SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2014, uge 40

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. en meddelelse fra SKAT om retningslinjer for behandling af hjemviste sager. Meddelelsen fastlægger retningslinjer, der sikrer, at en sag som hjemvises fra domstolene, Landsskatteretten eller et ankenævn til fornyet behandling i SKAT ikke behandles af den samme driftsenhed, som traf den oprindelige afgørelse.

På afgørelsesområdet er der ingen, der ændrer gældende praksis.

God læselyst.

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 


Specialt i ejendomsavancebeskatning

Vil du arbejde for et erhverv, hvis vigtigste formål er at producere fødevarer til hele verden og hvor bæredygtighed og klimaet er førsteprioritet? Vil du med din viden om skat gøre en forskel og være med til at hjælpe landmænd med især udfordringer ved salg og vurdering af fast ejendom? Så har vi jobbet til dig.

Om os
SEGES er landbrugets videns- og innovationscenter, og vi er specialisterne, når det kommer til udvikling og rådgivning til landbruget – også indenfor skat.

Lige nu mangler vi en faglig stærk kollega med speciale i skatteret, som vil være en del af vores afdeling med 13 fantastiske kolleger med speciale indenfor social- og familiejura, skat, moms og afgifter. Hos os er kompetenceniveauet højt, og vi brænder for vores fag og for rådgivningen af landmænd og rådgivere i hele landet – og så lægger vi stor vægt på samarbejde, sparring og at have det sjovt sammen.

Fokus på ejendomsavance og vurdering af fast ejendom
Som skattespecialist kommer du til at arbejde med forskellige områder indenfor skatteretten med særligt fokus på afståelse af fast ejendom samt vurdering af fast ejendom.

Derudover kommer du til at:
 • deltage i rådgivning indenfor flere områder af skattelovgivningen
 • forberede og gennemføre skattesager som repræsentant for kunder
 • kommentere på lovforslag og indgå i lovforberedende arbejde
 • skrive informationsmateriale om nyheder indenfor skatteområdet
 • tilrettelægge og undervise på kurser om skat
 • deltage i specialistgrupper indenfor ovennævnte områder
 • indgå i videndeling og sparring.

Du er…
Du har 8 – 10 års erfaring eller mere og har arbejdet med ejendomsavance. Det er vigtigt, at du brænder for skat og for at rådgive andre, der har brug for din hjælp, men det er lige så vigtigt, at du vil indgå i vores gruppe med fokus på sammenhold, et åbent sind og godt humør.

Hvis du også kan sætte flueben ved disse punkter, er det helt i top:

 • Du er struktureret og kan arbejde selvstændigt
 • Du er positiv og initiativrig og står altid klar med en hjælpende hånd – både overfor kolleger og kunder
 • Du er en dygtig formidler både som underviser og skribent, som har fokus på god, målrettet kommunikation
 • Du vil gerne udvikle dig og dine kompetencer, og du er ikke bange for at spørge, hvis du er i tvivl
 • Du er en god kollega, der sætter pris på det gode samarbejde og et godt fællesskab i afdelingen.

Ansøgning og mere information
Vil du vide mere om stillingen, kan du henvende dig til afdelingschef René Moody Nielsen tlf. 8740 6643, mobil 2331 4017. 

Stillingen ønskes besat snarest. Ansøgningerne behandles løbende.

Send ansøgning, CV og karakterudskrift ved at klikke på linket herunder, hvis du ønsker at søge stillingen.

Se annoncen og søg jobbet.

SEGES, maj 2021
Skriv gerne at du har set annoncen hos
Skatteforlaget

 


 

Indhold

Artikler og interessante links
Anmeldelsespligt for udenlandske tjenesteydere og danske hvervgivere
Nyt samlet erhvervsunivers
CVR.nr. til helt små virksomheder
Gone with the Wind III: Ralls? Historic Appeal and Lessons for Foreign Investors
Under-taxing drivers is bad for environment and health, OECD says
Tax Preferences for Environmental Goals: Use, Limitations and Preferred Practices
Acontoskat 2014
Slut med at indberette erhvervsmæssige renter?

SKAT-meddelelser
Fastlæggelse af retningslinjer for behandling af hjemviste sager

Bindende svar
Arbejdsudleje - projekteringsvirksomhed
Salg af aktier og selskabsskattelovens § 2 D
Pengetankreglen i aktieavancebeskatningslovens § 34 - opgørelse efter aktivkriteriet - medregning af bruttoværdien af igangværende arbejder for fremmed regning
Trust, transparent, arv
Trust, transparent, arv
Frihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2014 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb
Beskatningsret, indeholdelse, kildeskat, renter, retmæssig ejer, beneficial owner
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi

Kendelser
Bevisførelse - afhøring af embedsmænd

Domme
Rejsereglerne - midlertidigt ophold - bevaret adresse - standardsatser - faktiske udgifter

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 41

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Skatteverket, Sverige
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
Skatteetaten, Norge

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20140929' AND [SkatteraadChanged] <= '20141005') OR ([LSRChanged] >= '20140929' AND [LSRChanged] <= '20141005') OR ([ByretChanged] >= '20140929' AND [ByretChanged] <= '20141005') OR ([LandsretChanged] >= '20140929' AND [LandsretChanged] <= '20141005') OR ([HojesteretChanged] >= '20140929' AND [HojesteretChanged] <= '20141005')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

Beierholm

Anmeldelsespligt for udenlandske tjenesteydere og danske hvervgivere

Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) er den danske stats officielle register til at anmelde udenlandske tjenesteydelser. Udenlandske tjenesteydere (udstationerede medarbejdere og selvstændige erhvervsdrivende), der udfører arbejde i Danmark, skal alle anmeldes i RUT. Der skal ske anmeldelse til RUT, for at de danske myndigheder kan sikre sig, at udenlandske virksomheder er underlagt de samme vilkår i forhold til f.eks. arbejdsmiljø og skatteoplysninger som danske virksomheder.


DELACOUR

Nyt samlet erhvervsunivers

Erhvervsstyrelsen lancerede den 28. august 2014 en ny, opdateret og samlet version af Virk.dk.


DELACOUR

CVR.nr. til helt små virksomheder

Helt små virksomheder med en omsætning under kr. 50.000 kan nu registreres som PMV (personlig ejet mindre virksomhed).


Global Trade and Customs Journal

Gone with the Wind III: Ralls? Historic Appeal and Lessons for Foreign Investors

An unexpected July 2014 decision of the U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit pertaining to the Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) merits consideration by both foreign investors and the U.S. national security community. Reversing a decision of the District Court below, the Circuit Court found that CFIUS and the President denied Ralls Corporation (Ralls), a foreign investor, its constitutionally protected due process rights in connection with requiring Ralls to divest acquired property on national security grounds.


OECD

Under-taxing drivers is bad for environment and health, OECD says

Advanced economies are pushing up carbon emissions, traffic congestion and air pollution by under-taxing company cars and diesel fuel, according to new OECD research.


OECD

Tax Preferences for Environmental Goals: Use, Limitations and Preferred Practices

This paper reviews the use of tax preferences to achieve environmental policy objectives. Tax preferences involve using the tax system to adjust relative prices with a view to influencing producer or consumer behaviour in favour of goods or services that are considered to be environmentally beneficial.


SEGES

Slut med at indberette erhvervsmæssige renter?

Et lovforslag, der forventes fremsat til efteråret, betyder en administrativ lettelse for landmænd og mange andre selvstændige. Måske slipper du derfor snart for at skulle indberette erhvervsmæssige renter.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKAT-meddelelse: Fastlæggelse af retningslinjer for behandling af hjemviste sager

SKM2014.675.SKAT

Vedrører: Skatteforvaltningslovens § 1

Fastlæggelse af retningslinjer, der sikrer, at en sag, der hjemvises, behandles af en anden afdeling i det pågældende forretningsområde, end den afdeling, der traf den påklagede afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Arbejdsudleje - projekteringsvirksomhed

SKM2014.681.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3.

Skatterådet bekræfter, at der ikke foreligger arbejdsudleje efter kildeskatte­lovens § 2, stk. 1, nr. 3, ved A A/S' (spørger) køb af ydelser fra B Ltd. og C GmbH (selskaberne). Det er Skatterådets opfattelse, at selskabernes deltagelse i projektering og udførelse af den konkrete delentreprise som udgangspunkt vedrører spørgers forretningsområde, da spørger står for og bærer ansvaret for aflevering af det samlede projekt til bygherren. Skatterådet lægger imidlertid til grund, at selskaberne leverer selvstændige og klart afgrænsede ydelser i forhold til spørgers ydelser i projektet, bærer ansvaret og den økonomiske risiko for egne leverede ydelser, udøver instruktion, vejledning og kontrol af egne ansatte, udøver alle processer ved levering og montage, medbringer eget værktøj, materialer og egne ansatte samt at selskabernes vederlag omfatter betaling for maskinel og materialer. Herefter finder Skatterådet, at der reelt er tale om, at selskaberne udfører arbejdet som selvstændige udenlandske erhvervsvirksomheder, og der foreligger ikke arbejdsudleje. Skatterådet tager forbehold for, om selskabernes ansatte kan være begrænset skattepligtige af løn for arbejde udført i Danmark, herunder hvis selskaberne som følge af projekternes varighed, har fast driftssted i Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Salg af aktier og selskabsskattelovens § 2 D

SKM2014.673.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2 D og § 13, stk. 1, nr. 2, Aktieavancebeskatningsloven § 4 C

Spørger solgte ved aftale den x-dato 2014 sin ejerandel på 2 % i selskabet G A/S, og vederlaget herfor udgjorde efter det oplyste x kr. En måned efter spørgers salg af aktierne i G A/S fik spørger et tilbud om køb af kapitalandele i K ApS, som er en del af koncernen under kapitalfonden J Spørgsmålet var herefter, om dette købstilbud indebar, at spørgers salg af aktier i G A/S dermed omfattedes af selskabsskattelovens § 2 D, således at dette tidligere salg indebar udlodningsbeskatning for spørger, i stedet for en skattefri aktieavance efter aktieavancebeskatningslovens § 4 C (porteføljeaktier).

Skatterådet bekræftede, at det ved salg af aktier i G A/S modtagne vederlag ikke kunne anses for udbytte, selv om spørger efterfølgende accepterede tilbuddet af y-dato 2014 om at erhverve anparter i K ApS, eller accepterede et endnu ikke kendt tilbud om at erhverve anparter i K ApS eller et andet selskab, der er koncernforbundet med K ApS. Til det af SKAT anførte i begrundelsen fremhævede Skatterådet yderligere, at Skatterådet således ud fra en konkret vurdering af samtlige momenter i sagen fandt, at det efterfølgende afgivne tilbud til spørger om køb af anparter i K ApS måtte anses for et uafhængigt købstilbud og uden sammenhæng til det foretagne salg af aktier i G A/S. Skatterådet var derfor enig i, at der i den konkrete situation ikke var grundlag for at statuere udbyttebeskatning efter selskabsskattelovens § 2 D.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Pengetankreglen i aktieavancebeskatningslovens § 34 - opgørelse efter aktivkriteriet - medregning af bruttoværdien af igangværende arbejder for fremmed regning

SKM2014.672.SR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 34, stk. 6

Skatterådet bekræftede, at igangværende arbejder for fremmed regning kan indgå med sin bruttoværdi i opgørelsen efter aktivkriteriet i pengetankreglen, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 6.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Trust, transparent, arv

SKM2014.680.SR

Vedrører: Boafgiftsloven § 9, stk. 2

B, bosiddende i England og far til spørger A, oprettede den 4. april 2002 "The xx Family Trust".

B afgik ved døden i England den 16. juli 2013, hvorfor boet skiftes der.

Skatterådet finder, at der efter danske regler ikke foreligger en definitiv og effektiv udskillelse af trustens midler i forhold til afdøde.

Derfor er det opfattelsen, at trusten skattemæssigt anses for at være transparent, og trustens midler må efter dansk ret anses for at henhøre under afdødes formuesfære.

Skatterådet bekræfter, at spørgers modtagelse af aktiver anses som arv og derfor afgiftsfri efter boafgiftslovens § 9, stk. 2.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Trust, transparent, arv

SKM2014.679.SR

Vedrører: Boafgiftsloven § 9, stk. 2

The xx Family Trust, blev stiftet af B og A den 2. november 1988. Enken A var bosat i USA fra 1971 indtil sin død den 11. november 2012. Skatterådet finder, at der efter danske regler ikke foreligger en endelig og effektiv udskillelse af trustens midler i forhold til de afdøde stiftere. Der lægges vægt på, at stifterne kan ændre og opløse trusten, mens de er i live, at der ikke er en selvstændig bestyrelse/administration, og at stifterne i levende live var trustens begunstigede. Derfor er opfattelsen, at trusten skattemæssigt anses for at være transparent, og trustens midler må efter dansk ret anses for at henhøre under længstlevendes formuesfære. Repræsentantens oplysning lægges til grund om, at trusten skal ophøre, og hele trustformuen skal udbetales til arvingerne, hvorfor det ikke er nødvendigt, at kvalificerer trusten i forhold spørgerne/arvingerne. Skatterådet bekræfter, at spørgerne arver deres del af trustkapitalen ved længstlevende As død. Da boet skiftes i USA, hvor afdøde er hjemmehørende, og der ikke indgår aktiver i boet i form af fast ejendom eller virksomhed med fast driftssted i Danmark, skal der ikke betales boafgift til Danmark i forbindelse med arveerhvervelsen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Frihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2014 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb

SKM2014.677.SR

Vedrører: Kildeskatteloven

Skatterådet godkender, at honoraret i forbindelse med Operation Dagsværk 2014, i lighed med tidligere år, skal behandles således, at arbejdsgivere kan undlade at foretage indeholdelse af A-skat mv. i vederlag til skoleelever, der udfører arbejde for Operation Dagsværk den 5. november 2014.

Eleverne skal ikke medregne vederlaget på selvangivelsen og arbejdsgiverne kan fratrække beløbet som omkostning i driftsregnskabet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Beskatningsret, indeholdelse, kildeskat, renter, retmæssig ejer, beneficial owner

SKM2014.676.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra d. Skatteforvaltningsloven § 24, stk. 2. Skattekontrolloven § 3 B, Kildeskatteloven § 65 D, stk. 1

Skatterådet bekræfter, at dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Luxembourg finder anvendelse ved fordeling af beskatningsretten til renter, der vedrører låneaftalen indgået mellem A ApS og det koncernforbundne selskab B S.à.r.l.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at B ikke er begrænset skattepligtig til Danmark af renter hidrørende fra selskabets udlån til A, hvis rentebetalingerne bliver ført videre til højere, sideordnede eller underliggende selskaber i koncernen.

Skatterådet bekræfter, at B ikke er begrænset skattepligtig til Danmark af modtagne renter, såfremt det lægges til grund, at rentebetalingerne ikke er bestemt og ikke bliver ført videre til højere, sideordnede eller underliggende selskaber i koncernen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi

SKM2014.670.SR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3. Vurderingsloven § 6 og § 13

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. januar 2002 med henblik på at få rettet grundværdien.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Bevisførelse - afhøring af embedsmænd

SKM2014.674.BR

Vedrører: Retsplejeloven § 341

Sagsøgerens anmodning om afhøring af 2 embedsmænd blev ikke taget til følge. Bevisførelse skulle i stedet ske ved, at der blev indhentet skriftlige erklæringer fra de pågældende.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Rejsereglerne - midlertidigt ophold - bevaret adresse - standardsatser - faktiske udgifter

SKM2014.678.BR

Vedrører: Ligningsloven § 9A

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren, som var indrejst fra et nordisk land og ansat i en idrætsklub for perioden 1. juli 2003 til den 30. juni 2005, i indkomståret 2005, havde ret til et skattemæssigt fradrag for rejseudgifter - enten (principalt) opgjort efter standardsatserne eller (subsidiært) opgjort på baggrund af faktisk afholdte udgifter. Det omtvistede spørgsmål var i den sammenhæng, hvor sagsøgeren i perioden havde sin sædvanlige bopæl. Nærmere om den sædvanlige bopæl i perioden var i et nordisk land eller i Danmark.

Retten bemærker indledningsvist, at sagsøgeren i indkomståret 2005 var ansat af idrætsklubben på en to-årig kontrakt. Sagsøgeren forpligtede sig i kontrakten til at opretholde sin bopæl i et nordisk land. Sagsøgeren flyttede fra sin daværende kærestes adresse i et nordisk land til en møbleret lejlighed i ...1, og sagsøgeren har forklaret, at hun ikke medbragte møbler til Danmark. Sagsøgeren har yderligere forklaret, at hun og kæresten forsøgte at ses hver 14. dag og sagsøgeren har ved udskrift vedrørende brug af sit betalingskort sandsynliggjort, at hun (uanset kampe og intensiv træning) var i et nordisk land ca. en gang om måneden fra sommeren 2004 til 2005. En undtagelse er alene januar 2005. Sagsøgeren blev registreret som tilflyttet et nordisk land på ny den 29. maj 2005.

Videre bemærker retten, at sagsøgeren har fremlagt erklæring fra kæresten, hvoraf fremgår, at sagsøgeren havde rådighed over hans bolig, mens hun opholdt sig i Danmark. Endvidere har sagsøgeren dokumenteret, at hun, da kontrakten ophørte, på ny blev tilmeldt den adresse, som hun deler med kæresten.

Under disse omstændigheder fandt retten, at sagsøgerens sædvanlige bopæl var i et nordisk land, således at hun kunne fradrage sine rejseudgifter i Danmark. Da sagsøgeren i 2005 havde opholdt sig i Danmark i mere end 12 måneder, skulle der ikke gives fradrag i henhold til standardtaksterne. Retten var således enig med Skatteministeriet i, at 12 måneders grænsen i ligningslovens dagældende § 9A, stk. 5, for godtgørelse af rejseudgifter efter standardtaksterne også skulle finde anvendelse ved fradrag efter ligningslovens dagældende § 9A, stk. 7.

Henset til den fremlagte men ufuldstændige dokumentation for indkøb i dagligvarer forretninger i Danmark, fandt retten, at fradraget til kost og småfornødenheder, bør fastsættes skønsmæssigt.

Samtidig fandt retten, at det af ministeriet påståede skønsmæssige fradrag på kr. 10.000,- var for lavt for en periode på 6 måneder, hvorfor retten indrømmede et skønsmæssigt fradrag på kr. 15.000,-, idet sagsøgeren flyttede tilbage til et nordisk land den 29. maj 2005 og ikke har dokumenteret udgifter til kost eller småfornødenheder i Danmark efter denne dato.

Herefter blev Skatteministeriet tilpligtet at anerkende, at sagsøgeren i indkomståret 2005 skulle indrømmes et skønsmæssigt fradrag til kost og rejsefornødenheder på kr. 15.000,-.

sag nr. BS 42B-2091/2012:

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren, som var indrejst fra et nordisk land og ansat i en idrætsklub for perioden 1. juli 2003 til den 30. juni 2005, i indkomståret 2005, havde ret til et skattemæssigt fradrag for rejseudgifter - enten (principalt) opgjort efter standardsatserne eller (subsidiært) opgjort på baggrund af faktisk afholdte udgifter. Det omtvistede spørgsmål var i den sammenhæng, hvor sagsøgeren i perioden havde sin sædvanlige bopæl. Nærmere om den sædvanlige bopæl i perioden var i et nordisk land eller i Danmark.

Retten bemærker indledningsvist, at sagsøgeren i indkomståret 2005 var ansat af idrætsklubben. Sagsøgeren boede sammen med sin kæreste i den lejlighed, som idrætsklubben havde stillet til rådighed og som idrætsklubben havde forpligtet sig til at flytte sagsøgerens ejendele fra et nordisk land til.

Dernæst bemærker retten, at den lejlighed som sagsøgeren og sagsøgerens kæreste havde rådighed over i et nordisk land, inden de flyttede til Danmark, var udlånt mod betaling, således at de ifølge sagsøgerens forklaring boede hos deres respektive forældre, når de var i et nordisk land på ferie. Der forelå ikke nogen dokumentation i form af udskrift vedrørende betalingskort eller lignende for, at sagsøgeren i indkomståret 2005 rejste mellem et nordisk land og Danmark.

Retten fandt herefter, at der under disse samlede omstændigheder ikke var grundlag for at fastslå, at sagsøgeren under sin ansættelse i idrætsklubben i indkomståret 2005 opretholdt sin sædvanlige bopæl i et nordisk land, og der var derfor heller ikke grundlag for et skattemæssigt fradrag for rejseudgifter til Danmark efter ligningslovens § 9A, stk. 1.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 06-10-2014 - 04-11-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-299/13 Gielen
Dato: 09-10-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Grondwettelijk Hof (Nederlandene) – fortolkning af artikel 5, stk. 2, i Rådets direktiv 2008/7/EF af 12. februar 2008 om kapitaltilførselsafgifter – national lovgivning, der indfører en afgift på omdannelse af ihændehaverpapirer til papirer på navn eller til værdipapirer i elektronisk form – forenelighed med direktivet – hjemmel

Tidligere dokument: C-299/13 Gielen - Ny sag
Tidligere dokument: C-299/13 Gielen - Dom

Dom C-541/13 Douane Advies Bureau Rietveld
Dato: 09-10-2014
Toldunion

Præjudiciel – Finanzgericht Hamburg (Tyskland) – fortolkning af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 927/2012 af 9. oktober 2012 – pos. 3822 i nomenklaturen – begrebet »reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug« – temperatur indikator – produkt, hvis funktion ikke afhænger af en kemisk reaktion, men af en fysisk proces

Tidligere dokument: C-541/13 Douane Advies Bureau Rietveld - Ny sag
Tidligere dokument: C-541/13 Douane Advies Bureau Rietveld - Dom

Indstilling C-172/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Dato: 23-10-2014
Fiskale bestemmelser

Traktatbrudssøgsmål – tilsidesættelse af artikel 49 TEUF og artikel 31 i EØS-aftalen – skattelempelse – grænseoverskridende koncernlempelse – national lovgivning, der fastsætter betingelser, som i praksis gør det næsten umuligt at opnå en sådan lempelse, og begrænser den til perioder efter den 1. april 2006

Tidligere dokument: C-172/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige - Indstilling
Tidligere dokument: C-172/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige - Dom


Domme
C-299/13 Gielen

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Grondwettelijk Hof (Nederlandene) – fortolkning af artikel 5, stk. 2, i Rådets direktiv 2008/7/EF af 12. februar 2008 om kapitaltilførselsafgifter – national lovgivning, der indfører en afgift på omdannelse af ihændehaverpapirer til papirer på navn eller til værdipapirer i elektronisk form – forenelighed med direktivet – hjemmel

Domstolens dom:

Artikel 5, stk. 2, i Rådets direktiv 2008/7/EF af 12. februar 2008 om kapitaltilførselsafgifter skal fortolkes således, at den er til hinder for, at der opkræves en afgift i forbindelse med en omdannelse af ihændehaverpapirer til værdipapirer noteret på navn eller til værdipapirer i elektronisk form, således som det er tilfældet i hovedsagen. En sådan afgift kan ikke anses for at være begrundet i henhold til nævnte direktivs artikel 6.


C-541/13 Douane Advies Bureau Rietveld

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Finanzgericht Hamburg (Tyskland) – fortolkning af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 927/2012 af 9. oktober 2012 – pos. 3822 i nomenklaturen – begrebet »reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug« – temperatur indikator – produkt, hvis funktion ikke afhænger af en kemisk reaktion, men af en fysisk proces

Domstolens dom:

Pos. 3822 i den kombinerede nomenklatur, som er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 861/2010 af 5. oktober 2010, skal fortolkes således, at positionen ikke omfatter temperaturindikatorer, såsom de under navnene »WarmMark« og »ColdMark« markedsførte produkter, der ved hjælp af en farveændring, som er resultatet af en forandring af rumfanget af de i produkterne indeholdte væsker, irreversibelt angiver, om en højere eller lavere temperatur i forhold til en fastsat grænseværdi er nået.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 13579 2014 INIT Opfølgning af gennemførelsen af EU's prioriteter for bekæmpelse af organiseret og grov international kriminalitetIndholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt.

 

Nyt fra Kommissionen

Commission publishes non-confidential versions of decisions to open investigations into transfer pricing arrangements on corporate taxation…

State aid: Commission extends in-depth investigation into Gibraltar corporate tax regime to include tax rulings practice

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til dagsorden - ECON - 26/09/2014  

Forslag til dagsorden - CONT - 30/09/2014  

Bilag til Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. .../... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for oplysningskrav vedrørende strukturerede finansielle instrumenter  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Brugerbåndstest 2014 for eKapital samt årets sidste produktionskørsel


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)  

Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2015  

Bekendtgørelse om registrering af underskud m.v.  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 4 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., personskatteloven og forskellige andre love. (Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler, forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft, nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema [DOK58564792]
Samtlige høringssvar - tilbagerulning af FSA mv. [DOK62863252]

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 747

Spm. om, hvilken indkomstelasticitet Finansministeriet benytter ved beregningen af BNP-udviklingen ved en afskaffelse af topskatten, til finansministe...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU spm 747 (2)  Svar  

Spm. 748

Spm. om, hvorfor Finansministeriet ikke benytter en indkomstelasticitet på 0,3 pct., som overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, vismand Claus Thustr...
SAU spm 748
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 759

MFU spm. om ministeren vil oplyse,hvor mange personer der har været på arbejde i tidsrummet kl. 00.00 til kl. 05.00 i perioden fra den 22. august til ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 759  Svar  

Spm. 761

Spm. om at uddybe proceduren og praksis for SKATs forvaltningsretlige reaktioner, som er nævnt i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 433, til skattemin...
SAU alm del 761
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 764

Spm. om, hvorfor der ikke er blevet oplyst om, at Danmark har indgået en informationsudvekslingsaftale med Hong Kong, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Alm del spm 764 DOK60893065X  Svar  

Spm. 765

Spm. om der kommunikationsmæssigt vil være noget at lære af Hong Kong, til skatteministeren
Alm del spm 765 DOK60893423X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 766

Spm. om der er andre underskrevne informationsudvekslingsaftaler eller DBO'er, som Folketinget til dato ikke er blevet oplyst om, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Alm del spm 766 DOK60893540X  Svar  

Spm. 767

Spm. om, hvordan man i Danmark opgør skyggeøkonomien, og hvad den danske definition er, herunder hvilke elementer der indgår i den, til skatteminister...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. 767  Svar  

Spm. 774

Spm. om at sikre, at selskaber ikke får bøder for at aflevere selvangivelser for sent, fordi SKATs systemer ikke i tide har åbnet op for den elektroni...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del - spm 774 - FT-år 2014-2015  Svar  

Spm. 779

Spm. om, hvilken effekt det har på den økonomiske ramme for Skatteankestyrelsen, at klagefristen er suspenderet på ejendomsvurderingsområdet, til skat...
Svar SAU-spørgsmål 779 v3
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 834

Spm. om, hvilket provenu staten overslagsmæssigt vil kunne opnå, såfremt der indføres en skat på værdien af gratis parkeringsplads på arbejdet, til sk...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spm 834 DOK62607132 (2)X  Svar  

Spm. 841

Spm. om hvad kørselsgodtgørelsen vil udgøre pr. kilometer, såfremt beregningsgrundlaget er baseret på marginalomkostninger i forhold til de gældende t...
Svar på SAU alm del spm 841 DOK62607209X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 842

Spm. om at der i lovgivningen kan indføres regler om, at brug af cykel udløser en kørselsgodtgørelse som svarer til brug af bilen pr. kilometer, til s...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spm 842 DOK62607352X  Svar  

Spm. 896

Spm. om, i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 126 (samlingen 2008-09) at oplyse et revideret skøn over grundlaget for overnormal profit...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU alm del 896 DOK63738684X  Svar  

Spm. 897

MFU spm. om ministeren er enig i, at de indsamlede midler til at hjælpe Marius Youbi med at betale for fortsatte studier er skattepligtige, til skatte...
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar på alm del spm 897 DOK62866725X  Svar  

Spm. 898

MFU spm. om, set i lyset af, at en forudsætning for skattefrihed er, at indsamlingen skal være iværksat af personer uden tilknytning til modtageren, v...
svar på alm del spm 898 DOK62879813X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 899

Spm. om, i hvilket omfang SKAT aflønner sine medarbejdere med det, der kaldes sportler – altså at de involverede medarbejdere får procenter af det, de...
Udvalgsspørgsmål.pdf
14-4240081 svar sau spørgsmål sportler  Svar  

Spm. 900

Spm. om ministeren vil redegøre for udviklingen i, hvor meget der er blevet opkrævet af skatterestancer i henholdsvis 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014, ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 900  Svar  

Spm. 901

Spm. om, hvor mange af SKATs, kontroller der har ført til sigtelser, til skatteministeren
SAU901 (3)
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 905

Spm. om ministeren agter at tage initiativer på baggrund af OECD’s anbefalinger, der fremgår af rapporten ”OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting P...
SAU - svar på spm 905 DOK65069131X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 906

Spm. om, hvad en bankdirektør, der har en årlig indkomst på 8,7 mio. kr. eksklusiv pension, vil få i årlig skattelettelse i kr., hvis topskatten afska...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spm 906 DOK63230347X  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse