SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2014, uge 35

Kære Læser

Denne uges SkatteMail er ikke så omfattende. Ingen nye regler og ingen opsigtsvækkende domme. Der er dog en række gode nyhedsspots om bl.a. L200 om virksomhedsskatteloven, om det nye finanslovsforslag og rentefradrag ved nedsparingslån.

God læselyst.

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 


Specialt i ejendomsavancebeskatning

Vil du arbejde for et erhverv, hvis vigtigste formål er at producere fødevarer til hele verden og hvor bæredygtighed og klimaet er førsteprioritet? Vil du med din viden om skat gøre en forskel og være med til at hjælpe landmænd med især udfordringer ved salg og vurdering af fast ejendom? Så har vi jobbet til dig.

Om os
SEGES er landbrugets videns- og innovationscenter, og vi er specialisterne, når det kommer til udvikling og rådgivning til landbruget – også indenfor skat.

Lige nu mangler vi en faglig stærk kollega med speciale i skatteret, som vil være en del af vores afdeling med 13 fantastiske kolleger med speciale indenfor social- og familiejura, skat, moms og afgifter. Hos os er kompetenceniveauet højt, og vi brænder for vores fag og for rådgivningen af landmænd og rådgivere i hele landet – og så lægger vi stor vægt på samarbejde, sparring og at have det sjovt sammen.

Fokus på ejendomsavance og vurdering af fast ejendom
Som skattespecialist kommer du til at arbejde med forskellige områder indenfor skatteretten med særligt fokus på afståelse af fast ejendom samt vurdering af fast ejendom.

Derudover kommer du til at:
 • deltage i rådgivning indenfor flere områder af skattelovgivningen
 • forberede og gennemføre skattesager som repræsentant for kunder
 • kommentere på lovforslag og indgå i lovforberedende arbejde
 • skrive informationsmateriale om nyheder indenfor skatteområdet
 • tilrettelægge og undervise på kurser om skat
 • deltage i specialistgrupper indenfor ovennævnte områder
 • indgå i videndeling og sparring.

Du er…
Du har 8 – 10 års erfaring eller mere og har arbejdet med ejendomsavance. Det er vigtigt, at du brænder for skat og for at rådgive andre, der har brug for din hjælp, men det er lige så vigtigt, at du vil indgå i vores gruppe med fokus på sammenhold, et åbent sind og godt humør.

Hvis du også kan sætte flueben ved disse punkter, er det helt i top:

 • Du er struktureret og kan arbejde selvstændigt
 • Du er positiv og initiativrig og står altid klar med en hjælpende hånd – både overfor kolleger og kunder
 • Du er en dygtig formidler både som underviser og skribent, som har fokus på god, målrettet kommunikation
 • Du vil gerne udvikle dig og dine kompetencer, og du er ikke bange for at spørge, hvis du er i tvivl
 • Du er en god kollega, der sætter pris på det gode samarbejde og et godt fællesskab i afdelingen.

Ansøgning og mere information
Vil du vide mere om stillingen, kan du henvende dig til afdelingschef René Moody Nielsen tlf. 8740 6643, mobil 2331 4017. 

Stillingen ønskes besat snarest. Ansøgningerne behandles løbende.

Send ansøgning, CV og karakterudskrift ved at klikke på linket herunder, hvis du ønsker at søge stillingen.

Se annoncen og søg jobbet.

SEGES, maj 2021
Skriv gerne at du har set annoncen hos
Skatteforlaget

 


 

Indhold

Artikler og interessante links
Rentefradrag ved nedsparingslån
Ændring af de skattemæssige afskrivninger
Flyttedatoen har betydning for kommuneskatten
Ændringen af virksomhedsskatteloven
Increased taxation of pilots and cabin crew employed by Irish airlines
Regeringen har fremlagt sit Finanslovforslag for 2015
Ændringer Virksomhedsordningen - høringsforslag
Danske skatteregler (igen) i strid med EU-retten
Bekendtgørelse om oplysningsforpligtelser i henhold til fusionsskatteloven.
Høringsudkast om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov inddrivelse af gæld til det offentlige.
LL § 8 A: Nye krav kræver særligt gaveskema for 2014
Nedsparingskredit og rentefradrag
RevisorPosten nr. 3 2014
Transfer Pricing News 2-2014

Bindende svar
Ejendomsvurdering, grundværdi, byggeretter, lokalplanbestemmelser- ekstraordinær genoptagelse
Nedsættelse af grundværdi, bebyggelsesprocent, uoverensstemmelse mellem kommuneplanramme og lokalplan
Ejendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - omberegnet grundværdi
Ejendomsværdi-grundværdi, sommerhusgrunde.
Ejendomsværdi- tillæg for værdi af byggearbejde - dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Ejendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse-omberegnet grundværdi
Ejendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse-grundværdi
Ejendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse - fællesareal
Ejendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse-grundværdi

Domme
Ejendomsavance - parcelhusreglen - ejendom med to matrikler - to- eller trefamilieshus - beboelse i ejerperiode
Virksomhedsindkomst - sygedagpenge - ikke erhvervsmæssig virksomhed
Virksomhedsskatteordningen - erhvervsmæssig virksomhed - skovbrug - bindende svar

Nye straffesager

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
VERO Skat, Finland

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20140825' AND [SkatteraadChanged] <= '20140831') OR ([LSRChanged] >= '20140825' AND [LSRChanged] <= '20140831') OR ([ByretChanged] >= '20140825' AND [ByretChanged] <= '20140831') OR ([LandsretChanged] >= '20140825' AND [LandsretChanged] <= '20140831') OR ([HojesteretChanged] >= '20140825' AND [HojesteretChanged] <= '20140831')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Rentefradrag ved nedsparingslån

Skatterådet har i en ny afgørelse bekræftet, at låntagere har ret til fradrag for renter af et nedsparingslån, selvom renterne ikke betales, men blot fragår i et kreditmaksimum ligesom på en kassekredit.


BDO

Ændring af de skattemæssige afskrivninger

Afskrivningsloven rummer en fortrydelsesbestemmelse. Indtil 3 måneder efter udløbet af selvangivelsesfristen er det uden nærmere begrundelse muligt at ændre de skattemæssige afskrivninger.


BDO

Flyttedatoen har betydning for kommuneskatten

Det er vores folkeregisteradresse fredag den 5. september 2014, der er afgørende for, hvilken kommune vi skal betale kommuneskat til i 2015. Tænk på det, hvis du står overfor en flytning.


BDO

Ændringen af virksomhedsskatteloven

Lynindgrebet mod virksomhedsskatteloven vil efter den foreløbige tidsplan blive vedtaget tirsdag den 9. september 2014, og trods megen kritik vil der næppe blive ændret meget.


BDO

Increased taxation of pilots and cabin crew employed by Irish airlines

The double tax treaty between Denmark and Ireland has been amended resulting in increased taxation of certain pilots and cabin crew employed by Irish airlines.


Beierholm

Regeringen har fremlagt sit Finanslovforslag for 2015

Der vil forventeligt komme mindre justeringer, hvis det skal vedtages, jf. den aktuelle debat herom. Indholdet er som forventet fokuseret på sundhed:


EY

Danske skatteregler (igen) i strid med EU-retten

I en ny dom har EU-domstolen fastslået, at den danske regel om fuld genbeskatning af underskud ved koncernintern overdragelse af et udenlandsk fast driftssted er i strid med etableringsretten. Skattemyndighederne må derfor forventes at udsende styresignal om genoptagelse af skatteansættelser, og det er her spørgsmålet, hvor langt EU-dommens konsekvenser kan udstrækkes.


FSR - danske revisorer

Bekendtgørelse om oplysningsforpligtelser i henhold til fusionsskatteloven.

FSR har med tilfredshed noteret, at SKAT over for Skatteministeriet har tilkendegivet, at man agter af administrere tidsfristen på 1 måned for indsendelse af selskabsretlige dokumenter på samme måde som tidligere. Det betyder eksempelvis, at man vil give dispensation fra tidsfristen, hvor gennemførelse af en omstrukturering er betinget konkurrencemyndighedernes godkendelse, som i praksis kan tage længere tid end 1 måned.

Videre kommenterer FSR på ændringen i Den Juridiske Vejledning, C.D.6.1.6.3, der vedrører fordeling af det indskydende selskabs underskud. Som følge af ændringen skal det indskydende selskabs underskud, ud fra en konkret vurdering, fordeles på det indskydende- og det modtagende selskab. Efter FSRs opfattelse er lovhjemlen til en sådan fordeling usikker, ligesom der er tale om en markant ændring af hidtidig praksis. FSR skal derfor opfordre til, at der tilvejebringes en klar lovhjemmel for de principper, der nu fremgår af Den Juridiske Vejledning. Herved kan ændringen få en klar ikrafttrædelsesdato, og man kan undgå usikkerhed med hensyn til, hvad der har været retsstillingen hidtil. Der er under alle omstændigheder behov for, at der fastsættes nærmere retningslinjer for, hvorledes det indskydende selskabs underskud fordeles. Det helt grundlæggende spørgsmål er, om underskuddet skal fordeles ud fra et grenprincip, dvs. ud fra, hvor stort et underskud hver gren af det indskydende selskab har genereret, eller ud fra værdien af de enkelte grene. Det er derfor FSRs anbefaling, at disse generelle principper bør undergives en høringsrunde, hvor der er mulighed for at kommentere eventuelle uklarheder m.v.


FSR - danske revisorer

Høringsudkast om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov inddrivelse af gæld til det offentlige.

FSR har for nærværende ingen kommentarer hertil.

.


PwC

LL § 8 A: Nye krav kræver særligt gaveskema for 2014

Er din virksomhed godkendt efter ligningslovens § 8 A? Så husk at der i år gælder særlige regler for indsendelse af gaveskemaet. Fristen for indsendelse af gaveskema er den 1. oktober 2014.


Revisorgruppen Danmark

Nedsparingskredit og rentefradrag

Skatterådet godkender fradrag


RSM plus

RevisorPosten nr. 3 2014

Læs blandt andet om følgende i denne udgave af RevisorPosten:

 • Underskudsregister for selskaber
 • Beregning af feriepenge - også ved virksomhedsoverdragelse som følge af udlicitering
 • Er det lovligt at fyre en stressramt medarbejder
 • 10 gode råd til opfyldelse af ny forbrugeraftale
 • Moms - Indenlandsk omvendt betalingspligt - er det kommet for at blive?
 • Hvem arver virksomheden?


RSM plus

Transfer Pricing News 2-2014

Transfer Pricing News er et nyhedsbrev fra RSM plus' internationale samarbejdspartner, som følger op på de væsentligste ændringer på området i Europa.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Ejendomsvurdering, grundværdi, byggeretter, lokalplanbestemmelser- ekstraordinær genoptagelse

SKM2014.596.SR

Vedrører: Vurderingsloven § 13, LBK nr. 1067 af 30-08-2013

Nedsættelse af grundværdien ud fra en samlet betragtning, fordi der var ansat en for høj værdi og samtidig forelå fejl fra vurderingsmyndigheden.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Nedsættelse af grundværdi, bebyggelsesprocent, uoverensstemmelse mellem kommuneplanramme og lokalplan

SKM2014.595.SR

Vedrører: Vurderingsloven § 13, jf. lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30-08-2013

Skatterådet nedsatte grundværdien, idet en byplanvedtægt mere konkret fastsatte bebyggelsens maksimale omfang end en kommuneplans rammebestemmelse.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ejendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - omberegnet grundværdi

SKM2014.594.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 2 og 3. Vurderingsloven § 6 og § 13

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2006 med henblik på at få ændret grundværdien.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ejendomsværdi-grundværdi, sommerhusgrunde.

SKM2014.593.SR

Vedrører: Vurderingsloven § 6, § 9 og § 13, jf. lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30-08-2013

Skatterådet ændrede benyttelseskoden og nedsatte ejendoms- og grundværdien på grund af forkerte opdelinger af arealer til forskellig anvendelse efter lokalplanen og for høj værdiansættelse af råjord til sommerhusformål.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ejendomsværdi- tillæg for værdi af byggearbejde - dækningsafgiftspligtig forskelsværdi

SKM2014.592.SR

Vedrører: Vurderingsloven § 6

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2008 med henblik på at slette tillægget for "Værdi af byggearbejde". Den nye bygning er værdiansat til vurderingen pr. 1.10.2008 og der er ikke grundlag for også at give et tillæg for "værdi af byggearbejde", da bygningen så tæller med to gange i vurderingen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ejendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse-omberegnet grundværdi

SKM2014.591.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 2 og 3. Vurderingsloven § 13

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2006 med henblik på at få ansat grundværdien efter de korrekte bebyggelsesregulerende bestemmelser.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ejendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse-grundværdi

SKM2014.590.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 2 og 3. Vurderingsloven § 13 og § 33, stk. 18

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2006 med henblik på at få ansat grundskatteloftet med den rigtige pris.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ejendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse - fællesareal

SKM2014.589.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 2 og 3. Vurderingsloven § 13 og 33, stk. 18

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2006 med henblik på at få nedsat værdien af fællesareal til 0 kr.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ejendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse-grundværdi

SKM2014.588.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 2 og 3. Vurderingsloven § 13

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2008 med henblik at anvende det korrekte matrikulære areal i grundværdiberegningen.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ejendomsavance - parcelhusreglen - ejendom med to matrikler - to- eller trefamilieshus - beboelse i ejerperiode

SKM2014.597.BR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1

Sagen vedrørte spørgsmålet, om et dødsbo kunne afstå to ejendomme skattefrit i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1. Problemstilling var forskellig for de to ejendomme.

For så vidt angik den ene ejendom, var spørgsmålet om adressen ...1, der bestod af to selvstændige matrikler, bestod af en eller to ejendomme. Det var i sagen ubestridt, at fortjenesten ved salg af den ene matrikel var skattefri. Spørgsmålet var alene, om et ubebygget grundstykke, som lå i forlængelse heraf, var en del af denne ejendom og dermed, om begge matrikler kunne afstås skattefrit. De to matrikler var ikke samnoteret.

Retten fastslog, at det som udgangspunkt er det tingsretlige ejendomsbegreb, der er afgørende for anvendelsen af ejendomsavancebeskatningsloven, og at der ved en samlet fast ejendom forstås ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge noteringen skal holdes samlet.

Den omstændighed, at der hvilede en servitut på de to matrikler, hvorefter ingen af disse måtte afhændes særskilt uden samtykke fra kommunalbestyrelsen, og at kommunen ikke var indstillet på at give en sådan tilladelse, medførte ikke, at de to matrikler skulle anses for at udgøre en samlet ejendom. Det forhold, at de to matrikler i relation til ejendomsvurderingen var samvurderet og tildelt det samme ejendomsnummer, kunne ikke føre til et andet resultat. Fortjenesten ved salget af den ubebyggede matrikel var derfor skattepligtig.

For så vidt angik den anden ejendom vedrørte spørgsmålet, om denne kunne afstås skattefrit, idet boet gjorde gældende, at ejendommen havde tjent til bolig for afdøde i en periode på knap syv måneder. I denne periode havde afdøde med sikkerhed opholdt sig andre steder i mere end to end halv måned. De øvrige tre beboer i ejendommens hovedbygning, herunder afdødes datter og barnebarn, flyttede ikke ud, da afdøde flyttede ind, ligesom afdødes indbo kun i meget begrænset omfang blev flyttet. Hertil kom, at en formidlingsaftale om salg af afdødes oprindelige bolig først blev indgået måneder efter, at afdøde var fraflyttet ejendommen.

Retten fandt derfor ikke, at boet havde løftet bevisbyrden for, at afdødes kortvarige ophold på ejendommen havde haft karakter af reel beboelse med henblik på varigt ophold og ikke alene har været et midlertidigt ophold. Fortjenesten ved afståelsen af denne ejendom var derfor heller ikke skattefri, og Skatteministeriet blev frifundet. Som følge heraf tog retten ikke stilling til et af Skatteministeriets synspunkt om, at ejendommen bestod af tre selvstændige boliger, og at der derfor ikke var tale om et "en- eller tofamilieshus", hvorfor avancen også af den grund var skattepligtig.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Virksomhedsindkomst - sygedagpenge - ikke erhvervsmæssig virksomhed

SKM2014.587.ØLR

Vedrører: -

Dommen angår, om de af sagsøgeren modtagne sygedagpenge skal henføres til sagsøgerens indkomst ved hobbyvirksomhed, eller om der er tale om indkomst omfattet af privatøkonomien.

Efter SKM2003.416.ØLR blev hidtidig administrativ praksis ændret ved TSS-Cirkulære 2004-23, således at sygedagpenge udbetalt til selvstændige erhvervsdrivende blev anset for ikke at være virksomhedsindkomst. Den hidtidige praksis måtte anses at omfatte såvel selvstændige som ikke-selvstændige erhvervsdrivende.

Sagsøgeren gjorde overordnet gældende, at sygedagpenge er virksomhedsindkomst, og at praksisændringen skulle have været gennemført ved lov.

Landsretten fandt, at sygedagpenge ikke skal henregnes til virksomhedsindkomsten, og at praksisændringen derfor ikke kun kunne gennemføres ved lov. Landsretten fandt endvidere, at det efter SKM2003.416.ØLR var sagligt begrundet at ændre praksis, og at praksisændringen var blevet behørigt varslet.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Virksomhedsskatteordningen - erhvervsmæssig virksomhed - skovbrug - bindende svar

SKM2014.584.BR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 1

Sagen vedrørte, om anvendelsen af en skov- og plantageejendom var erhvervsmæssig, således at skatteyderen kunne anvende virksomhedsskatteordningen.

Det var ubestridt, at bedømmelsen skulle ske på grundlag af den særlige ligningspraksis vedrørende deltidslandbrug.

Retten fandt ikke, at driften af ejendommen havde eller i fremtiden ville have udsigt til at opnå et sådant omfang, at der var tale om erhvervsmæssig virksomhed.

Retten lagde herved bl.a. vægt på, at der ikke var fremlagt uvildige udtalelser om den fremtidige prognose for ejendommens udvikling og drift i økonomisk henseende, samt at ejendommen ifølge skatteyderens egne oplysninger i perioden 2003-2011 med fradrag af et offentligt tilskud i 2004 på kr. 111.420,- kun havde genereret et nettoresultat på i alt kr. 189.340,-, hvoraf sagsøgerens andel udgjorde 1/3, dvs. gennemsnitligt godt kr. 7.000,- på årsbasis.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Høringssvar til udkast til styresignal:
Udkast til styresignal om aktionærlån

Udkastet til styresignal: 14-1042678

Styresignalet indeholder en række eksempler på, hvornår og hvordan der skal ske beskatning af aktionærlån.

Høringssvar:

 • Advokatrådet
 • Danske Advokater
 • Dansk Erhverv
 • DI
 • FSR - Danske Revisorer

 • Indholdsfortegnelse 

  Nye straffesager

  SKM2014.586.ØLR Straffesag - momssvig - for lidt angivet salgsmoms - uregistreret virksomhed - ansvarssubjekt

  Vedrører: Momsloven § 81. Opkrævningsloven § 17

  T var tiltalt for forsætlig momsunddragelse. For 2007 og 2008 havde han angivet 212.330 kr. for lidt i salgsmoms. For 2010 og 2011 drev T uregistreret virksomhed, udstedte fakturaer med moms og angav ikke momsen på i alt 190.769 kr. til SKAT. T havde derved unddraget for 403.099 kr. i alt i moms. T var stifter, ejer og økonomidirektør i anpartsselskabet og han havde kundekontakten. Fakturaer vedrørende selskabet blev indbetalt på T's konto.

  Byretten fandt T skyldig i forsætlig momssvig. T idømtes 3 måneders ubetinget fængsel samt en tillægsbøde på 400.000 kr.

  T forklarede i landsretten, vedrørende 2007 og 2008 at de havde været 2 der havde haft kundekontakt. Han havde ikke styr på den andens forbindelser. Endvidere var der en række posteringer som ikke havde noget med selskabet at gøre, som SKAT ikke havde taget højde for. Vedrørende 2010 og 2011 forklarede T at han på det tidspunkt boede i Sverige og at det var hans far der tog sig af den daglige drift, hvilket han også havde sagt til revisor. Han var kun blevet som økonomidirektør p.g.a. medarbejderne og kontakten til hovedkunden.

  Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedsatte fængselsstraffen til 40 dage samt tillægsbøden til 340.000 kr., idet det samlede unddragne beløb nedsattes med fire poster. Landsretten fandt det bevist, at T var den reelt ansvarlige i selskabet for hele perioden.


  Indholdsfortegnelse 

  Lovtidende

  Bekendtgørelse af lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven)  


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Folketinget

  Nye dokumenter vedrørende lovforslag

  L 200 Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven. (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v.).

  Bilag

  Bilag 5

  Henvendelse af 26/8-14 fra Revitax A/S

  Bilag 6

  1. udkast til betænkning

  Bilag 7

  Henvendelse af 27/8-14 fra Landbrug & Fødevarer

  Spørgsmål og svar

  Spm. 5

  Spm. om utilsigtet anvendelse af virksomhedsordningen, til skatteministeren

  Udvalgsspørgsmål.pdf
  SAU svar på spm 5 DOK58769286X

  Spm. 6

  Spm. om Ministeriet anerkender, at der er usikkerhed omkring lovforslagets konsekvenser, til skatteministeren

  SAU svar på spm 6 DOK58771435X
  Udvalgsspørgsmål.pdf

  Spm. 7

  Spm. om at sikkerhedsstillelse i forbindelse med finansiering af investering i erhvervsmæssige aktier ikke anses for sikkerhedsstillelse for privat gæld, til skatteministeren

  Udvalgsspørgsmål.pdf
  SAU svar på spm 7 DOK58773785X

  Spm. 8

  Spm. om, hvorfor der i lovforslagets omtale af de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet er anført, at lovforslaget ikke skønnes at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, til skatteministeren

  Udvalgsspørgsmål.pdf
  SAU svar på spm 8 DOK58777146X

  Spm. 9

  Spm. om ministeren er enig i, at det – for at friholde erhvervslivet for yderligere byrder – bør være muligt at koble omgørelsesvalget sammen med udarbejdelsen af 2014-skatteregnskabet, til skatteministeren

  SAU svar på spm 9 DOK58778851X
  Udvalgsspørgsmål.pdf

  Spm. 10

  Spm. om at redegøre nærmere for forslaget, herunder tilkendegive, hvordan og hvornår privatboligens værdi opgøres, til skatteministeren

  Udvalgsspørgsmål.pdf
  SAU svar på spm 10 DOK58780232X

  Spm. 11

  Spm. om, at en række erhvervsdrivende bliver ramt af de foreslåede regler, selv om de ikke har indskudt privat gæld eller efterfølgende har foretaget forlods hævninger af virksomhedens overskud, til skatteministeren

  SAU svar på spm 11 DOK58782810X
  Udvalgsspørgsmål.pdf

  Spm. 12

  Spm. om, hvorfor begrænsningerne i muligheden for virksomhedsopsparing ikke kan udskydes til 2015, til skatteministeren

  Udvalgsspørgsmål.pdf
  SAU svar på spm 12 DOK58785445X

  Spm. 13

  Spm. om, hvorfor det forhold, at den erhvervsdrivende påtager sig sikkerhedsstillelse for privat gæld, anses for en hævning i virksomheden, til skatteministeren

  SAU svar på spm 13 DOK58787140X
  Udvalgsspørgsmål.pdf

  Spm. 14

  Spm. om, hvorfor der ikke er anvendt realistiske og korrekte eksempler i lovforslaget, til skatteministeren

  Udvalgsspørgsmål.pdf
  SAU svar på spm 14 DOK58789315X

  Spm. 15

  Spm. om, at der ikke ses at være taget hensyn til det ressourceforbrug, som kontrol af bl.a. delårsopgørelser må antages at medføre, jf. omtale af de økonomiske konsekvensser for det offentlige, til skatteministeren

  SAU svar på spm 15 DOK58790671X
  Udvalgsspørgsmål.pdf

  Spm. 16

  Spm. om, at en række erhvervsdrivende har udnyttet virksomhedsordningen utilsigtet i strid med ordningens oprindelige hensigt, og hvorfor der ikke tidligere er grebet ind over for den utilsigtede brug, til skatteministeren

  Udvalgsspørgsmål.pdf
  SAU svar på spm 16 DOK58792247X

  Spm. 17

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/8-14 fra Revitax A/S, til skatteministeren

  SAU svar på spm 17 DOK58793247X
  Udvalgsspørgsmål.pdf

  Spm. 18

  Spm. om kommentar til materialet anvendt af Landbrug & Fødevarer under foretræde for udvalget den 27/8-14, til skatteministeren

  Udvalgsspørgsmål.pdf
  SAU svar på spm 18 DOK58802439X

  Almindelig del

  Bilag

  Bilag 246

  Kopi af Skattesagskommissionens brev af dags dato om kommissionens arbejde

  Bilag 248

  Lovudkast: Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)

  Spørgsmål og svar

  Spm. 736

  Spm. om, hvorvidt afgiftsfritagelsen i bilag 1 til elafgiftsloven ydes på baggrund af den generelle statsstøtte gruppefritagelsesforordning, til skatt...   Svar  

  Spm. 737

  Spm. om ministeren er enig i, at Kommissionen blot via et "information sheet" skal orienteres om ændringer i en støtteordning omfattet af gruppefritag...   Svar  

  Spm. 738

  Spm. om, hvor mange tjenestemænd, der blev afskediget i forbindelse med SKATs fyringsrunde i 2013, til skatteministeren
  Udvalgsspørgsmål.pdf
  SAU 738  Svar  

  Spm. 739

  Spm. om SKAT kan bede de medarbejdere, der er afskediget i forbindelse med SKATs fyringsrunde i 2013, om at udføre arbejde med klagevurderingerne i de...
  SAU spm 739 ver 180914
  Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

  Spm. 740

  Spm. om, hvornår SKAT blev klar over, at der skulle ansættes flere medarbejdere til klagebehandling i SKAT, til skatteministeren
  Udvalgsspørgsmål.pdf
  SAU spm 740 ver 250914  Svar  

  Spm. 745

  Spm. om at tilsende udvalget talepapir fra samrådet den 27. august 2014 om samrådsspørgsmål AS (Topskat), til finansministeren, kopi til skatteministe...   Svar  

  Spm. 746

  MFU spm. om at fremsende en tabel, der viser antallet af samtlige skatte- og afgiftsstigninger til erhvervslivet i perioden fra den 5. april 2009 til ...   Svar  

  Spm. 747

  Spm. om, hvilken indkomstelasticitet Finansministeriet benytter ved beregningen af BNP-udviklingen ved en afskaffelse af topskatten, til finansministe...
  SAU spm 747 (2)
  Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

  Spm. 748

  Spm. om, hvorfor Finansministeriet ikke benytter en indkomstelasticitet på 0,3 pct., som overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, vismand Claus Thustr...
  Udvalgsspørgsmål.pdf
  SAU spm 748   Svar  

  Spm. 749

  Spm. om, hvor meget det vurderes, at der kan inddrives ekstra, hvis der prioriteres yderligere 100 mio. kr. til en styrkelse af SKATs arbejde med at i...
  SAU spm 749
  Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

  Spm. 750

  Spm. om, hvilken forklaring ministeren har på rationalet bag afskedigelsen af 330 medarbejdere hos SKAT i 2013 og dernæst ansættelsen af 300 medarbejd...
  Udvalgsspørgsmål.pdf
  SAU spm 750 ver 240914  Svar  

  § 20-spørgsmål

  Spm. S 1747

  Vil ministeren give SKAT klar instruks om, at man fremover ikke må anvende tidligere ikkeoffentliggjorte afgørelser som grundlag for afgørelser af ska...  Svar  

  Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


  Indholdsfortegnelse