SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2014, uge 44

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a nye lovforslag og en stribe bindende svar og ikke-offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten.

Lovforslagene er:

L 42 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.).

L 41 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om et indkomstregister og forskellige andre love. (Udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag, forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten og udvidet mulighed for videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder).

L 40 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Lempelse af udbyttebeskatningen af visse unoterede porteføljeaktier).

Hvis du allerede ser frem mod julen er der under artikler en gennemgang af reglerne for beskatning af julegaver til medarbejdere...

God læselyst.

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 


Specialt i ejendomsavancebeskatning

Vil du arbejde for et erhverv, hvis vigtigste formål er at producere fødevarer til hele verden og hvor bæredygtighed og klimaet er førsteprioritet? Vil du med din viden om skat gøre en forskel og være med til at hjælpe landmænd med især udfordringer ved salg og vurdering af fast ejendom? Så har vi jobbet til dig.

Om os
SEGES er landbrugets videns- og innovationscenter, og vi er specialisterne, når det kommer til udvikling og rådgivning til landbruget – også indenfor skat.

Lige nu mangler vi en faglig stærk kollega med speciale i skatteret, som vil være en del af vores afdeling med 13 fantastiske kolleger med speciale indenfor social- og familiejura, skat, moms og afgifter. Hos os er kompetenceniveauet højt, og vi brænder for vores fag og for rådgivningen af landmænd og rådgivere i hele landet – og så lægger vi stor vægt på samarbejde, sparring og at have det sjovt sammen.

Fokus på ejendomsavance og vurdering af fast ejendom
Som skattespecialist kommer du til at arbejde med forskellige områder indenfor skatteretten med særligt fokus på afståelse af fast ejendom samt vurdering af fast ejendom.

Derudover kommer du til at:
 • deltage i rådgivning indenfor flere områder af skattelovgivningen
 • forberede og gennemføre skattesager som repræsentant for kunder
 • kommentere på lovforslag og indgå i lovforberedende arbejde
 • skrive informationsmateriale om nyheder indenfor skatteområdet
 • tilrettelægge og undervise på kurser om skat
 • deltage i specialistgrupper indenfor ovennævnte områder
 • indgå i videndeling og sparring.

Du er…
Du har 8 – 10 års erfaring eller mere og har arbejdet med ejendomsavance. Det er vigtigt, at du brænder for skat og for at rådgive andre, der har brug for din hjælp, men det er lige så vigtigt, at du vil indgå i vores gruppe med fokus på sammenhold, et åbent sind og godt humør.

Hvis du også kan sætte flueben ved disse punkter, er det helt i top:

 • Du er struktureret og kan arbejde selvstændigt
 • Du er positiv og initiativrig og står altid klar med en hjælpende hånd – både overfor kolleger og kunder
 • Du er en dygtig formidler både som underviser og skribent, som har fokus på god, målrettet kommunikation
 • Du vil gerne udvikle dig og dine kompetencer, og du er ikke bange for at spørge, hvis du er i tvivl
 • Du er en god kollega, der sætter pris på det gode samarbejde og et godt fællesskab i afdelingen.

Ansøgning og mere information
Vil du vide mere om stillingen, kan du henvende dig til afdelingschef René Moody Nielsen tlf. 8740 6643, mobil 2331 4017. 

Stillingen ønskes besat snarest. Ansøgningerne behandles løbende.

Send ansøgning, CV og karakterudskrift ved at klikke på linket herunder, hvis du ønsker at søge stillingen.

Se annoncen og søg jobbet.

SEGES, maj 2021
Skriv gerne at du har set annoncen hos
Skatteforlaget

 


 

Indhold

Artikler og interessante links
Self-employed individuals may be allowed to defer exit tax payments
Reporting to the Danish tax loss register
Nu kan der indberettes til SKAT’s underskudsregister
Sambeskatning - nye regler om indberetning
Derivatives & Financial Instruments: 5 - 2014
European Taxation: 11 - 2014
Der foreslås ændringer til fraflytningsbeskatning, når personer flytter fra Danmark
Selskabers acontoskat
Major new steps to boost international cooperation against tax evasion: Governments commit to implement automatic exchange of information beginning 2017
Digital indberetning af underskud
Julegaver til medarbejderne

SKAT-meddelelser
Renten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 2015

Bindende svar
Almennyttig forening, moms- og skattepligtige forhold
Succession i en landbrugsvirksomhed bestående af sammenlagte ejendomme med bl.a. udlejningsboliger, kursværdiansættelse af latent skat, overdragelse til +/- 15 pct., m.m.
Skattepligt - tilflytter - enkeltstående arbejde
Dispensation fra CFC-beskatning
Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 1
Skattepligt - hotellejlighed - midlertidigt arbejdsophold
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi
Begrænset skattepligt - likvidationsudlodning - beneficial owner
Ledelsens sæde - likvidationsudlodning - beneficial owner - begrænset skattepligt
Fast driftssted - bygge- og anlæg

Domme
Ejendomsværdiskat - rådighed over bolig - delvis udlejning - betydning af selvangivet nedslag
Skønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - ikke beregnet privatforbrug - køb og salg af brugte biler
Renter - for sent indbetalt momstilsvar - uberettiget fradrag - modregning - tilbagebetalingskrav
Kommanditist - ejendomsavance - udbyderhonorar
Moms - genoptagelse af landsskatteretskendelse

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
VERO Skat, Finland
Skatteverket, Sverige
Skatteetaten, Norge

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20141027' AND [SkatteraadChanged] <= '20141102') OR ([LSRChanged] >= '20141027' AND [LSRChanged] <= '20141102') OR ([ByretChanged] >= '20141027' AND [ByretChanged] <= '20141102') OR ([LandsretChanged] >= '20141027' AND [LandsretChanged] <= '20141102') OR ([HojesteretChanged] >= '20141027' AND [HojesteretChanged] <= '20141102')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Self-employed individuals may be allowed to defer exit tax payments

According to a proposal for a new bill, self-employed individuals will be allowed to defer payment of exit taxes when relocating their businesses abroad.


BDO

Reporting to the Danish tax loss register

Now, the Danish tax authorities have adapted their IT systems making it possible to report tax losses. Unreported losses will be irrevocably lost.


Bech-Bruun

Nu kan der indberettes til SKAT’s underskudsregister

Detaljerede oplysninger fra 12 indkomstår. Det skal selskaber indberette til SKAT, hvis de vil bruge deres fremførselsberettigede underskud.


Derivatives & Financial Instruments (DFI)

Derivatives & Financial Instruments: 5 - 2014

I denne udgave:

 • Global Automatic Exchange of Information for Financial Institutions
 • Recent Developments in Hybrid Financial Instruments
 • Final Regulations Affirm and Supplement Rules on Mixed Straddles
 • Tax Treatment of Preferred Shares and Other Qualifying Debt Instruments
 • Securitization and Thin Capitalization
 • Delhi High Court Ruling on Tax Treatment of Proceeds from the Sale of Compulsorily Convertible Debentures


European Taxation (ET)

European Taxation: 11 - 2014

I denne udgave:

 • The Emergence and Enforcement of Green Taxes in the European Union - Part 1
 • Arbitration as a Means of Resolving Tax Disputes
 • Court of Justice
 • Current Developments Regarding Tax Collection
 • Federal Tax Court Holds Treaty Override Unconstitutional
 • Anti-Treaty Shopping Rules: Section 50d-3 of the Income Tax Act
 • 2014 Corporate Tax Changes
 • Maltese Tax Litigation Taken by Storm


EY

Der foreslås ændringer til fraflytningsbeskatning, når personer flytter fra Danmark

Fraflytterbeskatning udvides, således at ejendomme, der udgår af dansk beskatning, vil være omfattet. Samtidig etableres henstandsordning for fraflytningsskat på erhvervsaktiver samt opsparet overskud i virksomhedsordningen. Endvidere ændres nuværende regler for henstand, og der kommer regler for efterfølgende tab på fordringer.


EY

Selskabers acontoskat

Nu er det tid til at overveje, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skattepligtige indkomst, der forventes for indkomståret 2014.


OECD

Major new steps to boost international cooperation against tax evasion: Governments commit to implement automatic exchange of information beginning 2017

The new OECD/G20 standard on automatic exchange of information was endorsed today by a large number of OECD and G20 countries as well as major financial centres participating in the annual meeting of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes in Berlin.


PwC

Digital indberetning af underskud

Fra og med indkomståret 2014 indberettes selvangivelsen for selskaber digitalt via SKATs nye system DIAS (Digitalisering Af Selskabsskatten). Systemet forventes klar i marts 2015, men allerede nu er det muligt at indberette visse grundoplysninger.


Revisorgruppen Danmark

Julegaver til medarbejderne

Skattefrie julegaver - uændret praksis


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKAT-meddelelse: Renten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 2015

SKM2014.749.SKAT

Vedrører: Pensionsafkastbeskatningsloven § 27, stk. 5

Den gennemsnitlige effektive obligationsrente for indkomståret 2015 (3-månedersrenten) efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5, er beregnet til 4,1 pct.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Almennyttig forening, moms- og skattepligtige forhold

SKM2014.748.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6, og stk. 4. Statsskatteloven § 4. Ligningsloven § 8 og § 7M. Momsloven § 4, stk. 1, § 13, stk. 1, nr. 1 og 4 samt § 27, stk. 1

Spørger har et udvalg, som varetager opgaver, som ønskes placeret i en selvstændig forening. Skatterådet kan bekræfte, at foreningen vil blive skattepligtig efter selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6, og dermed kun skattepligtig af erhvervsmæssig indkomst. Skatterådet kan bekræfte at tilskud, medlemskontingenter, donationer, gaver, reklameindtægter og sponsorbidrag ikke vil være skattepligtige. Skatterådet kan bekræfte at foreningen har et almennyttigt formål. Skatterådet kan ikke bekræfte, at foreningen er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 eller § 13, stk. 1, nr. 4, da foreningen ikke leverer ydelser mod vederlag. Skatterådet bekræfter, at et driftstilskud, som foreningen modtager, er momsfritaget. Skatterådet bekræfter, at reklameindtægter/sponsorater er momsfritaget, da foreningen ikke leverer reklameydelser mod vederlag, når medlemmer, gavegivere og sponsorer alene får et støttebevis. Skatterådet kan ikke bekræfte, at medlemmer, gavegivere og sponsorer kan få fradrag for ydelsen som reklame. Skatterådet afviser at give bindende svar på spørgsmålet om gaver og donationer fra diverse givere er momsfritaget, da spørgsmålet ikke kan besvares med fornøden sikkerhed.

Skatterådet kan bekræfte, at ulønnede udstationerede personer vil være skattefri af en række nærmere beskrevne udgifter, som afholdes af foreningen i forbindelse med udstationeringen. Skatterådet kan ikke bekræfte, at de samme udgifter vil være skattefrie, hvis de afholdes overfor ledsagere og børn.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Succession i en landbrugsvirksomhed bestående af sammenlagte ejendomme med bl.a. udlejningsboliger, kursværdiansættelse af latent skat, overdragelse til +/- 15 pct., m.m.

SKM2014.751.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 33 C. Ejendomsavancebeskatningsloven § 2, § 3, § 8 og § 9. Skatteforvaltningsloven § 24. Cirkulære nr. 185 af 17/11 1982.

Skatterådet bekræftede, at sammenlagte ejendomme med bl.a. udlejningsboliger kan overdrages med succession efter kildeskattelovens § 33 C, at værdiansættelsen kunne foretages efter værdiansættelsescirkulæret på baggrund af den senest offentliggjorte ejendomsværdi, og at det var nødvendigt at indhente udstyknings- og/eller værdinedgangserklæring vedrørende stuehuset. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en beregnet latent skat kunne ansættes til kurs 80. Skatterådet afviste at svare på spørgsmålet om, hvorvidt overdragelsen kunne foretages på baggrund af en senere årsomvurdering af den sammenlagte ejendom.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattepligt - tilflytter - enkeltstående arbejde

SKM2014.750.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1 og § 7, stk. 1

Skatterådet bekræfter, at spørgers fulde skattepligt ikke er indtrådt ved erhvervelse af sommerhus og helårsbolig i Danmark eller ved ægtefællens tilbageflytning til Danmark efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1. Skatterådet har vurderet, at spørger har erhvervet bopæl, da han råder over helårsbolig, men at skattepligten ikke er indtrådt, da spørger ikke udfører arbejde i Danmark og dermed ikke opfylder opholdsbetingelsen i kildeskattelovens § 7, stk. 1. Skatterådet bekræfter endvidere, at skattepligten ikke indtræder såfremt spørger evt. udfører arbejde 1-2 dage om året i Danmark. Det er ved denne vurdering lagt til grund, at det er oplyst, at der er tale om en situation, der ikke er forudsigelig og påregnelig, og at spørgers ophold i Danmark ikke overstiger den absolutte grænse for ophold efter kildeskattelovens § 7, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Dispensation fra CFC-beskatning

SKM2014.747.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 32, stk. 2

Skatterådet meddelte A dispensation fra CFC-beskatning for datterselskabet B fra og med indkomståret 2014 og for den maksimale periode på 10 år. Selskabet havde koncession til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark. Selskabets forsikringskunder var danske og det var oplyst, at selskabet ikke havde indkomst fra salg af forsikringer til kunder, som var koncernforbundet med selskabet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 1

SKM2014.746.SR

Vedrører: Skattekontrolloven § 8 D, stk. 1

Skatterådet fulgte SKATs indstilling om, at F3-Finans - der har forestået udlodningen af likvidationsprovenu i forbindelse med G1's opløsning - pålægges at meddele oplysninger efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 1, om udlodning af likvidationsprovenu til G1's medlemmer.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattepligt - hotellejlighed - midlertidigt arbejdsophold

SKM2014.745.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 1 og § 7

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers medarbejdere, der er på midlertidigt arbejdsophold på mindre end 6 måneder i Danmark med det formål at forberede tilbud, ikke anses for at have bopæl i Danmark i kildeskattelovens § 1, stk.1, nr. 1's forstand, når medarbejderne får stillet hotellejligheder til rådighed i Danmark af deres udenlandske arbejdsgiver (spørger)


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi

SKM2014.743.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3 Vurderingsloven § 6 og § 13

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2008 med henblik på at få rettet grundværdien.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi

SKM2014.742.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3 Vurderingsloven § 6 og § 13

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2008 med henblik på at få rettet grundværdien.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Begrænset skattepligt - likvidationsudlodning - beneficial owner

SKM2014.741.SR

Vedrører: Ligningsloven § 16 A. Aktieavancebeskatningsloven § 2. Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra c. Kildeskatteloven § 65

Skatterådet bekræfter, at et amerikansk selskab og et italiensk selskab ikke er begrænset skattepligtige efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, af likvidationsprovenu fra et dansk selskab, som udloddes samme år, som selskabet ophører, idet likvidationsprovenuet ikke er omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1.

Uanset om likvidationsudlodningen videreudloddes af det amerikanske selskab og det italienske selskab, ændres besvarelsen ikke herved, idet de bagvedliggende ejere er fysiske personer bosiddende i EU/EØS, der ikke er begrænset skattepligtige af aktieavancerne.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ledelsens sæde - likvidationsudlodning - beneficial owner - begrænset skattepligt

SKM2014.737.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra c og § 5, stk. 7. Skatteforvaltningsloven § 24, stk. 2

Skatterådet bekræfter, at A ApS anses for at have afstået aktiver og passiver på det tidspunkt, hvor flytningen af ledelsens sæde flytter til Holland.

Skatterådet afviser at besvare, om A ApS skal indeholde skat af et likvidationsprovenu i forbindelse med skattepligtens ophør, idet der er tale om en transaktion, hvor det ikke er fastlagt, hvem der kan disponere, og hvem slutmodtageren af aktieposten og likvidationsudlodningen er.

Skatterådet bekræfter, at B Company, Canada eller andre af koncernselskaberne ikke begrænset skattepligtige af fremtidige udlodninger fra A ApS, Holland, idet A ApS ved flytning af ledelsens sæde til Holland anses for at have afstået sine aktier, og A ApS får dermed hjemsted i Holland. A ApS' aktier kan heller ikke henføres til et fast driftssted i Danmark


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fast driftssted - bygge- og anlæg

SKM2014.735.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a. OECD's modeloverenskomst artikel 5, stk. 3.

Et selskab, der er hjemmehørende i USA, skulle være underentreprenør på et bygge- og anlægsprojekt i DK. Selskabet skulle udføre arbejde af to omgange, der til sammen udgjorde i alt 9 måneder og med en planlagt afbrydelse på 5 måneder. Skatterådet kunne bekræfte, at selskabet ikke ville få fast driftssted i DK på grundlag af det omhandlede projekt. Afbrydelsen på 5 måneder ansås ikke for en midlertidig afbrydelse, der skulle tillægges den periode, hvor selskabet skulle udføre bygge- og anlægsarbejde i DK. Selskabets byggeprojekt ville derfor ikke vare i mere end 12 måneder.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ejendomsværdiskat - rådighed over bolig - delvis udlejning - betydning af selvangivet nedslag

SKM2014.740.BR

Vedrører: Ejendomsværdiskatteloven § 2 og § 11

Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøgeren var berettiget til nedsættelse af sin ejendomsværdiskat, idet han gjorde gældende, at rådigheden over en af ham ejet ejendom var afskåret som følge af udlejning og at han i en periode havde været bosiddende et andet sted end i ejendommen.

Retten lagde til grund, at sagsøgeren ikke havde ejet en anden ejerbolig end den pågældende ejendom, og at der derfor ikke var tale om betaling af dobbelt ejendomsværdiskat. Det var uden betydning for sagsøgerens rådighed over ejendommen, om han havde været bosiddende et andet sted, og der var ikke ført bevis for, at hans rådighed over ejendommen havde været afskåret som følge af udlejning. Det var ligeledes uden betydning for afgørelsen, at sagsøgeren i andre indkomstår havde selvangivet et nedslag i ejendomsværdiskatten, som ikke var lignet af SKAT. Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Skønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - ikke beregnet privatforbrug - køb og salg af brugte biler

SKM2014.744.VLR

Vedrører: Skattekontrolloven § 5, stk. 3 og § 3, stk. 4

Sagen vedrørte alene spørgsmålet om, hvorvidt der var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelser af skatteyderens skattepligtige indkomst for 2005-2007.

Skatteyderen, der var lønmodtager, drev i sin fritid virksomhed med køb og salg af brugte biler og reservedele. SKAT kunne ved et kontrolbesøg på skatteyderens bopæl og en efterfølgende henvendelse til Den Blå Avis konstatere, at salget dels var foregået via Den Blå Avis, dels på andre måder end via Den Blå Avis.

Ved den skønsmæssige opgørelse af skatteyderens salg af biler, tog SKAT alene udgangspunkt i de salg, der kunne konstateres gennem Den Blå Avis, og forhøjede hans indkomst svarende til en skønnet bruttoavance på kr. 3.600,- ekskl. moms pr. annonceret bil.

Byretten anførte, at selvom det ikke kunne udelukkes, at enkelte af de biler som skatteyderen havde solgt via Den Blå Avis var solgt uden vederlag eller brugt privat, måtte dette sammenholdes med, at der utvivlsomt var sket salg af biler fra skatteyderens privatadresse, som SKAT ikke havde medtaget i skønnet. Byretten fandt endvidere, det var uden betydning, at der ikke var udarbejdet privatforbrugsberegning.

På den baggrund havde skatteyderen ikke godtgjort, at SKATs skøn skulle føre til et urimeligt resultat eller hvile på et forkert grundlag, og Skatteministeriet fik medhold i frifindelsespåstanden.

Landsretten stadfæstede byrettens dom i henhold til grundene. (Stadfæstelse af SKM2013.519.BR ).


Indholdsfortegnelse 

Dom: Renter - for sent indbetalt momstilsvar - uberettiget fradrag - modregning - tilbagebetalingskrav

SKM2014.738.BR

Vedrører: Momsloven § 46, stk. 5 (dagældende) og § 52 a, stk. 7, sidste pkt. Opkrævningsloven § 5, stk. 1 og § 7, stk. 1

Sagen drejede sig om, hvorvidt SKAT var berettiget til at afkræve sagsøgeren en rentebetaling på kr. 183.637,- af et for sent indbetalt momstilsvar, som var opstået som følge af et uberettiget fradrag for købsmoms i perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2012.

Sagsøgeren drev virksomhed med køb og salg af skrot. Det var ubestridt under sagen, at der ikke bestod nogen dansk momspligt af de af sagen omfattede køb og salg af kobberskrot, som blev leveret fra Polen til Tyskland. De pågældende leverancer var fejlagtigt blevet pålagt moms i både købsmoms- og salgsmomsleddet.

Sagsøgeren fik oplyst af SKAT, at de fejlagtige momsopkrævninger vedrørende salgsmomsen, som sagsøgeren i medfør af momslovens § 46, stk. 5, havde pligt til at indbetale, skulle berigtiges ved udstedelse af en kreditnota i medfør af momslovens § 52 a, stk. 7, sidste pkt. En berigtigelse af salgsmomsen over for sagsøgerens køber ville give sagsøgeren et krav på tilbagebetaling af for meget indbetalt salgsmoms.

Retten fandt, at SKAT med rette havde afkrævet det korrigerede momstilsvar - som følge af det uberettigede købsmomsfradrag - til betaling 14 dage efter påkrav i medfør af opkrævningslovens § 5, stk. 1, og da sagsøgeren først havde berigtiget salgsmomsen over for sin køber i september 2012, havde SKAT også været berettiget til at beregne renter i medfør af opkrævningslovens § 7, stk. 1, i perioden indtil fordringen vedrørende det uberettigede købsmomsfradrag var ophørt, som i sagen skete ved modregning med sagsøgerens krav på tilbagebetaling af for meget indbetalt salgsmoms.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Kommanditist - ejendomsavance - udbyderhonorar

SKM2014.736.ØLR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningsloven § 4

Sælger af anparter i et kommanditselskab, der var engageret i et ejendomsinvesteringsprojekt, var ikke berettiget til at fradrage udbyderhonorar og finansieringsomkostninger i afståelsessummen i forbindelse med beregningen af den skattepligtige ejendomsavance. Sælgeren var endvidere ikke omfattet af skattemyndighedernes dagældende praksis om "brugte anparter". Byretten var nået til samme resultat.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Moms - genoptagelse af landsskatteretskendelse

SKM2014.733.ØLR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 46 (dagældende)

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt Landsskatterettens afvisning af den afgiftspligtiges begæring om genoptagelse af Landskatterettens kendelse af 14. februar 2012, var berettiget.

Forud for Landsskatterettens kendelse om nægtelse af genoptagelse af sagen forelå der oplysninger i form af SKATs brev om, at der ikke ville blive gjort et strafferetligt ansvar gældende, og revisors erklæring om fejl i forbindelse med bogføringen. Den afgiftspligtige havde endvidere gjort gældende, at der forelå sagsbehandlingsfejl, idet skattemyndighederne ikke havde efterlevet officialmaksimen.

I relation til SKATs brev, fandt landsretten, at betingelserne for genoptagelse i medfør af den dagældende skatteforvaltningslovs § 46, stk. 1 ikke var opfyldt, idet oplysningerne heri ikke kunne have medført et væsentligt ændret udfald af afgørelsen, hvis den havde foreligget tidligere.

I relation til revisors erklæring, bemærkede landsretten, at det allerede under Landsskatterettens oprindelige behandling af sagen var gjort gældende, at SKATs momsansættelse var forkert, idet der tidligere var sket konteringsfejl, hvilket den afgiftspligtige var blevet anmodet om at dokumentere. Landsretten fandt derfor, at det måtte lægges selskabet til last, at erklæringen ikke var fremkommet under Landsskatterettens oprindelige behandling af sagen.

Landsretten fandt derfor ikke, at betingelserne for genoptagelse i medfør af den dagældende skatteforvaltningslovs § 46, stk. 1, var opfyldt. Landsretten bemærkede desuden, at den afgiftspligtiges indsigelser vedrørende sagsbehandlingsfejl fra SKATs side, kunne have været gjort gældende allerede i forbindelse med anmodningen om genoptagelse.

Landsretten fandt endvidere ikke, at det var dokumenteret, at der forelå særlige omstændigheder omfattet af skatteforvaltningslovens dagældende § 46, stk. 2.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens ( SKM2013.792.BR ) frifindelse af Skatteministeriet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/5764746
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Skatteankenævnet har afslået anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten pålægger SKAT at ekstraordinært genoptage skatteansættelsen for indkomståret 2004.
Afsagt: 23-09-2014

Journalnr: 12/0224511
Diverse forhøjelser
SKAT har forhøjet den skattepligtige indkomst vedrørende ikke godkendte fradrag for diverse udgifter mm. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 22-09-2014

Journalnr: 13/0226544
Eftergivelse af gæld
Klagen vedrører kapitalindkomst forhøjet med gæld eftergivet af ApS. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 23-09-2014

Journalnr: 13/6301513
Erhvervsmæssig drift af landbrugsvirksomhed
Sagen skyldes, at SKAT ikke har anset en landbrugsvirksomhed for erhvervsmæssigt drevet. Landsskatteretten anser landbrugsvirksomheden anses for erhvervsmæssigt drevet.
Afsagt: 24-09-2014

Journalnr: 13/5035527
Erhvervsmæssig drift af landbrugsvirksomhed
Sagen vedrører, at klagerens landbrugsvirksomhed ikke er anset for erhvervsmæssigt drevet. Landsskatteretten stadfæster i al overvejende grad afgørelsen.
Afsagt: 19-09-2014

Journalnr: 12/0189820
Forhøjelse af indkomst
Skatteankenævnet har forhøjet klagerens A-indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 16-09-2014

Journalnr: 14/0044875
Genvundne afskrivninger mm
Klagen vedrører ansatte genvundne afskrivninger, tab til fremførsel efter ejendomsbeskatningsloven samt kursgevinst ved indfrielse af valutalån. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 16-09-2014

Journalnr: 13/0212980
Maskeret udlodning
Klagen vedrører maskeret udlodning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 24-09-2014

Journalnr: 12/0269496
Overdragelsessum for anparter
Klagen vedrører bindende svar om overdragelsessum for anparter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-09-2014

Journalnr: 12/0211386
Sambeskatningsindkomst
Klagen vedrører ændring af sambeskatningsindkomst. Landsskatteretten ændrer afgørelsen vedrørende to af de tre selskaber.
Afsagt: 15-09-2014

Journalnr: 12/0192158
Skat af fri bil og afskrivning på bygning
Klagen vedrører skat af fri bil og fradrag for afskrivninger på bygning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 17-09-2014

Journalnr: 13/0237046
Skat af kørselsgodtgørelse
Kørselsgodtgørelse udbetalt som skattefri anset for skattepligtig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 24-09-2014

Journalnr: 12/0191710
Skattefri kørselsgodtgørelse
Klagen vedrører bindende svar om skattefri kørselsgodtgørelse. Landsskatteretten ændrer det bindende svar.
Afsagt: 18-09-2014

Journalnr: 12/0191027
Skattepligt
SKAT har anset klageren for omfattet af fuld skattepligt til Danmark. Landsskatteretten giver medhold i, at klageren ikke er fuldt skattepligtig til Danmark.
Afsagt: 22-05-2014

Journalnr: 13/5794771
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører et bindende svar, om skattepligt til Danmark. Landsskatteretten ændrer det bindende svar ved at lade et af de stillede spørgsmål bortfalde.
Afsagt: 24-09-2014

Journalnr: 12/0191809
Tilbagebetaling af gaveafgift
Klagen vedrører forrentning ved tilbagebetaling af gaveafgift. Landsskatteretten ophæver al rentetilskrivning.
Afsagt: 19-09-2014

Journalnr: 12/0190618
Udbetalinger til hovedanpartshaver anset for løn
SKAT har anset udbetalinger til hovedanpartshaveren som løn. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 17-09-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 03-11-2014 - 02-12-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-112/14 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Dato: 13-11-2014
Fiskale bestemmelser

Hvorvidt Det Forenede Kongeringe Storbritannien og Nordirland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 63 TEUF og EØS-aftalens artikel 40, eller subsidiært artikel 49 TEUF og EØS-aftalens artikel 31, ved at indføre og opretholde en lovgivning om beskatning af selskabsmedlemmers kapitalgevinster i ikke-hjemmehørende selskaber, som indebærer en forskelsbehandling mellem indenlandske og grænseoverskridende aktiviteter.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 14531 2014 INIT Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater - Formandskabets kompromisIndholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt.

ST 14532 2014 INIT Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater - Politisk enighedIndholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt.

ST 14740 2014 INIT Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftale mellem Den Europæiske Union og Den Franske Republik om anvendelse, med hensyn til Saint-Barthélemy, af EU-lovgivningen om beskatning af opsparingsindtægter og om administrativt samarbejde inden for beskatning - Vedtagelse

 

Nyt fra Kommissionen

Taxation: Commissioner Šemeta welcomes the signature of the Multilateral Competent Authority Agreement

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Anmeldelse af indberetningpligt efter skattekontrollovens § 8Å - USA FATCA


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger  

Bekendtgørelse af lov om investeringsfonds  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 30-10-2014
Høringsfrist: 13-11-2014

Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond)
Oprettelsesdato: 31-10-2014
Høringsfrist: 05-11-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 40 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Lempelse af udbyttebeskatningen af visse unoterede porteføljeaktier).
Fremsat den 30. oktober 2014

L 41 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om et indkomstregister og forskellige andre love. (Udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag, forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten og udvidet mulighed for videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder).
Fremsat den 30. oktober 2014

L 42 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.).
Fremsat den 30. oktober 2014

Vedtagne lovforslag

L 4 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., personskatteloven og forskellige andre love. (Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler, forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft, nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.).
Vedtaget den 31. oktober 2014

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 10 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Skattemæssige ændringer i lyset af lov om medarbejderinvesteringsselskaber).

Bilag

Bilag 2

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 4 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., personskatteloven og forskellige andre love. (Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler, forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft, nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Supplerende ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 29. oktober 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 28

Spm. om regeringen er bekendt med, at ingen af de nye biogasprojekter går efter at brænde de afgassede fibre, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om regeringen er enig i, at fosforgenvinding er en miljømæssig begrundelse for at forhindre, at fosfor bindes i asken ved forbrænding af gødning og fiberrest, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om, hvad ministeren lægger til grund for antagelsen om, at træaffald vil erstatte importerede træpiller i energianlæg i stedet for at blive tilført forbrændingsanlæg, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om, hvad en kommune fremover konkret skal gøre anderledes, når kommunen er forpligtet til at efterleve affaldshierarkiet i deres affaldshåndtering og for virksomhederne gennem et krav om kildesortering og sikring af genanvendelse, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om at oversende et juridisk notat, der tydeligt begrunder afgiftsniveauet for bioolier, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
L 4 - svar til spørgsmål 32 [DOK67062195]

Spm. 33

Spm. om ministeren deler opfattelsen, der gør sig gældende i høringssvaret fra PwC, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
L 4 - svar til spørgsmål 33 [DOK67062500]

Spm. 34

Spm. om at sikre gennemførelsen af en hurtig vurdering af et rimeligt niveau af afgifter på bioolier, der ikke indeholder overkompensation, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
L 4 - svar til spørgsmål 34 [DOK67062588]

Spm. 35

Spm. om, hvorfor en fortsat afgiftsfritagelse for bioolier indeholder overkompensation, når den primære substitution vil foregå med ligeledes afgiftsfritagne biomasser, til skatteministerenL 4 - svar til spørgsmål 35 [DOK67062681]
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 36

Spm. om ministeren i en tilkendegivelse til lovforslaget vil give udtryk for, at regeringen inden sommeren 2015 vil udarbejde et beslutningsgrundlag med forslag til virkemidler, der kan sikre, at balancen i forhold til affaldshierarkiet og incitamenter til genanvendelse genskabes, til skatteministeren

L 40 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Lempelse af udbyttebeskatningen af visse unoterede porteføljeaktier).

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministerenL40.høringsskemaX
L40.høringssvar.PDF

L 41 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om et indkomstregister og forskellige andre love. (Udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag, forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten og udvidet mulighed for videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder).

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministerenL41X
L41

L 42 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministerenL42X
L42.PDF

Bilag 2

Høringsbrev, fra SkatteministerietBrev til FT om høring over uddrag af lovforslaget om hurtig afslutning i visse klagesager mv. [DOK67161245]X
Mail om høring af uddrag af lovforslaget om hurtig afslutning i visse klagesager mv. [DOK67089692]X
Uddrag af lovforslag om hurtig afslutning af visse klagesager mv. [DOK67162802]X

L 42 A Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Høringsbrev, fra Skatteministeriet

L 42 B Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Høringsbrev, fra Skatteministeriet

L 5 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland.

Bilag

Bilag 1

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 6 Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig. (Gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg).

Bilag

Bilag 1

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Henvendelse af 31/10-14 fra Ernst & YoungHenvendelse til Folketingets Skatteudvalg
Cover letter

Bilag 3

Internt dokument

L 7 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien.

Bilag

Bilag 1

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 8 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana.

Bilag

Bilag 1

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 9 Forslag til lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. (Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.).

Bilag

Bilag 2

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om at tilsende udvalget en aktuel status for arbejdet med dobbeltbeskatningsoverenskomster, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spm 2 DOK65450321X  Svar  

Spm. 28

Spm. om hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser det vil få, hvis forbrugerpriserne stiger 3,8 pct., til skatteministeren
Captia Endeligt svar (DOK67082993)
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 70

MFU spm. om det er rimeligt, at hævet opsparet overskud fra tidligere års selvstændig virksomhed skal have indflydelse på beregning af folkepensionen,...
SAU alm. del - svar på spm. 70
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 74

Spm. om, hvad ministeren agter at gøre, i lyset af kritikken fra Statsrevisorerne af SKATs indsats vedrørende transfer pricing, for at sikre en bedre ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm. del - svar på spm. 74  Svar  

Spm. 75

Spm. om ministeren i kølvandet på kritikken fra Statsrevisorerne vil sikre, at der ikke indledes sager mod virksomheder vedrørende transfer pricing ud...
SAU alm. del - svar på spm. 75
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 76

Spm. om ministerens udmelding om, at SKAT skal genopbygge tilliden og opføre sig fair og retfærdigt også indbefatter de virksomheder, der har eller vi...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm. del - svar på spm. 76  Svar  

Spm. 77

Spm. om, hvad ministerens udmelding i Berlingske den 29. oktober 2014 om, at han vil ”finde den store hammer frem”, vil betyde for erhvervsklimaet i D...
SAU alm. del - svar på spm. 77
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 85

Spm. om, hvor meget der skyldtes i restancer i henholdsvis hele 2013 og i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. august 2014, til skatteministere...
Udvalgsspørgsmål.pdf
02 sau alm del spm 85  Svar  

Spm. 86

Spm. om, hvor stor en andel af restancer SKAT har opkrævet i henholdsvis hele 2013 og i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. oktober 2014, til ...
03 sau alm del spm 86
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 87

Spm. om, hvor ofte/hvornår et leasingselskab skal sende en opgørelse over fordelingen mellem erhvervsmæssig og privat kørsel ud til kunden ved delleas...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 87  Svar  

Spm. 821

Spm. om, hvordan udviklingen i SKATs personale vil være med FFL 15 inklusiv den bebudede ekstrabevilling til klagesystemet i SKAT og i Skatteankestyre...
SAU 821
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 822

Spm. om baggrunden for de fortsatte personalereduktioner i SKAT i en situation, hvor skatterestancerne er voksende og tilliden til SKAT er faldende, t...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 822  Svar  

Spm. 823

Spm. om forudsætningerne for den effektiviseringsplan, som kører fra 2005-2017, holder, til skatteministeren
SAU 823
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 824

Spm. om at redegøre for udviklingen i skatte- og afgiftsrestancerne fra 2007 og frem til i dag, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 824  Svar  

Spm. 825

Spm. om at oplyse omkostningerne ved at sætte effektiviseringsplanen i SKAT i bero, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 825  Svar  

Spm. 826

Spm. om, hvad nettoomkostningen er ved at ansætte flere i SKAT, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 826  Svar  

Spm. 889

Spm. om, hvilke elementer af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 687, der gjorde, at det tog over 2½ måned at besvare spørgsmålet, til skatteministeren
SAU 889
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 895

Spm. om SKATs oplysninger om regelændringen har været mangelfulde, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 895  Svar  

Spm. 896

Spm. om, i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 126 (samlingen 2008-09) at oplyse et revideret skøn over grundlaget for overnormal profit...
Svar SAU alm del 896 DOK63738684X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 900

Spm. om ministeren vil redegøre for udviklingen i, hvor meget der er blevet opkrævet af skatterestancer i henholdsvis 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014, ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 900  Svar  

Spm. 901

Spm. om, hvor mange af SKATs, kontroller der har ført til sigtelser, til skatteministeren
SAU901 (3)
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 919

Spm. om baggrunden for, at det er den personlige indkomst der ligger til grund for beregning af tilskud til efterskoleophold, til undervisningsministe...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU spørgsmål 919_1  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse