/5603101
Beskatning af yderligere lønindtægt
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 12-05-2014

Journalnr: 13/0210347
Dødsbo - skattesubjekt
Klagen vedrører den valgmulighed, som et dødsbo har efter DSKL § 58, stk. 5, hvorefter boet skattemæssigt kan behandles som selvstændigt skattesubjekt. SKAT har beskattet boet hos længstlevende, jf. DBSL § 58, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-05-2014

Journalnr: 13/4735634
Erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed
SKAT har ikke anset klagerens udlejning af redskabsbygning for erhvervsmæssig virksomhed, hvorfor SKAT ikke har godkendt fradrag for underskud med 2.849 kr. for indkomståret 2010 og 3.410 kr. for indkomståret 2011. SKAT har fundet, at klageren ikke kan anvende virksomhedsordningen og har foretaget beskatning i henhold til virksomhedsskattelovens § 15b, stk. 1, i indkomståret 2011. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse for så vidt angår, at klagerens udlejning af redskabsbygning ikke kan anses for erhvervsmæssig virksomhed. Klageren kan som følge heraf ikke anvende virksomhedsordningen. Landsskatteretten har fundet, at ophørsåret rettelig er indkomståret 2009, hvorfor der skal ske beskatning i henhold til virksomhedsskattelovens § 15b, stk. 1, i indkomståret 2010.
Afsagt: 08-05-2014

Journalnr: 12/0188845
Fast driftssted
Sagen vedrører, om klageren skal anses for at have fast driftssted i Danmark, og såfremt dette er tilfældet, hvorvidt han er berettiget til yderligere fradrag i virksomhedsindkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-05-2014

Journalnr: 14/2219312
Fradrag for befordring
Klagen vedrører nægtet fradrag for befordringsudgifter. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 26-05-2014

Journalnr: 13/5281030
Fradrag for kørsel - erhvervsmæssig virksomhed
SKAT har ved afgørelse af 1. juli 2013 nægtet at godkende fradrag for underskud af klagerens virksomhed i indkomstårene 2009, 2010 og 2011 med henholdsvis 25.651 kr., 49.246 kr. og 77.538 kr. idet virksomheden ikke er anset for erhvervsmæssig. Virksomhedens aktivitet er kvægdrift og salg af hundefoder. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-05-2014

Journalnr: 14/1012499
Førhøjelse af skatteansættelsen
Landsskatteretten genoptager sin kendelse vedrørende forhøjelse af skatteansættelsen med beløb modtaget fra LG. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 15-05-2014

Journalnr: 12/0239578
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har nægtet at genoptage skatteansættelsen for 2008. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-05-2014

Journalnr: 13/0100396
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har nægtet at genoptage skatteansættelsen for 2008. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage skatteansættelsen.
Afsagt: 08-05-2014

Journalnr: 12/0190099
Indberetningspligt
Klagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en kommune er indberetningspligtig til Indkomstregistret af personalegoder som abonnementer for aviser og tidsskrifter, kontormøbler og arbejdslamper samt GPS. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 31-03-2014

Journalnr: 12/0228264
Indberetningspligt - kantineordning mm.
Klagen vedrører, hvorvidt selskabet skulle have indberettet selskabets kantineordning samt et teambuilding arrangement som et personalegode for medarbejderne. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-02-2014

Journalnr: 13/0002496
Maskeret udlodning
Klagen vedrører maskeret udlodning som følge af udeholdte indtægter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-05-2014

Journalnr: 12/0190168
Omgørelse
SKAT har givet afslag på anmodning om omgørelse af disposition i 2007. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-05-2014

Journalnr: 12/0189390
Sambeskatningsindkomst
Klagen vedrører selskabets sambeskatningsindkomst efter afgørelse om ændring af værdien af overdragne immaterielle aktiver fra selskabet til selskabets datterselskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-05-2014

Journalnr: 13/3990092
Sambeskatningsindkomst
SKAT har ændret selskabets sambeskatningsindkomst som følge af, at en række fradrag for diverse omkostninger i datterselskabet ikke er anset for fradragsberettiget driftsomkostninger efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Landsskatteretten ændrer sambeskatningsindkomsten med resultatet for datterselskabet.
Afsagt: 13-05-2014

Journalnr: 12/0217742
Skat af indsætninger på bankkonti
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonti. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-03-2014

Journalnr: 12/0264153
Skat af indsætninger på bankkonti
Klagen vedrører beskatning af beløb indsat på klagerens bankkonto. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 23-05-2014

Journalnr: 12/0189233
Skat af rejsegodtgørelse
Udbetalt rejsegodtgørelse er ikke anset for fradragsberettigede, men anset som maskeret udbytte til hovedanpartshaver. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-05-2014

Journalnr: 12/0270249
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indkomsten. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 19-05-2014

Journalnr: 13/0065197
Specialindrettet køretøj
Klagen vedrører bindende svar om, hvorvidt varevogne med indregistrering på gule plader kunne anvendes i selskabets daglige drift primært til transport af proteser, ortoser, gipsafstøbninger, andre varer og værktøj uden at dette udløser firmabilbeskatning, og kan det derved lægges til grund, at betingelserne for anvendelse af regelsæt i henhold til SKM2008.354 om indretning m.v. af særlige / specialindrettede køretøjer er opfyldt, hvorved privat kørsel i disse varevogne af maksimalt 1.000 km. årligt ved små svinkeærinder er tilladt. SKAT har svaret nej. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-05-2014

Journalnr: 13/4292754
Udlejning - erhvervsmæssig virksomhed
SKAT har ikke anset klagerens udlejning af redskabsbygninger for erhvervsmæssig virksomhed, hvorfor SKAT ikke har godkendt fradrag for underskud med 1.938 kr. for indkomståret 2010 og 2.125 kr. for indkomståret 2011. SKAT har fundet, at klageren ikke kan anvende virksomhedsordningen og har foretaget beskatning i henhold til virksomhedsskattelovens § 15b, stk. 1, i indkomståret 2011. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse for så vidt angår, at klagerens udlejning af redskabsbygninger ikke kan anses for erhvervsmæssig virksomhed. Klageren kan som følge heraf ikke anvende virksomhedsordningen. Landsskatteretten har fundet, at ophørsåret rettelig er indkomståret 2009, hvorfor der skal ske beskatning i henhold til virksomhedsskattelovens § 15b, stk. 1, i indkomståret 2010.
Afsagt: 08-05-2014

Journalnr: 12/0217517
Omkostningsgodtgørelse
Klagen vedrører afslag på omkostningsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-02-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 30-06-2014 - 29-07-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-524/13 Braun
Dato: 03-07-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Amtsgericht Karlsruhe (Tyskland) – fortolkning af Rådets direktiv 69/335/EØF af 17. juli 1969 om kapitaltilførselsafgift, som ændret ved Rådets direktiv 85/303/EØF af 10. juni 1985 – omdannelse af et kapitalselskab uden kapitaltilførsel – gebyrer, der opkræves for oprettelse af et notarialdokument, som attesterer denne omdannelse – eventuel inddragelse af disse gebyrer under begrebet afgift

Tidligere dokument: C-524/13 Braun - Ny sag
Tidligere dokument: C-524/13 Braun - Dom


Domme
C-524/13 Braun

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Amtsgericht Karlsruhe (Tyskland) – fortolkning af Rådets direktiv 69/335/EØF af 17. juli 1969 om kapitaltilførselsafgift, som ændret ved Rådets direktiv 85/303/EØF af 10. juni 1985 – omdannelse af et kapitalselskab uden kapitaltilførsel – gebyrer, der opkræves for oprettelse af et notarialdokument, som attesterer denne omdannelse – eventuel inddragelse af disse gebyrer under begrebet afgift

Domstolens dom:

Artikel 10, litra c), i Rådets direktiv 69/335/EØF af 17. juli 1969 om kapitaltilførselsafgifter skal fortolkes således, at den er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, der fastsætter, at statskassen oppebærer en andel af de gebyrer, som en tjenestemandsansat notar har opkrævet i forbindelse med oprettelsen af et notarialdokument til attestering af et kapitalselskabs omdannelse til et kapitalselskab af anden karakter, hvilken omdannelse ikke indebærer en kapitaludvidelse for det erhvervende eller juridisk omdannede selskab.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 11227 2014 INIT Økofinrådets rapport til Det Europæiske Råd om beskatningsspørgsmål

ST 10996 2014 INIT RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om begrænsning i adgangen for visse skattepligtige til at ændre oplysninger om indkomster og fradrag i selvangivelsen og årsopgørelsen  

Bekendtgørelse om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
Oprettelsesdato: 24-06-2014
Høringsfrist: 22-08-2014

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og momsloven
Oprettelsesdato: 24-06-2014
Høringsfrist: 22-08-2014

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kildeskat
Oprettelsesdato: 27-06-2014
Høringsfrist: 28-07-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 222

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder, ændring af indberetningspligten vedr. modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen)

Bilag 223

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og momsloven

Bilag 225

Henvendelse af 18/6-14 fra Bent R. Hansen vedr. manglende fradrag for grundforbedringer

Bilag 227

Redegørelsen om forløb omkring Værdipapirsystem

Bilag 228

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013

Spørgsmål og svar

Spm. 469

Spm. om en opdateret besvarelse af svar på spm. 345, til skatteministeren  Svar  

Spm. 477

MFU spm., om en dansk arbejdsgiver på en udenlandsk medarbejders vegne kan anmode skattemyndighederne om at få tildelt et såkaldt skattepersonnummer (...   Svar  

Spm. 478

MFU spm., om den pågældende udenlandske lønmodtager får information fra skattemyndighederne om, at hvis rejserne ikke foretages som forudsat, kan det ...   Svar  

Spm. 576

Spm. om, hvad ministerens beføjelser er i forhold til udfærdigelse og ændring af SKATs styresignaler, til skatteministeren  Svar  

Spm. 577

Spm. om, hvilke sagstyper, og efter hvilke betingelser ministeren bliver forelagt udkast til styresignaler fra SKAT til henholdsvis godkendelse og til...   Svar  

Spm. 578

Spm. om at orientere udvalget om de fremtidige ændringer af de af SKATs styresignaler og af Den Juridiske Vejledning, som forelægges ministeren til go...   Svar  

Spm. 582

Spm. om at vurdere merudgiften i mio. kr. forbundet med at annullere elementerne i L 80 (folketingsår 2013-14), til skatteministeren  Svar  

Spm. 586

Spm. om, hvor mange personer der har betalt arbejdsudlejeskat de seneste 5 år, til skatteministeren  Svar  

Spm. 587

Spm. om, hvilke konsekvenser det vil have for skatteprovenuet, hvis reglerne for arbejdsudleje ændres som bebudet med det nye styresignal vedrørende a...   Svar  

Spm. 588

Spm. om der har været gennemført kontroller med arbejdsudlejeskatten i løbet af det seneste år, til skatteministeren  Svar  

Spm. 589

Spm. om det nye styresignal vedrørende arbejdsudleje vil indebære tilbagebetaling af arbejdsudlejeskat opkrævet efter de gamle regler, til skattemini...   Svar  

Spm. 595

Spm. om at oplyse den umiddelbare provenumæssige konsekvens af at ophæve kildeartsbegrænsningen for tab på børsnoterede aktier m.v., til skatteministe...   Svar  

Spm. 603

Spm. om, hvad provenutabet (umiddelbart og varigt) vil være ved at fjerne udbytteskatten for danske selskaber, til skatteministeren  Svar  

Spm. 604

Spm. om, hvad provenutabet (umiddelbart og varigt) vil være ved at fjerne kildeskatten for udbytter til udenlandske selskaber, til skatteministeren  Svar  

Spm. 605

Spm. om, hvad provenutabet (umiddelbart og varigt) vil være ved generelt at behandle etableringsomkostninger som driftsomkostninger skattemæssigt, til...   Svar  

Spm. 624

Spm. om, hvad regeringens skøn er for 2014-skattetrykket målt som andel af disponibelt BNI i faktorpriser, baseret på Økonomisk Redegørelse, maj 2014,...   Svar  

Spm. 625

Spm. om talepapir fra samrådet den 3/6-14 om samrådsspørgsmål AH og AI (Skattemæssig succession ved familieejede virksomheder), til skatteministeren  Svar  

Spm. 626

Spm. om at vurdere, hvad det i mio. kr. vil koste at give andelshavere et nedslag i grundvurderingen af andelsboliger på 2,5 pct. fra og med 2013 frem...   Svar  

Spm. 628

Spm. om, hvilke besparelser der fremkommer ved flytning af de to til tre geografiafhængige afdelinger, til skatteministeren  Svar  

Spm. 629

Spm. om, hvorfor den unikke løsning om flerbrugerhuset i Randers ikke er medtaget i rapporten, til skatteministeren  Svar  

Spm. 630

Spm. om, hvilke besparelser SKAT har opnået ved samarbejdet med Randers kommune frem til aftalens udløb, til skatteministeren  Svar  

Spm. 631

Spm. om, hvilke trafik- og miljømæssige påvirkninger en reduktion af SKATs adresser medfører, til skatteministeren  Svar  

Spm. 632

Spm. om,om en placering af et større skattecenter i Randers ikke kunne medføre yderligere besparelser i SKAT pga. den helt centrale placering, til ska...   Svar  

Spm. 633

MFU spm. om, i hvor mange konkursboer årligt SKAT har indsat advokat Boris Frederiksen som kurator siden den 1. januar 2008 og frem til i dag, til ska...   Svar  

Spm. 634

MFU spm. om, hvad provenuet for SKAT har været af advokat Boris Frederiksens arbejde, til skatteministeren  Svar  

Spm. 635

MFU spm. om, hvor meget SKAT har betalt i honorarer til Kammeradvokaten for hvert af årene 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013, til skatteministeren  Svar  

Spm. 637

Spm. om, hvorfor SKAT ikke automatisk får kendskab til tvangsopløsninger og konkurser i virksomheder, til skatteministeren  Svar  

Spm. 638

MFU spm. om en EU borger kan få børnecheck, mens vedkommende afsoner i et dansk fængsel, til skatteministeren  Svar  

Spm. 639

Spm. om, hvilket provenu, der var regnet med at komme ind ved ændringen af lovgivningen vedr. arbejdsudleje i 2012, til skatteministeren  Svar  

Spm. 640

Spm. om der vil ske en tilbagebetaling af skat, hvis styresignalet laves om, til skatteministeren  Svar  

Spm. 641

Spm. om, hvordan antallet af tvister om arbejdsudleje har udviklet sig efter lovændringen i 2012, til skatteministeren  Svar  

Spm. 642

Spm. om ministeren er enig i, at det med de gældende regler er muligt at lade udenlandske selskaber udføre opgaver som entreprise, uden at reglerne om...   Svar  

Spm. 643

Spm. om forskellen på de regler, der var gældende før 2012, og de regler, der er indeholdt i forslaget til nyt styresignal, til skatteministeren  Svar  

Spm. 645

Spm. om kommentar til henvendelsen af 11/6-14 fra Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT-Kartellet), til skatteministeren  Svar  

Spm. 646

Spm. om, hvorfor SKAT i 4. kvartal 2013 indgav markant færre konkursbegæringer end i samme kvartal 2012, til skatteministeren  Svar  

Spm. 647

Spm. om Skatteudvalget løbende har modtaget alle relevante oplysninger omkring problemerne med EFI, til skatteministeren  Svar  

Spm. 648

Spm. om Skatteministeriets og SKATs struktur i 2013 for behandlingen af aktindsigt-anmodninger, til skatteministeren  Svar  

Spm. 649

Spm. om at redegøre for den skattemæssige provenunedgang, såfremt iværksætterskatten på udbytter fjernes, til skatteministeren  Svar  

Spm. 650

Spm. om, hvilke dynamiske effekter samfundet kan forvente, såfremt iværksætterskatten på udbytter fjernes, til skatteministeren  Svar  

Spm. 652

Spm. om at redegøre for den skattemæssige provenunedgang ved at etablere kvartalvis udbetaling af skattekreditter til virksomheder, til skatteminister...   Svar  

Spm. 653

Spm. om loven om arbejdsudlejeskat, til skatteministeren  Svar  

Spm. 654

MFU spm. om at redegøre for de skattemæssige omstændigheder omkring Qatars finansiering af den nye moské på Rovsingsgade i København, til skatteminist...   Svar  

Spm. 655

MFU spm. om forskellen i momsmæssig henseende mellem at overtage varer i forbindelse med en forsikringstransaktion og at overtage en ejendom som følge...   Svar  

Spm. 656

Spm. om talepapir fra samrådet den 23/6-14 om samrådsspørgsmål AM (Bilafgifter), til skatteministeren  Svar  

Spm. 657

Spm. om talepapir fra samrådet den 23/6-14 om samrådsspørgsmål AJ og AK (Retssikkerhed), til skatteministeren  Svar  

Spm. 658

Spm. om, i fortrolig form, at tilsende udvalget talepapir fra samrådet den 23/6-14 om samrådsspørgsmål AG (Digitaliseringsprojekter), til skatteminist...   Svar  

Spm. 659

Spm. om talepapir fra samrådet den 25/6-14 om samrådsspørgsmål AL, AN-AR (Arbejdsudleje), til skatteministeren  Svar  

Spm. 660

MFU spm. om kommentar til henvendelse af 18/6-14 fra Bent R. Hansen vedr. manglende fradrag for grundforbedringer, til skatteministeren  Svar  

Spm. 663

Spm. om den samlede stigning i rådighedsbeløbet fordelt på familietyper, til skatteministeren  Svar  

Spm. 664

MFU spm. om den igangværende undersøgelse af reglerne vedrørende investeringsinstitutter, til skatteministeren  Svar  

Spm. 665

Spm. om provenuvirkningen ved at indføre et bundfradrag i arbejdsmarkedsbidraget på niveau med personfradraget, til skatteministeren  Svar  

Spm. 666

MFU spm. om, hvornår arbejdet i ekspertudvalget om ejendomsvurderinger forventes at være færdiggjort, til skatteministeren  Svar  

Spm. 667

MFU spm., om omklassificering af mindre fritidslandbrug fra landejendom til parcel, til skatteministeren  Svar  

Spm. 668

Spm. om der er gennemført evalueringer af SKATs årlige Indsatsplaner og Produktionsplaner, til skatteministeren  Svar  

Spm. 669

Spm. om, hvad formålet er med SKATs indsatsplaner henholdsvis produktionsplaner, til skatteministeren  Svar  

Spm. 670

Spm. om, hvad formålet er med evaluering af SKATs indsatsplaner henholdsvis produktionsplaner, til skatteministeren  Svar  

Spm. 671

Spm. om, hvordan SKAT samt Skatteministeriet følger op på SKATs produktionsplaner og indsatsplaner, til skatteministeren  Svar  

Spm. 672

Spm. om, om der år for år er fulgt fyldestgørende op på evalueringer af indsatsplaner/produktionsplaner med hensyn til borgeres og virksomheders handl...   Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse