SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2014, uge 23

Kære læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. en artikel fra BakerTilly, der advarer mod at SKAT forsøger at ændre praksis på K/S-området. Baker Tilly finder det problematisk, at SKAT via afgørelser forsøger at ændre praksis bagudrettet uden hjemmel hertil. Herved forsøger SKAT at omgå de spilleregler, der er for praksisændringer, hvilket medfører en helt unødvendig usikkerhed blandt K/S-projekter, der ikke længere kan stole på SKATs egen vejledning eller praksis på området.

God læselyst.

Med venlig hilsen
Flemming L. Bach


 


Specialt i ejendomsavancebeskatning

Vil du arbejde for et erhverv, hvis vigtigste formål er at producere fødevarer til hele verden og hvor bæredygtighed og klimaet er førsteprioritet? Vil du med din viden om skat gøre en forskel og være med til at hjælpe landmænd med især udfordringer ved salg og vurdering af fast ejendom? Så har vi jobbet til dig.

Om os
SEGES er landbrugets videns- og innovationscenter, og vi er specialisterne, når det kommer til udvikling og rådgivning til landbruget – også indenfor skat.

Lige nu mangler vi en faglig stærk kollega med speciale i skatteret, som vil være en del af vores afdeling med 13 fantastiske kolleger med speciale indenfor social- og familiejura, skat, moms og afgifter. Hos os er kompetenceniveauet højt, og vi brænder for vores fag og for rådgivningen af landmænd og rådgivere i hele landet – og så lægger vi stor vægt på samarbejde, sparring og at have det sjovt sammen.

Fokus på ejendomsavance og vurdering af fast ejendom
Som skattespecialist kommer du til at arbejde med forskellige områder indenfor skatteretten med særligt fokus på afståelse af fast ejendom samt vurdering af fast ejendom.

Derudover kommer du til at:
 • deltage i rådgivning indenfor flere områder af skattelovgivningen
 • forberede og gennemføre skattesager som repræsentant for kunder
 • kommentere på lovforslag og indgå i lovforberedende arbejde
 • skrive informationsmateriale om nyheder indenfor skatteområdet
 • tilrettelægge og undervise på kurser om skat
 • deltage i specialistgrupper indenfor ovennævnte områder
 • indgå i videndeling og sparring.

Du er…
Du har 8 – 10 års erfaring eller mere og har arbejdet med ejendomsavance. Det er vigtigt, at du brænder for skat og for at rådgive andre, der har brug for din hjælp, men det er lige så vigtigt, at du vil indgå i vores gruppe med fokus på sammenhold, et åbent sind og godt humør.

Hvis du også kan sætte flueben ved disse punkter, er det helt i top:

 • Du er struktureret og kan arbejde selvstændigt
 • Du er positiv og initiativrig og står altid klar med en hjælpende hånd – både overfor kolleger og kunder
 • Du er en dygtig formidler både som underviser og skribent, som har fokus på god, målrettet kommunikation
 • Du vil gerne udvikle dig og dine kompetencer, og du er ikke bange for at spørge, hvis du er i tvivl
 • Du er en god kollega, der sætter pris på det gode samarbejde og et godt fællesskab i afdelingen.

Ansøgning og mere information
Vil du vide mere om stillingen, kan du henvende dig til afdelingschef René Moody Nielsen tlf. 8740 6643, mobil 2331 4017. 

Stillingen ønskes besat snarest. Ansøgningerne behandles løbende.

Send ansøgning, CV og karakterudskrift ved at klikke på linket herunder, hvis du ønsker at søge stillingen.

Se annoncen og søg jobbet.

SEGES, maj 2021
Skriv gerne at du har set annoncen hos
Skatteforlaget

 


 

Indhold

Artikler og interessante links
SKAT forsøger at ændre praksis på K/S-området
Når hovedaktionærer handler med sig selv
Mere skattekontrol af sportsklubber
Den nye aldersopsparing bliver et hit
European Taxation: 6 - 2014
SkatteNyt 7
Nye krav om indberetning til SKAT
Er dit straksfradrag i fare?
Notat om beretning om SKATs indsatsstrategi (II)

SKAT-meddelelser
SKATs præcisering af lempelse efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Schweiz, artikel 15 og 23

Bindende svar
Kommune, skattepligt af solcelleanlæg
Arbejdsudleje - udskilt arbejdsopgave til underleverandør
Afvisning af anmodning om bindende svar
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, fradrag for forbedringer
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdien 1. oktober 2006 og 1. oktober 2008

Kendelser
Korrektion af kapitalafkastet og gælden i virksomhedsordningen
Kantineordning og teambuilding arrangement anset som værende personalegoder

Domme
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning intern
Ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - glemt fradrag
Omkostningsgodtgørelse - godtgørelsesberettigede udgifter - salæraftale
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - fjernvarmeledninger
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdi af ubebygget grund
Fuld skattepligt - fradrag for rejseomkostninger
Skønsmæssig ansættelse - byggevirksomhed - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - skønsudøvelsen - arbejde på mors ejendom
Virksomhedsordningen - overførsel til privat - aftalt fordeling ved køb - skønsmæssig værdi ved overførsel

Nyt på inddrivelsesområdet

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 24

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
Toll, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
Skatteetaten, Norge

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20140602' AND [SkatteraadChanged] <= '20140608') OR ([LSRChanged] >= '20140602' AND [LSRChanged] <= '20140608') OR ([ByretChanged] >= '20140602' AND [ByretChanged] <= '20140608') OR ([LandsretChanged] >= '20140602' AND [LandsretChanged] <= '20140608') OR ([HojesteretChanged] >= '20140602' AND [HojesteretChanged] <= '20140608')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Når hovedaktionærer handler med sig selv

Domstolene holder hånden over SKAT i værdiansættelsessager. Kun hvis den skønnede værdi er åbenbart urimelig, eller hvis skønnet er foretaget på et fejlagtigt grundlag, går domstolene imod SKAT.


BDO

Mere skattekontrol af sportsklubber

SKAT har fundet så mange fejl ved besøg i sportsklubber, at de nu udvider deres kontrol. Det er stadig reglerne om udbetaling af skattefri kørepenge samt privat kørsel i sponsorbiler, som giver flest fejl.


BDO

Den nye aldersopsparing bliver et hit

Mere end 1 mio. har allerede omlagt deres kapitalpension til en aldersopsparing og flere kommer til. Afkastet af midlerne i en aldersopsparing beskattes nemlig kun med 15,3 % og det er lavt.


European Taxation (ET)

European Taxation: 6 - 2014

I denne udgave:

 • Fairly Odd: Belgium’s New Fairness Tax
 • The New Spanish Reporting Obligation for Assets Located Abroad and Its Compatibility with EU Law
 • Commission
 • Council
 • Court of Justice
 • Parliament
 • Some Recent Decisions of the European Court of Human Rights on Tax Matters
 • Countering BEPS through Transfer Pricing Documentation
 • Opinion Statement FC 2/2014 of the CFE: Comments on the OECD Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting
 • Amendments to Group Taxation Regime
 • CFE Forum 2014: Policies for a Sustainable Tax Future
 • Change of Climate in Taxation: Are You Prepared for Extended Responsibilities?
 • The Italian Rule on the Deductibility of Costs Incurred in Blacklisted Countries in Light of Italian Tax Treaties: Does a Conflict Exist?
 • Finance Bill 2014


Revisorgruppen Danmark

Nye krav om indberetning til SKAT

Både virksomheder og personer er omfattet af nye indberetningskrav


Rigsrevisionen

Notat om beretning om SKATs indsatsstrategi (II)

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2010 om SKATs indsatsstrategi (II).

Notatet er baseret på møder og redegørelser fra SKAT og handler om de initiativer, som SKAT har taget som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge sagen på følgende 3 områder:

 • udviklingen i regelefterlevelsen på borger- og virksomhedsområdet i forbindelse med offentliggørelsen af den næste compliancemåling i 2015
 • SKATs videre arbejde med at udvikle skattegabsmålet, herunder også segmentstrategien, og med at implementere den nye styringsmodel
 • hvordan SKAT udvælger og opgør resultaterne af indsatsprojekterne.


SEGES

Er dit straksfradrag i fare?

SKAT har siden efteråret sidste år lokalt haft fokus på, om de straksfradrag, der er selvangivet, er beregnet korrekt, og om der overhovedet kan tages straksfradrag på ombygningen. SKAT har nu udvidet kontrollen til at gælde hele landet.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKAT-meddelelse: SKATs præcisering af lempelse efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Schweiz, artikel 15 og 23

SKM2014.393.SR

Vedrører: Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Schweiz, artikel 15 og 23

Skatterådet har på baggrund af indstilling fra SKAT, afgivet et forkert svar i spørgsmål 3, i et bindende svar offentliggjort den 8. maj 2014 som SKM2014.326.SR . Skatterådet har svaret, at der kan opnås exemptionlempelse vedrørende løn optjent i Schweiz. Det korrekte svar er, at der kan opnås creditlempelse efter artikel 23, stk. 1, litra a, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Schweiz.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Kommune, skattepligt af solcelleanlæg

SKM2014.404.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 3, stk. 1, nr. 5 og § 3, stk. 7. Statsskatteloven § 4

Skatterådet kan bekræfte, at såvel kommunale institutioner som selvejende institutioner omfattet af selskabsskatteloven § 3, stk. 1, nr. 5 kun er skattepligtige af salg til nettet af el fra solcelleanlæg. Skatterådet kan desuden bekræfte, at kommunen kan opgøre resultatet fra flere solcelleanlæg samlet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Arbejdsudleje - udskilt arbejdsopgave til underleverandør

SKM2014.401.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3.

Skatterådet bekræfter, at rørarbejde udført for spørger af en udenlandsk underleverandør ikke anses som arbejdsudleje efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3. Underleverandøren udfører arbejde, der vedrører spørgers kerneydelser. Skatterådet anser imidlertid spørger for reelt at have udskilt røropgaven fra sin virksomhed til den pågældende udenlandske underleverandør som selvstændig erhvervsvirksomhed. Skatterådet har lagt til grund, at underleverandøren bærer ansvaret for det udførte arbejde samt den økonomiske risiko, at underleverandøren forestår alle processer i forbindelse med opgaven, og at underleverandøren medbringer eget maskinel, materialer og egne ansatte, som ledes af underleverandøren selv. Det er Skatterådets opfattelse, at underleverandøren i den konkrete sag er de ansattes reelle arbejdsgiver.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Afvisning af anmodning om bindende svar

SKM2014.397.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 23 og § 24

Skatterådet afviser at besvare de stillede spørgsmål. Spørger ønsker en række alternative muligheder besvaret, så en besvarelse vil være at ligestille med rådgivning. Skatterådet finder derfor, at de stillede spørgsmål ikke falder indenfor rammerne af bindende svar instituttet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, fradrag for forbedringer

SKM2014.396.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3. Vurderingsloven § 17 og § 18

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingerne pr.1. oktober 2005, 1. oktober 2007 og 1. oktober 2009 med henblik på at få ansat et fradrag for forbedring.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi

SKM2014.395.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3. Vurderingsloven § 6, § 9 og § 13

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. januar 2001, 1. januar 2002, 1. oktober 2003, 1. oktober 2005 og 1. oktober 2007 med henblik på at få rettet grundværdien.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdien 1. oktober 2006 og 1. oktober 2008

SKM2014.391.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. oktober 2006 og 1. oktober 2008 med henblik på nedsættelse af grundværdien.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Korrektion af kapitalafkastet og gælden i virksomhedsordningen

SKM2014.389.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 26, § 27 og § 30

Styresignalet SKM2011.810.SKAT gav ikke adgang til omvalg af placering af gæld i virksomhedsordningen, og SKAT havde ikke foretaget en ansættelse, der har betydning for valget. Den forkert opkrævede kapitalafkastsats havde ikke været af betydning for klagerens placering af yderligere gæld i virksomhedsordningen og betingelserne for omvalg efter Skatteforvaltningslovens § 30 var ikke opfyldt.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Kantineordning og teambuilding arrangement anset som værende personalegoder

SKM2014.387.LSR

Vedrører: Ligningsloven § 16. Skattekontrolloven § 7 A. Indberetningsbekendtgørelsen § 13

En kantineordning for personale samt et teambuilding arrangement bestående i en skirejse måtte anses som personalegoder, der skulle have været indberettet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning intern

SKM2014.403.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (dagældende)

Sagen vedrørte spørgsmålet, hvorvidt sagsøgeren var berettiget til fradrag efter den dagældende vurderingslovs § 17 for udgifter til kloakforsyning etableret internt på grunden (hovedanlæg).

Retten fandt, at der ikke på baggrund af bevisførelsen var grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens vurdering, som var underbygget af skattemyndighedernes langvarige praksis på området.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - glemt fradrag

SKM2014.400.BR

Vedrører: Skattestyrelsesloven § 35 (dagældende). Skatteforvaltningsloven § 27

Byretten fandt, at det var med rette, at skattemyndighederne havde truffet afgørelse om ikke at imødekomme A´s anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 1993 angående en renteudgift på kr. 73.649,-, jf. den dagældende skattestyrelseslovs § 35, stk. 1, nr. 8, og 35, stk. 2 (nu skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, og § 27, stk. 2).

Retten lagde til grund, at skatteansættelsen for indkomståret 1993 måtte anses for afsluttet i 1994, og at de almindelige klagefrister løb herfra. Da A havde glemt at medtage det omtvistede rentefradrag i selvangivelsen for 1993, var anmodningen om ekstraordinær genoptagelse i medfør af den dagældende skattestyrelseslovs § 35, stk. 1, nr. 8, ikke begrundet i nye faktiske forhold.

Retten fandt heller ikke, at fristen i den dagældende skattestyrelseslovs § 35, stk. 2, var overholdt.

Endelig fandt retten ikke grundlag for, at en udtalelse fra skattemyndighederne havde skabt en berettiget forventning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 1993.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Omkostningsgodtgørelse - godtgørelsesberettigede udgifter - salæraftale

SKM2014.399.VLR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 52, stk. 1

Sagen vedrørte, om betingelserne for udbetaling af omkostningsgodtgørelse til en skatteyder var opfyldt i en sag, der var ført ved Landsskatteretten.

Skatteyderen i sagen havde indgået en aftale med et konsulentfirma om sagkyndig bistand til behandling af en klagesag om nedslag i grundværdien for skatteyderens ejendom. Det var et vilkår i aftalen, at konsulentfirmaets salær skulle beregnes ud fra et "no cure - no pay" princip, således at konsulentfirmaet oppebar en procentdel af en opnået ejendomsskattebesparelse. Konsulentfirmaet havde et samarbejde med et advokatfirma, som normalt overtog sagerne, når de blev indbragt for Landsskatteretten, hvilket også skete i den konkrete sag. Det var i sagen spørgsmålet, om skatteyderen var berettiget til omkostningsgodtgørelse for de salærnotaer, der var udstedt af advokatfirmaet.

Vestre Landsret lagde vægt på, at aftalegrundlaget mellem konsulentfirmaet og skatteyderen indebar, at skatteyderen som følge af rådgiverskiftet aldrig ville komme til at betale mere end fastsat i den oprindelige salæraftale med konsulentfirmaet, og at inddragelsen af advokatfirmaet skete på foranledning af konsulentfirmaet. På den baggrund fandt landsretten, at betingelserne i skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, om at der skal være tale om udgifter, som skatteyderen ifølge regning skal betale eller har betalt ikke var opfyldt. Skatteyderen var derfor ikke berettiget til omkostningsgodtgørelse, og landsretten stadfæstede derfor byrettens dom.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - fjernvarmeledninger

SKM2014.398.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (dagældende)

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren for vurderingsårene 2003-2006 var berettiget til fradrag for forbedringer efter den dagældende vurderingslovs §§ 17 og 18 for udgifter til varmeforsyningsanlæg internt på grunden, herunder både spørgsmålet om, hvorvidt anlægget kunne anses for at være et fradragsberettiget hovedanlæg, samt spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren havde bekostet varmeforsyningsanlægget.

Retten anførte, at det var sagsøgeren, der havde bevisbyrden herfor, herunder for at de skøn som var foretaget af Landsskatteretten ikke var korrekte.

Retten fandt, at der ikke på baggrund af bevisførelsen var grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens skøn. Der var endvidere ikke grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens afgørelse i relation til spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren havde bekostet varmeforsyningsanlægget.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdi af ubebygget grund

SKM2014.394.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (dagældende)

Sagen angik den råjordsværdi, der indgår ved beregning af værdistigningen i henhold til dagældende § 18 i vurderingsloven. Ved ansættelsen var der taget udgangspunkt i vurderingen pr. 1. januar 1999. Sagsøgeren gjorde gældende, at skønnet var forkert, fordi denne vurdering var inklusive byggemodning.

Retten fandt det ikke godtgjort, at Landsskatterettens afgørelse var truffet på et forkert grundlag, eller at Landsskatteretten ved værdiansættelsen var gået uden for rammerne af det skøn, der tilkommer vurderingsmyndighederne. Ministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fuld skattepligt - fradrag for rejseomkostninger

SKM2014.385.BR

Vedrører: Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1. Ligningsloven § 9 A

Vedrørende indkomståret 2008 var sagsøgeren ved Landsskatterettens kendelse nægtet fradrag for rejseomkostninger (kost og logi), da han ikke havde dokumenteret at have været på rejse til et midlertidigt arbejdssted eller at have afholdt udgifter forbundet med sådanne rejser. Vedrørende indkomståret 2009 var sagsøgeren anset som fuldt skattepligtig til Danmark. Landsskatteretten havde bl.a. lagt vægt på, at sagsøgeren via sin ægtefælles ejendom havde haft en bolig til rådighed i Danmark.

Selvom sagsøgeren var opfordret hertil, var han ikke under sagens behandling ved byretten fremkommet med yderligere oplysninger eller beviser i forhold til det grundlag, hvorpå Landsskatteretten havde truffet afgørelse. Sagsøgeren havde end ikke givet møde i retten og afgivet forklaring. Med henvisning til Landsskatterettens resultat og begrundelse blev Skatteministeriet frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Skønsmæssig ansættelse - byggevirksomhed - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - skønsudøvelsen - arbejde på mors ejendom

SKM2014.390.ØLR

Vedrører: Skattekontrolloven § 5, stk. 3 og § 3, stk. 4. Skatteforvaltningsloven § 48

Appellanten havde i perioden 2000-2011 udført renoveringsarbejde på sin mors ejendom. SKAT tilsidesatte appellantens regnskab for indkomståret 2003 og havde fastsat virksomhedsresultatet skønsmæssigt med kr. 1.715.976,-. Skønnet var af SKAT udøvet med udgangspunkt i en række kontante indsætninger på appellantens private bankkonto og en række varekøbsbilag, som SKAT vurderede ikke vedrørte appellantens arbejde på hans mors ejendom. SKATs afgørelse blev stadfæst af Skatteankenævnet. Landsskatteretten fandt heller ikke grundlag for at tilsidesætte den skønsmæssige forhøjelse men anførte en anden begrundelse. Som grundlag for skønnet tog Landsskatteretten i stedet udgangspunkt i oplysninger fra Grundejernes Investeringsfond om, at der i indkomståret 2003 var færdigmeldt arbejder for ca. kr. 4,7 mio., samt i en række andre varekøbsbilag end dem, som SKAT havde henvist til som grundlag for den skønsmæssige forhøjelse. For Landsretten frafaldt appellanten synspunktet om, at arbejderne udført på ejendommen havde karakter af en entreprise

Appellanten gjorde dog fortsat gældende, at rettens vurdering måtte tage udgangspunkt i SKATs og Skatteankenævnets afgørelser, der var den oprindelige baggrund for den skønsmæssige forhøjelse. Desuden bestred appellanten, at hans regnskabsgrundlag var tilsidesætteligt, ligesom at SKATs skøn efter hans opfattelse var åbenbart urimeligt og hvilede på et forkert grundlag.

Af de grunde, der var anført af byretten, og som også støttes af det, som appellantens revisor havde anført i en redegørelse, tiltrådte landsretten, at appellantens regnskab for 2003 var tilsidesætteligt, og at skattemyndighederne derfor havde været berettiget til at fastsætte appellantens indkomst skønsmæssigt.

Da heller ikke det, som var fremført for landsretten kunne føre til et andet resultat, tiltrådte landsretten ligeliges, at appellanten ikke havde godtgjort, at det udøvede skøn hvilede på et forkert grundlag eller førte til et åbenbart urimeligt resultat.

(Stadfæstelse af SKM2013.229.BR )


Indholdsfortegnelse 

Dom: Virksomhedsordningen - overførsel til privat - aftalt fordeling ved køb - skønsmæssig værdi ved overførsel

SKM2014.392.BR

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 3, stk. 4. Ejendomsavancebeskatningsloven § 4, stk. 5. Afskrivningsloven § 45

Sagen vedrørte, om der var grundlag for at tilsidesætte SKATs fastsættelse af overførselsværdien af en hovedbygning til en landbrugsejendom på kr. 3.765.996,- i forbindelse med, at sagsøgeren havde overført hovedbygningen fra virksomhedsordningen til privatøkonomien i 2009.

SKATs fastsættelse af overførselsværdien var sket med udgangspunkt i den aftalte fordeling af købesummen, som blev aftalt i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 5, og afskrivningslovens § 45 i forbindelse med, at sagsøgeren havde erhvervet ejendommen i 2007.

Der var enighed om, at hovedbygningen kunne udtages til handelsværdien, hvis handelsværdien var lavere end værdien, som blev opgjort ved opgørelse af indskudskontoen.

Der blev under sagens forberedelse afholdt syn og skøn over handelsværdien af hovedbygningen. Skønsmanden vurderede handelsprisen af hovedbygningen til at være kr. 420.000,- i foråret 2009.

Retten fandt, at den aftalte fordeling af købesummen i forbindelse med erhvervelsen afspejlede den værdi, som en køber er villig til at betale for beboelse tilknyttet en landbrugsejendom. I relation til fastsættelse af handelsværdien ved udtagelse af en ejendom fra virksomhedsordningen fandt retten, at handelsværdien tilsvarende skulle fastsættes efter den sum, som køber var villig til at betale for hovedbygningen i tilknytning til en landbrugsejendom i drift.

Skønsmanden havde ikke i sin vurdering taget højde for, at hovedbygningen indgik i en igangværende landbrugsvirksomhed, ligesom retten fandt, at skønsmandens vurdering var forbundet med usikkerhed, da skønsmanden uden parternes tilslutning havde indhentet oplysninger fra en mægler, der tidligere havde foretaget en vurdering for sagsøgeren.

Selvom hovedbygningen efter forklaringerne var i dårligere stand end det fremgik af udbudsmaterialet, fandt retten, at sagsøgeren ikke havde løftet bevisbyrden for, at ejendommen kunne udtages til en lavere værdi end anvendt af SKAT. Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2014.386.BR Henstand - udskydelse af forfaldstidspunkt - afbrydelse af forældelse

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 51

Retten afviser, at henstandsbevillingerne er ugyldige, selvom henstandsbevillingerne er sket på grundlag af en fejlagtig antagelse om, at en verserende højesteretssag havde betydning for SKATs krav mod sagsøgerne.

Retten begrunder dommen med, at SKATs bevilling af henstand til sagsøgerne med betaling af restskat og arbejdsmarkedsbidrag for indkomstårene 1997 til 1999 er sket efter anmodning fra sagsøgerne. Parterne indgik aftalerne om henstand under forudsætning om, at forfaldstidspunktet for kravene blev udskudt til henstandsperiodens udløb. Bevillingerne er begunstigende forvaltningsafgørelser, der udtømmende er udnyttet af modtagerne. Byretten tiltræder herefter Landsskatterettens vurdering, hvorefter SKATs afgørelse om henstand, uanset den urigtige forudsætning, har haft forældelsesafbrydende virkning.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 09-06-2014 - 08-07-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-377/13 Ascendi
Dato: 12-06-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – CAAD – Centro de Arbitragem Administrativa (Portugal) – fortolkning af artikel 4, stk. 1, litra c), og artikel 4, stk. 2, litra a), artikel 7, stk. 1, og artikel 10, litra a), i Rådets direktiv 69/335/EØF af 17. juli 1969 om kapitaltilførselsafgifter, som ændret ved Rådets direktiv 85/303/EØF af 10. juni 1985 – kapitaltilførselsafgift pålagt kapitalselskaber – fritagne transaktioner – national lovgivning, der genindfører en stempelafgift på transaktioner til forhøjelse af selskabskapitalen gennemført ved konvertering til kapital af fordringer, som det pågældende selskabs aktionærer har for accessoriske ydelser leveret til det pågældende selskab – ordning, der var gældende den 1. juli 1984, hvorefter der skulle anvendes en stempelafgift på 2% for disse transaktioner, mens kapitalforhøjelser foretaget som tilførsel af naturalier var fritaget – godkendelse af denne genindførsel af stempelafgift

Tidligere dokument: C-377/13 Ascendi - Ny sag
Tidligere dokument: C-377/13 Ascendi - Dom

Dom C-524/13 Braun
Dato: 03-07-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Amtsgericht Karlsruhe (Tyskland) – fortolkning af Rådets direktiv 69/335/EØF af 17. juli 1969 om kapitaltilførselsafgift, som ændret ved Rådets direktiv 85/303/EØF af 10. juni 1985 – omdannelse af et kapitalselskab uden kapitaltilførsel – gebyrer, der opkræves for oprettelse af et notarialdokument, som attesterer denne omdannelse – eventuel inddragelse af disse gebyrer under begrebet afgift

Tidligere dokument: C-524/13 Braun - Ny sag
Tidligere dokument: C-524/13 Braun - Dom


Domme
C-377/13 Ascendi

Sagen omhandler:

Præjudiciel – CAAD – Centro de Arbitragem Administrativa (Portugal) – fortolkning af artikel 4, stk. 1, litra c), og artikel 4, stk. 2, litra a), artikel 7, stk. 1, og artikel 10, litra a), i Rådets direktiv 69/335/EØF af 17. juli 1969 om kapitaltilførselsafgifter, som ændret ved Rådets direktiv 85/303/EØF af 10. juni 1985 – kapitaltilførselsafgift pålagt kapitalselskaber – fritagne transaktioner – national lovgivning, der genindfører en stempelafgift på transaktioner til forhøjelse af selskabskapitalen gennemført ved konvertering til kapital af fordringer, som det pågældende selskabs aktionærer har for accessoriske ydelser leveret til det pågældende selskab – ordning, der var gældende den 1. juli 1984, hvorefter der skulle anvendes en stempelafgift på 2% for disse transaktioner, mens kapitalforhøjelser foretaget som tilførsel af naturalier var fritaget – godkendelse af denne genindførsel af stempelafgift

Domstolens dom:

Artikel 4, stk. 1, og artikel 7, stk. 1 og 2, i Rådets direktiv 69/335/EØF af 17. juli 1969 om kapitaltilførselsafgifter, som ændret ved Rådets direktiv 85/303/EØF af 10. juni 1985, skal fortolkes, at de er til hinder for en medlemsstats genindførelse af en kapitaltilførselsafgift på kapitaludvidelser, som er omfattet af den første af disse bestemmelser, og som var pålagt en sådan afgift den 1. juli 1984, men som efterfølgende er blevet fritaget herfor.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 10177 2014 INIT Forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG) - KompromisforslagIndholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt.

ST 10128 2014 INIT Økofinrådets rapport til Det Europæiske Råd om beskatningsspørgsmål. Indholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt.

 

Nyt fra Kommissionen

Taxation: New guidelines on transfer pricing

Triangular Cases - Tax obstacles to labour mobility in the European Union and tax avoidance (565 kB)

The study analyses the legislative background to cross-border employee mobility from a tax perspective, and looks at how existing bilateral tax agreements can be made more effective, and how certain specialised cases such as Frontier Workers and Aircrew are addressed in the appropriate legislation and bilateral agreements. Finally, it looks at how the administrative complexities of claiming double tax relief might be simplified.

  

Effective tax rates in an enlarged European Union (final report 2013) (11.57 Mb)

The project 'Effective tax rates in an enlarged European Union' is based on the methodology used for the calculation of effective tax rates (ETRs) as set out by Devereux and Griffith (1999, 2003). It extends the scope of the calculation of ETRs conducted under the study on effective levels of company taxation within an enlarged EU (2008). The project includes a focus on the effects of tax reforms in the EU27 for the period 1998-2013 and their impact on the level of taxation for both domestic and cross-border investment.

  

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven)  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

B 17 Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af omkostningsgodtgørelse til virksomheder og fonde i skattesager.

Bilag

Bilag 4

Betænkning afgivet den 3. juni 2014

B 65 Forslag til folketingsbeslutning om skattemæssig ligestilling af familieejede ejendomsvirksomheder med andre familieejede virksomheder.

Bilag

Bilag 4

Betænkning afgivet den 3. juni 2014

Almindelig del

Bilag

Bilag 208

Rejserapport - München den 24. februar 2014

Bilag 209

Rejserapport - Japan den 24. - 30. marts 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 509

Spm. om at oplyse det seneste skøn for 2014-skattetrykket målt som andel af disponibelt BNI i faktorpriser, til skatteministeren  Svar  

Spm. 510

Spm. om, hvilke lande der typisk er involveret i de foretagne transfer pricing-forhøjelser, til skatteministeren  Svar  

Spm. 514

MFU spm. om det er ministerens holdning, at SKATs praksis om at udelukke udenlandske virksomheders mulighed for at fradrage energiafgifter på vand er ...   Svar  

Spm. 515

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/5-14 fra FGVF - foreningen af grundtvigske valg- og frimenigheder, til skatteministeren  Svar  

Spm. 516

MFU spm. om, hvad provenuet af arbejdsmarkedsbidraget på 8 pct. forventes at være på finansloven for 2014, til skatteministeren  Svar  

Spm. 524

Spm. om en beregning på de totale udgifter for staten, hvis der indføres et særligt skattefradrag for udgifter forbundet med et engagement inden for k...   Svar  

Spm. 526

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/5-14 fra Terra Consult ApS, til skatteministeren  Svar  

Spm. 527

Spm. om tilfælde, hvor landbrugsejendomme under 5,5 hektar er blevet vurderet forskelligt i forhold til, om ejendommene skal beskattes som landbrugsej...   Svar  

Spm. 528

Spm. om ministeren vil arbejde på, at definitionen af en landbrugsejendom nedsættes til 2 ha, så den modsvarer bundgrænsen for EU-støtte, til skattemi...   Svar  

Spm. 529

Spm. om at pålægge SKAT at have pligt til en forudgående dialog med ejeren af en ejendom, inden der træffes afgørelse om, hvorvidt en ejendom skal def...   Svar  

Spm. 539

Spm. om, hvad det vil koste at annullere justeringen af rentefradragsbegrænsningsreglerne, som vedtaget med L 30B, til skatteministeren  Svar  

Spm. 574

Spm. om talepapir fra samrådet den 15/5-14 om samrådsspørgsmål AD og AE, til skatteministeren  Svar  

Spm. 575

Spm. om at oversende statistik, der belyser udviklingen i antallet af skattesager, herunder hvor mange sager der er rejst af SKAT, og hvor mange der e...   Svar  

Spm. 583

Spm. om, hvad det i mio. kr. vil koste at ophæve boafgiften af familieejede virksomheders erhvervsmæssigt anvendte aktiver, til skatteministeren  Svar  

Spm. 592

Spm. om talepapir fra samrådet den 27/5-14 om samrådsspørgsmål Ø (Placering af skattecentre), til skatteministeren  Svar  

Spm. 618

Spm. om at bekræfte, at SKAT har benyttet ikke offentliggjorte skattesager som argumentation i andre sager, jf. svar på spm. 334, til skatteministeren  Svar  

Spm. 619

Spm. om ministeren vil bakke op om et princip om, at kun tidligere ikke offentliggjorte afgørelser, som taler til borgerens fordel, fremlægges i forbi...   Svar  

Spm. 620

Spm. om begrundelsen for, at SKAT alene og ikke borgere og disses repræsentanter i sager mod SKAT skal kunne have fuld adgang til tidligere ikke offen...   Svar  

Spm. 621

Spm. om der er tekniske eller hjemmelsmæssige grunde til, at borgerne ikke skal kunne gøre sig bekendt med hele praksis i forbindelse med egne skattes...   Svar  

Spm. 622

Spm. om, hvilket argument ligger til grund for, at borgerne i forbindelse med deres egen skattesag ikke skal kunne få indsigt i tidligere konkrete og/...   Svar  

Spm. 623

Spm. om SKATs praksis med brug af ikke offentliggjorte skattesager som argumentation i andre sager er i overensstemmelse med lighedsprincippet og lega...   Svar  

Spm. 624

Spm. om, hvad regeringens skøn er for 2014-skattetrykket målt som andel af disponibelt BNI i faktorpriser, baseret på Økonomisk Redegørelse, maj 2014,...   Svar  

Spm. 625

Spm. om talepapir fra samrådet den 3/6-14 om samrådsspørgsmål AH og AI (Skattemæssig succession ved familieejede virksomheder), til skatteministeren  Svar  

Spm. 626

Spm. om at vurdere, hvad det i mio. kr. vil koste at give andelshavere et nedslag i grundvurderingen af andelsboliger på 2,5 pct. fra og med 2013 frem...   Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1560

Hvad er baggrunden for, at ministeren mener, at det er nødvendigt med et nyt styresignal, som lemper reglerne for beskatning af arbejdsudleje?  Svar  

Spm. US 96

Om skattelettelser.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse