SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2014, uge 20

Kære læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. en lang strive ikke offeliggjorte kendelser fra SKAT. Desuden har
Skatterådet omgjort en få måneder gammel praksis. Fremover er godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven (alligevel) skattepligtig for den afskedigede medarbejder. Det samme gælder for godtgørelser efter ligebehandlingsloven. For få måneder konstaterede Skatterådet ellers i to bindende svar (SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR), at godtgørelser givet i henhold til forskelsbehandlingsloven er skattefri for medarbejderen. Det blev derudover konstateret, at udgifter til betaling af godtgørelser, som arbejdsgiver har pådraget sig som følge af forskelsbehandlingen, ikke er fradragsberettigede som driftsudgifter, da de ikke kan anses for at være et udslag af en normal driftsrisiko. Nu har Skatterådet i deres bindende svar af 29. april 2014 (SKM2014.354.SR) revurderet spørgsmålet om den skattemæssige behandling af godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven, hvorefter det konstateres, at den omhandlede godtgørelse skattemæssigt skal behandles som en godtgørelse i forbindelse med fratræden af stilling, der er skattepligtig i medfør af ligningslovens § 7U. Endvidere udtales det, at Skatterådet er af den opfattelse, at den skattemæssige behandling bør være ens, uanset om der er tale om godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven eller ligebehandlingsloven.

God læselyst.

Med venlig hilsen
Flemming L. Bach


 


Specialt i ejendomsavancebeskatning

Vil du arbejde for et erhverv, hvis vigtigste formål er at producere fødevarer til hele verden og hvor bæredygtighed og klimaet er førsteprioritet? Vil du med din viden om skat gøre en forskel og være med til at hjælpe landmænd med især udfordringer ved salg og vurdering af fast ejendom? Så har vi jobbet til dig.

Om os
SEGES er landbrugets videns- og innovationscenter, og vi er specialisterne, når det kommer til udvikling og rådgivning til landbruget – også indenfor skat.

Lige nu mangler vi en faglig stærk kollega med speciale i skatteret, som vil være en del af vores afdeling med 13 fantastiske kolleger med speciale indenfor social- og familiejura, skat, moms og afgifter. Hos os er kompetenceniveauet højt, og vi brænder for vores fag og for rådgivningen af landmænd og rådgivere i hele landet – og så lægger vi stor vægt på samarbejde, sparring og at have det sjovt sammen.

Fokus på ejendomsavance og vurdering af fast ejendom
Som skattespecialist kommer du til at arbejde med forskellige områder indenfor skatteretten med særligt fokus på afståelse af fast ejendom samt vurdering af fast ejendom.

Derudover kommer du til at:
 • deltage i rådgivning indenfor flere områder af skattelovgivningen
 • forberede og gennemføre skattesager som repræsentant for kunder
 • kommentere på lovforslag og indgå i lovforberedende arbejde
 • skrive informationsmateriale om nyheder indenfor skatteområdet
 • tilrettelægge og undervise på kurser om skat
 • deltage i specialistgrupper indenfor ovennævnte områder
 • indgå i videndeling og sparring.

Du er…
Du har 8 – 10 års erfaring eller mere og har arbejdet med ejendomsavance. Det er vigtigt, at du brænder for skat og for at rådgive andre, der har brug for din hjælp, men det er lige så vigtigt, at du vil indgå i vores gruppe med fokus på sammenhold, et åbent sind og godt humør.

Hvis du også kan sætte flueben ved disse punkter, er det helt i top:

 • Du er struktureret og kan arbejde selvstændigt
 • Du er positiv og initiativrig og står altid klar med en hjælpende hånd – både overfor kolleger og kunder
 • Du er en dygtig formidler både som underviser og skribent, som har fokus på god, målrettet kommunikation
 • Du vil gerne udvikle dig og dine kompetencer, og du er ikke bange for at spørge, hvis du er i tvivl
 • Du er en god kollega, der sætter pris på det gode samarbejde og et godt fællesskab i afdelingen.

Ansøgning og mere information
Vil du vide mere om stillingen, kan du henvende dig til afdelingschef René Moody Nielsen tlf. 8740 6643, mobil 2331 4017. 

Stillingen ønskes besat snarest. Ansøgningerne behandles løbende.

Send ansøgning, CV og karakterudskrift ved at klikke på linket herunder, hvis du ønsker at søge stillingen.

Se annoncen og søg jobbet.

SEGES, maj 2021
Skriv gerne at du har set annoncen hos
Skatteforlaget

 


 

Indhold

Artikler og interessante links
Regeringens udspil til Vækstpakke 2014 - skatte- og afgiftsmæssig del
Regeringens vækstpakke 2014
Ability to Pay in European Community Law
Tax Recovery Assistance in the EU: Analysis of Directive 2010/24/EU
Tax Aid to Public and Social Enterprises: A Collision between Competition and Public Policy
The Influence of the Principle of Union Loyalty in Tax Matters?
Regeringens nye vækstplan
Skatterådet ændrer praksis
Varevogne med påhæng, og samlet vægt over 3.500 kg. Har du installeret fartskriver, og kan dette undgås uden bøder

SKAT-meddelelser
Fastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 2013

Bindende svar
Arbejdsgiversammenslutnings modtagelse af bonus fra forsikringsordning
Ferieboliger der indgår i hoteldrift - skattemæssig behandling
Arbejdsudleje - entreprenør
Arbejdsudleje - entreprenør
Godtgørelse efter ligebehandlingsloven, og arbejdsgivers fradragsret for godtgørelsen
Godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven
Genbeskatning - underskud - eksemptionmetoden - skibsvirksomhed
Arbejdsudleje - facadearbejde udskilt fra dansk virksomhed
Arbejdsudleje - leje af konsulenter
Arbejdsudleje - arbejde udført for dansk filial af ansatte fra udenlandsk moderselskab
Arbejdsudleje - Montagevirksomhed
Skattepligt - tilflytning sommerhus
Skattefri ombytning af aktier - succession

Kendelser
Hvorvidt speciallæges indtægter fra et privathospital kan anses for erhvervet ved selvstændig erhvervsvirksomhed
Omkostningsgodtgørelse - søgt om godtgørelse for 100 %
Gaveafgiftsgrundlaget i forbindelse med overdragelse af anparter
Bindende svar om hvorvidt bundfradrag kan benyttes ved opgørelse af fortjeneste ved salg af bygningsparcel
Syn og skøn - fremlæggelse af bilag for skønsmand
Syn og skøn - valg af skønsmand - krav til kvalifikationer

Domme
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning - hovedanlæg
Proces - klagebehandling - Landsskatteretten - gældserkendelse - afgørelse
Erstatning - uddannelsesgode - krænkelse
Selskab - begrænset skattepligt - aktietab - anlægsaktier
Valutaudlændingekonto og værdipapirdepot - reelle ejer - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
VERO Skat, Finland
Skatteverket, Sverige
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20140512' AND [SkatteraadChanged] <= '20140518') OR ([LSRChanged] >= '20140512' AND [LSRChanged] <= '20140518') OR ([ByretChanged] >= '20140512' AND [ByretChanged] <= '20140518') OR ([LandsretChanged] >= '20140512' AND [LandsretChanged] <= '20140518') OR ([HojesteretChanged] >= '20140512' AND [HojesteretChanged] <= '20140518')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

Dansk Revision

Regeringens udspil til Vækstpakke 2014 - skatte- og afgiftsmæssig del

Regeringen udsendte i sidste uge sit udspil til en ny vækstpakke for erhvervslivet. Der er tale om et udspil, der skal forhandles nærmere med Folketingets partier før der kan blive tale om konkrete lovforslag.


Deloitte

Regeringens vækstpakke 2014

Regeringen ønsker med Vækstpakken 2014 blandt andet at gennemføre en række initiativer, der styrker rekruttering af international og kvalificeret arbejdskraft.


EC Tax Review

Ability to Pay in European Community Law

After the financial and economic crisis the principle of the ability to pay has regained importance as a principle shaping the structure of income tax. This article deals with the question whether that principle has any role to play in the application of EU tax rules. It analyses whether there is a legal basis to apply this principle in EU law and the way in which this principle is applied in cross-border situations. The conclusion is that although ability to pay is part of the general principles of EU law, there is no clear legal basis in the treaties for the principle to be applied. The absence of this legal basis combined with the one country approach of the ECJ in discrimination cases results in an occasional and inconsistent application of the ability to pay principle.


EC Tax Review

Tax Recovery Assistance in the EU: Analysis of Directive 2010/24/EU

This article focuses on the scope and the different forms of tax recovery assistance provided by EU-directive 2010/24: exchange of information, presence of officials in another Member State, assistance for the notification of documents, and assistance by taking recovery or precautionary measures in the requested Member State.


EC Tax Review

Tax Aid to Public and Social Enterprises: A Collision between Competition and Public Policy

In a number of Member States including the Netherlands the European Commission has investigated and challenged the tax regime of public enterprises. In the view of the European Commission the regime qualifies as existing State aid. In this article the author discusses which room Member States have to grant tax benefits to public enterprises and non-profit organizations. In particular the distinction between economic and non-economic activities is discussed and the conditions of State aid. The author argues that it is clear from the Graphos case that the tax regime of public undertakings and non-profit organizations must be compared with the general corporate income tax regime and that tax benefits for public undertakings and non-profit organizations are in principle selective. Thus the question arises to which extent tax benefits can be compatible with the special rules that apply to the Services of General Economic Interest (SGEI). The author concludes that due to the strict conditions tax benefits that have the character of a general exemption of the corporate income tax will not qualify. However, tax benefits might be declared compatible under Article 107(3) TFEU.


EC Tax Review

The Influence of the Principle of Union Loyalty in Tax Matters?

The important but little-known Article 4, paragraph 3 of the Treaty on the European Union (TEU) expresses the principle of Union Loyalty. This article includes the principle of sincere cooperation and the obligation for Member States to help and not hinder the Union. The broad wording of this principle and its apparent obviousness falsely suggest that it is of secondary importance. In practice, the principle of Union loyalty proved decisive in capturing the precise obligations of Member States, in particular where the Treaty itself offered no solution. Not for nothing, the principle of Union loyalty is considered to be one of the main principles of the EU Treaty in legal literature.


Revisorgruppen Danmark

Skatterådet ændrer praksis

Godtgørelse efter forskels- og ligebehandlingsloven.


RSM plus

Varevogne med påhæng, og samlet vægt over 3.500 kg. Har du installeret fartskriver, og kan dette undgås uden bøder

Politiet har oprustet kontrollen af benyttelsen af varevogne, når disses vægt sammen med en tilkoblet påhængsvogn/trailer overstiger 3.500 kg. Dette sker for en afklaring af, om køre- og hviletidsregler er gældende, herunder krav om installation af fartskriver. Der udstedes bøder såvel til chauffør som til virksomheden og i niveau mindst kr. 9.000, som typisk deles med 2/3 til virksomheden og rest til føreren.nyhedsbrevet.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKAT-meddelelse: Fastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 2013

SKM2014.353.SKAT

Vedrører: Ejendomsværdiskatteloven

Meddelelsen indeholder ajourførte oplysninger om salg af fast ejendom i de enkelte lande, som kan anvendes ved opgørelsen af grundlaget for ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme i 2013. Det drejer sig om det svenske indeks for fritidshuse, indekstal fra OECD, Danmarks Statistiks prisindeks for sommerhuse samt afstandsprocenten for 2013.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Arbejdsgiversammenslutnings modtagelse af bonus fra forsikringsordning

SKM2014.361.SR

Vedrører: Fondsbeskatningsloven § 1 og § 8. Statsskatteloven § 4

Skatterådet bekræftede, at en arbejdsgiversammenslutning ikke beskattedes af en bonus fra en tidligere forsikringsordning i C, der blev modtaget på vegne af medlemmerne, når bonussen skulle overføres til en ny forsikringsordning i B. Skatterådet bekræftede videre, at der ikke udløstes beskatning af bonussen hos medlemmerne, hvis bonussen blev overført til den nye forsikringsordning hos B.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ferieboliger der indgår i hoteldrift - skattemæssig behandling

SKM2014.360.SR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningsloven § 8. Ejendomsværdiskatteloven § 11. Ligningsloven § 15 O og § 16. Pensionsbeskatningsloven § 11 A, stk. 1, nr. 1.-2 og § 12, stk. 1, nr. 1. Virksomhedsskatteloven § 1

Skatterådet kunne vedrørende nogle nærmere beskrevne ferieboliger, der indgik i hoteldrift, bekræfte, at pensionsmidler kunne anvendes til at investere i et unoteret selskab, der ejede en af ferieboligerne, under forudsætning af, at de øvrige betingelser i puljebekendtgørelsen er opfyldt, og at aktionæren betalte markedsleje ved eventuel privat benyttelse af boligen. Skatterådet kunne bekræfte, at en person, der købte en af de beskrevne ferieboliger, ville kunne anvende bestemmelsen i Ligningslovens § 15 O, ved opgørelsen af det skattemæssige resultat. Skatterådet kunne dog ikke bekræfte, at der ved anvendelse af den regnskabsmæssige metode efter Ligningslovens § 15 O, stk. 2, alene skulle betales ejendomsværdiskat for de uger ejeren anvendte ferieboligen, ligesom det ikke kunne bekræftes, at der kunne foretages fradrag for omkostninger der vedrørte perioder hvor boligen ikke var udlejet, men på den anden side ikke blev anvendt af ejeren. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en af de beskrevne ferieboliger ville kunne afstås skattefrit, idet disse ikke kunne anses for sommerhusejendomme omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2. Skatterådet kunne bekræfte, at virksomhedsordningen kunne anvendes ved personers opgørelse af det skattemæssige resultat, hvis ejeren var fuldstændigt afskåret fra at have rådighed over ferieboligen. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at aktionæren i et selskab, der investerede i en af ferieboligerne alene vil blive beskattet i de perioder der er booket for privat anvendelse. Hvis selskabet fraskriver sig benyttelsesretten, vil aktionæren dog ikke blive beskattet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Arbejdsudleje - entreprenør

SKM2014.352.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3. 1. pkt. og stk. 9, nr. 2, 1. pkt.

Skatterådet kan bekræfte, at spørgers medarbejdere ikke er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3 i forbindelse med spørgers indgåelse af en entrepriseaftale med en dansk byggevirksomhed.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Arbejdsudleje - entreprenør

SKM2014.351.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 1 og 3 samt stk. 9

Skatterådet kan bekræfte, at der ikke er tale om arbejdsudleje i henhold til kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, ved løn som udbetales fra en udenlandsk hvervtager som udenlandsk underentreprenør, til dennes ansatte, for arbejde udført i Danmark, når hvervtageren udfører bygge- og anlægsopgaver i Danmark for spørger.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Godtgørelse efter ligebehandlingsloven, og arbejdsgivers fradragsret for godtgørelsen

SKM2014.355.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 4 og § 5. Ligningsloven § 7 U

Skatterådet kan bekræfte, at en godtgørelse fra tidligere arbejdsgiver som følge af uberettiget afskedigelse på grund af arbejdstagerens oplysning om graviditet, barsel, eller adoption, jf. ligebehandlingslovens § 16, jf. § 9, skattemæssigt skal behandles som en fratrædelsesgodtgørelse og dermed beskattes i medfør af ligningslovens § 7 U. Skatterådet bekræfter samtidig, at spørgeren har ret til at fratrække den omhandlede godtgørelse som en driftsomkostning efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, da det under de konkrete omstændigheder må anses for et udslag af en sædvanlig og naturlig driftsrisiko, at arbejdsgiveren pådrager sig en forpligtelse til at betale godtgørelsen for at have overtrådt ligebehandlingsloven.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

SKM2014.354.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 4 og § 5

Skatterådet kan tilslutte sig SKATs opfattelse, hvorefter forholdene i den foreliggende sag kan sidestilles med de forhold, der forelå i Skatterådets afgørelser i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR . Skatterådet har imidlertid nu revurderet spørgsmålet om den skattemæssige behandling af godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens § 7 således, at den omhandlede godtgørelse skattemæssigt skal behandles som en godtgørelse i forbindelse med fratræden af stilling, der er skattepligtig i medfør af ligningslovens § 7 U, jf. bl.a. bemærkningerne til lovforslag L 88, lov nr. 955 af 20. december 1999 samt i øvrigt SKATs indstilling og begrundelse i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR .

Det er derfor også Skatterådets opfattelse, at afgørelserne i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR ikke kan anses for udtryk for den korrekte retstilstand i forhold til den skattemæssige behandling af tilsvarende godtgørelser efter forskelsbehandlingslovens § 7.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Genbeskatning - underskud - eksemptionmetoden - skibsvirksomhed

SKM2014.349.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Ligningsloven § 33 D

Skatterådet kan ikke bekræfte, at der ikke skal ske genbeskatning af fratrukne underskud af skibsvirksomhed i Tyskland, når overskud lempes efter eksemptionsmetoden, jf. ligningslovens § 33 D.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Arbejdsudleje - facadearbejde udskilt fra dansk virksomhed

SKM2014.348.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3

Skatterådet kan bekræfte, at der ikke er tale om arbejdsudleje, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, når en udenlandsk virksomhed udfører facadearbejde for spørgers danske virksomhed, da opgaven anses for at være tilstrækkeligt udskilt fra spørgers danske virksomhed til den udenlandske virksomhed, som selvstændig kontraktspart. Skatterådet finder efter en konkret vurdering, at der reelt er tale om, at arbejdet udføres for en udenlandsk arbejdsgiver, og ikke for spørgers danske virksomhed.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Arbejdsudleje - leje af konsulenter

SKM2014.343.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3

Skatterådet kan ikke bekræfte, at en konsulentaftale om leje af kommunikationsmedarbejdere mellem spørger og et udenlandsk firma ikke er omfattet af reglerne om arbejdsudleje, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, for så vidt angår den del af arbejdet, der udføres i Danmark. Skatterådet har lagt vægt på, at arbejdet udføres i spørgers danske virksomhed, at konsulenterne indgår i det danske team af kommunikationsmedarbejdere, og konsulenterne udfører arbejdet under instruktionsbeføjelse af spørgers leder af kommunikationsafdelingen. Spørger er anset for at være den reelle arbejdsgiver for de udenlandske kommunikationsmedarbejdere. Såfremt konsulenterne udfører arbejde i Tyskland er dette ikke omfattet af arbejdsudlejereglerne.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Arbejdsudleje - arbejde udført for dansk filial af ansatte fra udenlandsk moderselskab

SKM2014.342.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 1 og 3

Skatterådet kan bekræfte, at servicekontrakt indgået mellem spørgers virksomhed i udlandet og en dansk kunde ikke anses for arbejdsudleje efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, da arbejdet udføres i udlandet. Skatterådet kan bekræfte, at indledende research og salgsopsøgende arbejde i Danmark, udført af en af spørgers ansatte fra udlandet, ikke anses som arbejdsudleje efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra a. Dette begrundes i, at spørger har en dansk filial, der udfør et fast driftssted. Spørger anses derfor for begrænset skattepligtig efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a. Den begrænsede skattepligt for det udenlandske selskabs aktiviteter i Danmark omfatter indkomster, der vedrører filialen. Hvis en ansat fra udlandet udfører salgsopsøgende arbejde i Danmark, og dette vedrører filialens aktiviteter, bliver den ansatte skattepligtig efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1. Beskatning efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1, udelukker begrænset skattepligt efter arbejdsudlejereglerne i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Arbejdsudleje - Montagevirksomhed

SKM2014.341.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3

Skatterådet kan bekræfte, at arbejde der udføres af en udenlandsk virksomhed uden for Danmark ikke bliver omfattet af reglerne om arbejdsudleje, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, selvom arbejdet udføres for en dansk virksomhed. Skatterådet afviser spørgers øvrige spørgsmål pga. manglende indsendelse af oplysninger.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattepligt - tilflytning sommerhus

SKM2014.339.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1 og § 7, stk. 1

Skatterådet kan bekræfte, at spørgers deltagelse i bestyrelsesarbejde ca. 7 - 10 gange årligt i et dansk selskab, ikke vil medføre fuld skattepligt til Danmark, uagtet at han har rådighed over et sommerhus i Danmark. Spørger har ikke rådighed over en helårsbolig i Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattefri ombytning af aktier - succession

SKM2014.337.SR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 36

Skatterådet bekræfter, at når en fysisk person ved ombytning af aktier efter aktieavancebeskatningslovens § 36 alene vederlægges i aktier, sker der fuld succession. Skatterådet bekræfter desuden, at når en fysisk person ved ombytning af aktier efter aktieavancebeskatningslovens § 36 alene vederlægges i aktier, anses vederlaget ikke som udbytte, jf. ligningslovens § 16 B, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Hvorvidt speciallæges indtægter fra et privathospital kan anses for erhvervet ved selvstændig erhvervsvirksomhed

SKM2014.350.LSR

Vedrører: -

En speciallæges indtægter fra et privathospital kunne ikke anses for erhvervet ved selvstændig erhvervsvirksomhed, men måtte anses som lønindkomst.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Omkostningsgodtgørelse - søgt om godtgørelse for 100 %

SKM2014.346.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 40, § 52, § 53, § 54 og § 55

Udfaldet af en efterfølgende sag om omgørelse var uden betydning for medholdsvurderingen i en klagesag vedrørende spørgsmålet om genoptagelse. Sag om omgørelse kunne være ført sideløbende med genoptagelsessagen. Manglende vejledning derover kan ikke føre til et andet resultat.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Gaveafgiftsgrundlaget i forbindelse med overdragelse af anparter

SKM2014.345.LSR

Vedrører: Boafgiftsloven § 27, stk. 1

Ved ansættelsen af gaveafgiftspligtig værdi af anparter i et nystiftet selskab kunne formueskattekursen ikke anvendes, bl.a. fordi der var et åbenbart misforhold mellem markedsprisen og overdragelsesprisen for de omhandlende anparter.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Bindende svar om hvorvidt bundfradrag kan benyttes ved opgørelse af fortjeneste ved salg af bygningsparcel

SKM2014.344.LSR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningsloven § 1, § 6 og § 5A

Klager havde samtidig med salget af en bygningsparcel foretaget frasalg af den resterende del af ejendommen, hvor avancen var opgjort efter EBL § 5 A. Han var derfor ikke berettiget til bundfradrag efter § 6, stk. 1 ved afståelsen af bygningsparcellen


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Syn og skøn - fremlæggelse af bilag for skønsmand

SKM2014.336.ØLR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 47

Sagen drejer sig om fastsættelse af markedsværdien af en ejendom, solgt af eneaktionæren til sit selskab.

Der var ikke enighed om, hvorvidt to kortfattede mails fra henholdsvis en ejendomsmægler og en kreditforening kunne fremlægges og omtales for skønsmanden. De to mails var sendt til rekvirenten og indgår i klagesagen. De to mails indeholder ingen faktuelle oplysninger om ejendommen, men alene en udtalelse om værdien af ejendommen.

Byretten gav skønsindstævnte medhold i, at de to mails ikke skulle fremlægges eller omtales for skønsmanden, fordi disse "sagkyndige erklæringer" ud fra deres indhold var helt uden betydning for besvarelsen af skønstemaet.

Østre Landsret gav derimod skønsrekvirenten medhold og ændrede byrettens afgørelse, således at det blev tilladt at fremlægge og omtale de to mails. Østre Landsret fandt, at det ikke på forhånd kunne antages, at bilagene (de to mails) var uden betydning for skønsmandens besvarelse, eller at de kunne påvirke besvarelsen på utilbørlig måde.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Syn og skøn - valg af skønsmand - krav til kvalifikationer

SKM2014.338.VLR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 47

Sagen drejer sig om, hvorvidt rekvirentens hundekennel kan anses for at være erhvervsmæssigt drevet i skattemæssig henseende i indkomstårene 2009, 2010 og 2011.

Parterne var blevet enige om, at Københavns Universitet skulle komme med forslag til en skønsmand, men var ikke enige om formuleringen af henvendelsen til universitetet.

Skønsrekvirenten stillede subsidiært forslag om, at der alternativt til at stille et specifikt krav i henvendelsen til universitetet, skulle indhentes forslag til en medskønsmand fra Dansk Kennel Klub.

SKAT var ikke enig i, at der skulle rettes henvendelse til Dansk Kennel Klub, fordi det af konkrete omstændigheder i sagen efter SKATs opfattelse ville være i strid med uvildighedskriteriet at få en medskønsmand foreslået af Dansk Kennel Klub.

Skønsrekvirenten ønskede i henvendelsen til universitetet at stille krav om, at skønsmanden skulle have kendskab til opdræt af hunde, herunder have den fornødne indsigt i de lovmæssige krav, der stilles til erhvervsmæssig drift af hundekennel.

SKAT protesterede mod, at der i henvendelsen skulle stilles særlige og specifikke krav til kvalifikationerne hos skønsmanden. At stille særlige og specifikke krav i henvendelsen var overflødigt, når henvendelsen var vedlagt begæringen til retten, sagsfremstillingen og syns- og skønstemaet. Det måtte kunne lægges til grund, at universitetet evner at foreslå en kvalificeret skønsmand alene ud fra de udførlige, detaljerede og faktuelle oplysninger, der var givet i begæringen til retten, i sagsfremstillingen og i syns- og skønstemaet.

Byretten fandt efter karakteren af de stillede spørgsmål og henset til, hvilket formål besvarelsen skulle opfylde, ikke holdepunkter for at tilsidesætte skønsrekvirentens ønsker/krav til skønsmandens kvalifikationer. Byretten bestemte, at det kunne tillades skønsrekvirenten at rette henvendelse til Københavns Universitet og anmode dem om at foreslå en skønsmand, som skal have kendskab til opdræt af hunde, herunder have indsigt i de lovmæssige krav, der stilles til erhvervsmæssig drift af hundekennel.

Østre Landsret stadfæstede byrettens kendelse af de grunde, som byretten har anført.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning - hovedanlæg

SKM2014.359.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 (dagældende)

Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøgeren var berettiget til fradrag i grundværdien i henhold til den dagældende bestemmelse i vurderingslovens § 17 for udgifter til etablering af kloakforsyningsledninger internt på sagsøgerens ejendom.

Retten fandt, at kloakledningerne ikke kunne anses for hovedanlæg, der bevirkede en stigning i grundens værdi i ubebygget stand. Retten lagde vægt på, at kloakledningerne efter deres placering og forløb sammenholdt med bygningernes placering fremstod som anlagt specifikt til betjening af de enkelte bygninger.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Proces - klagebehandling - Landsskatteretten - gældserkendelse - afgørelse

SKM2014.358.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 11, stk. 1 og § 42, stk. 1 (begge dagældende)

Sagen angik, hvorvidt Landsskatteretten med rette havde afvist at behandle sagsøgerens klage af 17. januar 2013 over SKATs brev af 11. januar 2013 med en erklæring om gældserkendelse, og Skatteankenævnets afgørelse af 12. april 2005.

Retten udtalte, at det følger af skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, at Landsskatteretten afgør klager over afgørelser fra told- og skatteforvaltningen, fra Skatterådet, fra skatteankenævnene, vurderingsankenævnene og motorankenævnene. Retten lagde til grund, at SKATs brev af 11. januar 2013 ikke indeholdt en afgørelse, men en opfordring til at underskrive gældserkendelsen for at afbryde forældelse og for at undgå en udlægsforretning med deraf følgende omkostninger, og fandt derfor, at Landsskatteretten med rette havde afvist den del af klagen.

Retten udtalte desuden, at det følger af skatteforvaltningslovens § 42, stk. 1, at klager over de afgørelser, der kan påklages efter skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, skal være modtaget i Landsskatteretten senest 3 måneder efter modtagelse af den afgørelse, der ønskes påklaget. Retten lagde til grund, at klagefristen i forhold til Skatteankenævnets kendelse af 12. april 2005 således for længst var overskredet, og at A ikke havde godtgjort, at der havde foreligget særlige omstændigheder, og fandt derfor, at Landsskatteretten også for så vidt angår denne del af klagen med rette havde afvist at tage den under realitetsbehandling.

Retten tog på den baggrund Skatteministeriets påstand om frifindelse til følge.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Erstatning - uddannelsesgode - krænkelse

SKM2014.357.BR

Vedrører: Ligningsloven § 7 U. Statsskatteloven § 5, litra a

Sagen handlede om, hvorvidt beløb udbetalt i henhold til erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 1, var skattepligtigt efter ligningslovens § 7 U, eller om beløbet er skattefrit efter statsskattelovens § 5, litra a.

Sagsøgeren var tilkendt erstatning for tab af uddannelsesgode med kr. 30.000,-, da det ved dom var slået fast, at sagsøgeren med rette havde ophævet sin uddannelsesaftale, fordi han havde været udsat for ... udøvet af en anden ansat.

Retten fandt, at det tilkendte beløb ikke kunne betragtes som en erstatning for arbejdsgiverens misligholdelse, der er omfattet af ligningslovens § 7 U, men derimod som en erstatning givet som følge af en retsstridig krænkelse af sagsøgerens ære eller person, jf. principperne i erstatningsansvarslovens § 26, og beløbet var derfor skattefrit efter statsskattelovens § 5, litra a.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Selskab - begrænset skattepligt - aktietab - anlægsaktier

SKM2014.347.HR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 4, stk. 4 og 6 (dagældende). Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a (dagældende). Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland artikel 7 og 13

I 2003 fusionerede to tyske banker og dannede H1 Bank AG. I den forbindelse ophørte den ene banks danske filial, og dens aktiver blev overdraget til en ny dansk filial, som blev etableret som led i fusionen, H1.1 Bank AG. Blandt disse aktiver var en større aktiepost. Overdragelsen af disse aktier, der var såkaldte "anlægsaktier", skete med et tab i forhold til den oprindelige anskaffelsessum på ca. 128 mio. kr.

Spørgsmålet i denne sag var, om banken kunne fratrække dette tab i den skattepligtige indkomst. De danske skattemyndigheder ville ikke acceptere det.

Der var under sagen enighed om, at udenlandske selskabers faste driftssteder i Danmark - som den danske filial i denne sag - efter de dagældende danske regler uanset ejertid ikke var skattepligtige af fortjeneste og tab på anlægsaktier. For selskaber hjemmehørende i Danmark gjaldt det samme kun, hvis salg fandt sted efter 3 års ejertid. I den foreliggende sag skete overdragelsen efter ca. 5 års ejertid.

Højesteret fastslog, at der ikke var tale om en EU-stridig forskelsbehandling af banken, da et selskab hjemmehørende i Danmark heller ikke ville have opnået fradragsret for tab på anlægsaktier ved salg efter mere end 3 års ejertid. Heller ikke Danmarks folkeretlige forpligtelser efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Tyskland kunne føre til, at der skulle gives banken tabsfradrag.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Valutaudlændingekonto og værdipapirdepot - reelle ejer - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist

SKM2014.335.VLR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 2

Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren i skattemæssig henseende var reel ejer af indeståender på en bankkonto og et værdipapirdepot, der formelt havde en anden registreret ejer bosiddende i Schweiz.

Henset til, at sagsøgeren havde fuldmagt til at råde over indeståenderne i alle henseender, til at denne råderet faktisk var udnyttet i form af hævninger, investeringer og modtagelse af post vedrørende engagementerne og til, at kun sagsøgeren - og ikke den formelt registrerede ejer - havde disponeret over midlerne, påhvilede det sagsøgeren at godtgøre, at han ikke var reel ejer af indeståenderne. Denne bevisbyrde var ikke løftet, og sagsøgeren var derfor skattepligtig af renteindtægter, udbytter m.m. knyttet til engagementerne.

Reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, i forbindelse med den ekstraordinære skatteansættelse begyndte først at løbe fra det tidspunkt, hvor skattemyndighederne havde tilstrækkelige oplysninger til at kunne varsle en korrekt ansættelse. Dette gjaldt uanset, at skattemyndighederne var over et år om at indhente yderligere materiale i sagen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0093207
Genoptagelse af skatteansættelsen
Skatteankenævnet har ikke imødekommet klagerens anmodning om genoptagelse af tidligere afgørelser og af skatteansættelser for indkomstårene 1995, 1997, 2001, 2002 og 2003. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-04-2014

Journalnr: 14/0184738
Skatteankenævnets genoptagelse
Skatteankenævnet har nægtet at genoptage sin afgørelse af den 14. juni 2012. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-04-2014

Journalnr: 12/0219730
Sambeskatningsindkomst
SKAT har ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten for indkomståret 2008 ikke godkendt modregning af underskud i et fast driftssted i andre selskabers / faste driftssteders indkomster, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-03-2014

Journalnr: 13/5996501
Afskrivning på personbil
Klagen vedrører nægtet adgang til efterfølgende afskrivning på personbil, jf. afskrivningslovens § 52, stk. 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-04-2014

Journalnr: 12/0194596
Betalingskorrektion
SKAT har nægtet klageren betalingskorrektion, jf. ligningslovens § 2, stk. 5. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-03-2014

Journalnr: 12/0194598
Betalingskorrektion
SKAT har nægtet klageren betalingskorrektion, jf. ligningslovens § 2, stk. 5. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-03-2014

Journalnr: 12/0194599
Betalingskorrektion
SKAT har nægtet klageren betalingskorrektion, jf. ligningslovens § 2, stk. 5. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-03-2014

Journalnr: 12/0194600
Betalingskorrektion
SKAT har nægtet klageren betalingskorrektion, jf. ligningslovens § 2, stk. 5. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-03-2014

Journalnr: 12/0194602
Betalingskorrektion
SKAT har nægtet klageren betalingskorrektion, jf. ligningslovens § 2, stk. 5. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-03-2014

Journalnr: 13/5309160
Dagpenge - periodisering af beskatning
Klagen vedrører ændring af beskatning, således at dagpenge modtaget for perioden 5. oktober 2009-29. juni 2010 og udbetalt i februar 2011, overføres til beskatning i indkomståret 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-04-2014

Journalnr: 08/0199029
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører værdi af fri bil, værdi af fri telefon og datakommunikation, indbetalinger på klagerens private konti, samt ikke selvangivet honorar. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 02-05-2014

Journalnr: 13/0243777
Ejendomsavance
SKAT har ændret fordelingen af overdragelsessummen på stuehus, jord og driftsbygninger med konsekvens for boets ejendomsavance. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 04-04-2014

Journalnr: 13/0250105
Ejendomsavance
Klagen vedrører bindende svar på spørgsmål om skat af enten salgspris eller provenu i forbindelse med salg af en arvet lejlighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-04-2014

Journalnr: 14/0805083
Fiksering af lejeindtægt
Skatteankestyrelsen har ved brev af 27. marts 2014 meddelt selskabets repræsentant, at Landsskatterettens afgørelse af 12. august 2013, journalnr. 12-0207842, genoptages. Herefter nedsættes indkomsten til det selvangivne.
Afsagt: 15-04-2014

Journalnr: 12/0230019
Forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører nægtet nedsættelse af indkomst, der er skønsmæssigt forhøjet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-03-2014

Journalnr: 12/0190076
Fradrag for rejseudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for rejseudgifter (kost og logi) i henhold til ligningslovens § 9 A. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-04-2014

Journalnr: 12/0191996
Fradrag for rejseudgifter (kost og logi)
Klagen vedrører fradrag for rejseudgifter (kost og logi) i henhold til ligningslovens § 9 A. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-05-2014

Journalnr: 14/0012576
Fradrag for tab på debitorer og tab på fordring
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på debitorer og for tab på en fordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-04-2014

Journalnr: 14/0002419
Fristoverskridelse, skatteankenævnet
Skatteankenævnet har afvist klagen på grund af fristoverskridelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-04-2014

Journalnr: 13/0091278
Henstandssaldo
Klagen angår, at opgørelse af henstandssaldo for indkomstår 2010 vedrørende fraflytterskat efter aktieavancebeskatningslovens § 39 A er sket efter bruttoprincip. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-04-2014

Journalnr: 13/6656369
Kapitalafkast i virksomhedsordningen
Skatteankenævnet har ved beregningen af kapitalafkast i kapitalafkastordningen for indkomstårene 2009 og 2010 anvendt kapitalafkastsatser på henholdsvis 3% og 2%. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-04-2014

Journalnr: 13/0088222
Kursregulering af renteswap
Klagen vedrører ikke selvangivet kursregulering af renteswap. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-04-2014

Journalnr: 13/0180158
Maskeret udlodning
SKAT har ansat maskeret udlodning med 3.500.000 kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-04-2014

Journalnr: 13/0184479
Maskeret udlodning
Klagen vedrører maskeret udlodning i form af ikke-selvangivne udbytter fra investeringsforeninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-04-2014

Journalnr: 08/0199031
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning af ikke-dokumenterede udgifter og af ikke-selvangivne avancer ved salg af ejendomme. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 02-05-2014

Journalnr: 08/0200104
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning som maskeret udlodning af ikke-selvangivne ejendomsavancer i ApS. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-05-2014

Journalnr: 14/0805090
Maskeret udlodning
SKAT har forhøjet aktieindkomst med maskeret udlodning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 15-04-2014

Journalnr: 09/0219373
Maskeret udlodning mm
Klagen vedrører maskeret udlodning af ikke-selvangivne avancer ved salg af ejendomme fra to ApS, samt beskatning af værdi af fri sommerbolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 02-05-2014

Journalnr: 13/0237214
Omgørelse
SKAT har nægtet tilladelse til omgørelse i forbindelse med beregning af gaveafgift ved overdragelse af ejendom fra fader til søn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-04-2014

Journalnr: 13/0237220
Omgørelse
SKAT har nægtet tilladelse til omgørelse i forbindelse med beregning af gaveafgift ved overdragelse af ejendom fra fader til søn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-04-2014

Journalnr: 13/0004177
Overdragelse af fast ejendom - interesseforbundne parter
Der klages over SKATs bindende svar vedrørende overdragelsessummen ved et påtænkt salg af ejendom til klagers børn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-03-2014

Journalnr: 12/0256727
Overskud af virksomhed, rette indkomstmodtager
Klagen vedrører ansættelse af overskud af virksomhed med salg af brænde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-04-2014

Journalnr: 13/6434670
Seniorskattenedslag
Sagen vedrører, om betingelserne for seniorskattenedslag er opfyldte, herunder om arbejdstidskravet er opfyldt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-04-2014

Journalnr: 13/0102419
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-04-2014

Journalnr: 13/0012283
Skat af fri sommerbolig
Klagen vedrører beskatning af fri sommerbolig som yderligere løn. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 24-04-2014

Journalnr: 13/0024193
Skat af fri sommerbolig
Klagen vedrører beskatning af fri sommerbolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 24-04-2014

Journalnr: 13/0170988
Skat af godtgørelse for uberettiget afskedigelse
Klagen vedrører bindende svar om beskatning af godtgørelse for uberettiget afskedigelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-04-2014

Journalnr: 13/0231061
Skat ved udlejning af andelslejlighed
Klagen vedrører beskatning af indtægter fra udlejning af andelslejlighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-03-2014

Journalnr: 13/0106122
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansat virksomhedsoverskud. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 24-04-2014

Journalnr: 13/0113537
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-04-2014

Journalnr: 13/0206982
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Skatteankenævnet har ikke imødekommet en anmodning om genoptagelse af klagerens skatteansættelse med henblik på at nedsætte klagerens skønsmæssigt ansatte skattepligtige indtægter fra erhvervsmæssig virksomhed til 0 kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-04-2014

Journalnr: 13/0010750
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 15-04-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 19-05-2014 - 17-06-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-377/13 Ascendi
Dato: 12-06-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – CAAD – Centro de Arbitragem Administrativa (Portugal) – fortolkning af artikel 4, stk. 1, litra c), og artikel 4, stk. 2, litra a), artikel 7, stk. 1, og artikel 10, litra a), i Rådets direktiv 69/335/EØF af 17. juli 1969 om kapitaltilførselsafgifter, som ændret ved Rådets direktiv 85/303/EØF af 10. juni 1985 – kapitaltilførselsafgift pålagt kapitalselskaber – fritagne transaktioner – national lovgivning, der genindfører en stempelafgift på transaktioner til forhøjelse af selskabskapitalen gennemført ved konvertering til kapital af fordringer, som det pågældende selskabs aktionærer har for accessoriske ydelser leveret til det pågældende selskab – ordning, der var gældende den 1. juli 1984, hvorefter der skulle anvendes en stempelafgift på 2% for disse transaktioner, mens kapitalforhøjelser foretaget som tilførsel af naturalier var fritaget – godkendelse af denne genindførsel af stempelafgift

Tidligere dokument: C-377/13 Ascendi - Ny sag
Tidligere dokument: C-377/13 Ascendi - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Har du fået brevet: SKAT mangler din betaling?

Blanket

Gift tax/cash gifts only


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

B 59 Forslag til folketingsbeslutning om en 10-årig samfundskontrakt.

Bilag

Bilag 4

Betænkning afgivet den 14. maj 2014

L 144 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven (Selskabers m.v. registrering af fremførselsberettigede underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier og investeringsbeviser m.v., selvangivelse af kildeartsbegrænsede tab m.v.)

Bilag

Bilag 7

Supplerende ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

3. udkast til betænkning

Bilag 9

Betænkning afgivet den 14. maj 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 15

Spm. om at indgivelsen af oplysninger ligger i forlængelse af den almindelige selvangivelsesfrist, men hvad med de virksomheder, der har forskudt indkomstår, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm 15 til L144 DOK43979906X

Spm. 16

Spm. om, hvad sker der, hvis SKAT efterfølgende finder ud af, at noget af en skattefri omstrukturering ikke har været i orden, og at man dermed ikke har ret til underskuddene, til skatteministeren

Svar på spm 16 til L144 DOK43980065X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 17

Spm. om, hvis en virksomhed i forbindelse med en skattefri omstrukturering har placeret et underskud i et forkert selskab, om det så indebærer, at det selskab, der havde ret til underskuddet, fortaber det, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm 17 til L144 DOK43980154X

Spm. 18

Spm. om, når virksomhederne skal genindberette underskud, hvad er så konsekvenserne, hvis SKAT efterfølgende mener, at en virksomhed har indberettet for meget eller for lidt, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm 18 til L144 DOK43980277X

Spm. 19

Spm. om det vil give anledning for SKAT til at imødekomme dispensationsanmodninger, hvis udenlandske firmaer på grund af manglende brug af den elektroniske postkasse fortaber retten til fradrag, til skatteministeren

Svar på spm 19 til L144 DOK43980376X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 20

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/4-14 fra FSR - danske revisorer, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
svar på spm 20 til L144 DOK43980885X

L 160 Forslag til lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.(Ophævelse af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse og børnetilskud og indførelse af bopælskrav også for børn omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger).

Bilag

Bilag 3

Betænkning afgivet den 14. maj 2014

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love. (Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet benyttelse af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner).

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om en beregning af, hvilke økonomiske konsekvenser det vil have, såfremt pendlere, der er bosat i regeringens ny kategoriserede område 4 - landdistrikter længere væk fra de største byer - alle kan få det særlige befordringsfradrag, der forlænges, jf. L171, til skatteministeren

Svar på spm 3 - L 171 DOK45491489X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Almindelig del

Bilag

Bilag 180

Brev fra Europaudvalgets formand vedr. EU-sager i fagudvalgene - kan der gøres mere?

Bilag 186

Nyhedsbrev fra Rockwool Fondens Forskningsenhed "Fald i det sorte arbejde under krisen" publiceret den 12. maj 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 442

Spm. om samtlige indstillinger vedrørende den fremtidige placering af landets skattecentre fra SKAT til Skatteministeriet, til skatteministeren  Svar  

Spm. 444

Spm. om at redegøre for indtægterne fra beskatningen af fri telefon, til skatteministeren  Svar  

Spm. 462

Spm. om at oplyse den gennemsnitlige ventetid ved telefonopkald til SKAT, jf. SAU alm. del - bilag 66, til skatteministeren  Svar  

Spm. 465

MFU spm. om klager over skatteforhold, der er indleveret inden den 31/12-13 skal behandles efter lovgivning, der var gældende på dette tidspunkt, til ...   Svar  

Spm. 468

Spm. om et skøn over provenuet, hvis samme antagelse om adfærdsvirkningen anvendes som lagt til grund for besvarelsen af SAU alm. del – spm. 92 (2008-...   Svar  

Spm. 479

Spm. om hvor meget man skal sænke AM-bidraget, hvis man samtidig fjernede alle beskæftigelsesfradrag, således at danske skatteydere stilles neutralt, ...   Svar  

Spm. 562

MFU spm. om at regeringen alligevel ikke administrerer udbetalingen af børnecheck i overensstemmelse med regeringens egen opfattelse af EU-reglerne, t...   Svar  

Spm. 563

MFU spm. om, hvor mange lejere og ejere, der har brugt boligjobordningen i peroden 2010-2014, til skatteministeren  Svar  

Spm. 564

Spm. om at animere spildevandsforsyninger til at medfinansiere kommunale og private klimaprojekter med fokus på håndtering af tag- og overfladevand, t...   Svar  

Spm. 565

Spm. om, at usikkerhed i forhold til de skattemæssige konsekvenser kan udgøre en barriere for samfundsøkonomisk fornuftige klimatiltag, til skattemini...   Svar  

Spm. 566

Spm. om, at der ofte kan være særlige forhold ved de enkelte kommunale eller private klimaprojekter, som udgør særegne omstændigheder, hvorfor Skatter...   Svar  

Spm. 567

Spm. om, at resultatet af Skatterådets behandling af to konkrete medfinansieringsprojekter ved Frederiksberg Kloakforsyning A/S (SKM 2014.193SR) vil v...   Svar  

Spm. 568

Spm. om det er hensigtsmæssigt med en forvaltning/regulering, der resulterer i en skattemæssig asymmetri, til skatteministeren  Svar  

Spm. 571

Spm. om at overveje en særregel i skattelovgivningen, til skatteministeren  Svar  

Spm. 572

Spm. om en lignende særregel er indarbejdet i ligningsloven, således at vand- og spildevandsselskaber friholdes for beskatning af de indtægter, som fo...   Svar  

Spm. 574

Spm. om talepapir fra samrådet den 15/5-14 om samrådsspørgsmål AD og AE, til skatteministeren  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1428

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 24. marts 2014 fra sektorformand for HK/Stat, Midtvest, Anne-Mette E. Olsen, om nedlæggelse af skattecentre,...  Svar  

Spm. S 1455

Vil ministeren bekræfte, at det er ministerens holdning, at alle skatteborgere skal behandles ens og efter enslydende regler og kriterier, når deres s...  Svar  

Spm. S 1477

Mener ministeren, at det store antal forskellige skatter og afgifter, som en vognmandsvirksomhed skal holde styr på og betale, kan forenkles betydelig...  Svar  

Spm. S 1493

Vil ministeren i forlængelse af sit svar på spørgsmål nr. S 1260 redegøre for, om han finder det rimeligt, at pensionsindbetalinger ikke medregnes i g...  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse